Tallinna Linnavalitsus 05.01.2011 korraldus number 4.
F. J. Wiedemanni tn 11 maa tagastamine
Akt on asutusesiseseks kasutamiseks
alus AvTS § 35 lg 1 p 12, tähtaeg 13.12.2085

Aktile on aluseks

Rea nr Pealkiri Vastuvõtja Liik Nr Lisa nr Vastuvõtmine Jõustumine Avaldamine
1 Maakatastriseaduse § 18 kohaliku omavalitsuse pädevusse antud katastriüksuste sihtotstarvete määramise delegeerimine Tallinna Linnavalitsusele Tvk m 50 16.10.2003 23.10.2003 RT IV, 16.08.2013, 38