Alates 2020. aasta sügisest luuakse Tallinna õigusakte Teele infosüsteemis. Sealt leiad õigusaktid, mis on vastu võetud pärast 17. septembrit 2020. Vanemad õigusaktid on kättesaadavad siin, Tallinna õigusaktide registris.

Kasutaja  
Parool

Seosed
Redaktsioonid
 
03.02.2018- ...
 
28.10.2014-02.02.2018
 
26.09.2011-27.10.2014
 
21.02.2011-25.09.2011

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Tallinna munitsipaalüldhariduskooli hoolekogu moodustamise kord ja selle töökord
Tallinna Linnavalitsus 16.02.2011 määrus number 8
Jõustumine:21.02.2011
Redaktsiooni kehtivus:21.02.2011 - 25.09.2011

 Redaktsioonid

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

 

MÄÄRUS

 

 

 

 

 

Tallinn

16. veebruar

2011 nr 8

 

 

 

 

Tallinna munitsipaalüldhariduskooli hoolekogu moodustamise kord ja selle töökord

 

 

 

 

 

 

Määrus kehtestatakse põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 73 lõike 1 ja Tallinna Linnavolikogu 2. detsembri 2010 määruse nr 60 „Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduses kooli pidaja pädevusse antud ülesannete osaline delegeerimine Tallinna Linnavalitsusele ja Tallinna Haridusameti juhatajale“ § 1 alusel.

 

 

 

 

 

 

§ 1.  Määruse reguleerimisala

Määrusega kehtestatakse Tallinna munitsipaalüldhariduskooli (edaspidi kool) hoolekogu moodustamise kord ja hoolekogu töökord.

§ 2.  Hoolekogu mõiste

(1) Hoolekogu on alaliselt tegutsev organ, kelle ülesanne on kooli õpilaste, pedagoogide, kooli pidaja, õpilaste vanemate, vilistlaste ja kooli toetavate organisatsioonide ühistegevus õppe ja kasvatuse suunamisel, planeerimisel ja jälgimisel ning õppeks ja kasvatuseks paremate tingimuste loomine.

(2) Kooli hoolekogu juhindub oma tegevuses põhikooli- ja gümnaasiumiseadusest, kooli põhimäärusest ning  riigi ja Tallinna õigusaktidest.

§ 3.  Hoolekogu koosseis

(1) Ühe asutusena tegutseva koolieelse lasteasutuse ja põhikooli hoolekogu koosseis on seitsmeliikmeline.

(2) Põhikooli hoolekogu koosseis on seitsmeliikmeline.

(3) Ühe asutusena tegutseva põhikooli ja gümnaasiumi hoolekogu koosseis on üheksaliikmeline.

(4) Ühe asutusena tegutseva üldhariduskooli ja huvikooli hoolekogu koosseis on üheksaliikmeline.

§ 4.  Linna esindaja

(1) Linna esindaja kooli hoolekogus on Tallinna Haridusameti (edaspidi haridusamet) esindaja.

(2) Üks linna esindaja võib olla kuni viie hoolekogu koosseisus.

§ 5.  Liikmete valimine ja nimetamine hoolekogusse

(1) Vanemate esindajad valitakse hoolekogusse vanemate üldkoosolekul avaliku hääletamise teel.

(2) Vilistlaste ja kooli toetavate organisatsioonide esindajad nimetatakse hoolekogusse nende organisatsioonide poolt.

(3) Õpilaste esindaja nimetatakse hoolekogusse õpilasesinduse koosolekul.

(4) Õpetajate esindajad valitakse õppenõukogu koosolekul avaliku hääletamise teel.

(5) Lõigetes 1 kuni 4 nimetatud esindajate valimine või nimetamine kooli hoolekogusse protokollitakse ja väljavõtted protokollidest edastab haridusametile direktor.

§ 6.  Hoolekogu moodustamine

Hoolekogu moodustab ja selle koosseisu kinnitab haridusameti juhataja.

§ 7.  Hoolekogu koosseisu muutmine

Hoolekogu koosseisu muutmiseks esitab direktor haridusametile taotluse lisades väljavõtte protokollist.

§ 8.  Hoolekogu õigused

Hoolekogul on õigus:

1) saada direktorilt teavet õppe- ja kasvatustegevusest, majanduslikust seisust, eelarve täitmisest ja järelevalveasutuse tehtud ettekirjutustest;

2) saada direktorilt ja haridusametilt oma tööks vajalikku informatsiooni;

3) kaasata vajadusel hoolekogu töösse vastava ala asjatundjaid ja eksperte.

§ 9.  Hoolekogu ülesanded

(1) Hoolekogu pädevuses on arutada läbi ja avaldada arvamust:

1) kooli õppekava ja selle muudatuste eelnõu kohta;

2) kooli vastuvõtmise tingimuste ja korra eelnõu kohta;

3) arenguvestluse korraldamise tingimuste ja korra eelnõu kohta;

4) kooli põhimääruse ja selle muudatuste eelnõu kohta;

5) kooli arengukava ja selle muudatuste eelnõu kohta;

6) kooli kodukorra kohta;

7) sisehindamise aruande kohta;

8) kooli eelarve kava projekti kohta.

(2) Hoolekogu annab nõusolekuid ja teeb ettepanekuid ning täidab teisi ülesandeid riigi ja Tallinna õigusaktides sätestatud juhtudel.

§ 10.  Hoolekogu töö korraldamine

(1) Hoolekogu valib esimehe ja aseesimehe.

(2) Hoolekogu tööd juhib esimees, tema äraolekul aseesimees.

(3) Hoolekogu töövorm on koosolek.

(4) Hoolekogu korralised koosolekud toimuvad õppeaasta kestel vähemalt kord nelja kuu jooksul.

(5) Hoolekogu otsused protokollitakse.

(6) Hoolekogu on otsustusvõimeline, kui koosolekust võtab osa vähemalt üle poole hoolekogu liikmetest, sealhulgas esimees, tema äraolekul aseesimees. Kvoorumi puudumisel kutsub hoolekogu esimees, tema äraolekul aseesimees, uue koosoleku kokku hiljemalt viie tööpäeva jooksul alates eelmise koosoleku päevale järgnevast päevast.

§ 11.  Hoolekogu korraline koosolek

(1) Hoolekogu korralise koosoleku kutsub kokku hoolekogu esimees, tema äraolekul aseesimees, vastavalt vajadusele. Hoolekogu uue koosseisu esimese koosoleku kutsub kokku direktor.

(2) Korralise koosoleku toimumise aja, koha ja päevakorra teatab koosoleku kokkukutsuja hoolekogu liikmetele kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis vähemalt kümme tööpäeva enne koosoleku toimumist.

(3) Koosoleku dokumendid saadetakse hoolekogu liikmetele üldjuhul koos korralise koosoleku teatega, kuid mitte hiljem kui viis tööpäeva enne koosoleku toimumist.

 

§ 12.  Hoolekogu erakorraline koosolek

 (1) Kiirete ja edasilükkamatute küsimuste otsustamiseks kutsub hoolekogu esimees, tema äraolekul aseesimees, omal initsiatiivil või vähemalt nelja hoolekogu liikme nõudmisel või direktori ettepanekul kokku erakorralise koosoleku hiljemalt viie tööpäeva jooksul ettepaneku saamisest.

(2) Erakorralise koosoleku toimumise aja, koha ja päevakorra teatab koosoleku kokkukutsuja hoolekogu liikmetele kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis vähemalt kolm tööpäeva enne koosoleku toimumist. Koosoleku dokumendid saadetakse hoolekogu liikmetele üldjuhul koos erakorralise koosoleku teatega, kuid mitte hiljem kui üks tööpäev enne koosoleku toimumist.

§ 13.  Koosoleku läbiviimine

(1) Koosolekut juhib, koosoleku päevakorda kavandatud küsimuste ja asjakohaste materjalide ettevalmistamist ning tutvustamist hoolekogu liikmetele korraldab hoolekogu esimees, tema äraolekul aseesimees.

(2) Igal hoolekogu liikmel on õigus avaldada koosolekul oma arvamust, esineda arutatavates küsimustes selgitustega ning teha otsuse suhtes ettepanekuid.

(3) Arutatavate küsimuste analüüsimiseks ja eksperthinnangute andmiseks võib hoolekogu oma töösse kaasata vastava ala eksperte, moodustada komisjone või töörühmi.

(4) Hoolekogu koosolekust võib sõnaõigusega osa võtta kooli direktor.

(5) Hoolekogu koosolekust võivad osa võtta kooli õppe- ja kasvatustegevuse üle järelevalvet teostavad ametiisikud. Teised isikud võivad hoolekogu koosolekust osa võtta hoolekogu esimehe, tema äraolekul aseesimehe kutsel või loal.

§ 14.  Koosoleku protokoll

(1) Hoolekogu koosolekute protokolle ja teisi asjaajamisega seotud dokumente peetakse kooskõlas Tallinna linna asutuste ühtse asjaajamiskorraga paberil või elektrooniliselt.

(2)  Kooli hoolekogu esimees tagab hoolekogu protokollide ja muude hoolekogu tööd puudutavate dokumentide pidamise ja säilitamise.

(3) Hoolekogu koosolekud protokollitakse. Protokollile kirjutavad alla koosoleku juhataja ja protokollija.

(4) Koosoleku protokolli märgitakse:

1) koosoleku toimumise aeg ja koht;

2) koosoleku algus- ja lõpuaeg;

3) koosoleku juhataja ja protokollija ees- ja perekonnanimi;

4) koosolekust osavõtnud ning koosolekult puudunud hoolekogu liikmete ees- ja perekonnanimed;

5) koosolekule kutsutud isikute ees- ja perekonnanimed;

6) kinnitatud päevakord;

7) koosolekul sõnavõtnud isikute nimed ja ettepanekud;

8) vastuvõetud otsused;

9) hoolekogu esimehe, tema äraolekul aseesimehe ja sekretäri allkirjad.

(5) Protokoll saadetakse hiljemalt viiendal tööpäeval pärast hoolekogu koosoleku toimumist hoolekogu liikmetele.

§ 15.  Otsuste vastuvõtmine

(1) Hoolekogu otsused võetakse vastu kohalolijate lihthäälteenamusega. Hääletamine on hoolekogu otsusel avalik või salajane. Poolt- ja vastuhäälte võrdse arvu korral on otsustavaks hoolekogu esimehe, tema äraolekul aseesimehe hääl.

(2) Hoolekogu otsused tehakse adressaatidele teatavaks koosolekule järgneval tööpäeval.

§ 16.  Hoolekogu otsuste avalikustamine

Hoolekogu otsused avalikustatakse kooli veebilehel, avalikustamise korraldab direktor.

§ 17.  Hoolekogu otsusega mittenõustumine

Hoolekogu otsusega mittenõustumisel, samuti vaidlusküsimuste korral, on õpilasel, vanemal või hoolekogu liikmel õigus pöörduda kümne tööpäeva jooksul arvates otsuse vastuvõtmisest kooli tegevuse üle järelevalvet teostava asutuse poole otsuse õiguspärasuse kontrollimiseks.

§ 18.  Hoolekogu aruandlus

Hoolekogu esimees esitab õppeaasta jooksul tehtud töö aruande heakskiitmiseks vanematele iga õppeaasta esimesel üldkoosolekul.

§ 19.  Määruse jõustumine

Määrus jõustub 21. veebruaril 2011.

 

 

 

 

 

Edgar Savisaar

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär