Tallinna Linnavalitsus 16.02.2011 määrus number 8.
Tallinna munitsipaalüldhariduskooli hoolekogu moodustamise kord ja selle töökord

Aktile on aluseks

Rea nr Pealkiri Vastuvõtja Liik Nr Lisa nr Vastuvõtmine Jõustumine Avaldamine
1 Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduses kooli pidaja pädevusse antud ülesannete osaline delegeerimine Tallinna Linnavalitsusele ja Tallinna Haridusameti juhatajale Tvk m 60 02.12.2010 09.12.2010 RT IV, 21.05.2013, 42