Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Tartu mnt 86A ehitise sundvõõranditasu muutmine
Tallinna Linnavalitsus 23.02.2011 korraldus number 250
Redaktsiooni kehtivus:23.02.2011 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

Tallinn

23. veebruar

2011 nr

250-k

 

 

Tartu mnt 86A ehitise sundvõõranditasu muutmine

 

 

 

Kinnisasja sundvõõrandamise seaduse § 15 lg-te 1 ja 2, § 17 lg 1 ja § 27 lg-te 1, 2 ja 4, § 33 lg 2 p 4, § 36, § 40 lg-te 1 ja 2 ning § 48 alusel, kooskõlas Tallinna Linnavolikogu 9. septembri 2010 määruse nr 46 „Tallinna linna 2011. aasta eelarve“ lisaga 4 ning tulenevalt Harju Maakohtu         14. veebruari 2011 kohtumäärusest tsiviilasjas nr 2-08-65039 ja Tallinna Halduskohtu                  14. veebruari 2011 kohtumäärusest haldusasjas nr 3-10-2836

 

 

1. Muuta vastavalt Tallinna kohtutäituri Kaire Põltsi 15. veebruaril 2011 koostatud sundvõõrandamismenetluses vallasvara arestimise ja hindamise akti muutmise otsusele (täiteasja nr 025/2008/4370), millega muudeti 19. septembril 2008 täiteasjas nr 025/2008/4370 koostatud vallasvara arestimise ja hindamise akti, Tallinna Linnavalitsuse 29. septembri 2010 korralduse nr 1438-k „Tartu mnt 86a ehitise sundvõõranditasu määramine“ punktiga 1 määratud sundvõõrandiandja OÜ Solfer Trade (äriregistri kood 10647702, aadress Võidu tn 57, 11215 Tallinn) omandis oleva Tartu mnt 86A asuva ehitise (laohoone, ehitisregistri kood 101029216) sundvõõranditasu ja määrata sundvõõranditasu suuruseks 1 824 677,57 eurot (üks miljon kaheksasada kakskümmend neli tuhat kuussada seitsekümmend seitse eurot ja viiskümmend seitse senti).

2. Tallinna Kommunaalametil kanda punktis 1 nimetatud sundvõõranditasust tasumata osa 550 598,86 eurot (viissada viiskümmend tuhat viissada üheksakümmend kaheksa eurot ja kaheksakümmend kuus senti) Tallinna kohtutäituri Kaire Põltsi deposiitarvele nr 10010124476011 (AS SEB Pank) Tallinna linna 2011. aasta investeerimistegevuse eelarves Tallinna Kommunaalametile eraldatud Ülemiste liiklussõlme rekonstrueerimise vahendite arvelt               25. veebruariks 2011.

3. Tallinna kohtutäitur Kaire Põltsil:

3.1 asuda pärast punktis 2 märgitud summa laekumist punktis 2 nimetatud deposiitarvele sundvõõrandatava Tartu mnt 86A ehitise valduse ülevõtmisele ja -andmisele vastavalt KASVS      § 36 lõikele 4;

3.2 maksta pärast punktis 3.1 märgitud toimingu tegemist sundvõõranditasu OÜ-le Solfer Trade vastavalt KASVS § 40 lõikele 2.

4. Tallinna Linnavaraametil:

4.1 teha korraldus väljastusteatega tähtkirjaga või allkirja vastu teatisel teatavaks sundvõõrandiandjale OÜ-le Solfer Trade ja Tallinna kohtutäitur Kaire Põltsile (Kentmanni 24-2, 10116 TALLINN);

4.2 teatada OÜ-le Solfer Trade sundvõõranditasu osa väljamaksmisest vastavalt KASVS § 40 lõikele 1;

4.3 korraldada sundvõõranditasu osa väljamaksmise teate avaldamine ajalehes, milles Tallinna linn avaldab ametlikke teadaandeid.

 

5. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

 

Edgar Savisaar

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär