Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Tallinna linna ja Sihtasutuse Tallinna Arengu- ja Koolituskeskus vahel sõlmitava tegevustoetuse lepingu projekti heakskiitmine ning volituste andmine Priit Lellole
Tallinna Linnavalitsus 12.01.2011 korraldus number 40
Redaktsiooni kehtivus:12.01.2011 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

Tallinn

12. jaanuar 2011 nr 40-k

 

 

Tallinna linna ja Sihtasutuse Tallinna Arengu- ja Koolituskeskus vahel sõlmitava tegevustoetuse lepingu projekti heakskiitmine ning volituste andmine Priit Lellole

 

 

 

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lg 1 p 3 alusel ning kooskõlas Tallinna põhimääruse § 44 lg 1 p-ga 2 ja Tallinna Linnavolikogu 9. septembri 2010 määruse nr 46 “Tallinna linna 2011. aasta eelarve“ lisaga 3 “Kulude eelarve“

 

 

1. Kiita heaks juurdelisatud Tallinna linna ja Sihtasutuse Tallinna Arengu- ja Koolituskeskus vahel sõlmitava tegevustoetuse lepingu projekt.

2. Volitada linna õigusdirektorit Priit Lellot linnasekretäri ülesannetes Tallinna linna nimel alla kirjutama punktis 1 nimetatud lepingule.

3. Tallinna Linnakantseleil teha korraldus teatavaks finantsteenistusele ja Sihtasutusele Tallinna Arengu- ja Koolituskeskus.

4. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

 

Edgar Savisaar

Linnapea

Priit Lello

 

Linna õigusdirektor linnasekretäri ülesannetes

 


Tallinna Linnavalitsuse 12. jaanuari 2011

korralduse nr 40-k

LISA

 

 

Tegevustoetuse leping

 

 

 

Tallinna linn, asukohaga Vabaduse väljak 7, 15199 Tallinn, mida esindab Tallinna Linnavalitsuse .... jaanuari 2011 korralduse nr .... -k alusel linna õigusdirektor Priit Lello linnasekretäri ülesannetes

ja

Sihtasutus Tallinna Arengu- ja Koolituskeskus, registrikoodiga 90009683, asukohaga Vabaduse väljak 10a, 10146 Tallinn, mida esindab juhatuse liige Kalle Sepp (edaspidi nimetatud eraldise saaja),

 

keda edaspidi nimetatakse ka eraldi pool või koos pooled,

sõlmivad käesoleva tegevustoetuse lepingu (edaspidi leping) alljärgnevas:

 

1.      Üldsätted

1.1  Pooled lepivad kokku, et Tallinna linna nimel teostab kõiki lepingust tulenevaid õigusi ja kohustusi Tallinna Linnakantselei (edaspidi ametiasutus).

1.2  Lepingu dokumendid koosnevad lepingust ja lisadest, milles lepitakse kokku pärast lepingu sõlmimist.

1.3  Lepingu üksiku sätte kehtetus selle vastuolu tõttu seadusega ei too kaasa kogu lepingu või selle teiste sätete kehtetust. Seadusega vastuolus oleva sätte ilmnemisel teevad pooled oma parimad jõupingutused selle sätte asendamiseks seadusega kooskõlas oleva sättega.

 

2.      Lepingu eesmärk ja objekt

2.1  Leping on sõlmitud Sihtasutuse Tallinna Arengu- ja Koolituskeskus toetuse kasutamiseks vastavalt Tallinna Linnavolikogu 9. septembri 2010 määrusele nr 46 “Tallinna linna 2011. aasta eelarve“. Toetuseks nähakse ette 70 300 eurot (seitsekümmend tuhat kolmsada eurot) (edaspidi eraldis).

2.2  Eraldise saaja kasutab eraldist otstarbekohaselt ja säästlikult Sihtasutuse Tallinna Arengu- ja Koolituskeskus tegevuskulude katmiseks aastal 2011.

2.3  Eraldise kasutamise periood on jaanuar-detsember 2011. Eraldise saaja kasutab orienteeruvalt 50% eraldise summast Sihtasutuse Tallinna Arengu- ja Koolituskeskus tööjõu- ja administreerimiskulude katmiseks ning orienteeruvalt 50% koolitusürituste korraldamiseks.

 

3.      Raha eraldamine

3.1  Eraldis kantakse pärast lepingu sõlmimist Sihtasutuse Tallinna Arengu- ja Koolituskeskus arvelduskontole nr 10220081646017 neljas võrdses osas järgnevalt:

3.1.1.      17 575 (seitseteist tuhat viissada seitsekümmend viis) eurot 17. jaanuaril 2011;

3.1.2.      17 575 (seitseteist tuhat viissada seitsekümmend viis) eurot 15. aprillil 2011;

3.1.3.      17 575 (seitseteist tuhat viissada seitsekümmend viis) eurot 15. juulil 2011;

3.1.4.      17 575 (seitseteist tuhat viissada seitsekümmend viis) eurot 17. oktoobril 2011.

 

4.      Aruandlus ja kontroll

4.1  Ametiasutusel on õigus igal ajal teostada eraldise otstarbekohase ja säästliku kasutamise kontrolli ning nõuda selleks eraldise saajalt dokumentide esitamist, mis tõendavad toimingute ja tööde teostamist ning kulude kandmist lepingu punktis 2.2 nimetatud otstarbel.

4.2  Juhul kui eraldise saaja on kasutanud eraldist mitteotstarbekalt või -säästlikult, arvestab ametiasutus nimetatud fakti eraldise saaja järgneva taotluse rahuldamise otsustamisel.

 

5.      Vääramatu jõud

Lepingu täitmise lõpetamine või mittekohane täitmine loetakse põhjendatuks kui see on tingitud vääramatu jõuna kvalifitseeritavatest asjaoludest, so asjaolu, mida pooled ei saanud mõjutada ja mõistlikkuse põhimõttest lähtudes ei saanud neilt oodata, et nad lepingu sõlmimise või lepinguvälise kohustuse tekkimise ajal selle asjaoluga arvestaksid või seda väldiksid või takistava asjaolu või selle tagajärje ületaksid, kusjuures pooled on kohustatud rakendama kohaseid meetmeid, et ära hoida teisele poolele kahju tekitamine ja tagada võimaluste piires oma lepingust tulenevate ja sellega seotud kohustuste täitmine.

 

6.      Teated ja informatsioon

6.1  Kõik lepingu täitmisega ja/või lepingust tulenevate vaidlustega seotud teated ja informatsioon (edaspidi teated) loetakse kooskõlas lepinguga esitatuks kui need teated on pooltele edastatud tähitud postiga, antud üle allkirja vastu, edastatud faksi või e-posti teel alljärgnevatel aadressidel alljärgnevatele isikutele:

6.2  Kontaktisikud:

      Ametiasutus:                                                           Eraldise saaja:

      Margus Vaus                                                            Kalle Sepp 

      Vabaduse väljak 7, 15199 Tallinn                            Vabaduse väljak 10a, 10146 Tallinn

      tel 640 4421                                                              tel 64 04 543

faks 640 4327                                                           faks 64 66 169

      e-post: margus.vaus@tallinnlv.ee                             e-post: kalle.sepp@takk.ee

 

7.      Lõppsätted

7.1  Leping jõustub allakirjutamisest ja kehtib kuni poolte lepinguliste kohustuste kohase täitmiseni või lõppemiseni muul alusel.

7.2  Lepingut võib muuta ja/või täiendada poolte kirjaliku kokkuleppega, mis on lepingu lahutamatuks osaks. Kõik lepingu muudatused ja/või täiendused jõustuvad pärast nende allakirjutamist mõlema poole poolt allakirjutamise momendist või poolte poolt kirjalikult määratud tähtajal.

7.3  Lepingu sõlmimisel, täitmisel ja tõlgendamisel juhindutakse Eesti Vabariigis kehtivatest õigusaktidest. Lepingu täitmisest või tõlgendamisest tulenevad vaidlused, mida ei õnnestu lahendada poolte kokkuleppel, lahendatakse Harju Maakohtus.

7.4  Leping on koostatud kahes identses võrdset juriidilist jõudu omavas eksemplaris, millest kumbki pool saab ühe eksemplari. Pooled viseerivad kõik lepingu leheküljed.

 

Poolte allkirjad:

Tallinna linn                                                              Sihtasutus Tallinna Arengu- ja Koolituskeskus

 

________________                                                    __________________

Priit Lello                                                                     Kalle Sepp

linna õigusdirektor

linnasekretäri ülesannetes                                             Juhatuse liige

 

“­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­____“­­­­­­­­­ ___________ 2011                                           “­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­____“­­­­­­­­­ __________ 2011

 

 

 

 

Priit Lello

Linna õigusdirektor

linnasekretäri ülesannetes