Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Kompromissi heakskiitmine Tallinna linna, ja Redmont Invest AS vahelise kohtuvaidluse lõpetamiseks ning volituse andmine Toomas Sepale
Tallinna Linnavalitsus 19.01.2011 korraldus number 75
Redaktsiooni kehtivus:19.01.2011 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

Tallinn

19. jaanuar

2011 nr

75-k

 

 

Kompromissi heakskiitmine Tallinna linna, ja Redmont Invest AS vahelise kohtuvaidluse lõpetamiseks ning volituse andmine Toomas Sepale

 

 

 

 

Halduskohtumenetluse seadustiku § 21 lg 3 ja § 24 lg 1 p 3, kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 10 lg 1 alusel ja kooskõlas Tallinna põhimääruse § 4 lg-ga 3, Tallinna Linnavolikogu 22. juuni 2006 määruse nr 46 „Tallinna linna kohtus esindamise ja linnale õigusteenuse osutamise kord“ § 6 lg-dega 1 ja 4 ning tulenevalt Redmont Invest AS 26. mai 2010 kompromissi sõlmimise ettepanekust ja kohtumenetluse osaliste soovist lõpetada halduskohtumenetlus kompromissiga

 

 

1. Kiita heaks korralduse lisaks olev kohtuliku kompromissi projekt Tallinna linna ja Redmont Invest AS vahelise kohtuvaidluse lõpetamiseks Tallinna Ringkonnakohtu menetluses olevas haldusasjas nr 3-10-302.

2. Volitada linnasekretäri Toomas Seppa Tallinna linna nimel alla kirjutama punktis 1 nimetatud kohtulikule kompromissile.

3. Tallinna Linnavaraametil teha korraldus teatavaks Redmont Invest AS-le ning Tallinna Ringkonnakohtule.

4. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates otsuse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

Edgar Savisaar

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär

 


Tallinna Linnavalitsuse 19. jaanuari 2011       

korralduse nr 75-k

LISA

 

Kompromiss Tallinna linna ja Redmont Invest AS vahelise kohtuvaidluse lõpetamiseks Tallinna Ringkonnakohtu menetluses olevas haldusasjas nr 3-10-302

 

 

 

Tallinna linn, keda esindab Toomas Sepp Tallinna Linnavalitsuse ______________korralduse nr _______ -k alusel ja Redmont Invest AS, keda esindab …………….. (edaspidi lühendatult ka kaebaja), sõlmivad kompromissi alljärgnevas.

1. Kohtuliku kompromissi eesmärk

Tallinna linnal ja kaebajal (koos edaspidi pooled) on soov lõpetada Tallinna Ringkonnakohtu menetluses olevas haldusasjas nr 3-10-302 menetlus kompromissiga, mille tingimustes on saavutatud üksmeel.

2. Kohtuliku kompromissi sõlmimise alused

Tallinna Halduskohtu 15. oktoobri 2009 määrusega haldusasjas nr 3-09-1983 võeti menetlusse Redmont Invest AS kaebus Tallinna Linnavalitsuse kohustamiseks Tallinnas Tõnismägi 11a/Pärnu mnt 44 asuva maa kinnistamiseks vajalike toimingute tegemiseks. Tallinna Halduskohtu 17. detsembri 2009 määrusega haldusasjas nr 3-09-1983 peatati menetlus kuni haldusasjas nr 3-10-302 tehtava kohtuotsuse jõustumiseni.

Tallinna Linnavalitsuse 2. detsembri 2009 korralduse nr 1965-k „Tallinna Linnavalitsuse 28. juuni 2006 korralduse nr 1418-k „Tõnismägi 11a/Pärnu mnt 44 maa tagastamine“ kehtetuks tunnistamine ja Tõnismägi 11a maa osaline tagastamine“ punkti 3 kohaselt tagastati õigusvastaselt võõrandatud Tõnismägi 11a maa suurusega 1836 m², sihtotstarbega elamumaa Redmont Invest AS-le.

Kehtetuks tunnistatud Tallinna Linnavalitsuse 28. juuni 2006 korraldusega nr 1418-k „ Tõnismägi 11a/Pärnu mnt 44 maa tagastamine“ punktiga 2 tagastati õigusvastaselt võõrandatud Tõnismägi 11a maa suurusega 3222 m², sihtotstarbega elamumaa Osaühingule Redmont Invest. Osaühingu Redmont Invest praegune ärinimi on Redmont Invest AS.

Tallinna Halduskohtu 5. veebruari 2010 määrusega haldusasjas nr 3-10-302 võeti menetlusse Redmont Invest AS kaebus Tallinna Linnavalitsuse 2. detsembri 2009 korralduse nr 1965-k tühistamise nõudes.

Tallinna Halduskohtu 21. mai 2010 otsusega haldusasjas nr 3-10-302 rahuldati Redmont Invest AS kaebus.

Tallinna Linnavalitsus vaidlustas viimati nimetatud Tallinna Halduskohtu otsuse Tallinna Ringkonnakohtus taotledes 21. mai 2010 otsuse tühistamist. Menetlus Tallinna Ringkonnakohtus kestab.

Paralleelselt Tallinna Ringkonnakohtus toimuva kohtumenetlusega on pooled pidanud läbirääkimisi eesmärgiga lõpetada kohtuvaidlus kompromissiga.

Menetlusosalised on saavutanud kompromissi tingimustes kokkuleppe ja teevad heas usus parimaid jõupingutusi, et tagada kompromissis kokkulepitu elluviimine ning vältida teineteise õiguste rikkumist või huvide kahjustamist seoses kohtumenetluse esemeks olnud vaidlusküsimustega.

Halduskohtumenetluse seadustiku (HKMS) § 24 lõike 1 punktide 2 ja 3 kohaselt lõpetab kohus menetluse, kui võtab vastu kaebuse esitaja loobumise kaebusest või kinnitab kompromissi. HKMS § 46 lõike 1 punkti 5 kohaselt on ringkonnakohtul õigus tühistada halduskohtu otsus ja lõpetada menetlus HKMS §-s 24 nimetatud alustel.

Lähtudes ühisest soovist lõpetada kohtumenetlus, paluvad menetlusosalised Tallinna Ringkonnakohtul kinnitada käesolev kompromiss ilma istungit pidamata, tühistada Tallinna Halduskohtu 22. detsembri 2008 otsus ning lõpetada menetlus haldusasjas nr 3-10-302.

3. Kompromissi tingimused

1. Redmont Invest AS loobub Tallinna Linnavalitsuse 2. detsembri 2009 korralduse nr 1965-k „Tallinna Linnavalitsuse 28. juuni 2006 korralduse nr 1418-k „Tõnismägi 11a/Pärnu mnt 44 maa tagastamine“ kehtetuks tunnistamine ja Tõnismägi 11a maa osaline tagastamine“ tühistamiseks halduskohtule esitatud kaebusest (haldusasi nr 3-10-302) ja palub Tallinna Ringkonnakohtul Tallinna Halduskohtu 21. mai 2010 otsuse tühistada.

2. Redmont Invest AS esitab 10 päeva jooksul pärast kompromissi kinnitamist Tallinna Ringkonnakohtu poolt Tallinna Halduskohtule taotluse lõpetada menetlus haldusasjas 3-09-1983 seoses kaebusest loobumisega, millega kohustati Tallinna Linnavalitsust tegema Tõnismägi 11a/Pärnu mnt 44 asuva maa kinnistamiseks vajalike toiminguid.

3. Kooskõlas halduskohtumenetluse seadustiku § 92 lõikele 6 jäävad haldusasjas nr 3-10-302 ja haldusasjas  nr 3-09-1983 kantud menetluskulud poolte endi kanda.

4. Kaebaja kohustub Tõnismägi 11a/Pärnu mnt 44 maa tagastamise nõudeõiguse või kinnistu võõrandamisel teavitama ostjat käesolevas kompromissis kokkulepitust.

5. Vaidlusalune Tõnismägi 11a/Pärnu mnt 44 maa (endine kinnistu nr 562, pindala 2983 m²) tagastamise avalduse lahendamiseks moodustatakse Tõnismägi 11a//Pärnu mnt 44 ehitise teenindamiseks vajalik maaüksus ligikaudse pindalaga 3065 m², millest tagastatakse ligikaudu 2831 m² ja ostueesõigusega erastatakse ligikaudu 234 m². Maaüksuse piir on  käesoleva kompromissi lisaks oleval skeemil tähistatud punase joonega. Redmont Invest AS nõustub ülejäänud endise kinnistu nr 562 maa pindalaga 152 m² kompenseerimisega vastavalt maareformi seadusele. Käesolevat kompromissi käsitletakse maa kompenseerimise avaldusena ülejäänud endise kinnistu  maa kohta. Tallinna Linnavalitsuse korraldusega, millega lahendatakse Tõnismägi 11a//Pärnu mnt 44 tagastamise avaldus, tunnistatakse kehtetuks Tallinna Linnavalitsuse 2. detsembri 2009 korraldus nr 1965-k ja Tallinna Linnavalitsuse 28. juuni 2006 korraldus nr 1418-k.

6. Redmont Invest AS on  läbirääkimiste käigus avaldanud soovi algatada Tõnismägi 11a/Pärnu mnt 44 maatüki osas detailplaneering. Tõnismägi 11a/Pärnu mnt 44 maaüksuse detailplaneeringu koostamisel tuleb arvestada järgmiste tingimustega:

6.1 Paul Kerese monumendi avalikuks ja väärikaks eksponeerimiseks kavandada Pärnu mnt poolsele küljele avalikult kasutatav väljak kuhu paigutatakse Paul Kerese monument;

6.2 krundile täiendava ehitusõiguse määramisel peab kavandatav hoone ja Paul Kerese monument arhitektuurselt sobima linnaruumi;

6.3 detailplaneeringu lahendust tuleb pärast nõutavat kooskõlastamist ja enne vastuvõtmist tutvustada Paul Kerese lähedastele.

7. Redmont Invest AS kinnitab, et ta on teadlik, et käesolev kokkulepe ei ole võrdsustatav detailplaneeringuga nõustumise või selle kehtestamise otsusena. Tõnismägi 11a/Pärnu mnt 44 maa-ala ehitusõiguse ulatus ja muud olulised tingimused selgitatakse välja detailplaneeringu menetluses ning määratakse kindlaks detailplaneeringu kehtestamisel.

8. Redmont Invest AS seab Tõnismägi 11a/Pärnu mnt 44 maaüksusele (edaspidi käesolevas punktis kinnistu) Tallinna linna kasuks tähtajatu isikliku kasutusõiguse järgmiste tingimustega:

8.1. isikliku kasutusõiguse alaks on kinnistu osa pindalaga 1163 m², mis on tähistatud  käesoleva kompromissi lisaks oleval skeemil viirutusega. Kui Tõnismägi11a/Pärnu mnt 44 kinnistu detailplaneeringuga isikliku kasutusõiguse ala muutub, sõlmivad kinnistu omanik ja Tallinna linn hiljemalt 3 kuu jooksul detailplaneeringu kehtestamisest isikliku kasutusõiguse ala muutmise kokkuleppe vastavalt kehtestatud detailplaneeringule. Pooled avaldavad, et nad soovivad detailplaneeringu menetluse käigus määrata pärast detailplaneeringu kehtestamist monumendi uueks asukohaks ja isikliku kasutusõiguse alaks ligikaudse ala suurusega 293 m², mis on tähistatud kompromissi lisaks oleval skeemil halli viirutatud alana; 

8.2 kui kinnistule väljastatud ehitusloaga kinnitatud ehitusprojekti kohane ehitustegevus võib ohustada Paul Kerese monumenti või takistab ehitustegevust, paigutab Redmont Invest AS monumendi ehitustegevuse ajaks ajutiselt ümber enne ehitamisega alustamist. Paul Kerese monumendi võib ajutiselt ümber paigutada ainult kinnistul ehitistegevuse ajaks. Monumendi võib ümber paigutada mitte varem kui 30 päeva pärast kinnistul ehitamisega alustamise kohta Tallinna Linnaplaneerimise Ametile ehitusseaduse § 29 lg 2 punktis 2 nimetatud teatise esitamist;

8.3 Redmont Invest AS hoiustab monumendi koos selle oluliste osadega Tallinna linna poolt määratud ajaks ja asukohas. Monumendi ajutise ümberpaigutamise ning hoidmise kulud kannab Redmont Invest AS. Paul Kerese momendi teisaldamine ei lõpeta isiklikku kasutusõigust;

8.4 kinnistu omanik on kohustatud monumendi taastama isikliku kasutusõiguse alal hiljemalt 30 päeva jooksul pärast kinnistul ehitustegevuse lõppemist, kuid igal juhul mitte hiljem, kui 3 aasta jooksul monumendi ümberpaigutamise päevast arvates. Monument paigutatakse isikliku kasutusõiguse alale Tallinna linna juhiste järgi kooskõlas detailplaneeringu ja ehitusprojektiga. Monumendi isikliku kasutusõiguse alal taastamise ja paigaldamise kulud kannab Redmont Invest AS. Kavandatavale hoonele ei väljastata kasutusluba enne kui monument on püstitatud ette nähtud asukohas ja korras. Ehitusõigust on võimalik määrata läbi detailplaneeringu;

8.5 kui vastavalt kehtestatud detailplaneeringule monumendi asukoht ning isikliku kasutusõiguse ala muutuvad, on kinnistu omanik kohustatud andma nõusoleku isikliku kasutusõiguse ala muutmiseks. Isikliku kasutusõiguse ala muutmine tuleb kanda kinnistusraamatusse enne kinnistule kasutusloa väljastamist;

8.6 Tallinn linn isikliku kasutusõiguse eest kinnistu omanikule tasu ei maksa;

8.7 Tallinna linnal on õigus omada isikliku kasutusõiguse alal Paul Kerese monumenti koos haljastuse, valgustuse ja juurdepääsuteega (edaspidi üheskoos nimetatud monument);

8.8 Tallinna linn kohustub:

8.8.1 kasutama isikliku kasutusõiguse ala heaperemehelikult ja vastavalt selle otstarbele;

8.8.2 hoidma monumendi ja isikliku kasutusõiguse ala alaliselt heas seisukorras;

8.9 kinnistu omanik kohustub:

8.9.1 teostama tavapäraseid koristustöid ning kandma koristustöödega kaasnevad kulud;

8.9.2 hoiduma igasugusest tegevusest, mis takistab monumendi sihipärast kasutamist ja vaadeldavust ning mis võiks kahjustada monumendi või selle osade seisundi halvenemist;

8.9.3 teavitama Tallinna linna kinnistu jagamisest ja võõrandamisest;

8.9.4 kinnistu võõrandamisel koormamisel piiratud asjaõigustega teavitama isikuid, kelle kasuks kinnistu koormatakse isikliku kasutusõiguse seadmise tingimustest;

8.10 isikliku kasutusõiguse seadmise asjaõigusleping sõlmitakse 3 kuu jooksul Tõnismägi 11a/Pärnu mnt 44 maaüksuse kinnistusraamatusse kandmisest;

8.11 kui kompromissi pool ei sõlmi temast endast tulenevatel põhjustel punktis 8.5 nimetatud tähtaja jooksul isikliku kasutusõiguse seadmise asjaõiguslepingut on ta kohustatud tasuma teise poole nõudel iga viivitatud päeva eest 319 (kolmsada üheksateist) eurot leppetrahvi. Leppetrahvi tasub nõude saanud pool kümne päeva jooksul. Leppetrahv on kokku lepitud kohustuse täitmisele sundimiseks, mitte selle asendamiseks. Leppetrahvi tasumine ei vabasta käesolevas punktis nimetatud lepingu sõlmimise kohustusest;

8.12 isikliku kasutusõiguse seadmise ning kasutusõiguse muutmisega seotud kulud (notari tasud ja riigilõivud) tasub Redmont Invest AS.

9. Isikliku kasutusõiguse seadmise võlaõiguslik leping sõlmitakse 3 kuu jooksul käesoleva kompromissi kinnitamisest. Kui Redmont Invest AS ei sõlmi temast endast tulenevatel põhjustel punktis 8 nimetatud isikliku kasutusõiguse seadmise võlaõiguslikku lepingut märgitud tähtaja jooksul või rikub punktis 8.4 sätestatud tähtaegasid, on ta kohustatud Tallinna linna nõudel tasuma iga viivitatud päeva eest 319 (kolmsada üheksateist) eurot leppetrahvi. Leppetrahvi tasub Redmont Invest AS kümne päeva jooksul arvates sellekohase nõude saamisest. Käesolevas kompromissis sätestatud leppetrahv on kokku lepitud kohustuse täitmisele sundimiseks, mitte selle asendamiseks. Leppetrahvi tasumine ei vabasta isikliku kasutusõiguse seadmise võlaõigusliku lepingu sõlmimise ega punktis 8.4 sätestatud kohustuste täitmisest.

10. Pooled on teadlikud halduskohtumenetluse seadustiku § 24 lõikes 2 sätestatud menetluse lõpetamise tagajärgedest, st menetluse lõpetamise korral ei saa isik samas asjas uuesti kohtusse pöörduda.

11. Kaebaja kinnitab, et vaidlusaluse maa tagastamisel vastavalt käesolevas kompromissis toodule ei ole neil Tallinna linna suhtes mingeid uusi ega täiendavaid nõudeid, ka neid mida saaks esitada teistel alustel.  

Pooled on kokku leppinud ja avaldavad kohtule, et vastavalt HKMS § 38, TsMS § 630 lõike 2 ja § 659 sätetele lühendavad nad määruskaebuse esitamise tähtaega 7 päevani.

Kohtulik kompromiss sõlmitakse ühes digitaalselt allkirjastatud eksemplaris, mis edastatakse elektroonselt Tallinna Ringkonnakohtule ja pooltele.

 

 


Tallinna linna ja Redmont Invest AS vahel sõlmitava kompromissi lisa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toomas Sepp

Linnasekretär