Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Liiklusseadusega kohaliku omavalitsuse pädevusse antud ülesannete täitmiseks kehtestatud linnavalitsuse määruste muutmine
Tallinna Linnavalitsus 19.01.2011 määrus number 3
Jõustumine:01.07.2011
Redaktsiooni kehtivus:18.06.2012 - ...

 Redaktsioonid

REDAKTSIOON:
Tlv m 13.06.2012 nr 28, jõustumine 18.06.2012

 

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

 

MÄÄRUS

 

 

 

 

 

Tallinn

19. jaanuar

2011 nr 3

 

 

 

 

Liiklusseadusega kohaliku omavalitsuse pädevusse antud ülesannete täitmiseks kehtestatud linnavalitsuse määruste muutmine

 

 

 

 

 

 

Määrus kehtestatakse liiklusseaduse § 6 lg 4, § 12 lg 1, lg 3 p 3 ning lg 4 ja § 166, kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lg 1 p 4 ja Tallinna Linnavolikogu 16. detsembri 2010 määruse nr 64 „Liiklusseadusega kohaliku omavalitsuse pädevusse antud ülesannete delegeerimine linnavalitsusele ja linnavolikogu määruste muutmine“ § 1 alusel.

 

 

 

 

 

         

§ 1.  Tallinna Linnavalitsuse 26. jaanuari 2000 määruse nr 5 „Autode õppesõidu korra kohta Tallinna linnas“ preambulit muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„Määrus kehtestatakse liiklusseaduse § 6 lg 4, § 12 lg 1, lg 3 p 3 ja lg 4, kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lg 1 p 4, Tallinna Linnavolikogu 16. detsembri 2010 määruse nr 64 „Liiklusseadusega kohaliku omavalitsuse pädevusse antud ülesannete delegeerimine linnavalitsusele ja linnavolikogu määruste muutmine“ § 1 alusel ning liikluskoormuse optimeerimiseks, liiklusvoolu sujuvuseks ja liiklusohutuse tagamiseks.“.

§ 2.  Tallinna Linnavalitsuse 22. novembri 2000 määruse nr 82 „Traktorite ja liikurmasinate liikluse kord Tallinna linnas“ preambulit muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„Määrus kehtestatakse liiklusseaduse § 6 lg 4, § 12 lg 1, lg 3 p 3 ja lg 4, teeseaduse § 25 lg 3, kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lg 1 p 4, Tallinna Linnavolikogu 16. detsembri 2010 määruse nr 64 „Liiklusseadusega kohaliku omavalitsuse pädevusse antud ülesannete delegeerimine linnavalitsusele ja linnavolikogu määruste muutmine“ § 1 alusel ning liikluskoormuse optimeerimiseks, liiklusvoolu sujuvuseks ja liiklusohutuse tagamiseks.“.

§ 3.  (Kehtetu - Tlv m 13.06.2012 nr 28, jõustumine 18.06.2012)

§ 4.  Tallinna Linnavalitsuse 24. märtsi 2004 määruse nr 26 „Tallinna linna teevalgustusnormide kinnitamine“ preambulit muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„Määrus kehtestatakse teeseaduse § 25 lg 3, liiklusseaduse § 6 lg 4, § 12 lg 1, lg 3 p 3, kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lg 1 p 4 ja Tallinna Linnavolikogu 16. detsembri 2010 määruse nr 64 „Liiklusseadusega kohaliku omavalitsuse pädevusse antud ülesannete delegeerimine linnavalitsusele ja linnavolikogu määruste muutmine“ § 1 alusel.“.

§ 5.  Tallinna Linnavalitsuse 18. mai 2005 määruse nr 56 „Teede ja tänavate ajutise sulgemise eeskiri“ preambulit muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„Määrus kehtestatakse liiklusseaduse § 6 lg 4, § 12 lg 1, lg 3 p 3 ja lg 4, teeseaduse § 25 lg 3, § 33 lg-te 2 ja 3, § 36 lg 1, § 37 lg-te 1 ja 2, kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lg 1 p-de 2 ja 3 ning Tallinna Linnavolikogu 20. detsembri 2004 määruse nr 56 “Teede ja tänavate sulgemise maksu kehtestamine” p 2 ja Tallinna Linnavolikogu 16. detsembri 2010 määruse nr 64 „Liiklusseadusega kohaliku omavalitsuse pädevusse antud ülesannete delegeerimine linnavalitsusele ja linnavolikogu määruste muutmine“ § 1 alusel.“.

§ 6.  Tallinna Linnavalitsuse 21. detsembri 2005 määruse nr 125 „Tallinna linnas ohtlike veostega sõidukite liikluse piiramine“ preambulit muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lg 3 p 1, teeseaduse § 25 lg 3, liiklusseaduse § 6 lg 4, § 12 lg 1, lg 3 p 3 ja lg 4, Teede- ja sideministri 14. detsembri 2001 määrusega nr 118 kehtestatud „Ohtlike veoste autoveo eeskirja“ § 23 lg 2, Tallinna Linnavolikogu 16. detsembri 2010 määruse nr 64 „Liiklusseadusega kohaliku omavalitsuse pädevusse antud ülesannete delegeerimine linnavalitsusele ja linnavolikogu määruste muutmine“ § 1 alusel,   kooskõlas Majandus- ja kommunikatsiooniministri Tallinna Linnavolikogule saadetud 7. juuli 2005 kirjaga nr 5.3-1/7516, arvestades Tallinna Linnavolikogu 6. oktoobri 2005 otsust nr 252 „Ülesande andmine linnavalitsusele Tallinna linnas ohtlike veoste transportimist reguleeriva õigusakti väljatöötamiseks“ ning tulenevalt vajadusest Tallinna linnas ennetada ja vältida ohtlikke olukordi ning õnnetusi liikluses osalevate jalakäijate, sõidukijuhtide ja sõitjate suhtes tipptundidel, kui liikluses osalevate ühissõidukite täituvus on maksimaalne ja liikluskoormus põhjustab ristmikel ning nende läheduses liiklusvoolu seiskumisi edasisõidu võimaluste tekkimiseni koondades nii maksimaalse arvu liiklejaid liiklusesse, kus seni osalevad samal ajal ohtlikke veoseid vedavad sõidukid.“.

§ 7.    Tallinna Linnavalitsuse 21. juuni 2006 määruse nr 56 „Liikumispuudega inimeste liikumisteede tähistamise ja tähiste paigaldamise juhend“ preambulit muudetakse ja sõnastatakse see järgmiselt:

„Määrus kehtestatakse liiklusseaduse § 166, kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lg 1 p 4 alusel ning kooskõlas majandus- ja kommunikatsiooniministri 28. novembri 2002 määruse nr 14 “Nõuded liikumis-, nägemis- ja kuulmispuudega inimeste liikumisvõimaluste tagamiseks üldkasutatavates ehitistes” § 2 lg 1 p 6 ja § 9 lg-tega 1 ja 3 ning Tallinna Linnavolikogu 16. detsembri 2010 määruse nr 64 „Liiklusseadusega kohaliku omavalitsuse pädevusse antud ülesannete delegeerimine linnavalitsusele ja linnavolikogu määruste muutmine“ §-ga 1.“.

§ 8.  (Kehtetu - Tlv m 13.06.2012 nr 28, jõustumine 18.06.2012)

§ 9.  Tallinna Linnavalitsuse 24. septembri 2008 määruse nr 62 „Jalakäijate ülekäiguradade valgustuse tüüplahendused“ preambulit muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lg 1 ja liiklusseaduse § 6 lg 4, § 12 lg 1, lg 3 p 3 ja lg 4 alusel ning kooskõlas Tallinna Linnavolikogu 16. detsembri 2010 määruse nr 64 „Liiklusseadusega kohaliku omavalitsuse pädevusse antud ülesannete delegeerimine linnavalitsusele ja linnavolikogu määruste muutmine“ §-ga 1  ja Tallinna Linnavalitsuse 24. märtsi 2004 määrusega nr 26 kinnitatud „Tallinna linna teevalgustusnormide“ p-dega 4.2.9 ja 5.4.“.

§ 10.  Tunnistada kehtetuks Tallinna Linnavalitsuse 22. aprilli 1999 määrus nr 31 „Tallinna kesklinna tasulisel parkimisalal parkimistasu kinnitamine“.

§ 11.  Määrus jõustub 1. juulil 2011. 

 

 

 

 

Edgar Savisaar

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär