Tallinna Munitsipaalpolitsei Ameti juhataja ametisse nimetamine

Tallinna Linnavalitsus 10.01.2011 korraldus number 30

Redaktsiooni kehtivus 10.01.2011 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

Tallinn

10. jaanuar 2011 nr 30-k

 

 

Tallinna Munitsipaalpolitsei Ameti juhataja ametisse nimetamine

 

 

 

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 50 lg 1 p 7, avaliku teenistuse seaduse § 19, §-de 23 ja 24, Tallinna põhimääruse § 44 lg 1 p 7, § 52 lg-te 2 ja 8 alusel, kooskõlas Tallinna Linnavolikogu 14. detsembri 2006 määruse nr 70 „Tallinna Munitsipaalpolitsei Ameti põhimäärus“ § 8 lg-ga 1, Tallinna Linnavolikogu 2. detsembri 2010 määruse nr 57 "Tallinna linna ametiasutuste teenistujate töö tasustamise kord" § 11 lg-ga 3, § 12 lg-ga 3, lisaga 2, Tallinna Linnavalitsuse 15. detsembri 2010 korralduse nr 1922-k lisaga 9 "Tallinna Munitsipaalpolitsei Ameti koosseisunimestik koos ametikohtade palgaastmetega“ ning tulenevalt Monica Ranna avaldusest ja linnapea ettepanekust

 

 

1. Nimetada Monica Rand alates 10. jaanuarist 2011 Tallinna Munitsipaalpolitsei Ameti juhataja ametikohale.

2. Määrata Tallinna Munitsipaalpolitsei Ameti juhataja Monica Ranna ametipalgaks 2359 eurot kuus (palgaaste C10) alates 10. jaanuarist 2010.

3. Monica Rannal on avaliku teenistuse staaži ametisse nimetamise kuupäeva seisuga 7 aastat, 9 kuud ja 25 päeva.

4. Tallinna Linnakantseleil teha korraldus teatavaks Monica Rannale ja Tallinna Munitsipaalpolitsei Ametile.

5. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

Edgar Savisaar

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär