Endise maakoha "Moisaare nr 80" maa kompensatsiooni määramine

Tallinna Linnavalitsus 02.02.2011 korraldus number 109

Redaktsiooni kehtivus 02.02.2011 - ...
Akt on asutusesiseseks kasutamiseks
alus AvTS § 35 lg 1 p 12, tähtaeg 24.01.2086

Õigusaktiga saab tutvuda Tallinna Linnaarhiivis (Tolli tänav 6, Tallinn), kui selleks on seadusest tulenev õigus.