Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Tuulemaa tn 20, 20e ja Madala tn 5a kinnistute detailplaneeringu kehtestamine Põhja-Tallinnas
Tallinna Linnavalitsus 02.02.2011 korraldus number 130
Redaktsiooni kehtivus:02.02.2011 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

Tallinn

  2. veebruar  2011 nr 130-k     

 

 

Tuulemaa tn 20, 20e ja Madala tn 5a kinnistute detailplaneeringu kehtestamine Põhja-Tallinnas

 

 

 

Planeerimisseaduse § 24 lg 3, kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lg 1 p 4, Tallinna Linnavolikogu 29. mai 2003 määrusega nr 35 kinnitatud “Tallinna linna ehitusmääruse“ § 19 lg 1, lg 2 p 2, lg 5 alusel, kooskõlas Tallinna Linnavolikogu 11. jaanuari 2001 määrusega nr 3 kehtestatud “Tallinna üldplaneeringuga“ ning arvestades nii korraldusele lisatud Tallinna Linnaplaneerimise Ameti koostatud seletuskirjas esitatud kui ka järgmiste põhimotiivide ja kaalutlustega:

Tallinna Linnavolikogu 11. jaanuari 2001 määrusega nr 3 kehtestatud “Tallinna üldplaneeringu“ kohaselt on planeeritava ala juhtotstarve korruselamute ala ehk põhiliselt kahe- või enamakorruseliste korterelamute ala, kus võivad paikneda kõik elurajooni teenindavad asutused, kaubandusettevõtted, garaažikooperatiivid. Kehtestatava detailplaneeringu lahendus on kooskõlas Tallinna üldplaneeringuga;

planeeringulahendusega nähakse ette linnaruumis seni funktsionaalse kasutuseta Madala tn 5a kinnistu kasutuselevõtmine ja selle hoonestamine piirkonda sobiva ärihoonega;

- planeeritavatele kruntidele kavandatud hoonete mahuline lahendus ja funktsionaalsus tuleneb otseselt asukohast linnaruumis. Pikliku vormiga hoonestus seob praeguse lünkliku linnaruumi ühtseks tervikuks;

- kavandatavad ärihooned on ümbritsevasse valdavalt elamu- ja sotsiaalmaa kasutusega linnaruumi sobivad, tõstes piirkonna atraktiivsust ja sidudes töökohad funktsionaalselt elukohtadega;

- hoone mahtude jaotus ei sule kvartalit ja võimaldab paremini organiseerida jalakäijate liikumist. Linnaruumi korrastamine on avalik huvi ja planeeringuga kavandatu elluviimine korrastab seda ning näeb ette olemasolevasse elurajooni elanikke teenindava kaubandus-teeninduskompleksi;

- planeeringualalt on kavandatud likvideerida üks IV väärtusklassi ja kaks III väärtusklassi hinnatud puud, kuna need jäävad kavandatava parkla alale. Likvideeritavad puud kompenseeritakse asendusistutustega vastavalt Tallinna Linnavolikogu 25. augusti 2005 määrusele nr 45 “Puu raie- ja hoolduslõikusloa andmise tingimused ja kord“, mille kohaselt tuleb istutada likvideeritavate puude asemele 17 uut puud;

- parkimiskohtade arvutamisel on võetud aluseks Tallinna Linnavolikogu 16. novembri 2006 otsusega nr 329 kinnitatud “Tallinna parkimise korralduse arengukava aastateks 2006-2014“ vahevööndi normatiiv. Detailplaneeringuga on kavandatud kokku 296 parkimiskohta.

 

 

1. Kehtestada Tuulemaa tn 20, 20e ja Madala tn 5a kinnistute detailplaneering, Osaühingu Linnaruumi OÜ töö nr 22/07, millega määratakse Põhja-Tallinnas 2,26 ha suurusel planeeringualal asuvale Madala tn 5a kinnistule ehitusõigus ühe maapinnast kuni 45 meetri kõrguse kuni 13-korruselise ärihoone ning Tuulemaa tn 20, Tuulemaa tn 20e kinnistust ja reformimata riigmaast moodustatud ärimaa sihtotstarbega krundile ehitusõigus ühe maapinnast kuni 13,3 meetri kõrguse kuni 3-korruselise ärihoone ehitamiseks. Kokku on kavandatud moodustada kaks ärimaa ja üks transpordimaa sihtotstarbega krunt. Samuti on detailplaneeringuga lahendatud ala heakorrastus ja haljastus, juurdepääsud, parkimine ning tehnovõrkudega varustamine.

2. Detailplaneeringu kohaste teede ja tehnovõrkude väljaehitamine ning üldkasutatava haljastuse rajamine tagatakse vastavalt 30. novembril 2010 sõlmitud lepingule nr 2-6/212.

3. Tallinna Linnaplaneerimise Ametil avaldada korraldus ajalehes, milles Tallinna linn avaldab ametlikke teadaandeid.

4. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

 

Taavi Aas

Abilinnapea linnapea ülesannetes

Toomas Sepp

 

Linnasekretär

 


Tallinna Linnavalitsuse

  2. veebruari 2011  

 korralduse nr 130-k 

     LISA

Seletuskiri

Tallinna Linnavalitsuse korralduse eelnõu

“Tuulemaa tn 20, 20e ja Madala tn 5a kinnistute detailplaneeringu kehtestamine Põhja-Tallinnas“ juurde

 

 

 

Korraldusega kehtestatakse Tuulemaa tn 20, 20e ja Madala tn 5a kinnistute detailplaneering, Osaühingu Linnaruumi OÜ töö nr 22/07, millega määratakse Põhja-Tallinnas 2,26 ha suurusel planeeringualal asuvale Madala tn 5a kinnistule ehitusõigus ühe maapinnast kuni 45 meetri kõrguse kuni 13-korruselise ärihoone ning Tuulemaa tn 20, Tuulemaa tn 20e kinnistust ja reformimata riigmaast moodustatud ärimaa sihtotstarbega krundile ehitusõigus ühe maapinnast kuni 13,3 meetri kõrguse kuni 3-korruselise ärihoone ehitamiseks. Kokku on kavandatud moodustada kaks ärimaa ja üks transpordimaa sihtotstarbega krunt. Samuti on detailplaneeringuga lahendatud ala heakorrastus ja haljastus, juurdepääsud, parkimine ning tehnovõrkudega varustamine.

 

HALDUSAKTI PÕHJENDUSED

1. Olemasolev olukord

Planeeringuala asub Põhja-Tallinnas Pelguranna piirkonnas Madala, Tuulemaa, Kari ja Randla tänava vahelises kvartalis. Planeeritav ala on tasase reljeefiga, maapind on vähese langusega idast lääne suunas mere poole. Madala tn 5a kinnistul paikneb autode parkla, üks müügipaviljon ja reformimata riigimaal asuvad õigusliku aluseta püstitatud müügipaviljonid, Tuulemaa tn 20e kinnistul asub AS Eesti Energia alajaam ning Tuulemaa tn 20 kinnistul 2-korruseline kauplusehoone ja kaks 1-korruselist abihoonet.

Planeeritaval maa-alal asuvad järgmised kinnistud:

·         ärimaa sihtotstarbega Tuulemaa tn 20 kinnistu, mille omanik on kinnistusraamatu andmeil osaühing Kantauro;

·         tootmismaa sihtotstarbega Tuulemaa tn 20e kinnistu, mille omanik on kinnistusraamatu andmeil Osaühing Jaotusvõrk;

·         ärimaa sihtotstarbega Madala tn 5a kinnistu, mille omanik on kinnistusraamatu andmeil osaühing Kantauro.

Lisaks jääb planeeringualale ka reformimata riigimaad ja osaliselt transpordimaa sihtotstarbega krunt Kari tänav, Tuulemaa tn lõik T3 ja Randla tn lõik T3.

Planeeringualal kasvav kõrghaljastus hinnatud valdavalt II ja III väärtusklassi, esindatud on vaid lehtpuud.

Planeeringuala kohta ei ole varem detailplaneeringut kehtestatud.

2. Kontaktvööndianalüüs

Planeeritava ala kontaktvööndi maakasutus on polüfunktsionaalne. Kontaktvööndis asuvad krundid on valdavalt elamumaa sihtotstarbega, lisaks on sotsiaalmaa ja Madala tänava ääres ka ärimaa sihtotstarbega krunte.

Planeeringuala kontaktvöönd on tüüpiline korruselamute piirkond, kuhu täiendava äri- ja büroofunktsiooni kavandamine elavdab piirkonda ja loob nii linnaossa kui ka Pelguranna piirkonda kaubandus-, teenindus- ja büroopindu ning täiendavaid töökohti. Sõle tänava piirkonnas domineerivad 1960.-1970. aastatel ehitatud lakoonilise arhitektuuriga valdavalt 5- ja 9-korruselised korterelamud. Kvartalite hoonestus paikneb regulaarselt, valdavalt on välja kujunenud ka ühtne tänavaäärne ehitusjoon. Planeeritaval alal on ka hea ühendus ühistranspordiga, lähimad bussipeatused on planeeringuala põhjapiiril peatus „Randla“ ja läänepiiril peatus „Pelguranna“. Planeeringuala kontaktvööndis asub Stroomi rand koos rannapargiga, mis on piirkonna peamine suplus- ja puhkekoht. Lisaks on planeeritava ala kontaktvööndis rohkelt sotsiaalobjekte: Pelguranna lasteaed, Sitsi lasteaed ja Lasteaed Kajakas, Tallinna Ranniku Gümnaasium ja Tallinna Waldorfkool ning Pelguranna raamatukogu. Kontaktvööndis on rikkalikult kõrghaljastust, suurekasvulisi puid on nii korruselamute ja sotsiaalobjektide ümbruses kui ka tänavaruumis.

Planeeringuala kontaktvööndisse jäävad:

Tallinna Linnavalitsuse 10. novembri 2010 korraldusega nr 1713-k vastuvõetud „Kari tn 24 kinnistu detailplaneering“, mille eesmärgiks on Põhja-Tallinnas asuva Kari tn 24 kinnistu sihtotstarbe muutmine 100% tootmismaast 100% elamumaaks ja kinnistule ehitusõiguse määramine ühe 41 korteriga kuni 5-korruselise absoluutkõrgusega kuni 21,5 meetrit keldrikorrusega korterelamu ehitamiseks;

Tallinna Linnavalitsuse 5. septembri 2007 korraldusega nr 1515-k kehtestatud „Vihuri tn 4 kinnistu detailplaneering“, millega nähakse ette Põhja-Tallinna linnaosas paikneva tootmismaa sihtotstarbega Vihuri tn 4 krundi piiride täpsustamine ja maakasutuse sihtotstarbe muutmine elamumaaks, ehitusõiguse määramine 38 korteriga 5-korruselise soklikorrusega korterelamu ehitamiseks;

Tallinna Linnavalitsuse 9. jaanuari 2008 korraldusega nr 13-k kehtestatud „Ketraja tn 3 ja 3a kruntide detailplaneering“, millega nähakse ette Põhja-Tallinnas asuva Ketraja tn 3 kinnistule ehitusõigus kolme neljakorruselise korterelamu ehitamiseks ning Ketraja tn 3 kinnistu sihtotstarbe muutmine elamumaaks, samuti heakorrastuse ja haljastuse, juurdepääsude, parkimise ja tehnovõrkudega varustamise lahendamine;

Tallinna Linnavolikogu 17. aprilli 2008 otsusega nr 71 kehtestatud „Madala tn 16 kinnistu detailplaneering“, millega nähakse ette Põhja-Tallinnas 0,4 ha suurusel maa-alal paikneva ärimaa sihtotstarbega Madala tn 16 kinnistu maakasutuse sihtotstarbe osaline muutmine, kinnistule ehitusõiguse andmine ühe 14-korruselise äripindadega korterelamu püstitamiseks.

3. Tallinna üldplaneering

Tallinna Linnavolikogu 11. jaanuari 2001 määrusega nr 3 kehtestatud „Tallinna üldplaneeringu“ kohaselt on planeeritava ala juhtotstarve korruselamute ala ehk põhiliselt kahe- või enamakorruseliste korterelamute ala, kus võivad paikneda kõik elurajooni teenindavad asutused, kaubandusettevõtted, garaažikooperatiivid jm.

Detailplaneeringu lahendus on kooskõlas Tallinna üldplaneeringuga.

4. Detailplaneeringuga kavandatu

Planeeringulahendusega nähakse ette Tuulemaa tn 20 kinnistule kuni 3-korruselise ärihoone ehitamine ning linnaruumis seni funktsionaalse kasutuseta Madala tn 5a kinnistu kasutuselevõtmine ja selle hoonestamine kuni 13-korruselise ärihoonega, seejuures 13-korruseline maht on kavandatud Madala tänava poolsele küljele. Planeeritud hoonestus on multifunktsionaalse kasutusega: hoonetesse on kavandatud nii spordisaal, toitlustusasutused kui ka kaubandus- ja büroopinnad. Selline hoonetekompleks on ümbritsevasse valdavalt elamu- ja sotsiaalmaa kasutusega linnaruumi sobiv, tõstes piirkonna atraktiivsust ja sidudes töökohad funktsionaalselt elukohtadega. Koos Sõle tänava poolsete ärihoonetega moodustab planeeritud lahendus piirkonna sotsiaalse, äri- ja kaubanduskeskuse. Planeeritavatele kruntidele kavandatud mahuline lahendus ja funktsionaalsus tuleneb otseselt asukohast linnaruumis. Pikliku vormiga hoonestus seob praeguse lünkliku linnaruumi ühtseks tervikuks. Hoone mahtude jaotus ei sule kvartalit ja võimaldab paremini organiseerida jalakäijate liikumist. Linnaruumi korrastamine on avalik huvi ja planeeringuga kavandatu elluviimine korrastab linnaruumi, olemasolevasse elurajooni ehitatakse elanikke teenindav kaubandus-teeninduskompleks.

Planeeringulahendusega on kavandatud moodustada kaks ärimaa sihtotstarbega ning üks transpordimaa sihtotstarbega krunt.

Positsioon (edaspidi pos) 1 on kavandatud ärimaa sihtotstarbega krunt, mis moodustatakse Madala tn 5a krundist (maatoiminguteks moodustatav ajutine krunt pos 1b pindalaga on 4590 m²) ja reformimata riigimaast (maatoiminguteks moodustatav ajutine krunt pos 1a pindalaga on 565 m²). Krundil asuvad autode parkla ja õigusliku aluseta püstitatud müügipaviljonid, mis on kavandatud lammutada. Krundile on antud ehitusõigus ühe kuni 13-korruselise ärihoone ehitamiseks.

Pos 2 on kavandatud ärimaa sihtotstarbega krunt, mis moodustatakse Tuulemaa tn 20 krundist (maatoiminguteks moodustatav ajutine krunt pos 2b pindalaga 7935 m²), Tuulemaa tn 20e krundist (pos 2c pindalaga 158 m²) ja reformimata riigimaast (maatoiminguteks moodustatav ajutine krunt pos 2a pindalaga 79 m²). Krundil asub olemasolev 2-korruseline kauplusehoone, kaks abihoonet ning alajaam, mis on kavandatud lammutada. Krundile on antud ehitusõigus ühe kuni 3-korruselise ärihoone ehitamiseks.

Pos 3 on kavandatud transpordimaa sihtotstarbega krunt, mis moodustatakse reformimata riigimaast (maatoiminguteks moodustatav ajutine krunt nr 3a pindalaga 263 m²) ja Tuulemaa tn 20 krundist (maatoiminguteks moodustatav ajutine krunt nr 3b pindalaga 375 m²). Krundil on osaliselt olemasolev kõnnitee. Krunt on kavandatud tasuta Tallinna linnale võõrandada. Krunti on võimalik perspektiivis liita kõrvaloleva Tuulemaa tänava lõiguga (Kari tänav, Tuulemaa tn lõik T3 ja Randla tn lõik T3).

Aktsiaseltsi MAVES koostatud Tuulemaa tn 20, Tuulemaa tn 20e ja Madala tn 5a planeeringuala reostusuuringu kohaselt jäävad kõigi ohtlike ainete sisaldused planeeringualal alla vastavaid elutsooni sihtarve. Seega on maa-ala pinnase seisund uuritud komponentide osas hea ja inimesele ning keskkonnale ohutu ning mingeid meetmeid maa-ala kasutusele võtmisel seoses võimaliku reostusega pole vaja rakendada. Juhul kui ala kasutuselevõtmisega osutuvad vajalikuks kaevamistööd ja nendega avatakse nähtavate reostustunnustega (lõhn, tumenenud pinnas) pinnasekiht, tuleb tööd peatada ning teavitada sellest Tallinna Keskkonnaametit. Pinnase seisundi selgitamiseks tuleb pöörduda täiendavate proovide võtmiseks ning hinnangu andmiseks litsentsi omava firma poole.

Osaühingu Eesti Geoloogiakeskus koostatud Tuulemaa tn 20, Madala tn 5a kinnistute maa-ala pinnase radooniohtlikkuse hinnangu aruande kohaselt on Tuulemaa tn 20, Madala tn 5a kinnistute maa-ala hinnatud kõrge ja normaalse radooniriskiga alade piirivööndi kategooriasse. Radoonivastased meetmed on nõutavad juhul kui sellele alale ehitatakse laste- ja meditsiiniasutusi, samuti keldrikorrusega korrusmaju või büroohooneid.

Planeeringulahendusega on kavandatud likvideerida kaks III väärtusklassi ja üks IV väärtusklassi hinnatud puud, kuna need jäävad kavandatava parkla alale. Likvideeritavad puud kompenseeritakse asendusistutustega vastavalt Tallinna Linnavolikogu 25. augusti 2005 määrusele nr 45 „Puu raie- ja hoolduslõikusloa andmise tingimused ja kord“, mille kohaselt tuleb istutada likvideeritavate puude asemele 17 uut puud. Lisaks on kavandatud likvideerida neli V väärtusklassi hinnatud puud, mida ei pea arvestama asendusistutuse arvutamisel ning mis vastavalt Tallinna Linnavolikogu 25. augusti 2005 määruse nr 45 § 1 lõikele 4 ei vaja raieluba. Mahavõetavate puude asemele istutatavate puude arv on hinnanguliselt esialgne ja täpsustub ehitusprojekti koostamisel. Lõplik kompenseerimiseks vajalik puude arv selgub raieloa menetlemise käigus pärast ehitusloa saamist. Planeeritavatele kruntidele pos 1 ja pos 2 on kavandatud istutada kuni 39 puud ning planeeritavale alale kokku kuni 72 puud.

Planeeringuala varustamine tehnovõrkudega on lahendatud vastavalt võrguvaldajate väljastatud tehnilistele tingimustele. Soojavarustus on lahendatud kaugkütte baasil.

Juurdepääs planeeritavatele kruntidele on tagatud Madala ja Tuulemaa tänavalt. Vastavalt „Tallinna parkimise korralduse arengukavale aastateks 2006-2014“ peab planeeringualale kokku ette nägema vähemalt 282 parkimiskohta. Kokku kavandatud 296 parkimiskohta, mis vastab Tallinna Linnavolikogu 16. novembri 2006 otsusega nr 329 kinnitatud „Tallinna parkimise korralduse arengukava aastateks 2006-2014“ vahevööndi parkimisnormatiivile.

Jäätmete kogumine on kavandatud kooskõlas jäätmeseaduse ja Tallinna Linnavolikogu 30. oktoobri 2008 määrusega nr 36 kehtestatud „Tallinna jäätmehoolduseeskirjaga“.

 


DETAILPLANEERINGU MENETLUS

Tuulemaa tn 20, 20e ja Madala tn 5a kinnistute detailplaneeringu koostamist taotles Loigu Kinnisvara OÜ 22. septembril 2006 registreeritud avaldusega. Taotluse kohaselt sooviti Tuulemaa tn 20 ja Madala tn 5a krundipiiride muutmist ning ehitusõiguse määramist korterelamu ja ärihoone ehitamiseks.

Detailplaneering on algatatud ja keskkonnamõju strateegiline hindamine on jäetud algatamata Tallinna Linnavalitsuse 13. jaanuari 2010 korraldusega nr 28-k „Tuulemaa tn 20, 20e ja Madala tn 5a kinnistute detailplaneeringu koostamise algatamine Põhja-Tallinnas ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine“. Detailplaneeringu eesmärk on Madala tn 5a kinnistule ehitusõiguse määramine ühe kuni 13-korruselise ärihoone ja Tuulemaa tn 20 kinnistule ehitusõiguse määramine ühe kuni 3-korruselise ärihoone ehitamiseks.

Teade detailplaneeringu algatamisest ilmus ajalehes Eesti Päevaleht 18. jaanuaril 2010 ja ajalehes Pealinn 30. augustil 2010. Teade eskiislahenduse tutvustamise ning arutelu toimumise aja ja koha kohta ilmus ajalehes Eesti Päevaleht 30. jaanuaril 2010. Avalik arutelu detailplaneeringu lähteseisukohtade ja eskiislahenduse tutvustamiseks toimus Põhja-Tallinna Valitsuses 17. veebruaril 2010.

Detailplaneeringu koostas Linnaruumi OÜ. Detailplaneering on koostatud kooskõlas Tallinna Linnavalitsuse 16. juuni 2004 määrusega nr 61 kinnitatud „Detailplaneeringu eskiisi ja detailplaneeringu koostamise ning vormistamise nõuetega“. Detailplaneeringule on lisatud S. Järve 2007. aasta septembris koostatud haljastuse hinnang, aktsiaseltsi MAVES koostatud Tuulemaa tn 20, Tuulemaa tn 20e ja Madala tn 5a planeeringuala reostusuuring ja Osaühingu Eesti Geoloogiakeskus 2010. aasta märtsis koostatud Tuulemaa tn 20, Madala tn 5a kinnistute maa-ala pinnase radooniohtlikkuse hinnangu aruanne.

Tallinna Linnavolikogu 29. mai 2003 määrusega nr 35 kinnitatud „Tallinna linna ehitusmääruse“ § 16 lg-s 1 määratud isikud ja asutused on detailplaneeringu kooskõlastanud.

Põhja-Tallinna Valitsus, Põhja-Tallinna halduskogu, Tallinna Transpordiamet ja Tallinna Kommunaalamet kooskõlastasid detailplaneeringu märkusteta. Lisaks on detailplaneeringu kooskõlastanud planeeritava kinnistu omanik osaühing Kantauro ja Aktsiaselts Tallinna Küte. Kavandatavate tehnovõrkude valdajatele ning piirinaabritele Korteriühistule Randla 13, Korteriühistule Randla 15 ja Korteriühistule Tuulemaa 21 on edastatud tähtkirjaga informatsioon Tuulemaa tn 20, 20e ja Madala tn 5a kinnistute detailplaneeringu koostamise ning tehnovõrkude rajamise kohta.

Tallinna Keskkonnaamet kooskõlastas detailplaneeringu järgmiste tingimusega:

1) lammutus-, ehitus- ja haljastusprojektid kooskõlastada enne ehitusloa taotlemist Tallinna Keskkonnaametiga;

2) trafoalajaama lammutusprojektile lisada alajaama ja selle lähiümbruse keskkonnaseisundi ülevaatuse materjalid;

3) haljastusprojekti koostamisel arvestada olemasolevate ja rajatavate tehnovõrkudega, projekt kooskõlastada võrkude valdajatega;

4) krundile positsioon 1 rajatava ärihoone ehitusprojektis näha ette siseruumide müra- ja radoonitaseme kontrollmõõtmiste läbiviimine enne kasutusloa taotlemist.

Tingimustega arvestatakse ehitusprojektide koostamisel, tingimused on lisatud detailplaneeringu seletuskirja.

Põhja-Eesti Päästekeskus kooskõlastas detailplaneeringu ning juhtis tähelepanu sellele, et nimetatud kinnistud asuvad AKTSIASELTSi PALJASSAARE KALATÖÖSTUS ohualas, mille raadius on vastavalt Tallinna riskianalüüsile kuni 2 kilomeetrit.

Tallinna Linnavaraamet kooskõlastas detailplaneeringu tingimusega, et enne detailplaneeringu vastuvõtmist annab kinnistu omanik osaühing Kantauro kirjaliku nõusoleku detailplaneeringuga kavandatava transpordimaa ajutise krundi positsioon 3b tasuta võõrandamise kohta Tallinna linnale. Osaühing Kantauro esindaja on 16. märtsil 2010 kirjalikult nõustunud krundi positsioon 3b krundi tasuta Tallinna linnale võõrandamisega. Vastava lepingu on Tallinna Linnavaraamet sõlminud 11. jaanuaril 2011.

Maa-amet kooskõlastas detailplaneeringu ja märkis oma kirjas: maareformi seaduse (edaspidi MRS) § 31 lõikes 2 nimetatud maana käsitletakse maad, mida ei tagastata, erastata ega anta munitsipaalomandisse või mis ei ole jäetud riigi omandisse MRS § 31 lõike 1 alusel. Planeeringumaterjalidele lisatud dokumentidest nähtub, et planeeritavale alale jääb endine kinnistu K-23, mille osas on arvel restitutsiooninõue-Tallinna linna taotlus. Planeeringutoimikusse lisatud dokumentide põhjal on Maa-ametil alust arvata, et Madala tn 5a kinnistuga idast külgneval reformimata riigimaal asuvate müügipaviljonide puhul on tegemist õigusliku aluseta ehitistega. Käsitletavad müügipaviljonid on kavandatud likvideerida. Vabariigi Valitsuse 3. septembri 1996. aasta määrusega nr 226 kinnitatud „Maa riigi omandisse jätmise korra“ (edaspidi Kord) punkti 20 kohaselt on MRS § 31 lõikes 2 nimetatud maa valitsejaks (edaspidi riigimaa ajutine valitseja) enne selle maa riigi omandisse jätmist, munitsipaalomandisse andmist, tagastamist või erastamist maa asukoha järgne maavanem. Korra punkti 21 alapunkti 3 kohaselt annab MRS § 31 lõikes 2 nimetatud maal asuva ehitise lammutamiseks nõusoleku riigimaa ajutine valitseja. Esitatud detailplaneeringu alasse jäävad Madala tn 5a kinnistu ja Kari tänav, Tuulemaa tn lõik T3 ja Randla tn lõik T3 katastriüksuse ning Tuulemaa tn 20 ja Tuulemaa tn 20e kinnistute vahelised reformimata riigimaa ribad. Korrigeeritud planeeringulahenduse kohaselt moodustatakse eelkirjeldatud maatükkidest nn ajutised (liidetavad) ärimaa sihtotstarbega krundid positsioon 1a ja 2a ning ajutine transpordimaa sihtotstarbega krunt positsioon 3a. Ligikaudu 6 meetri laiusel ja 90 meetri pikkusel krundil positsioon 1a paiknevad müügipaviljonid on ette nähtud likvideerida, krunt on planeeringujärgselt kavandatud haljastada ning liita naaberkinnistust (Madala tn 5a) moodustatava ärimaa krundiga positsiooon 1b. Ajutine krunt positsioon 3a on planeeritud liita naaberkinnistust (Tuulemaa tn 20) moodustatava transpordimaa sihtotstarbega krundiga positsioon 3b. Ajutistele transpordimaa sihtotstarbega kruntidel positsioon 3a ja positsioon 3b kulgeb olemasolev kõnnitee. Tuulemaa tn 20e ja Tuulemaa tn 20 kinnistute vahelisele reformimata maale planeeritav ajutine ärimaa sihtotstarbega krunt positsioon 2a on kavandatud liita Tuulemaa tn 20 kinnistust moodustatava ajutise ärimaa krundiga positsioon 2b. Käesolevaga teatame, et Maa-ametil ei ole põhimõtteliselt vastuväiteid eelkirjeldatud ajutiste kruntide planeerimise osas reformimata riigimaale. Oleme seisukohal, et ajutiste kruntide positsioon 1a ja positsioon 2a puhul on tegemist iseseisva kasutusvõimaluseta kruntidega, mida saaks omandada vastavalt Vabariigi Valitsuse 22. veebruari 2007 määrusele nr 50 „Maareformi seaduse § 22 lõikes 1² sätestatud maa erastamise kord“. Eeldusel, et kõnealuse detailplaneeringu eskiislahendust reformimata riigimaa osas pärast detailplaneeringu algatamist ei muudeta, ei ole Tuulemaa tn 20, 20e ja Madala tn 5a kinnistute detailplaneeringu esitamine Maa-ametile täiendavaks kooskõlastamiseks vajalik. Transpordimaa sihtotstarbega krundi positsioon 3a osas teeme kohalikule omavalitsusele ettepaneku algatada pärast käsitletava detailplaneeringu kehtestamist maa munitsipaalomandisse andmise menetlus. Märgime et Maa-ameti hinnangul oleks olemasolevale kõnniteele moodustatav transpordimaa sihtotstarbega krunt positsioon 3 perspektiivis otstarbekas liita kõrval oleva Tuulemaa tänava lõiguga (Kari tänav, Tuulemaa tn lõik T3 ja Randla tn lõik T3).

Ajutiste kruntide positsioon 3a ja 3b liitmine Kari tn, Tuulemaa tn lõik T3 ja Randla tn lõik T3 viiakse läbi pärast detailplaneeringu kehtestamist.

Terviseameti Põhja talitus märkis, et detailplaneering vastab tervisekaitsenõuetele.

Aktsiaselts KH Energia - Konsult kooskõlastas detailplaneeringu ja märkis, et tööprojekt tuleb täiendavalt kooskõlastada.

Tingimusega arvestatakse tööprojekti koostamisel, tingimus on lisatud detailplaneeringu seletuskirja.

Elion Ettevõtted Aktsiaselts kooskõlastas detailplaneeringu tingimustega:

1) tööjooniste koostamiseks võtta täiendavad tehnilised tingimused;

2) tööjoonistega esitada seletuskiri, mahud, lõiked, spetsifikatsioon ja vertikaalplaneerimisjoonis;

3) tööjoonised kooskõlastada täiendavalt.

Tingimustega arvestatakse tööjooniste koostamisel, tingimused on lisatud detailplaneeringu seletuskirja.

Aktsiaselts Eesti Gaas kooskõlastas detailplaneeringu tingimusega, et tehnorajatiste tööjoonised kooskõlastada ASiga EG Võrguteenus.

Tingimustega arvestatakse tööjooniste koostamisel.

Eesti Energia Jaotusvõrk OÜ kooskõlastas detailplaneeringu tingimusega, et tööjoonised kooskõlastatakse täiendavalt. Tingimustega arvestatakse tööprojekti koostamisel. Tingimused on lisatud seletuskirja.

AKTSIASELTS TALLINNA VESI kooskõlastas detailplaneeringu tingimustega:

1) planeeritavate kinnistute liitumispunktide asukohad kuuluvad täpsustamisele järgmises projekteerimise staadiumis;

2) järgnevate projekteerimisstaadiumite (hoonete veevarustuse ning kanalisatsiooni ehitusprojektide) koostamiseks taotleda AKTSIASELTSilt TALLINNA VESI tehnilised tingimused.

Tingimustega arvestatakse ehitusprojektide koostamisel, tingimised on lisatud seletuskirja.

Detailplaneeringu algatamise korralduses määrati järgmised nõuded:

1) näha ette vaba aja veetmise võimaluste loomine erinevas vanuses lastele;

2) säilitada sobivas ulatuses turg ja anda sellele kaasaegne väljund;

3) planeeritava ala soojavarustus lahendada vastavalt soojaettevõtte tehnilistele tingimustele;

4) näha ette parkimisplatside regulaarne kuivpuhastamine ja sademevee lokaalne puhastamine enne ühisvõrku juhtimist ning parkimismaja põrandapesuvee juhtimine reoveekanalisatsiooni;

5) esitada äriruumide normatiivse mürataseme tagamise meetmed.

Tingimusega 1 on arvestatud, krundile positsiooon 1 on kavandatud spordisaal. Tingimusega 2 on arvestatud, krundile positsioon 2 on võimalik kavandada siseturg. Tingimustega 3, 4, 5 on arvestatud, tingimused ehitusprojekti koostamiseks on lisatud detailplaneeringu seletuskirja.

Tuulemaa tn 20, 20e ja Madala tn 5a kinnistute detailplaneeringu on heaks kiitnud ka Tallinna Linnaplaneerimise Amet.

Detailplaneering võeti vastu Tallinna Linnavalitsuse 22. septembri 2010 korraldusega nr 1403-k „Tuulemaa tn 20, 20e ja Madala tn 5a kinnistute detailplaneeringu vastuvõtmine Põhja-Tallinnas“.

Teade detailplaneeringu vastuvõtmisest ilmus ajalehes Eesti Päevaleht 29. septembril 2010 ja ajalehes Pealinn 4. oktoobril 2010. Teade avaliku väljapaneku asukoha ja aja kohta ilmus ajalehes Eesti Päevaleht 22. oktoobril 2010 ja ajalehes Pealinn 25. oktoobril 2010. Detailplaneering oli avalikul väljapanekul 28. oktoobrist kuni 12. novembrini 2010.

Avaliku väljapaneku kestel ei laekunud detailplaneeringu lahenduse kohta ühtegi kirjalikku ega suulist pöördumist. Detailplaneeringu maavanemale järelevalveks esitamine ei olnud vajalik.

Planeerimisseaduse § 24 lõike 3 kohaselt kehtestab detailplaneeringu, mille koostamise üle ei teostata järelevalvet, või maavanema poolt järelevalve käigus heakskiidetud detailplaneeringu kohalik omavalitsus. Tallinna Linnavolikogu 29. mai 2003 määrusega nr 35 kinnitatud “Tallinna linna ehitusmääruse“ § 19 lõike 3 kohaselt kehtestab planeerimisseaduse paragrahv 10 lõikes 6¹ nimetatud detailplaneeringu linnavolikogu otsusega, muudel juhtudel kehtestab detailplaneeringu linnavalitsus korraldusega. Tuulemaa tn 20, 20e ja Madala tn 5a kinnistute detailplaneering ei kuulu planeerimisseaduse § 10 lõikes 6¹ nimetatud detailplaneeringute hulka.

Vastavalt planeerimisseaduse § 25 lg 7 p-le 4 teavitab kohalik omavalitsus tähtkirjaga ühe nädala jooksul Tuulemaa tn 20, 20e ja Madala tn 5a kinnistute detailplaneeringu kehtestamise otsuse tegemise päevast Kari tn 13, Kari tn 17, Randla tn 19, Tuulemaa tn 23, Tuulemaa tn 21, Tuulemaa tn 17, Tuulemaa tn 14, Madala tn 16, Madala tn 5, Randla tn 11 // Madala tn 19, Randla tn 13, Randla tn 15, Randla tn 24 kinnistute omanikke ning Maa-ametit.

30. novembril 2010 sõlmitud lepinguga nr 2-6/212 võttis osaühing Kantauro kohustuse tagada oma vahendite arvelt detailplaneeringukohaste avalikult kasutatavate teede ja üldkasutatava haljastuse, välisvalgustuse ja vihmaveekanalisatsiooni väljaehitamise.

Eeltoodud kaalutlustel on Tuulemaa tn 20, 20e ja Madala tn 5a kinnistute detailplaneering esitatud Tallinna Linnavalitsusele kehtestamiseks.

 

 

 

Toomas Õispuu

Tallinna Linnaplaneerimise Ameti juhataja

 

 

 

 

 

Toomas Sepp

Linnasekretär