Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid
 
05.01.2011- ...

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Mustamäe linnaosa vanema kohusetäitja nimetamine
Tallinna Linnavalitsus 05.01.2011 korraldus number 2
Redaktsiooni kehtivus:05.01.2011 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

Tallinn

5. jaanuar 2011 nr 2-k

 

 

Mustamäe linnaosa vanema kohusetäitja nimetamine

 

 

 

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 50 lg 1 p 7 ja avaliku teenistuse seaduse §-de 19, 23 ja 24 alusel, kooskõlas Tallinna põhimääruse § 44 lg 1 p-ga 7, § 52 lg-tega 2 ja 8, § 104 lg-ga 3, Tallinna Linnavolikogu 1. oktoobri 2009 määruse nr 35 lisaga 5 kinnitatud „Mustamäe Linnaosa Valitsuse põhimääruse“ § 7 lg-tega 1 ja 2, Tallinna Linnavolikogu 7. septembri 2006 määruse nr 54 „Mustamäe linnaosa põhimäärus“ § 16 lg-ga 1, Tallinna Linnavolikogu 2. detsembri 2010 määruse nr 57 „Tallinna linna ametiasutuste teenistujate töö tasustamise kord“ § 11 lg-ga 4, § 12 lg-ga 3, lisaga 2 ja Tallinna Linnavalitsuse 15. detsembri 2010 korralduse nr 1922-k lisaga 19 "Mustamäe Linnaosa valitsuse koosseisunimestik koos ametikohtade palgaastmetega" ning tulenevalt linnapea ettepanekust

 

 

1. Nimetada Mustamäe linnaosa vanema asetäitja Indrek Ahlberg Mustamäe linnaosa vanema kohusetäitjaks alates 6. jaanuarist 2011 kuni Mustamäe linnaosa uue vanema ametisse nimetamiseni.

2. Vabastada Indrek Ahlberg Mustamäe linnaosa vanema kohustuste täitmise ajal Mustamäe linnaosa vanema asetäitja teenistuskohustuste täitmisest.

3. Määrata Mustamäe linnaosa vanema kohusetäitja Indrek Ahlbergi ametipalgaks 1937 eurot kuus (palgaaste C7) alates 6. jaanuarist 2011.

4. Tallinna Linnakantseleil teha korraldus teatavaks Indrek Ahlbergile ja Mustamäe Linnaosa Valitsusele.

5. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

Edgar Savisaar

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnadsekretär