Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Filtri tee 9 ehitiste sundvõõrandamise kokkuleppemenetluse kokkuleppeakti projekti heakskiitmine, volituse andmine Eha Võrgule ja ehitistele valitseja määramine
Tallinna Linnavalitsus 09.02.2011 korraldus number 149
Redaktsiooni kehtivus:09.02.2011 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

Tallinn

9. veebruar

2011 nr

149-k

 

 

Filtri tee 9 ehitiste sundvõõrandamise kokkuleppemenetluse kokkuleppeakti projekti heakskiitmine, volituse andmine Eha Võrgule ja ehitistele valitseja määramine

 

 

 

Kinnisasja sundvõõrandamise seaduse § 15 lg 1 ja 2, § 16 lg 1, § 17 lg 1, § 22 lg 1, § 24 lg 3, § 26 lg 1, § 48, kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 10 lg 1, Tallinna Linnavolikogu               27. novembri 1997 määrusega nr 56 kinnitatud „Linnavara valitsemise korra“ p-de 11 ja 12 ning 17. oktoobri 2002 määruse nr 61 „Kinnisasja sundvõõrandamise seaduses kohaliku omavalitsusüksuse pädevusse antud toimingute tegemise delegeerimine Tallinna Linnavalitsusele“ alusel ja kooskõlas Tallinna Linnavolikogu 9. septembri 2010 määruse nr 46 „Tallinna linna 2011. aasta eelarve“ lisaga 4 ja 29. mai 2008 otsusega nr 107 „Filtri tee 9 asuvate ehitiste sundvõõrandamine ja Filtri tee 9 maa munitsipaalomandisse taotlemine“ ning tulenevalt Tallinna kohtutäituri Kaire Põltsi 28. augustil 2008 koostatud sundvõõrandamismenetluses vallasvara arestimise ja hindamise aktist, mida on muudetud Tallinna kohtutäituri Kaire Põltsi 6. juulil 2009 koostatud sundvõõrandamismenetluses vallasvara arestimise ja hindamise akti muutmise otsusega (täiteasja number 025/2008/4374) ning arvestades osaühinguga ORBONA kokkuleppemenetluses peetud läbirääkimisi ning seoses vajadusega alustada Filtri tee 9 maatükil teerajatiste ehitamisega hiljemalt 1. septembril 2011

 

 

1. Tulenevalt Filtri tee 9 ehitiste kui vallasasjade - asutusehoone (kontor-garaa˛) (Riikliku ehitisregistri kood 101040086), kaalumaja (Riikliku ehitisregistri kood 101040087) ja kuur (Riikliku ehitisregistri kood 101040088), ehitiste juurde kuuluv maa on maakatastris registreerimata hoonestatud maatükk (pindala 3990 m², sihtotstarve tootmismaa) - sundvõõrandamise menetluses ehitiste omaniku osaühinguga ORBONA (äriregistri kood 10080939, aadress Pikk 2-109, 51009 TARTU) sundvõõranditasu suuruse osas kokkuleppe saavutamisest, kiita heaks korralduse lisaks olev Filtri tee 9 ehitiste sundvõõrandamise kokkuleppemenetluse kokkuleppeakti projekt (edaspidi kokkuleppeakt) ja määrata vastavalt kokkuleppeaktile Filtri tee 9 ehitiste Tallinna linnale võõrandamise tingimused.

2. Määrata Tallinna Kommunaalamet punktis 1 nimetatud ehitiste valitsejaks ehitiste omandi Tallinna linnale üleminekust arvates.

3. Tallinna Kommunaalametil:

3.1 tasuda osaühingule ORBONA Filtri tee 9 ehitiste sundvõõranditasu kolmsada kaheksakümmend üheksa tuhat kaheksasada kuuskümmend üks eurot ja kuus senti (389 861,06 eurot) Tallinna linna 2011. aasta investeerimistegevuse eelarves Tallinna Kommunaalametile eraldatud Ülemiste liiklussõlme rekonstrueerimise vahendite arvelt vastavalt kokkuleppeakti punktile 3;

3.2 võtta Filtri tee 9 ehitiste valdus Tallinna linnale üle üleandmise-vastuvõtmise aktiga vastavalt kokkuleppeakti punktile 4.

4. Volitada Tallinna linna esindajana kokkuleppeakti allkirjastama abilinnapea Eha Võrku.

5. Tallinna Linnavaraametil teha korraldus teatavaks osaühingule ORBONA ja Tallinna Kommunaalametile.

6. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

 

Edgar Savisaar

Linnapea

Priit Lello

 

Linna õigusdirektor

linnasekretäri ülesannetes

 


Tallinna Linnavalitsuse 9. veebruari 2011

korralduse nr 149-k

LISA

 

 

PROJEKT

 

 

Filtri tee 9 ehitiste sundvõõrandamise kokkuleppemenetluse kokkuleppeakt

 

 

Tallinn                                                                                                                            veebruar 2011

 

Kinnisasja sundvõõrandamise seaduse § 15 lõigete 1, 2, § 16 lõike 1, § 17 lõike 1, § 22 lõike 1, § 24 lõike 3, § 26 lõike 1, § 48 ning Tallinna kohtutäituri Kaire Põltsi 28. augustil 2008 koostatud sundvõõrandamismenetluses vallasvara arestimise ja hindamise akti, mida on muudetud Tallinna kohtutäituri Kaire Põltsi 6. juulil 2009 koostatud sundvõõrandamismenetluses vallasvara arestimise ja hindamise akti muutmise otsusega (täiteasja number 025/2008/4374), alusel ning tuginedes Filtri tee 9 ehitiste sundvõõrandamise kokkuleppemenetluses sundvõõranditasu suuruse,  maksmise tingimuste ning ehitiste valduse üleandmise osas läbirääkimiste tulemustele, sõlmivad 

Tallinna linn  esindaja abilinnapea Eha Võrk isikus ja

osaühing ORBONA (äriregistri kood 10080939, aadress Pikk 2-109, 51009 TARTU) esindaja juhatuse liikme Andrus Lepp isikus,

(edaspidi üheskoos pooled) järgmise kokkuleppeakti (edaspidi kokkulepe):

1. Pooled sõlmivad käesolevaga kinnisasja sundvõõrandamise seaduse § 22 lõikes 1 ja § 26 lõikes 1 nimetatud kokkuleppe sundvõõrandatavate, Harjumaal Tallinna linnas Kesklinna linnaosas Filtri tee 9 asuvate ehitiste kui vallasasjade - asutusehoone (kontor-garaa˛) (Riikliku ehitisregistri kood 101040086), kaalumaja (Riikliku ehitisregistri kood 101040087) ja kuuri (Riikliku ehitisregistri kood 101040088), ehitiste juurde kuuluv maa on maakatastris registreerimata hoonestatud maatükk (pindala 3990 m², sihtotstarve tootmismaa, mis on kokkuleppe lisaks oleval skeemil tähistatud viirutusega), edaspidi ehitised, - eest sundvõõranditasu (defineeritud kokkuleppe punktis 2), ehitiste valduse üleandmise ning teiste seaduses sätestatud ja poolte vahel kokkuleppemenetluse käigus kokku lepitud tingimuste kohta.

2. Pooled lähtuvad kokkuleppe sõlmimisel ja sundvõõranditasu rahalise väärtuse määramisel Tallinna kohtutäituri Kaire Põltsi 28. augustil 2008 koostatud sundvõõrandamismenetluses vallasvara arestimise ja hindamise aktist, mida on muudetud Tallinna kohtutäituri Kaire Põltsi      6. juulil 2009 koostatud sundvõõrandamismenetluses vallasvara arestimise ja hindamise akti muutmise otsusega (täiteasja number 025/2008/4374), märgitud Filtri tee 9 ehitiste sundvõõranditasust summas kolmsada kaheksakümmend üheksa tuhat kaheksasada kuuskümmend üks eurot ja kuus senti (389 861,06 eurot), edaspidi sundvõõranditasu.

3. Tallinna linn omandab osaühingu ORBONA omandis olevad Filtri tee 9 ehitised ja tasub sundvõõranditasu osaühingu ORBONA arveldusarvele nr 17001943256 (Nordea Pank)                  1. septembril 2011.

4. Osaühing ORBONA annab ehitiste valduse Tallinna linnale üle 1. septembril 2011. Ehitiste valduse üleandmise kohta vormistatakse kirjalik üleandmise-vastuvõtmise akt, milles kajastatakse  ehitiste seisukord valduse üleandmise ajal ja vajadusel muud andmed, mille kajastamist pooled peavad ühiselt vajalikuks. Tallinna linn tagab kuni valduse üleandmiseni ehitistele juurdepääsutee ja ehitiste püsiva varustamise elektriga. Samuti tagab Tallinna linn ehitistest ida-, kagusuunas paikneval maatükil asuva asfaltplatsi elektriga varustamise ja asfaltplatsile juurdepääsu kuni asfaltplatsi omandiõiguse osas kohtulahendi jõustumiseni, mis ei tähenda, et Tallinna linn tunnustaks osaühingu ORBONA omandiõigust asfaltplatsile.   

5. Osaühing ORBONA lõpetab ehitiste kasutamiseks sõlmitud rendi- ja üürilepingud 1. augustiks 2011 ja ei oma sellega seoses Tallinna linna vastu mingeid nõudeid. Osaühingul ORBONA ei ole õigust anda ehitisi kolmandate isikute valdusse ega kasutusse (va kehtivatest rendi- ja üürilepingutest tulenev kasutusse andmine) ning osaühing ORBONA tagab, et ehitiste valduse üleandmise hetkel ei ole ehitised kolmandate isikute kasutuses ning ehitised ei ole seotud kolmandate isikute õigustega ühelgi teisel viisil.

6. Tallinna linn kinnitab, et ta on enne kokkuleppe sõlmimist põhjalikult ja igakülgselt tutvunud ehitistega, on täielikult teadlik nende suurusest ja seisukorrast ning soovib omandada ehitised sellises seisukorras nagu need on kokkuleppe sõlmimise päeval, arvestades kokkuleppe punktis 7 sätestatud osaühingu ORBONA õigust eemaldada ehitistest asju (sh sisseseadet). Osaühing ORBONA kohustub valdama ehitisi ning korraldama  ehitiste valve kuni ehitiste valduse üleandmiseni. Osaühing ORBONA kannab kõik ehitistega seotud kulud kuni ehitiste valduse üleandmiseni, tasudes need hiljemalt ühe (1) kuu jooksul arvates ehitiste valduse üleandmisest.

7. Arvestades asjaolu, et Tallinn linn omandab ehitised eesmärgiga need lammutada ja ehitada nende asemele Ülemiste liiklussõlm, siis on pooled kokku leppinud, et ehitiste oluliseks osaks olevaid asju (sh seadmeid) ei loeta ehitiste päraldisteks ja neid ei anta koos ehitistega Tallinna linna omandisse. Samadest asjaoludest tulenevalt ei ole osaühingul ORBONA kohustust hüvitada Tallinna linnale kahju ehitistes asuvate asjade juhusliku hävimise või kahjustumise korral enne ehitiste valduse Tallinna linnale üleandmist. Osaühing ORBONA veab ehitistest hiljemalt ehitiste valduse üleandmise ajaks ära kõik asjad, mille kasutamine on võimalik ja otstarbekas uute ehitiste ehitamiseks või sisustamiseks või mille äravedamist osaühing ORBONA peab muul põhjusel otstarbekaks, oma kulul Tallinna linnalt hüvitist mitte nõudes. Pärast ehitiste valduse Tallinna linnale üleandmist Tallinna linna poolt ehitiste lammutamise või ehitistes asuvate seadmete või muude asjade demonteerimise eest Tallinna linn osaühingult ORBONA hüvitist ei nõua.

8. Kokkuleppe punktis 4 nimetatud kohustuse täitmise tähtaja 1. september 2011 ületamisel maksab osaühing ORBONA Tallinna linnale leppetrahvi 0,022% kokkuleppe punktis 2 sätestatud sundvõõranditasust iga tähtaega ületava päeva eest.

9. Kokkuleppe punktis 3 nimetatud kohustuse täitmise tähtaja 1. september 2011 ületamisel maksab Tallinna linn osaühingule ORBONA viivist 0,022 % maksmata summalt iga tasumisega viitatud päeva eest.

10. Pooled kinnitavad, et kokkuleppes nimetatud kohustuste täitmisel ei ole neil punktis 1 nimetatud Filtri tee 9 ehitiste ja nende juurde kuuluva maatükiga pindalaga 3990 m² seoses käesolevas kokkuleppes nimetamata nõudeid teise poole vastu ega alust selliste nõuete esitamiseks tulevikus.

11. Tallinna linn esitab pärast ehitiste valduse üleandmist taotluse Tallinna linna ehitiste omanikuna Riiklikku ehitisregistrisse kandmiseks. Pooled avaldavad, et Tallinna linn saab ehitiste omanikuks sundvõõranditasu maksmise ja ehitiste valduse üleandmisega.

 

Eha Võrk                                                                     Andrus Lepp

Tallinna linna esindaja                                     osaühingu ORBONA esindaja

 


 

Filtri tee 9 ehitiste sundvõõrandamise

kokkuleppemenetluse kokkuleppeakti

LISA

 

Filtri tee 9 sundvõõrandatavate ehitiste juurde kuuluv maa

 

 

 

 

 

 

 

 

Priit Lello

Linna õigusdirektor linnasekretäri ülesannetes