Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Tallinna linna ja Sihtasutuse Tallinn 2011 vahel sõlmitava tegevustoetuse lepingu projekti heakskiitmine ning volituse andmine Eha Võrgule
Tallinna Linnavalitsus 09.02.2011 korraldus number 181
Redaktsiooni kehtivus:09.02.2011 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

Tallinn

9. veebruar

2011 nr

181-k

 

 

Tallinna linna ja Sihtasutuse Tallinn 2011 vahel sõlmitava tegevustoetuse lepingu projekti heakskiitmine ning volituse andmine Eha Võrgule

 

 

 

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 10 lg 1, § 30 lg 1 p 3 ja § 35 lg 5 alusel ning kooskõlas Tallinna Linnavolikogu 9. septembri 2010 määruse nr 46 „Tallinna linna 2011 aasta eelarve“  lisaga 3  „Kulude eelarve“

 

 

1. Kiita heaks Tallinna linna ja Sihtasutuse Tallinn 2011 vahel sõlmitava tegevustoetuse lepingu projekt (lisa).

2. Volitada abilinnapea Eha Võrku Tallinna linna nimel alla kirjutama punktis 1 nimetatud tegevustoetuse lepingule.

3. Tallinna Linnakantseleil teha korraldus teatavaks Tallinna Linnakantselei finantsteenistusele, Tallinna Kultuuriväärtuste Ametile ja Sihtasutusele Tallinn 2011.

4. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

 

Edgar Savisaar

Linnapea

Priit Lello

 

Linna õigusdirektor linnasekretäri ülesannetes

 


Tallinna Linnavalitsuse 9. veebruari 2011

korralduse nr 181-k

LISA

 

Tegevustoetuse leping

 

 

 

Tallinnas, “   “ veebruaril 2011

Tallinna linn, asukohaga Vabaduse väljak 7, 15199 Tallinn, keda esindab Tallinna Linnavalitsuse .... veebruari 2011 korralduse nr .... alusel Tallinna abilinnapea Eha Võrk,

ja

Sihtasutus Tallinn 2011, registrikood 90009424, asukohaga Pärnu mnt 8 // Väike-Karja 9, Tallinn 10148, keda esindab põhikirja alusel juhatuse liige Jaanus Mutli (edaspidi toetuse saaja), 

keda edaspidi nimetatakse ka eraldi pool või koos pooled,
sõlmivad käesoleva tegevustoetuse lepingu (edaspidi leping) alljärgnevas.

 

1.         Üldsätted

1.1 Pooled lepivad kokku, et Tallinna linna nimel teostab kõiki lepingust tulenevaid õigusi ja kohustusi Tallinna Kultuuriväärtuste Amet (edaspidi ametiasutus).

1.2  Lepingu dokumendid koosnevad lepingust ja lisadest, milles lepitakse kokku pärast lepingu sõlmimist.

1.3  Lepingu üksiku sätte kehtetus selle vastuolu tõttu seadusega ei too kaasa kogu lepingu või selle teiste sätete kehtetust. Seadusega vastuolus oleva sätte ilmnemisel teevad pooled oma parimad jõupingutused selle sätte asendamiseks seadusega kooskõlas oleva sättega.

 

2.                  Lepingu eesmärk ja ese

2.1  Leping on sõlmitud Tallinna Linnavolikogu 9. septembri 2010 määruse nr 46 „Tallinna linna 2011. aasta eelarve“ lisas 3 „Kulude eelarve“ Sihtasutusele Tallinn 2011 tegevuse toetuseks 2011. aastal ette nähtud 3 451 229 (kolm miljonit nelisada viiskümmend üks tuhat kakssada kakskümmend üheksa) euro, sealhulgas 121 432 ( ükssada kakskümmend üks tuhat nelisada kolmkümmend kaks) eurot Kultuurikatla tegevuskulude katmiseks, (edaspidi toetus) kasutamiseks.

2.2  Toetuse saaja kasutab toetust otstarbekohaselt ja säästlikult  tegevuskulude katmiseks.

 

3.      Raha eraldamine

Toetus kantakse pärast lepingu sõlmimist toetuse saaja arvelduskontole nr 10220070474012 AS-s SEB Pank neljas osas järgnevalt:

 

862 808 (kaheksasada kuuskümmend kaks tuhat kaheksasada kaheksa) eurot 25.02.2011

862 807 (kaheksasada kuuskümmend kaks tuhat kaheksasada seitse) eurot 20.04.2011

862 807 (kaheksasada kuuskümmend kaks tuhat kaheksasada seitse) eurot 20.07.2011

862 807 (kaheksasada kuuskümmend kaks tuhat kaheksasada seitse) eurot 20.09.2011

 

4.      Aruandlus ja kontroll

Ametiasutusel ja Tallinna Linnakantselei linna sisekontrolöri teenistusel on õigus teostada toetuse kasutamise kontrolli ning vajadusel nõuda selleks toetuse saajalt dokumentide ja aruannete esitamist, mis tõendavad toetuse kasutamist toetuse saaja projekti „Tallinn Euroopa Kultuuripealinn 2011“ elluviimisel.

 

5.     Vääramatu jõud

5.1 Lepingu rikkumine on vabandatav, kui kohustuse rikkumise põhjuseks on vääramatu jõud võlaõigusseaduse § 103 tähenduses. Muuhulgas mõistavad pooled vääramatu jõu all õigusakti (nt Tallinna linna 2011. aasta eelarve muutmine) jõustumist, mis takistab oluliselt lepingu täitmist või muudab selle võimatuks.

5.2 Pool peab teist poolt vääramatu jõu asjaolude ilmnemisest ja lõppemisest koheselt teavitama.

 

6.      Teated ja informatsioon

Kõik lepingu täitmisega ja/või lepingust tulenevate vaidlustega seotud teated ja informatsioon (edaspidi teated) loetakse kooskõlas lepinguga esitatuks, kui need teated on pooltele edastatud tähitud postiga, antud üle allkirja vastu, edastatud faksi või e-posti teel alljärgnevatel aadressidel alljärgnevatele isikutele:

     

Ametiasutus:

Toetuse saaja:

Lennart Sundja

Jaanus Mutli

Mündi tn 2, 10146 Tallinn

Pärnu mnt 8 // Väike-Karja tn 9 10148 Tallinn

tel: 6457151

tel: 6410202

e-post: lennart.sundja@tallinnlv.ee

e-post: jaanus.mutli@tallinn2011.ee

 

7.      Lõppsätted

7.1  Leping jõustub allakirjutamisest ja kehtib kuni 31.12.2011 või lõppemiseni muul alusel.

7.2 Lepingut võib muuta ja/või täiendada poolte kirjaliku kokkuleppega, mis on lepingu lahutamatuks osaks. Kõik lepingu muudatused ja/või täiendused jõustuvad pärast nende allakirjutamist mõlema poole poolt allakirjutamise momendist või poolte poolt kirjalikult määratud tähtajal.

7.3  Lepingu sõlmimisel, täitmisel ja tõlgendamisel juhindutakse Eesti Vabariigis kehtivatest õigusaktidest. Lepingu täitmisest või tõlgendamisest tulenevad vaidlused, mida ei õnnestu lahendada poolte kokkuleppel, lahendatakse Harju Maakohtus.

7.4  Leping on koostatud kahes identses võrdset juriidilist jõudu omavas eksemplaris, millest kumbki pool saab ühe eksemplari. Pooled allkirjastavad kõik lepingu leheküljed.

 

Poolte allkirjad:

Tallinna linn                                                                Sihtasutus Tallinn 2011

________________                                                    __________________

Eha Võrk                                                                     Jaanus Mutli

Abilinnapea                                                                 Juhatuse liige

 

 

 

 

 

Priit Lello

Linna õigusdirektor linnasekretäri ülesannetes