Alates 2020. aasta sügisest luuakse Tallinna õigusakte Teele infosüsteemis. Sealt leiad õigusaktid, mis on vastu võetud pärast 17. septembrit 2020. Vanemad õigusaktid on kättesaadavad siin, Tallinna õigusaktide registris.

Kasutaja  
Parool

AKTAL
Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Tallinna Keskraamatukogu kasutamise eeskiri
Tallinna Linnavolikogu 27.01.2011 määrus number 2 [RT IV, 09.03.2013, 59]
Jõustumine:01.02.2011
Kehtetuks tunnistamine:13.06.2016
Redaktsiooni kehtivus:01.07.2014 - 13.06.2016

 Redaktsioonid

AKTI TUNNISTAB KEHTETUKS:
Tvk m 02.06.2016 nr 19 [RT IV, 10.06.2016, 5 - jõust. 13.06.2016]

REDAKTSIOON:
Tvk m 29.05.2014 nr 12 [RT IV, 10.06.2014, 16 - jõust. 01.07.2014]

 

TALLINNA LINNAVOLIKOGU

 

MÄÄRUS

 

 

Tallinn

27. jaanuar 2011 nr 2

 

 

Tallinna Keskraamatukogu kasutamise eeskiri

 

 

 

Määrus kehtestatakse rahvaraamatukogu seaduse § 16 ja kultuuriministri 12. juuli 2004 määruse nr 9 “Rahvaraamatukogu töökorralduse juhend“ § 12 lõike 1 alusel.

 

 

§ 1.  Üldsätted

(1) Tallinna Keskraamatukogu (edaspidi raamatukogu) kasutamise eeskiri (edaspidi ka eeskiri) reguleerib Tallinna Keskraamatukogu teenindusosakondade, raamatukogubussi ja haruraamatukogude teeninduse korraldust ning lugejate õigusi ja kohustusi.

(2) Raamatukogu põhiteenused on teavikute kohapeal kasutamine ja kojulaenutus ning avalikule teabele üldkasutatava andmesidevõrgu kaudu juurdepääsu võimaldamine. Raamatukogu põhiteenused on tasuta.

(3) Eriteenused (koopiate tegemine, printimine jms) on tasulised. Eriteenuste eest võetava tasu suuruse kehtestab Tallinna Kultuuriväärtuste Amet.

(4) Raamatukogu arvutite kasutamist reguleerib direktori käskkirjaga kinnitatud arvutitöökoha kasutamise eeskiri ja traadita andmesidevõrgu (WiFi) kasutamise eeskiri.

(5) Raamatukogu tagab, et kõik lugejad saavad tutvuda raamatukogu kasutamise eeskirjaga nii kohapeal kui ka raamatukogu veebilehel. Neile, kes on andnud raamatukogule oma elektronposti aadressi, saadab raamatukogu eeskirja muutusest teate ka elektronposti aadressile.

§ 2.  Lugejaks registreerimine ja ümberregistreerimine

(1) Lugejaks registreeritakse raamatukogu lugejate andmebaasis ühel korral kas ID-kaardi või mõne muu isikut tõendava dokumendi alusel, millel on isikukood ja foto.

(2) Lugejaks registreerimisel esitatakse alljärgnevad andmed:

1) ees- ja perekonnanimi;

2) isikukood;

3) elukoha aadress(id);

4) elektronposti aadress;

5) telefoninumber.

(3) Alla 18-aastaseid isikuid registreeritakse lugejaks isikut tõendava dokumendi, kuni 15-aastaseid õpilasi ka õpilaspileti alusel. Teavikute kojulaenutamise õiguse annab vanema või eestkostja (edaspidi vanem) kirjalik nõusolek. Ilma vanema kirjaliku nõusolekuta võib alla 18-aastane isik raamatukogu teavikuid kasutada vaid kohapeal. Nõusolek vormistatakse üks kord ning see kehtib raamatukogus kuni isiku 18-aastaseks saamiseni.

(4) Pärast lugejaks registreerimist saab isik raamatukogu kasutamise õiguse üheks aastaks. Igal aastal registreeritakse lugejad isikut tõendava dokumendi alusel ümber (kontrollitakse nime, elukohta, elektronposti aadressi ja teisi lugejaks registreerimisel esitatud andmeid) ning pikendatakse raamatukogu kasutamise õiguse kehtivust ühe aasta võrra.

(5) Lugeja ja alla 18-aastase isiku vanem on kohustatud raamatukogu teavitama oma nime, elukoha ja elektronposti aadressi ning telefoninumbri muutumisest.

(6) Võlglased registreeritakse ümber pärast võlgade likvideerimist.

§ 3.  Lugeja andmete kasutamine

(1) Lugeja ja alla 18-aastase isiku vanema andmed kantakse integreeritud raamatukogusüsteemi Millennium Tallinna andmebaasi, mida kasutavad lisaks Tallinna Keskraamatukogule ka teised Eesti Raamatukoguvõrgu Konsortsiumisse kuuluvad Tallinnas asuvad raamatukogud. Lisaks eeskirja § 2 lõikes 2 toodud andmetele sisestatakse andmebaasi ka raamatukogu lugejakaardi või ID-kaardi number ja kehtivusaeg ning teenustega seotud andmed. Millenniumi andmebaas salvestab lugeja genereeritud salasõna e-kataloogis ESTER krüptitud kujul.

(2) Raamatukogu arvuteid kasutavate isikute andmed kantakse arvutite haldussüsteemi CafeDog kuuluvasse Tallinna Keskraamatukogu andmebaasi.

(3) Raamatukogu arvutite broneerimissüsteemi kasutavate isikute andmed kantakse Tallinna Keskraamatukogu broneerimissüsteemi kasutajate andmebaasi.

(4) ID-kaarti lugejakaardina kasutavate lugejate digitaalallkiri ja kontaktandmed kantakse Tallinna Keskraamatukogu ID-kaardiga lugejate andmebaasi.

(5) Paragrahvi 2 lõikes 2 toodud andmeid kasutatakse selleks, et tuvastada lugeja, osutada raamatukogu pakutavaid teenuseid, sh saata teavikute tagastamistähtpäeva möödumisel meeldetuletus ja ettekirjutus ning andmeid statistiliselt analüüsida.

(6) Raamatukogu tagab isikuandmete kaitse ega väljasta § 2 lõikes 2 toodud andmeid kolmandatele isikutele, v.a seadusega ettenähtud juhtudel.

(7) Lugeja ja alla 18-aastase isiku vanema elukoha andmeid kontrollitakse raamatukogus Eesti rahvastikuregistrist (edaspidi rahvastikuregister).

§ 4.  Lugejakaart

(1) Lugeja, kes ei kasuta ID-kaarti lugejakaardina, saab raamatukogus, sh haruraamatukogudes ja raamatukogubussis lugejaks registreerimisel lugejakaardi, millele ta annab allkirja. Lugejakaardile antud allkirjaga kinnitab lugeja, et nõustub täitma raamatukogu kasutamise eeskirja ja on teadlik oma isikuandmete töötlemisest eeskirjas sätestatud ulatuses. Lugejakaart on tasuline.

(2) Lugejal, kelle elukohaandmed ei ole kantud rahvastikuregistrisse või kes ei ole esitanud raamatukogule püsiva elukoha aadressi Eestis ning ei ole maksnud tagatist, on õigus kasutada teavikuid kohapeal. Selleks tuleb lugejal vormistada lugejakaart, mis annab õiguse kasutada teavikuid kohapeal. Lugejakaart on tasuline.

(3) Isik, kelle elukohaandmeid ei ole kantud rahvastikuregistrisse ning kellel puudub Eestis püsiv elukoht, saab raamatukogus vormistada ühepäevase tasulise külaliskaardi, mis annab õiguse kasutada teavikuid ning tutvuda raamatukogu ruumidega sama päeva jooksul kohapeal.

(4) Lugejakaardil on lugeja identifitseerimiseks vajalik vöötkood ja vöötkoodi number. Raamatukogu saab kasutada ainult lugejakaardi esitamisel, v.a eeskirja §-s 5 sätestatud juhtudel.

(5) Raamatukogu perioodikasaali on õigus külastada ilma lugejakaarti vormistamata.

(6) Lugejakaarti on keelatud anda teistele isikutele. Lugejakaardi kasutamise eest vastutab lugeja. Lugeja on kohustatud teavitama raamatukogu viivitamatult lugejakaardi kadumisest.

(7) Lugejakaarti võib asendada isikutunnistus (edaspidi ID-kaart). Tingimused ID-kaardi kasutamiseks lugejakaardina on sätestatud eeskirja §-s 5.

§ 5.  ID-kaart lugejakaardina

(1) Raamatukogus saab lugejakaardina kasutada ka ID-kaarti. Selleks on vaja kehtivat sertifikaati, PIN-koode digitaalallkirja andmiseks ja kehtivat elektronposti aadressi, kuhu raamatukogu saadab kinnituse, et on antud digitaalallkiri Tallinna Keskraamatukogu kasutamise eeskirja tundmise kohta. Digitaalallkirjaga kinnitab lugeja, et nõustub täitma raamatukogu kasutamise eeskirja ja on teadlik oma isikuandmete töötlemisest eeskirjas sätestatud ulatuses.

(2) ID-kaardi kasutamine lugejakaardina muudab varem vormistatud raamatukogu lugejakaardi kehtetuks.

(3) ID-kaardi kasutamise eest vastutab lugeja. Uue ID-kaardi saamisel tuleb selle ümberregistreerimiseks pöörduda raamatukoguhoidja poole. Digitaalallkirja uuesti andma ei pea.

§ 6.  Teavikute kohapeal kasutamine ja kojulaenutus

(1) Lugejal on õigus laenata korraga kuni 30 teavikut, sh kuni kümme auvist sõltuvalt raamatukogu auvistekogu suurusest ja nõudlusest.

(2) Teavikuid laenutatakse koju 21 päevaks. Tagastustähtaega on võimalik pikendada kaks korda enne tagastamistähtpäeva saabumist kohapeal, telefoni ja elektronposti teel või e-teeninduse kaudu e-kataloogis ESTER, kui teavikuid ei vaja teised lugejad. Raamatukogu võib tagastatud teavikud samale lugejale uuesti välja laenutada juhul, kui neid ei vaja teised lugejad. Selleks peab lugeja tulema koos teavikutega raamatukokku.

(3) Lugejate seas väga nõutud teavikuid võib raamatukogu laenutada ka lühemaks ajaks kui 21 päevaks ilma tagastustähtaja pikendamise võimaluseta.

(4) Laenutuslitsentsiga auviseid laenutatakse koju seitsmeks päevaks ning tagastustähtaega ei pikendata. Helisalvestisi laenutatakse koju, kui helisalvestise Eestis levitamise algusest on möödunud neli kuud.

(5) Ajakirju laenutatakse koju 14 päevaks ilma tagastustähtaja pikendamise võimaluseta.

(6) Lugejalt võib nõuda teaviku kojulaenutamisel tagatist, kui lugeja elukohaandmed ei ole kantud rahvastikuregistrisse või kui lugejal puudub püsiv elukoht Eestis või kui see on vajalik teaviku väärtuse tõttu lähtuvalt linnavalitsuse kehtestatud tagatise võtmise ja tagastamise korrast.

(7) Lugeja on kohustatud tagastama laenatud teavikud laenutustähtaja jooksul. Tähtajaks tagastamata teavikute tagastustähtaega ei pikendata. Võlglastele uusi teavikuid ei laenutata.

(8) Teaviku(te) tagastamistähtpäeva möödumise korral saadetakse lugejale meeldetuletus kahe kuu jooksul elektronposti või posti teel või teavitatakse lugejat telefoni teel. Meeldetuletuses märgitakse laenatud teaviku(te) nimetus(ed) ja möödunud tagastamistähtpäev ning antakse uus tähtpäev võlgnevuse likvideerimiseks. Raamatukogu võib sõltuvalt teaviku nõudlusest saata rohkem kui ühe meeldetuletuse. Alla 18-aastase isiku puhul võib raamatukogu vanema andmete olemasolul meeldetuletuse saata vanemale.

(9) Kui lugejakirjes on olemas elektronposti aadress, saadab laenutusprogramm automaatselt enne tagastamistähtpäeva lugejale teate tagastamistähtpäeva saabumise kohta.

(10) Teatmeteoseid, enim nõutud teavikute ainueksemplare, perioodikaväljaannete viimaseid numbreid ja eriti väärtuslikke teavikuid saab kasutada ainult kohapeal.

(11) Lugejatel on võimalik panna end raamatukogus leiduva teadmiskirjanduse ootejärjekorda. Kui teaviku raamatukogusse saabumisest antakse lugejale teada telefoni teel, siis tasub teatamise kulud lugeja, e-teavitamine on tasuta. Teavikut hoitakse lugeja jaoks kaks päeva.

(12) Raamatukogus puuduvad teavikud tellitakse raamatukogudevahelise laenutuse (edaspidi RVL) teel lugeja soovil ja kulul teistest Eesti (v.a Tallinna) raamatukogudest.

(13) Lugeja võib lihtkirjaliku volitusega volitada teist isikut tema nimel teavikuid laenutama.

(14) Tallinna elanikele, kes tervisliku seisundi tõttu ei ole võimelised raamatukogu külastama, korraldab raamatukogu nende soovi korral tasuta koduteeninduse.

§ 7.  Lugeja vastutus

(1) Lugeja kannab materiaalset vastutust enda kasutuses olevate teavikute, tehnikavahendite ja muu inventari eest.

(2) Teaviku saamisel peab lugeja kontrollima selle korrasolekut, rikutud teavikust tuleb teavitada raamatukoguhoidjat. Kui teaviku puudused avastatakse tagastamisel, vastutab teaviku eest selle tagastanud lugeja.

(3) Kui lugeja ei tagasta laenatud teavikut tähtpäevaks, nõuab raamatukogu viivitatud aja eest tasu alljärgnevalt:

1) kui tagastamistähtpäevast on möödunud kuni 30 päeva, siis tuleb lugejal tasuda 0,03 eurot iga viivitatud päeva eest ühe teaviku kohta;

2) kui tagastamispäevast on möödunud üle 30 päeva, tasub lugeja 0,06 eurot iga viivitatud päeva eest ühe teaviku kohta.

(4) Kui lugeja tagastab teaviku tagastamistähtpäevale järgneva kahe päeva jooksul, on raamatukogul õigus tasu võtmisest loobuda. Raamatukogul on õigus loobuda tasu võtmisest ka lugejatelt, kes tagastavad teaviku, mille laenutustähtaeg on möödunud, selleks korraldatud kampaania käigus.

(5) Teaviku rikkumise või tagastamata jätmise korral on lugeja kohustatud asendama selle teise eksemplariga (sama nimetusega, võib olla uuem trükk). Erandkorras võib lugeja teaviku asendada ka teavikuga, mille raamatukogu teenindusosakonna või haruraamatukogu juhataja on tunnistanud samaväärseks.

(6) Juhul, kui lugeja laenatud teavikut ei tagasta, rikutud või kaotatud teavikut ei asenda, on ta kohustatud tasuma selle hinna kümnekordses suuruses. Enne 1992. aastat ilmunud teaviku minimaalne hind on 3,20 eurot juhul, kui teavikust ei ole ilmunud uuemat trükki, mille hinda aluseks võtta.

(7) Alla 18-aastase isiku tekitatud kahju hüvitab vanem.

(8) Raamatukogu annab lugejale tähtaja lõigetes 3 ja 6 nimetatud summade tasumiseks või punktis 5 nimetatud teaviku asendamiseks. Tähtpäevaks maksmata summa tasumiseks teeb linnavalitsus lugejale ettekirjutuse koos sundtäitmise algatamise hoiatusega, mida rakendatakse siis, kui ettekirjutust ei täideta. Ettekirjutuses märgitakse selle vaidlustamise võimalus, tähtaeg ja kord. Kui lugeja jätab hoiatuses märgitud tähtaja jooksul ettekirjutuse täitmata, on linnavalitsusel õigus anda ettekirjutus sundtäitmiseks täitemenetluse seadustikus sätestatud korras. Linnavalitsus võib nimetatud pädevuse anda raamatukogule. Alla 18-aastase isiku puhul esitatakse ettekirjutus vanemale.

(9) Lugejate suhtes, kelle vastu on algatatud lõikes 8 sätestatud korras menetlus, kehtib laenutuskeeld kuni menetluse lõpuni.

(10) Kui lugeja ei ole nelja kuu jooksul rikutud või tagastamata jäetud teavikut asendanud või selle hinda kümnekordses väärtuses tasunud, siis võib raamatukogu kojulaenutamise õiguse tagastamistähtpäevast alates kuni üheks aastaks ära võtta.

§ 8.  Raamatukogu sisekord

(1) Raamatukogu sisekorraeeskirja kehtestab raamatukogu direktor käskkirjaga.

(2) Raamatukogu sisekorraeeskiri paigutatakse avalikku, külastajatele nähtavasse kohta ning avaldatakse raamatukogu veebilehel.

(3) Raamatukogu sisekorraeeskirja täitmine on kohustuslik kõikidele külastajatele.

(4) Lugejal on keelatud raamatukogu ruumides rikkuda avalikus kohas käitumise üldnõudeid, sealhulgas eksida üldtunnustatud tavade ja heade kommete vastu, solvata oma käitumisega inimväärikust ja ühiskondlikku moraalitunnet.
[RT IV, 10.06.2014, 16 - jõust. 01.07.2014]

(5) Ettepanekuid, arvamusi ja pretensioone võib esitada kas raamatukogus kohapeal, e-teeninduse kaudu raamatukogu veebilehel või telefoni teel. Teenindusega seonduvaid pretensioone lahendavad raamatukogu teenindusosakondade ja haruraamatukogude juhatajad.

§ 9.  Määruse kehtetuks tunnistamine

[Käesolevast tekstist välja jäetud.]

§ 10.  Määruse jõustumine

Määrus jõustub 1. veebruaril 2011.

 

 

 

 

Toomas Vitsut

Tallinna Linnavolikogu esimees