Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Tallinna Linnavalitsuse 2. aprilli 2008 määruse nr 26 "Jalakäijate ala kehtestamine Tallinna vanalinnas" muutmine
Tallinna Linnavalitsus 09.02.2011 määrus number 7
Jõustumine:14.02.2011
Kehtetuks tunnistamine:18.06.2012
Redaktsiooni kehtivus:14.02.2011 - 18.06.2012

AKTI TUNNISTAB KEHTETUKS:
Tlv m 13.06.2012 nr 28, jõustumine 18.06.2012

 

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

 

MÄÄRUS

 

 

 

 

 

Tallinn

    9. veebruar 2011 nr 7

 

 

 

 

 

Tallinna Linnavalitsuse 2. aprilli 2008 määruse nr 26 „Jalakäijate ala kehtestamine Tallinna vanalinnas“ muutmine

 

 

 

 

 

 

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lg 3 p 1, liiklusseaduse § 2 lg 4 ja § 45, teeseaduse § 25 lg 3, muinsuskaitseseaduse § 9 lg 1 p 7 ja Vabariigi Valitsuse 20. mai 2003 määruse nr 155 „Tallinna vanalinna muinsuskaitseala põhimäärus“ § 6 lg 1 ja Tallinna Linnavolikogu 24. jaanuari 2002 määruse nr 8 „Liiklusseadusega kohalikule omavalitsusele antud liikluse korraldamise ja liiklusohutuse tagamise õiguse delegeerimine“ alusel ning tulenevalt vajadusest võimaldada Tallinna vanalinna elanikele lühiajaline juurdepääs elukohale mootorsõidukitega

 

 

 

 

 

       

§ 1.  Tallinna Linnavalitsuse 2. aprilli 2008 määrust nr 26 „Jalakäijate ala kehtestamine Tallinna vanalinnas ” täiendatakse paragrahviga 22 järgmises sõnastuses:

§ 22 Elanikul, kelle elukoht asub rahvastikuregistri andmetel Tallinna vanalinna jalakäijate alas ning kelle ees- ja perekonnanimi on kantud sõiduki registreerimistunnistusele, on õigus sõidukiga juurdepääsuks oma elukoha lähedusse korraga kuni 15 minutiks kella 06.00-st kuni 10.00-ni ja 18.00 kuni 22.00-ni parkimiskellaga algusaja fikseerimisel ning Tallinna Transpordiameti poolt väljastatud loa alusel, välja arvatud § 1 p 1 ja p 4 nimetatud tänavatele. Taotluse esitajale loa andmise otsustab Tallinna Transpordiamet, märkides loale sõiduki registreerimisnumbri, loa kehtivuse aja ja parkimispiirkonna, kus parkimine on lubatud.“.

§ 2.  Tallinna Transpordiametil avaldada määrus ajalehes, kus linn avaldab ametlikke teadaandeid.

§ 3.  Määrus jõustub 14. veebruaril 2011.

 

 

 

 

 

Edgar Savisaar

Linnapea

Priit Lello

 

Linna õigusdirektor linnasekretäri ülesannetes