Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Võlakirjade emiteerimine ja volituse andmine Katrin Kendrale
Tallinna Linnavalitsus 29.12.2010 korraldus number 2055
Redaktsiooni kehtivus:29.12.2010 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

Tallinn

29. detsember

2010 nr

2055-k

 

 

Võlakirjade emiteerimine ja volituse andmine Katrin Kendrale

 

 

 

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 35 lõike 5, Tallinna Linnavolikogu 27. novembri 2003 määrusega nr 59 kinnitatud „Tallinna linna eelarve koostamise, vastuvõtmise ja täitmise korra“ punktide 20.4 ja 20.5, Tallinna põhimääruse § 44 lõike 1 punkti 2 alusel ja kooskõlas Tallinna Linnavolikogu 6. veebruari 2003 määrusega nr  10 kinnitatud Tallinna linna laenude võtmise ja haldamise korra kinnitamine punktidega 1.9, 2.1, 2.2, 2.3, ja 2.4 ning Tallinna Linnavolikogu 17. detsembri 2009 määruse nr 47 “Tallinna linna 2010. aasta eelarve“ § 3 punktiga 5:

 

 

1. Emiteerida ujuva intressimääraga võlakirjad mahus 13 805 000 eurot tähtajaga 10 aastat eesmärgiga finantseerida linna arengukavas ettenähtud investeeringuid.

2. Kiita heaks juurdelisatud võlakirjade tingimused (lisa 1), Nordea Bank Finland Plc Eesti filiaali ja Tallinna linna vaheline märkimisleping (lisa 2) ning Nordea Bank Finland Plc Eesti filiaali ja Tallinna linna vaheline võlakirjaemissiooni makse- ja arvestusagendi leping (lisa 3).

3. Volitada linna finantsdirektorit Katrin Kendrat Tallinna linna nimel alla kirjutama punktis 2 nimetatud lepingutele ning teistele punktis 1 nimetatud võlakirjaemisiooniga seotud dokumentidele.

4. Tallinna Linnakantseleil teha korraldus teatavaks Nordea Bank Finland Plc Eesti filiaali esindajale.

5. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

 

Edgar Savisaar

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär

 


Tallinna Linnavalitsuse 29. detsembri 2010

korralduse nr 2055-k

LISA 1

VÕLAKIRJADE TINGIMUSED

 

Käesolevas dokumendis on sätestatud Tallinna linna (edaspidi „Emitent“) poolt välja lastavate Võlakirjade (nagu defineeritud allpool) tingimused (edaspidi “Tingimused“).

Käesolevad Tingimused sätestavad Võlakirjadest tulenevad Emitendi kohustused Võlakirjade omanike (edaspidi „Investorid“ ja iga Võlakirja omanik eraldi „Investor“) ees.

 

1.                  VÕLAKIRJAD

1.1.            Emitent laseb välja 13 805 000 (kolmteist miljonit kaheksasada viis tuhat) võlakirja nimiväärtusega 1 (üks) euro (edaspidi koos “Võlakirjad“ ja eraldi “Võlakiri“).

1.2.            Võlakirjad registreeritakse Eesti Väärtpaberite Keskregistris (edaspidi “Register“).

1.3.            Võlakirjad lunastatakse Tingimustes sätestatud tingimustel ja korras. Võlakirjade lunastamispäevad (edaspidi “Lunastamispäev“) on ___ märts, ____ juuni, ____ september ja ___ detsember. Esimene Lunastamispäev on ____ september 2015. Võlakirjad lunastatakse 20-s osas. Esimesel 19-l Lunastamispäeval lunastab Emitent 115 042 võlakirja. Viimasel 20-l Lunastamispäeval lunastab Emitent 11 619 202 võlakirja.

1.4.            Võlakirjad annavad Investoritele Tingimustes nimetatud õigused alates väärtuspäevast (edaspidi „Väärtuspäev“). Väärtuspäev on päev, mil Võlakirjad registreeritakse Registris.

1.5.            Võlakirju ei noteerita ega pakuta ühelgi viisil avalikult.

1.6.            Võlakirjad on pärast registreerimist nende omaniku poolt vabalt võõrandatavad.

 

2.                  AGENT

2.1.            Emitent ja Nordea Bank Finland Plc Eesti filiaal (registrikood: 10221469; aadress: Liivalaia 45, Tallinn 10145; edaspidi „Agent“) on Väärtuspäeval või varasemal kuupäeval sõlminud võlakirjaemissiooni makse- ja arvestusagendi lepingu (edaspidi „Makse- ja arvestusagendi leping“), mille kohaselt Agent täidab Makse- ja arvestusagendi lepingus ja Tingimustes nimetatud ülesandeid.

2.2.            Makse- ja arvestusagendi leping on tutvumiseks Investoritele kättesaadav Nordea Bank Finland Plc Eesti filiaali peakontoris Liivalaia 45, Tallinn 10145. Iga Investor on kohustatud enne Võlakirjade omandamist tutvuma Makse- ja arvestusagendi lepingu tingimustega. Investorite suhtes kohaldatavad Makse- ja arvestusagendi lepingu tingimused loetakse Investoritele teatavaks tehtuks ning Investorite poolt aktsepteerituks.

2.3.            Makse- ja arvestusagendi lepingu lõppemisel sõlmib Emitent mõne Eesti krediidiasutuse või välisriigi krediidiasutuse Eesti filiaaliga või Registri pidajaga Makse- ja arvestusagendi lepinguga sarnastel tingimustel uue lepingu, mille alusel hakkab vastav isik tegutsema Agendina Tingimuste tähenduses ning täitma Makse- ja arvestusagendi lepingus kirjeldatud Agendi ülesandeid.

2.4.            Emitent teavitab punktis 2.3 viidatud asjaoludest (uue lepingu sõlmimine) Investoreid ning teatab uue Agendi kontaktandmed. 

 

3.                  VÕLAKIRJADE STAATUS

3.1.            Iga Võlakiri esindab Emitendi tagamata võlakohustust Investori ees. Võlakirjast tulenevad Emitendi võlakohustused on pari passu võrdsed Emitendi kõigi teiste tagamata ja allutamata võlakohustustega.

3.2.            Kõigist Võlakirjadest tulenevad Emitendi kohustused on omavahel võrdväärsed.


 

4.                  INTRESS

4.1.            Emitent maksab Võlakirjadele intressi, mida arvestatakse Võlakirja nimiväärtuselt 360-päevase aasta alusel.

4.2.            Intressi arvestatakse ja makstakse iga päeva eest alates Väärtuspäevast (kaasa arvatud) kuni Lunastamispäevani (välja arvatud).

4.3.            Võlakirjadele makstava intressi aastane määr koosneb:

4.3.1.      baasintressimäärast, milleks on EURIBOR vastavale intressiperioodile; ja

4.3.2.      intressimarginaalist 1,3% (üks koma kolm protsenti) aastas.

4.4.            Punktis 4.3.1 viidatud baasintressimäär fikseeritakse igaks intressperioodiks seisuga 2 (kaks) TARGET Päeva enne vastava intressiperioodi esimest päeva. „TARGET Päev“ käesoleva punkti tähenduses on päev, millal Euroopa Keskpanga maksete süsteem (Trans-European Automated Real-Time Gross-Settlement Express Transfer system) on euro makseteks avatud.

4.5.            EURIBOR“ punkti 4.3.1 tähenduses on Euroopa pankadevahelisel rahaturul vastava perioodi hoiustele noteeritav euro viitintress, mida administreerivad Euroopa Liidu Pangaliit (Banking Federation of the European Union) ja Finantsturgude Liit (Financial Market Association) ning mida noteeritakse vastavalt kehtivale rahvusvahelisele praktikale.

4.6.            Punktis 4.3 viidatud intressi määr leitakse igaks Intressiperioodiks. „Intressiperiood“ on ajavahemik, mille jooksul on punktis 4.3.1 viidatud baasintressimäär muutumatu. Iga Intressiperioodi kestus on kolm (3) kuud (v.a viimane Intressiperiood, mis võib ennetähtaegse lunastamise korral olla lühem). Esimene Intressiperiood algab Väärtuspäeval. Iga järgnev Intressiperiood algab vahetult pärast eelmise Intressiperioodi lõppemist. Viimane Intressiperiood lõpeb Lunastamispäevale vahetult eelneval päeval.

4.7.            Emitent maksab intressi kvartaalselt, alates 3 (kolme) kuu möödumisest Väärtuspäevast. Kui intressimaksepäev langeb päevale, mis ei ole Pangapäev, lükkub intressimaksepäev edasi lähimale järgnevale Pangapäevale. (edaspidi „Intressimaksepäev“). Viimase Intressiperioodi intress kuulub maksmisele samaaegselt Võlakirjade lunastusmaksega. „Pangapäev“ on päev, mis ei ole laupäev, pühapäev, Eesti rahvuspüha ega riigipüha.

4.8.            Baasintressimäära määrab kindlaks Agent käesolevates Tingimustes ja Makse- ja arvestusagendi lepinguga ettenähtud korras. Agent teavitab kõiki Investoreid järgmise Intressiperioodi intressimäärast, järgmise intressimakse suurusest ning järgmisest Intressimaksepäevast.

 

5.                  INTRESSIMARGINAALI MUUTMINE

5.1.            Alates 5 aasta möödumisest Väärtuspäevast on vähemalt 50% Võlakirju omavatel Investoritel õigus nõuda Tingimuste punktis 4.3.2 nimetatud intressimarginaali suurendamist nende poolt valitud määrani (intressimarginaali suurendamise nõude võivad Investorid esitada ka enne 5 aasta möödumist, kuid ainult selliselt, et uus intressimarginaal hakkaks kehtima alates 5 aasta möödumisest Väärtuspäevast).

5.2.            Kui Investorid nõuavad intressimarginaali suurendamist, esitavad nad Agendile Agendi poolt määratud tähtajaks sellekohase teate (edaspidi „Intressimarginaali suurendamise teade“).

5.3.            Intressimarginaali suurendamise teates peab olema näidatud:

5.3.1.      Investorite nimed;

5.3.2.      mitu Võlakirja Investoritele kuulub (Registri andmetel);

5.3.3.      intressimarginaali uus määr;

5.3.4.      uue intressimarginaali kehtima hakkamise aeg.

5.4.            Intressimarginaal loetakse muutunuks Intressimarginaali suurendamise teates näidatud päevast.

5.5.            Intressimarginaali muutmisel Tingimuste punkti 5.1. kohaselt on Emitendil õigus kõik Võlakirjad lunastada Tingimuste punktis 7.6. ettenähtud korras.

 

6.                  VÕLAKIRJADE LUNASTAMINE

6.1.            Välja arvatud punktis 7 sätestatud juhul, lunastab Emitent Võlakirjad Lunastamispäeval, tehes Investoritele lunastusmaksed. Iga Võlakirja eest tehtav lunastusmakse on võrdne Võlakirja nimiväärtusega.

6.2.            Võlakirjade lunastamisel lõppevad Tingimustest tulenevad Investorite õigused ning Emitendil on õigus taotleda Võlakirjade kustutamist Registrist.

 

7.                  VÕLAKIRJADE ENNETÄHTAEGNE LUNASTAMINE

7.1.            Investoril on õigus nõuda talle kuuluvate Võlakirjade ennetähtaegset lunastamist, kui Emitent ei täida tähtaegselt Investorile kuuluvast Võlakirjast tulenevat rahalist kohustust ning sellist rikkumist ei ole kõrvaldatud seitsme (7) Pangapäeva jooksul alates vastava teate esitamisest Agendile.

7.2.            Enamusinvestoritel on õigus nõuda kõigi Võlakirjade ennetähtaegset lunastamist, kui Emitent ei täida mõnda järgmistest kohustustest ning Emitent ei ole rikkumist kõrvaldatud viieteistkümne (15) Pangapäeva jooksul alates vastava nõudmise saamisest Agendilt:

7.2.1.      esitada Enamusinvestorite kirjalikul nõudmisel viie (5) Pangapäeva jooksul mõistlikult üksikasjalikku teavet Emitendi finantsseisundi kohta ning olukordade kohta, mis võivad kahjustada Emitendi võimet täita Võlakirjadest tulenevaid kohustusi;

7.2.2.      ilma Enamusinvestorite kirjaliku nõusolekuta mitte pantida ega muul viisil tagatiseks anda oma vara. Lubatud on Emitendile kuuluvate võlakirjade, vahetusväärtpaberite, investeerimisfondi osakute, rahaturuinstrumentide, tuletisväärtpaberite või tuletislepingute lühiajaline (kuni kolm kuud) pantimine Emitendi likviidsuse säilitamise eesmärgil. Lubatud ei ole Emitendile kuuluvate aktsiate või osade pantimine või muul viisil tagatiseks andmine.

7.3.            Punkti 7.2 alusel lunastamisnõude tekkimisest teavitab Agent viivitamatult kõiki Investoreid.

7.4.            Võlakirjade ennetähtaegseks lunastamiseks peab Investor esitama Agendile Tingimuste lisas nr 1 olevas vormis taotluse (edaspidi „Ennetähtaegse lunastamise teade“).

7.5.            Ennetähtaegse lunastamise teates peab olema näidatud:

7.5.1.      Investori pangakonto, millele ta soovib lunastusmakse tegemist;

7.5.2.      Ennetähtaegne Lunastamispäev, mis ei tohi olla varasem, kui esimene Pangapäev alates Ennetähtaegse lunastamise teate esitamisest.

7.6.            Emitent võib kõik Võlakirjad igal ajal ennetähtaegselt lunastada, teatades sellest Agendi vahendusel Investoritele vähemalt kolm (3) kuud ette. Etteteatamist ei ole tarvis juhul, kui intressimarginaali muudetakse punkti 5.1. alusel - sellisel juhul võib Emitent kõik Võlakirjad ennetähtaegselt lunastada selle Intressiperioodi Intressimaksepäeval, millele järgneval Intressiperioodil hakkab kehtima uus intressimarginaal, või mõistliku aja jooksul pärast seda. Emitendi ennetähtaegse lunastamise teates peab olema näidatud ennetähtaegne Lunastamispäev. 

7.7.            Ennetähtaegne lunastamine toimub väärtpaberiülekandega makse vastu, kusjuures Võlakirjad tuleb kanda Emitendi väärtpaberikontole 99100154922. Investor on kohustatud andma enda kontopidajale vajalikud korraldused ennetähtaegseks lunastamiseks (korralduse kanda ennetähtaegselt lunastatavad Võlakirjad Ennetähtaegsel Lunastamispäeval makse vastu Emitendi väärtpaberikontole).

7.8.            Miski käesolevates Tingimustes ei piira Emitendi õigust üksikutelt Investoritelt Võlakirju osta.

 

 

8.                  MAKSED

8.1.            Kui Tingimustes ei ole sätestatud teisiti, teostatakse Võlakirjade lunastusmakse ja intressimaksed isikutele, kes on Registri andmetel Võlakirjade omanikud vastava makse tegemise päevale eelneval Pangapäeval kell 23.59.

8.2.            Tingimustes nimetatud maksed tehakse Registris registreeritud Investori pangakontole või muule Eesti krediidiasutuses või välismaise krediidiasutuse Eesti filiaalis avatud pangakontole, millest makse saamiseks õigustatud Investor on Agenti teavitanud vähemalt viis (5) Pangapäeva enne vastava makse tegemise tähtpäeva.

8.3.            Võlakirja omandamisel annab Investor Emitendile ja Agendile tagasivõtmatu volituse tutvuda ja saada Registrilt väljavõte Investori väärtpaberikontoga seotud pangakonto rekvisiitide kohta.   

8.4.            Kõik Emitendi poolt seoses Võlakirjadega tehtavad maksed tehakse eurodes.

8.5.            Juhul kui makse tegemise tähtpäev satub päevale, mis ei ole Pangapäev, tehakse makse vastavale päevale järgneval esimesel Pangapäeval.

8.6.            Emitent teostab Tingimustes nimetatud maksed Agendi kaudu.

8.7.            Tingimustes nimetatud maksed loetakse tehtuks päeval, mil Agent on andnud maksekorralduse enda pangakonto debiteerimiseks ning selle alusel krediteeritakse Investori pangakontot (olenemata ajast, mil Investori kontopank krediteerib vastava makse alusel Investori pangakontot).

 

9.                  TEATED JA TAOTLUSED

9.1.            Investori poolt Emitendile või Agendile esitatavad Intressimarginaali suurendamise teade ja Ennetähtaegse lunastamise teade peavad olema kirjalikud ja Investori poolt allkirjastatud.

9.2.            Muud Investori poolt Emitendile või Agendile esitatavad teated peavad olema kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis (nt saadetud e-postiga või faksi teel). Emitendile esitatav teade tuleb saata koopiana ka Agendile ja vastupidi.

9.3.            Investorite poolt Emitendile saadetavad teated, nõuded ja muud dokumendid tuleb esitada aadressil:

Kellele: Silver Tamm

Aadress: Tallinna linn, Rotermanni 12, Tallinn 10111

Faks: 372 640 4183

E-mail: silver.tamm@tallinnlv.ee.

9.4.            Investorite poolt Agendile saadetavad teated, nõuded ja muud dokumendid tuleb esitada aadressil:

Nordea Bank Finland Plc Eesti filiaal, Liivalaia 45, Tallinn 10145

Faks: 372 6283 219

E-mail: joel.armei@nordea.com

kontaktisik: Joel Armei.

9.5.            Emitent esitab teateid ja/või tahteavaldusi Investoritele kas isiklikult või Agendi vahendusel. Investoritele edastatakse teated kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis nende Registrist nähtuvatele aadressidele või muudele aadressidele, mille Investor on eelnevalt kirjalikult Emitendile või Agendile avaldanud. 

 

10.              LÕPPSÄTTED

10.1.        Võlakirjadele kohaldatakse Eesti Vabariigis kehtivaid õigusakte.

10.2.        Võlakirjadega seonduvad vaidlused, mida ei õnnestu lahendada läbirääkimiste teel, lahendatakse Harju Maakohtus.

10.3.        Juhul, kui mõni Tingimuste säte tunnistatakse vastavat pädevust omava asutuse või institutsiooni poolt kehtetuks või kohaldamatuks, ei mõjuta ega muuda see ülejäänud sätete kehtivust, seaduslikkust ega kohaldatavust.

10.4.        Tingimusi võib muuta ainult Emitendi ja kõigi Investorite kirjalikul kokkuleppel.


 

Võlakirjade ennetähtaegse lunastamise taotluse vorm (lisa nr 1)

 

 

Tallinna linna (“Emitent“) võlakirjad lunastustähtajaga _____ (“Võlakirjad“)

 

 

______________

Tallinna linn

Vabaduse väljak 7

Tallinn 15199

 

 

 

________________ (taotluse esitamise kuupäev)

 

 

 

1.                  Käesolevaga teatab __________________ (Investori nimi) (“Investor“), et aset on leidnud Võlakirjade tingimuste punktis [7.1][7.2.__ (täpne alus)] kirjeldatud Võlakirjade ennetähtaegse lunastamise aluseks olev sündmus, mis seisneb alljärgnevas:

            _____________________________________________________________

            (sündmuse kirjeldus).

 

2.                  Seoses ülaltooduga taotleb Investor tema omanduses olevate ja tema väärtpaberikontol nr. _____________ asuvate ____  (________________________) (arv numbrite ja sõnadega) Võlakirja ennetähtaegset lunastamist Võlakirjade tingimustes ettenähtud korras.

 

 

 

 

__________________

(allkiri)

 

__________________

(nimi)

 

 

 

Toomas Sepp

Linnasekretär

Tallinna Linnavalitsuse 29. detsembri 2010

korralduse nr 2055-k

LISA 2

 

VÕLAKIRJADE MÄRKIMISLEPING

 

Käesolev võlakirjade märkimisleping (edaspidi „Leping“) on sõlmitud ____ detsembril 2010. aastal Tallinnas järgmiste isikute vahel:

(1)                   Tallinna linn (edaspidi „Emitent“), mida esindab Tallinna Linnavalitsuse … detsembri 2010 korralduse nr….. alusel linna finantsdirektor Katrin Kendra; ning

(2)                   Nordea Bank Finland Plc Eesti filiaal (edaspidi „Nordea“), registrikood: 10221469, aadress: Liivalai 45 Tallinn 10145, mida esindavad Joel Armei ja Toomas Tomson;

keda edaspidi nimetatakse ühiselt ka „Pooled“ ja kumbagi eraldi „Pool“.

 

VÕTTES ARVESSE, ET:

(A)             Tallinna linn kavatseb välja lasta 13 805 000 (kolmteist miljonit kaheksasada viis tuhat) võlakirja nimiväärtusega 1 (üks) euro (edaspidi koos “Võlakirjad“ ja eraldi “Võlakiri“);

(B)              Käesoleva Lepingu alusel Nordea märgib ja omandab kõik Võlakirjad;

(C)              Võlakirjad lastakse välja vastavalt Võlakirjade tingimustele (edaspidi „Tingimused“);

(D)             Välja arvatud, kui Lepingus on sätestatud teisiti, omavad Tingimustes defineeritud mõisted Lepingus sama tähendust kui Tingimustes;

 

on Pooled kokku leppinud alljärgnevas:

 

 

1.                  VÕLAKIRJADE VÄLJALASKMINE JA MÄRKIMINE 

1.1.            Võlakirjad lastakse välja Tingimustes nimetatud Väärtuspäeval ning Võlakirjade eest tasutakse nende nimiväärtuses.

1.2.            Kooskõlas käesoleva Lepingu tingimustega kohustub Nordea omandama kõik Võlakirjad.

1.3.            Nordea ei ole kohustatud tegema täiendavaid märkimisavaldusi. Võlakirjade registreerimisel Registri pidaja poolt loetakse automaatselt kõik Võlakirjad Nordea poolt märgituks ning vastavad märkimised Emitendi poolt aktsepteerituks.

1.4.            Nordea on kohustatud Tingimustes nimetatud Väärtuspäeval tasuma Võlakirjade omandamise eest Võlakirjade nimiväärtusega võrdse summa (edaspidi „Märkimistasu“). Nimetatud summa, millest arvatakse maha emissiooni korraldamistasu 0,05% (null koma null viis protsenti) välja lastavate Võlakirjade nimiväärtuste summast, tuleb kanda Nordea pangas avatud Emitendi arvelduskontole nr 17000395135 (edaspidi „Arvelduskonto“).

 

2.                  EMISSIOONI EELTINGIMUSED

2.1.            Võlakirjade registreerimiseks Registris esitatakse Registri pidajale taotlus ning Võlakirjad lastakse välja, kui kõik alljärgnevad tingimused on täidetud:

2.1.1.      Emitent ja Agent on allkirjastanud Makse- ja arvestusagendi lepingu;

2.1.2.      Tallinna linnavalitsus on teinud korralduse Võlakirjade väljalaskmise kohta ja kinnitanud Tingimused;

2.1.3.      Emitent ei riku Registrile Võlakirjade registreerimistaotluse esitamise ajal punktis 3 nimetatud kohustusi (v.a. punktides 3.1.1. ja 3.1.2. nimetatud tingimused);

2.1.4.      Võlakirjade väljalaskmine ei riku Emitendi õigusaktidest tulenevaid kohustusi.


 

3.                  EMITENDI KOHUSTUSED

3.1.            Emitent kohustub:

3.1.1.      esitama Registri pidajale Võlakirjade registreerimise taotluse koos kõigi Registri pidaja poolt nõutavate lisadega kahe (2) Pangapäeva jooksul alates punktis 2 nimetatud eeltingimuste täitumist;

3.1.2.      esitama Registri pidajale pärast Võlakirjade lunastamist Võlakirjade Registrist kustutamise taotluse;

3.1.3.      esitama viivituseta Nordeale kõik Nordea poolt nõutavad dokumendid ning andmed, mida Nordea vajab oma käesolevast Lepingust tulenevate õiguste realiseerimiseks või kohustuste täitmiseks;

3.1.4.      informeerima Nordeat kirjalikult igast olukorrast, mis võib kahjustada Emitendi võimet täita Lepingust või Võlakirjadest tulenevaid kohustusi ettenähtud ulatuses ja tähtpäevaks;

3.1.5.      esitama Nordeale Lepingu täitmiseks vajalikku infot oma finantsseisu kohta viie (5) Pangapäeva jooksul Nordealt vastava kirjaliku nõude saamisest.

 

4.                  VÕLAKIRJADE MÜÜK

4.1.            Mõjutamata mingil viisil Tingimustest tulenevat Võlakirjade ennetähtaegse lunastamise nõudmise õigust, on Nordeal õigus nõuda, et Emitent ostaks Nordealt kõik või mõned Nordeale kuuluvad Võlakirjad, kui:

4.1.1.      Emitent, äriühing, mille enamusosalus kuulub Emitendile, sihtasutus, mille asutajaõigusi teostab Emitent või nad kõik kokku on Nordea või Nordea kontserni kuuluva äriühinguga sõlmitud lepingutest tulenevate, kokku rohkem kui EEK 200,000.- suuruses summas olevate rahalise kohustuse täitmisega viivituses üle 10 (kümne) kalendripäeva ning nimetatud rikkumist ei kõrvaldata 10 (kümne) kalendripäeva jooksul, alates Emitendi poolt vastava kirjaliku teate saamisest Nordealt;

4.1.2.      Emitent ei ole kasutanud Nordeat oma arvelduste tegemisel, kui vastava arvelduse teiseks pooleks oleval isikul oli arvelduse tegemise hetkel konto Nordeas. Käesolev punkt rakendub hetkest, kui Nordeas kasutatavad tehnilised lahendused võimaldavad Emitendil esitada maksejuhiseid sõnumipõhiselt pangaliidese kaudu;

4.1.3.      Maamaks ja seadusega ettenähtud osa residendist füüsiliste isikute tulumaksust ei laeku Emitendi Nordeas avatud pangakontole;

4.1.4.      Emitent ei hoia vähemalt 50% oma vaba raha (kaasa arvatud üleööhoiused, kuid välja arvatud muud tähtajalised hoiused) Nordeas avatud pangakonto(de)l;

4.1.5.      Emitent ei näita oma väljastatud arvetel ühe arvelduskontona Nordea pangas avatud kontonumbrit.

4.2.            Punktis 4.1 kirjeldatud müügiõiguse tekkimisel teatab Nordea müügisoovist Emitendile, näidates ära müüdavate Võlakirjade koguse, väärtuspäeva ja ostuhinna ning kirjeldades müügiõiguse alust (edaspidi „Müügiteade“). Ostuhinna suuruseks on müüdavate Võlakirjade nimiväärtuste summa ning nendelt kogunenud intress. Väärtuspäev on vähemalt viis (5) Pangapäeva, arvates Nordea Müügiteate Emitendile esitamisest. Müügiteate saamisel kohustub Emitent esitama Registrile Müügiteatele vastava väärtpaberite vastuvõtukorralduse. Registrile esitatav korraldus on ülekanne makse vastu, v.a juhul kui Arvelduskontol on piisavalt vahendeid ostuhinna tasumiseks. Viimasel juhul on Nordeal õigus Arvelduskontot vastava summa osas debiteerida.

 

5.                  RIKKUMISED JA ÕIGUSKAITSEVAHENDID

5.1.            Kui üks Pooltest rikub Lepingut, on teisel Poolel õigus kasutada kehtivates õigusaktides sätestatud õiguskaitsevahendeid.

 

6.                  LEPINGU LÕPETAMINE

6.1.            Leping lõpeb automaatselt ….. jaanuar 2011. a kui selleks ajaks ei ole saabunud Väärtuspäev.

 

7.                  TEATED

7.1.            Kõik Lepinguga seotud teated peavad olema kirjalikus vormis, välja arvatud kui Lepingus on sätestatud teisti. Informatiivsed teated, mis ei loo, muuda ega lõpeta Lepingust tulenevaid Poolte õigusi ega kohustusi võivad olla kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis.

7.2.            Teated edastatakse teisele Poolele alljärgnevatele kontaktandmetele või muudele Poole poolt teisele Poolele vastava teate saatmisele eelnevalt teatatud kontaktandmetele:

7.2.1.      Emitent:

Kellele: Silver Tamm

Aadress: Tallinna linn, Rotermanni 12, Tallinn 10111

Faks: 372 640 4183

E-mail: silver.tamm@tallinnlv.ee

7.2.2.      Nordea:

Kellele: Joel Armei

Aadress: Nordea Bank Finland Plc Eesti filiaal, Liivalai 45, Tallinn 10145

Faks: 372 6283 219

E-mail: joel.armei@nordea.com

 

8.                  KOHALDATAV ÕIGUS JA VAIDLUSTE LAHENDAMINE

8.1.            Lepingule kohaldatakse Eesti Vabariigis kehtivaid õigusakte.

8.2.            Lepinguga seonduvad vaidlused, mida ei õnnestu lahendada läbirääkimiste teel, lahendatakse Harju Maakohtus.

 

9.                  MUUD SÄTTED

9.1.            Juhul, kui Leping on vastuolus õigusaktides sätestatuga või kui kohus leiab, et Lepingu mistahes säte on selge tähenduseta, tühine või rakendamatu, kohustuvad Pooled taolise sätte asendama mõttelt ja sisult kõige lähedasema kehtiva ja rakendatava sättega.

9.2.            Leping on sõlmitud kahes identses eksemplaris, millest kummalegi Poolele jääb üks.

 

Tallinna linn                                                 Nordea Bank Finland Plc Eesti filiaal

 

 

__________________                                   _____________         ______________

Katrin Kendra                                                           Joel Armei                 Toomas Tomson

 

 

 

Toomas Sepp

Linnasekretär

Tallinna Linnavalitsuse 29. detsembri 2010

korralduse nr 2055-k

LISA 3

 

VÕLAKIRJAEMISSIOONI MAKSE- JA ARVESTUSAGENDI LEPING

 

Käesolev võlakirjaemissiooni makse- ja arvestusagendi leping (edaspidi „Leping“) on sõlmitud ____ detsembril 2010. aastal Tallinnas järgmiste isikute vahel:

(1)                    Tallinna linn (edaspidi „Emitent“), mida esindab Tallinna Linnavalitsuse … detsembri 2010 korralduse nr….. alusel linna finantsdirektor Katrin Kendra; ning

(2)                   Nordea Bank Finland Plc Eesti filiaal (edaspidi „Nordea“), registrikood: 10221469, aadress: Liivalai 45 Tallinn 10145, mida esindavad Joel Armei ja Toomas Tomson;

keda edaspidi nimetatakse ühiselt ka „Pooled“ ja kumbagi eraldi „Pool“.

 

VÕTTES ARVESSE, ET:

(A)             Tallinna linn kavatseb välja lasta 13 805 000 (kolmteist miljonit kaheksasada viis tuhat) võlakirja nimiväärtusega 1 (üks) euro (edaspidi koos “Võlakirjad“ ja eraldi “Võlakiri“);

(B)              Lepingu alusel Nordea teostab Võlakirjade makse- ja arvestusagendi ülesandeid;

(C)              Võlakirjad lastakse välja vastavalt Võlakirjade tingimustele (edaspidi „Tingimused“);

(D)             Nordea on Tingimustes viidatud Agent;

(E)              Välja arvatud, kui Lepingus on sätestatud teisiti, omavad Tingimustes defineeritud mõisted Lepingus sama tähendust kui Tingimustes;

 

on Pooled kokku leppinud alljärgnevas:

 

 

1.          ARVESTUSAGENDI ÜLESANDED

1.1.            Nordea määrab esimesel võimalusel Tingimuste kohaselt kindlaks Tingimuste punktis 4.3.1 viidatud baasintressimäära ning intressiperioodil igale Võlakirjale makstava intressi suuruse ja järgmise Intressimaksepäeva ning teavitab sellest viivitamatult Emitenti ning Investoreid.

1.2.            Emitent ei ole kohustatud kontrollima Nordea poolt määratud baasintressimäära ning Võlakirjadele makstava intressi suuruse vastavust Tingimustes sätestatule.

1.3.            Nordea kohustub viivitamatult teavitama Emitenti probleemidest baasintressimäära kindlaksmääramisel.

 

2.          MAKSETE TEOSTAMINE

2.1.            Nordea kohustub Intressimaksepäeval, Lunastamispäeval ja Ennetähtaegsel Lunastamispäeval (edaspidi „Maksepäev“):

2.1.1.      esitama Emitendile nimekirja Investoritest, kellele vastaval Maksepäeval makstakse intressi ja/või lunastusmakse vastavalt Tingimustele, tuues välja iga Investori nime, talle kuuluvate Võlakirjade arvu ja maksmisele kuuluva intressi ja/või lunastusmakse suuruse;

2.1.2.      kandma ilma Emitendi täiendava korralduseta maksmisele kuuluvad summad Nordea pangas avatud Emitendi arvelduskontolt nr 17000395135 (edaspidi „Arvelduskonto“) Investorite kontodele. Lepingu kehtivusajal loetakse sellega täidetuks Tingimuste punktis 8.7 nimetatud maksekorralduse andmine.

2.2.            Juhul kui makse tegemise tähtpäev satub päevale, mis ei ole Pangapäev, täidab Nordea punktis 2.1 nimetatud ülesandeid vastavale päevale järgneval esimesel Pangapäeval.

2.3.            Emitent ei ole kohustatud kontrollima Nordea poolt tehtavate intressi- ega lunastusmaksete vastavust Tingimustes sätestatule.

2.4.            Emitent on kohustatud tagama, et Arvelduskontol oleks igal Intressimaksepäeval, Lunastamispäeval ja Ennetähtaegsel Lunastamispäeval hiljemalt kell 11.00 (Eesti aja järgi) piisavalt raha Investoritele maksete tegemiseks vastavalt Tingimustele.

2.5.            Juhul, kui Maksepäeval ei ole Arvelduskontol piisavalt raha Tingimustest tulenevate maksete tegemiseks, on Nordeal õigus omal valikul debiteerida puudujääv summa Emitendi täiendava korralduseta tema muudelt Nordeas avatud pangakontodelt, teostades vajadusel konverteerimise lähtudes sel hetkel Nordea tüüptingimustega kehtestatud vastavate valuutade vahetuskursist.

2.6.            Nordea ega tema juhatajad ega töötajad ei vastuta Emitendi ees juhul, kui Nordea kohustused jäävad täitmata põhjusel, et Arvelduskontol ega Emitendi muudel Nordeas avatud pangakontodel ei ole piisavalt raha Tingimustest tulenevate maksete tegemiseks.

 

3.          TEABE EDASTAMINE JA MUUD ÜLESANDED

3.1.            Nordea kohustub:

3.1.1.      viivitamatult edastama Emitendile kõik Investorite poolt esitatud tahteavaldused ja muud teated (sh, kuid mitte ainult, Intressimarginaali suurendamise teated, Ennetähtaegse lunastamise teated ja Tingimuste punktis 7.2.1 nimetatud teabenõuded) ning edastama Investoritele kõik Emitendi poolt Investoritele edastamiseks esitatud tahteavaldused ja muud teated;

3.1.2.      Lepingu lõppemiseni säilitama kõik Investorite poolt esitatud tahteavaldused ja muud teated ning Lepingu lõppemisel need Emitendile üle andma;

3.1.3.      abistama Investoreid Tingimustes ettenähtud otsuste vastuvõtmisel, sh vajadusel Investorite koosoleku kokkukutsumisel ja läbiviimisel. Investorite koosoleku ettevalmistamisele ja läbiviimisele rakendatakse äriseadustikuga ettenähtud aktsionäride erakorralise üldkoosoleku sätteid; 

3.1.4.      võimaldama Investoritel Pangapäevadel kl 9-17.00 oma peakontoris Liivalaia 45, Tallinn 10145, või muus asukohas, millest on Investoreid Tingimustes ettenähtud korras eelnevalt teavitatud, Lepingu ja Tingimustega tutvuda;

3.1.5.      täitma muid Tingimustes Agendi kohustustena kirjeldatud ülesandeid.

 

4.          EMITENDI KOHUSTUSED

4.1.            Emitent kohustub:

4.1.1.      tasuma kõik mõistlikud kulud, mis on seotud Lepingu täitmisega, sh Lepingu punktis 2 viidatud maksete teostamisega seotud kulud (st tavapärased teenustasud);

4.1.2.      esitama viivituseta kõik Nordea poolt nõutavad dokumendid ning andmed, mida Nordea vajab oma Lepingust tulenevate kohustuste täitmiseks;

4.1.3.      informeerima Nordeat kirjalikult igast olukorrast, mis võib kahjustada Emitendi võimet täita Lepingust või Võlakirjadest tulenevaid kohustusi ettenähtud ulatuses ja tähtpäevaks;

4.1.4.      esitama Nordeale Lepingu täitmiseks vajalikku infot oma finantsseisu kohta viie (5) Pangapäeva jooksul Nordea vastava kirjaliku nõude saamisest;

4.1.5.      maksma Nordeale Võlakirjade emissiooni korraldamise eest ühekordset tasu 0,05% (null koma null viis protsenti) välja lastavate Võlakirjade nimiväärtuste summast samaaegselt Võlakirjade väljalaskmisega.

 

5.          RIKKUMISED JA ÕIGUSKAITSEVAHENDID

5.1.            Kui üks Pooltest rikub Lepingut, on teisel Poolel õigus kasutada kehtivates õigusaktides sätestatud õiguskaitsevahendeid.

 

6.          LEPINGU LÕPETAMINE

6.1.            Leping lõpeb automaatselt kõigi Võlakirjade lunastamisel ning Registrist kustutamisel.

 

7.          TEATED

7.1.            Kõik Lepinguga seotud teated peavad olema kirjalikus vormis, välja arvatud kui Lepingus on sätestatud teisti. Informatiivsed teated, mis ei loo, muuda ega lõpeta Lepingust tulenevaid Poolte õiguseid ega kohustusi võivad olla kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis.

7.2.            Teated edastatakse teisele Poolele alljärgnevatele kontaktandmetele või muudele Poole poolt teisele Poolele vastava teate saatmisele eelnevalt teatatud kontaktandmetele:

7.2.1.      Emitent:

Kellele: Silver Tamm

Aadress: Tallinna linn, Rotermanni 12, Tallinn 10111

Faks: 372 640 4183

E-mail: silver.tamm@tallinnlv.ee

7.2.2.      Nordea:

Kellele: Joel Armei

Aadress: Nordea Bank Finland Plc Eesti filiaal, Liivalaia 45, Tallinn 10145

Faks: 372 6283 219

E-mail: joel.armei@nordea.com

 

8.          KOHALDATAV ÕIGUS JA VAIDLUSTE LAHENDAMINE

8.1.            Lepingule kohaldatakse Eesti Vabariigis kehtivaid õigusakte.

8.2.            Lepinguga seonduvad vaidlused, mida ei õnnestu lahendada läbirääkimiste teel, lahendatakse Harju Maakohtus.

 

9.          MUUD SÄTTED

9.1.            Lepingust ei tulene mis tahes õigusi Investoritele, vaid ainult Nordeale kui Agendile.

9.2.            Juhul, kui Leping on vastuolus õigusaktides sätestatuga või kui kohus leiab, et Lepingu mistahes säte on selge tähenduseta, tühine või rakendamatu, kohustuvad Pooled taolise sätte asendama mõttelt ja sisult kõige lähedasema kehtiva ja rakendatava sättega.

9.3.            Leping on sõlmitud kahes identses eksemplaris, millest kummalegi Poolele jääb üks.

 

Tallinna linn                                                 Nordea Bank Finland Plc Eesti filiaal

 

 

__________________                                   _____________         _____________

Katrin Kendra                                                           Joel Armei                 Toomas Tomson

 

 

 

Toomas Sepp

Linnasekretär