Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Põhja pst 33 kinnisasja ja moodustatavate Neemiku tn 1 ning Sadama tn 4a ja Sadama tn 6b kinnisasjade hindamise lähteülesande kooskõlastamine ning raha eraldamine reservfondist Tallinna Linnavaraametile
Tallinna Linnavalitsus 23.02.2011 korraldus number 252
Redaktsiooni kehtivus:23.02.2011 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

Tallinn

23. veebruar

2011 nr

252-k

 

 

Põhja pst 33 kinnisasja ja moodustatavate Neemiku tn 1 ning Sadama tn 4a ja Sadama tn 6b kinnisasjade hindamise lähteülesande kooskõlastamine ning raha eraldamine reservfondist Tallinna Linnavaraametile

 

 

 

Valla- ja linnaeelarve seaduse § 17 ja Tallinna Linnavolikogu 24. jaanuari 2002 määrusega nr 6 kinnitatud „Tallinna linna reservfondist raha eraldamise ja kasutamise korra“ punkti 4.1.2 alusel ja kooskõlas Tallinna Linnavolikogu 9. septembri 2010 määruse nr 46 „Tallinna linna 2011. aasta eelarve“ lisaga 3 ning arvestades Tallinna linna ja Aktsiaseltsi Eesti Statoil vahel 10. juunil 2008 sõlmitud kokkuleppe punkte 3.2.3 ja 4.1.3

 

 

1. Kiita heaks korralduse lisaks olev kinnisasjade hindamise lähteülesanne.

2. Eraldada linna vara ja kohustustega seonduvate toimingute reservist Tallinna Linnavaraametile 9300 (üheksa tuhat kolmsada) eurot Tallinna linna ja Aktsiaseltsi Eesti Statoil vahel 10. juunil 2008 sõlmitud kokkuleppe punkti 4.1.3 täitmiseks - Põhja pst 33 kinnisasja (kinnistusregistriosa nr 1406101) ning moodustatavate kinnisasjade Neemiku tn 1 (katastritunnus 78403:304:0058), Sadama tn 4a (katastritunnus 78401:114:0115) ja Sadama tn 6b (katastritunnus 78401:114:0116) hindamise maksumusest 50% tasumiseks Aktsiaseltsile Eesti Statoil (äriregistri kood 10180925).

3. Tallinna Linnavaraametil teha korraldus teatavaks Aktsiaseltsile Eesti Statoil.

4. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

 

Edgar Savisaar

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär

 

 


 

Tallinna Linnavalitsuse 23. veebruari 2011

korralduse nr 252-k

LISA

 

Kinnisasjade hindamise lähteülesanne

 

 

 

Tellija: AS PricewaterhouseCoopers Advisors (edaspidi Tellija), kes tegutseb oma kliendi Aktsiaseltsi Eesti Statoil nimel

Hinnatavad kinnisasjad:

Aadress

Katastritunnus

Pindala, täpsustused

Põhja pst 33

78408:801:1430

3324 m²

Neemiku tn 1

78403:304:0058

4904 m², katastriüksus moodustatud, kinnisasjad moodustamisel

Sadama tn 4a

Sadama tn 6b

78401:114:0115

78401:114:0116

173 m² ja 1085 m², katastriüksused moodustatud, kinnisasi moodustamisel

Hindamise eesmärk: hinnatavate kinnisasjade turuväärtuse leidmine Põhja pst 33 kinnisasja hüvitustehingu teostamise eesmärgil.

Väärtuse liik: turuväärtus.

Kohaldatav standard: hindamistoiming peab vastama Eesti vara hindamise standardiseeria EVS 875 standard EVS 875-12 nõuetele, arvestades ka järgnevalt toodud piiranguid.

Väärtuse kuupäev: 31. detsember 2010.

Hindaja: eksperthinnangu peab allkirjastama Maa-ameti litsentseeritud hindaja.

Hindamismeetodid: võrdlusmeetod ja tulumeetod.

Eeldused ja piirangud:

1. Hindaja ei võta hindamistoimingute teostamisel arvesse  Põhja pst 33 kinnisasjal tegutseva Statoili teenindusjaama sulgemisest tekkivaid järgmisi mõjusid:

1.1 äri katkemisest tekkiv kahju;

1.2 olemasoleva hoonestuse lammutamise ja likvideerimisega seotud kulud;

1.3 uue teenindusjaama ehitamisega seotud kulud;

1.4 keskkonnareostuse kõrvaldamise kulud.

2. Hindaja ei arvesta kinnisasjadel asuvate rajatiste ja hoonetega.

3. Hindaja ei arvesta kinnisasjadele seatud hüpoteekidega.

4. Hindamisel lähtuda parimast kasutusotstarbest ärimaa sihtotstarbe järgi, arvestades muus osas vastavat kinnisasja hõlmavast kehtivast üldplaneeringust tulenevaid ehitusõiguse üldisi piiranguid. Hindamisel ei pea lähtuma bensiinijaama maa kasutusotstarbest juhul kui see ei ole hindaja seisukohalt otstarbekas.

5. Ülevaade hinnatavate kinnisasjade osas kehtivatest üldplaneeringutest:

5.1 Põhja pst 33 kinnisasja osas on kehtestatud Paljassaare ja Russalka vahelise ranna-ala üldplaneering;

5.2 Neemiku tn 1 katastriüksuse osas on kehtestatud on  Lasnamäe elamualade üldplaneering;

5.3 Sadama tn 4a ja Sadama tn 6a katastriüksuste osas on kehtestatud Paljassaare ja Russalka vahelise ranna-ala üldplaneering.

Avalikustamine: hindajad lubavad eksperthinnangu lisamisega Tellija koondaruande lisasse ning selle kaudu avalikustamist kinnisasjade võõrandamist puudutavas Tallinna Linnavolikogu otsuses.

 

Töö protsess:

1. hindajad esitavad kokkulepitud tähtajaks Tellijale eksperthinnangute mustandversiooni;

2. Tellija vaatab üle eksperthinnangute mustandversiooni ning arutab tekkinud küsimused läbi hindajatega. Kuna hindamistoimingut teostavad sõltumatult mitu hindajat, esitab Tellija ettepanekud hindamise lähtekohtade ühtlustamiseks hindajatele pärast suhtlemist kõikide hindajatega;

3. hindajad viivad vastavalt vajadusele sisse täiendused eksperthinnangutesse ning esitavad Tellijale eksperthinnangute lõppversiooni.

4. Tellija koostab ja esitab kliendile saadud hindamisaktide baasil koondaruande, millele on lisatud eksperthinnangud.

 

 

 

Toomas Sepp

Linnasekretär