Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Raha eraldamine Tallinna Kommunaalametile lume väljaveo kulude katmiseks
Tallinna Linnavalitsus 29.12.2010 korraldus number 2065
Redaktsiooni kehtivus:29.12.2010 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

Tallinn

29. detsember

2010 nr

 2065-k

 

 

Raha eraldamine Tallinna Kommunaalametile lume väljaveo kulude katmiseks

 

 

 

Valla- ja linnaeelarve seaduse § 17 alusel, kooskõlas Tallinna Linnavolikogu 24. jaanuari 2002 määrusega nr 6 kinnitatud „Tallinna linna reservfondist raha eraldamise ja kasutamise korra“ punktiga 4.1.1 ja Tallinna Linnavolikogu 17. detsembri 2009 määruse nr 47 „Tallinna linna 2010. aasta eelarve“ lisaga 3 ning tulenevalt vajadusest korraldada lume väljavedu Tallinna linna tänavatelt

 

 

1. Teha Tallinna Linnavolikogu 17. detsembri 2009 määruse nr 47 „Tallinna linna 2010. aasta eelarve“ lisas 3 järgmine ümberpaigutus: vähendada linna allahinnatavate nõuete reservi 1 530 599 krooni võrra, kohtuvaidluste ja muude õiguslike vaidlustega seotud nõuete reservi 3 513 308 krooni võrra, oma - ja kaasfinantseerimise reservi 2 849 krooni võrra ning suurendada selle arvelt linna vara ja kohustustega seonduvate toimingute reservi 5 046 756 krooni võrra.

2. Eraldada Tallinna linna 2010. aasta eelarves linna vara ja kohustustega seonduvate toimingute reservis ette nähtud vahendite arvelt Tallinna Kommunaalametile 5 000 000 krooni teede ja tänavate puhastamise ning lume väljaveo kulude katmiseks.

3. Tallinna Linnakantseleil teha korraldus teatavaks Tallinna Kommunaalametile.

4. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

 

Edgar Savisaar

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär