Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Laevaliini avaliku teenindamise lepingu ja laev JUKU kasutusse andmise tingimuste heakskiitmine ning volituste andmine Tallinna Transpordiameti juhatajale Andres Harjole
Tallinna Linnavalitsus 29.12.2010 korraldus number 2025
Redaktsiooni kehtivus:29.12.2010 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

Tallinn

29. detsember 2010 nr 2025-k

 

 

Laevaliini avaliku teenindamise lepingu ja laev JUKU kasutusse andmise tingimuste heakskiitmine ning volituste andmine Tallinna Transpordiameti juhatajale Andres Harjole

 

 

 

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lg 1, § 10 lg 1, § 35 lg 5, ühistranspordiseaduse § 10 lg-te 1 ja 5, § 12 lg 1 p 4 ja Tallinna Linnavolikogu 13. juuni 2002 määrusega nr 41 kinnitatud „Tallinna linna eelarvest ühistranspordi toetamise korra“ p-de 2.1 ja 3.2.1, 3. aprilli 2008 määruse nr 14 „Avaliku liiniveo laevaliini Tallinn-Aegna-Tallinn sõidupiletite hinnad ja sõidu eest tasumise kord“, 29. mai 2003 määrusega nr 34 kinnitatud „Linnavara kasutusse andmise korra p-de 4, 5.2, 6.1-6.7, 6.9, 10, 17.2, 19, 57, 59 ja 62 ning 9. detsembri 2004 määruse nr 43 lisaga 3 kinnitatud „Tallinna Transpordiameti põhimääruse p 2.1.18 alusel ning tulenevalt vajadusest ja avalikust huvist osutada ühistransporditeenust marsruudil Tallinn-Aegna-Tallinn

 

 

1. Anda Tallinna Transpordiameti poolt välja kuulutatava avaliku konkursi „Reisijate avalik liinivedu Tallinn-Aegna-Tallinn laevaliinil aastal 2011 koos laev JUKU kasutusse ja hoiule andmisega“ võitja kasutusse tähtajaga kuni 31. detsember 2011 laev JUKU registrinumbriga  1T00H47 (edaspidi laev). Laeva ehitusaeg ja koht on 1953 Fürstenberg, laeva täielik suvine kandevõime on 9,0 t, laeva sõidupiirkond on Balti meri kuni 20 miili kaldast.

2. Kiita heaks juurdelisatud laevaliini avaliku teenindamise lepingu projekt koos laev JUKU kasutusse andmise tingimustega järgmiselt:

2.1 laeva kasutusotstarve on reisijate avalik liinivedu marsruudil Tallinn-Aegna-Tallinn;

2.2 kasutusse võtja maksab Tallinna Transpordiametile navigatsiooniperioodil kasutustasu 70 (seitsekümmend) eurot ühe kalendrikuu eest (summale lisandub käibemaks) vastavalt Tallinna Transpordiameti esitatud arvetele;

2.3 kasutusse võtja kohustub teostama Tallinna Transpordiameti tellitud ja kooskõlastatud laeva parendusi, mille eesmärgiks on tõsta navigatsiooniperioodil pakutava teenuse kvaliteeti. Laeva parendustööde iseloom, maht ja  maksumus kirjeldatakse ning fikseeritakse eraldi kokkuleppes kasutusse andjaga, kusjuures kasutusse andja lähtub Tallinna linna eelarves selleks eraldatud vahenditest;

2.4 kasutusse võtja kindlustab laeva  lepingu perioodiks laeva taastamisväärtuses oma kulul;

2.5 laeva allkasutusse andmine on keelatud.

3. Volitada Tallinna Transpordiameti juhatajat Andres Harjo’t Tallinna linna nimel alla kirjutama punktis 2 nimetatud lepingule, samuti lepingu edaspidistele võimalikele lisadele, selleks otstarbeks linnaeelarves ette nähtud vahendite piires.

4. Tallinna Linnakantseleil teha korraldus teatavaks Tallinna Transpordiametile.

5. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

Edgar Savisaar                                                                            Toomas Sepp

Linnapea

Linnasekretär

 

 

 


Tallinna Linnavalitsuse

        29. detsembri 2010

korralduse nr 2025-k

LISA

 

Laevaliini avaliku teenindamise leping

 

 

 

 

 

 

Tallinnas                                                                                                                      2011

 

Tallinna linn, keda esindab Tallinna Transpordiameti (registrikood 75028252) juhataja Andres Harjo, kes tegutseb põhimääruse ja Tallinna Linnavalitsuse     detsembri 2010 korralduse nr          -k alusel, (edaspidi nimetatud tellija)

ja

 ………………………(edaspidi nimetatud täitja), keda edaspidi nimetatakse pool või pooled, sõlmisid käesoleva laevaliini avaliku teenindamise lepingu (edaspidi nimetatud leping):

 

1           ÜLDSÄTTED

 

1.1         Lepingu sõlmimise aluseks on ühistranspordiseaduse § 10 ja riigihangete seaduse § 19 lõige 1.

1.2         Lepingu eesmärgiks on laevaliikluse korraldamine avaliku teenindamise lepingu alusel, lähtudes sõidunõudlusest ning selleks eraldatud rahalistes vahenditest, sh laeva „JUKU“ kasutamine avaliku teenindamise lepingu lisa 1 alusel.

1.3         Lepingu lahutamatuteks osadeks on poolte poolt allkirjastatud lepingu lisad ning muudatused.

1.4         Lepingule on allkirjastamisel lisatud järgmised lisad:

1.4.1        laev „JUKU“ kasutusse andmise tingimused (lisa 1);

1.4.2        avaliku teenindamise lepingu alusel korraldatava laevaliikluse aruanne (lisa 2);

1.4.3        avaliku liiniveo teostamise piletimüügi aruanne (lisa 3);

1.4.4        avaliku liiniveo teostamise ja veoteenuse tasu kasutamise aruanne (lisa 4);

1.4.5        „Reisijate avalik liinivedu Tallinn-Aegna-Tallinn laevaliinil aastal 2011 koos laev JUKU kasutusse ja hoiule andmisega“ avaliku konkursi tingimused  (avaliku konkursi kutse) (lisa 5);

1.4.6        .......................................esitatud pakkumus „Reisijate avalik liinivedu Tallinn-Aegna-Tallinn laevaliinil aastal 2011 koos laev JUKU kasutusse ja hoiule andmisega“ (lisa 6).

 

2           LEPINGU OBJEKT

 

2.1         Lepingu objektiks on avaliku teenindamise lepingu alusel reisijateveo ettevalmistamine ja korraldamine Tallinna linna eelarvest finantseeritaval Tallinn-Aegna-Tallinn laevaliinil.

2.2         Täitja teenindab tellija tellimisel reisijaid navigatsiooni perioodil alates 15.05.2011- 15.10.2011. a. Tellija poolt makstav ühe kalendrikuu veoteenuse tasu arvestatakse tegelikult teostatud reiside järgi.

2.3         Tellija tellib täitjalt laevareisid marsruudil Tallinn-Aegna-Tallinn väljumisega  sadamast, mis asub rannajoonel Noblessneri ja Vanasadama vahel (mõlemad kaasa arvatud) ning sildumisega Aegna sadamas ning vastupidi 47 reisija veoks kohandatud laevaga JUKU hinnanguliselt 270 reisi vastavalt lepingus ettenähtud tingimustele. Reis lepingu mõistes on üks edasi-tagasi meresõit  Tallinna ja Aegna saare vahel.

2.4         Reisijad tasuvad sõidu eest vastavalt Tallinna Linnavolikogu poolt  kehtestatud piletihindadele.

2.5         Piletimüügist laekuv tulu kuulub tellijale.

 

3           ARVELDUSTE KORD

 

3.1 Täitja on kohustatud pidama arvestust lepingu alusel korraldatava avaliku liiniveo kohta. Kui täitja tegeleb peale käesoleva lepingu alusel avaliku liiniveo teostamise ka muu ettevõtlusega, tuleb käesoleva lepingu raames teostatava avaliku liiniveo kohta pidada eraldi majandusarvestust, eristades seejuures kõik käesoleva lepinguga seotud majandustehingud raamatupidamisarvestuses muu ettevõtlusega seotud majandustehingutest. Tellijal on õigus saada täitjalt lepingu punktides 3.2 ja 3.3 sätestatud korras informatsiooni avaliku liiniveo reiside, sõitjate, kulude ja tulude kohta. Täitja võib talle makstud veoteenuse tasu kasutada üksnes järgmiste avaliku liiniveoga seotud kulude katmiseks:

3.1.1        tööjõukulu (sh laevapersonal, kaldapersonal);

3.1.2        sadamatasud;

3.1.3        sadamateenused;

3.1.4        laevade rent ja liising;

3.1.5        kütus ja määrdeained;

3.1.6       kindlustus;

3.1.7       piletimüügiga seonduvad kulud;

3.1.8    remont (sh klassiremont, dokiremont, jooksev remont);

3.1.9    muud kulud, mis on reisijateveo teenuse osutamiseks vajalikud.

 3.2  Täitja on kohustatud esitama tellijale elektroonselt töödeldaval kujul ja paberkandjal eelneva kuu piletimüügi  aruande vastavalt lepingu lisas 3  toodud vormile jooksva kuu  10. kuupäevaks ja võimaldama tellija nõudmisel tellija volitatud isikutel tutvuda kogu piletimüügi andmestikuga kohapeal, sh reisi ajal. Täitja on kohustatud esitama tellijale viimase nõudel avaliku liiniveo ja avaliku liiniveoga seotud majandustegevuse kohta muud informatsiooni, mis on vajalik liikluse kavandamiseks ja transpordiuuringuteks. Täitja on kohustatud pidama arvestust tasuta sõitjate kohta.

3.3  Täitja on kohustatud esitama tellijale elektroonselt töödeldaval kujul ning paberkandjal iga kalendrikuu 10. kuupäevaks aruande vastavalt lepingu lisas 2 toodud vormile eelmisel kalendrikuul teostatud reisijateveo kohta ning andma tellijale viimase nõudel aruande kohta selgitusi ja lisateavet.

3.4  Täitja on kohustatud esitama tellijale elektroonselt töödeldaval kujul ning paberkandjal hiljemalt 35 kalendripäeva pärast navigatsiooni lõppu aruande vastavalt lepingu lisas 4 toodud vormile navigatsiooniperioodil teostatud reisijateveo ja veoteenuse tasu kohta ning andma tellijale viimase nõudel aruande kohta selgitusi ja lisateavet, sh võimaldama tellija volitatud isikutel kontrollida täitja tegevuskohas reisijateveo kohta peetavat arvestust (sealhulgas tutvuda vastavate raamatupidamise algdokumentidega). Tellija tagab, et kontrollimise käigus tellijale teatavaks saanud täitja ärisaladus hoitakse konfidentsiaalsena. Ärisaladuseks ei loeta õigusaktide kohaselt avalikustamisele kuuluvat või avalikustatud teavet.

3.5   Juhul kui punktides 3.2 ja 3.3 nõutud aruanne on tellija poolt aktsepteeritud, tasub tellija täitjale tema poolt esitatud arve alusel 21 kalendripäeva jooksul.

3.6    Tellija poolt  ühe Tallinn-Aegna-Tallinn reisi eest täitjale makstav veoteenuse tasu on avaliku konkursi „Reisijate avalik liinivedu Tallinn-Aegna -Tallinn laevaliinil ajavahemikul 2011 koos laev JUKU kasutusse ja hoiule andmisega“ võitja pakkumuses esitatu ehk ............eurot, millele lisandub käibemaks. Veoteenuse tasu katab kõiki avaliku liiniveo teostamiseks minevaid kulusid.

 

4           POOLTE ÕIGUSED JA KOHUSTUSED

 

4.1         Täitja kohustub:

4.1.1        teenindama lepingu punktis 2.3 nimetatud laevaliini laevaga JUKU, mis peab olema tehniliselt ja reisijate veoks sobivas korras ning vastama Eesti Vabariigi õigusaktides sätestatud nõuetele;

4.1.2        vedama reisijaid vastavalt lepingu punktis 2.4 viidatud piletihindadele;

4.1.3        võimaldama Tallinna Linnavolikogu poolt kehtestatud sõidusoodustuste kasutamist;

4.1.4        täitma meresõiduohutuse seaduse ja selle alusel välja antud õigusaktidega kehtestatud nõudeid;

4.1.5        esitama tellijale igakuised aruanded laevaliini kohta (lisa 2) jooksvale kuule järgneva kuu 10. kuupäevaks (kui lepingu viimasel kalendrikuul lõpeb reisijatevedu enne selle kuu viimast päeva, esitatakse aruanne 7 päeva jooksul viimasest reisijateveo päevast);

4.1.6        tagama laevas reisijateveoks kehtestatud nõuete täitmise vastavalt  õigusaktidele;

4.1.7        korraldama kõik sadamatega seonduvad kokkulepped ja kandma kõik kulud sh sadamamaksude tasumise;

4.1.8        informeerima viivitamatult reisijaid ja tellijat reiside muutumisest ilmastiku, ebapiisava veetaseme või tehnilise rikke tõttu;

4.1.9        korraldama piletite müügi ja reisija info kättesaadavuse;

4.1.10    tagama reisijate ohutu sisenemise  laevale ja ohutu väljumise laevalt;

4.1.11    kandma kõik laevaliini opereerimisega seotud kulud;

4.1.12    juhul kui graafikujärgse liiniveo katkemine on tingitud laeva rikkest on täitja kohustatud tooma liinile asenduslaeva mitte hiljem kui 48 tunni jooksul. Kasutatavast asenduslaevast on täitja kohustatud teavitama tellijat ning võtma tarvitusele kõik mõistlikud abinõud lepingus kokkulepitud laeva taaskasutuselevõtuks.

 

4.2         Tellija kohustub:

4.2.1        maksma täitjale veoteenuse tasu teostatud reiside eest lähtuvalt käesoleva lepingu sätetest.

 

4.3         Täitjal on õigus:

4.3.1        peatada reisijatevedu liinil, kui ei ole tagatud reisijate ohutus, teatades sellest koheselt tellijale;

4.3.2        teha tellijale ettepanekuid reiside arvu muutmiseks;

4.3.3        jätta ära reise ilmastikutingimuste  (tuginedes laeva reisijateveo tunnistuse piirangutele), ebapiisava veetaseme või laeva tehnilise rikke tõttu, informeerides sellest viivitamatult reisijaid ja tellijat.

 

4.4         Tellijal on õigus:

4.4.1        kontrollida laeva täituvust, teeninduse vastavust, kõiki reiside aruandeid ja reiside toimumist vastavalt aruandlusele (lisa 2) ja dokumente, mis on seotud lepinguga, ning laeva vastavust ohutusnõuetele;

4.4.2        suurendada või vähendada reiside arvu, kooskõlastades selle eelnevalt täitjaga.

 

5           POOLTE VASTUTUS

 

5.1         Täitja on vastutav kõikide tema süül lepingus ette nähtud kohustuste täitmisel tekitatud kahjude eest, sõltumata sellest, kas need kahjud on tekitatud tellijale või kolmandale isikule.

5.2         Juhul, kui täitja ei teosta teenust lepingus sätestatud tingimuste kohaselt, on tellijal õigus nõuda igakordse rikkumise korral leppetrahvi 1300 eurot. Pretensioonid mittekohase töö kohta esitab tellija täitjale kirjalikult mõistliku aja jooksul. Kui täitja ei ole tasunud leppetrahvi hiljemalt 14 kalendripäeva jooksul arvates tellija poolt vastava leppetrahvinõude teate väljastamisest, arvatakse see maha täitjale järgmisest maksmisele kuuluvast veoteenuse tasust.

Linnal on ülekaalukas huvi tagada lepingu kohane täitmine leppetrahviga.

5.3         Kui eelmises punktis kirjeldatud juhtum on leidnud aset rohkem kui kahel korral lepingu kehtivuse aja jooksul, on tellijal õigus ühepoolselt leping üles öelda ja nõuda leppetrahvi 6400 eurot.

5.4         Tellija nõutud aruande (lisad 2 ja 3) mittetähtaegsel esitamisel vähendatakse kuu eest makstavat veoteenuse tasu 0,05% kuu veoteenuse tasust iga esitamisega viivitatud päeva eest.

5.5         Tellija on kohustatud lepingu punktis 3 nimetatud veoteenuse tasu kokkulepitud tähtajaks mittetasumisel tasuma viivist 0,05% tasumata summast iga viivitatud päeva eest.

 

6           LEPINGU TÄHTAEG, LEPINGU LÕPPEMINE VÕI ENNETÄHTAEGNE LÕPETAMINE

 

6.1         Leping jõustub allkirjastamisest ja kehtib kuni 31.12.2011.

6.2         Tellijal on õigus leping ühepoolselt ennetähtaegselt üles öelda seitsmepäevase kirjaliku etteteatamisega:

6.2.1        täitja pankrotistumisel või likvideerimisel;

6.2.2        kui täitja reisijateveo sertifikaat on lõppenud või tunnistatud kehtetuks;

6.2.3        täitja poolt lepinguga võetud kohustuste rikkumise korral, kui tellija on määranud rikkumiste kõrvaldamiseks mõistliku tähtaja ja rikkumised ei ole tähtaegselt kõrvaldatud;

6.2.4        kui täitja ei vasta laevandust puudutavates seadustes vedajatele esitatud nõuetele;

6.2.5        täitja poolt tahtlikult valeandmete esitamisel.

6.3         Täitjal on õigus leping ennetähtaegselt üles öelda seitsmepäevase kirjaliku etteteatamisega, kui tellija on olnud viivituses oma kohustuste täitmisega lepingu kestvuse perioodil kokku rohkem kui 30 päeva.

6.4         Lepingu lõppemisel või ennetähtaegsel lõpetamisel teevad pooled kõik tasaarveldused kahe nädala jooksul arvates lepingu lõpetamise kuupäevast.

6.5         Kui üks pooltest viivitab lepingu lõppemisel või ennetähtaegsel lõpetamisel teisele poolele maksmisega, tasub ta viivist maksmisega viivitatud summast 0,05% iga viivitatud päeva eest.

6.6         Pooled võivad kirjalikul kokkuleppel lepingut muuta, täiendada, pikendada ja lõpetada, mis vormistatakse kirjalikult lepingu lisana.

 

7           VÄÄRAMATU JÕUD

 

7.1         Vääramatu jõuna käsitlevad pooled ettenägematuid asjaolusid, eelkõige tulekahju, üleujutust, katastroofi, rasked ilmastikuolusid jms, mille ilmnemisel vabanevad pooled vastutusest.

 

8           TEATED

 

8.1         Pooltevahelised lepinguga seotud teated peavad olema kirjalikus vormis, välja arvatud juhtudel, kui sellised teated on informatsioonilise iseloomuga, mille edastamisel ei muudeta lepinguga kehtestatud tingimusi ja neil puuduvad õiguslikud tagajärjed.

8.2         Teade loetakse kätteantuks, kui:

8.2.1        teade on üle antud allkirja vastu;

8.2.2        teade on saadetud postiasutuse poolt tähitud kirjaga lepingus toodud aadressil ja postitamisest on möödunud viis kalendripäeva.

8.3         Informatsioonilist teadet võib edastada telefaksiga, e-mailiga, suuliselt, telefoni teel.

 

9           MUUD TINGIMUSED

 

9.1         Täitja peab omama kindlustuspoliisi, mis tagab reisijatele või nende varale õnnetusjuhtumite korral kahjude hüvitamise.

9.2         Lepingu ja selle lisadega reguleerimata küsimustes juhinduvad pooled reisijatevedu ja laevandust käsitlevates õigusaktides sätestatust. Lepinguga sätestamata küsimuste reguleerimiseks vormistatakse lepingu juurde vajadusel täiendavad kokkulepped või lepingu muudatused. Kõik lepingust tulenevad erimeelsused püütakse lahendada läbirääkimiste teel. Juhul, kui läbirääkimised ei anna tulemusi, lahendatakse erimeelsused Eesti Vabariigi seadustes ettenähtud korras Harju Maakohtus.

9.3         Leping tühistab kõik tellija ja täitja vahelised lepingus ettenähtud toimingute ja tööde teostamist puudutavad varasemad suulised ja kirjalikud kokkulepped.

9.4         Pooled ei tohi lepingust tulenevaid õigusi ja kohustusi üle anda kolmandale isikule ilma teise lepingupoole kirjaliku nõusolekuta.

9.5         Kõik lepingu muudatused ja täiendused jõustuvad pärast nende allakirjutamist tellija ja täitja poolt allakirjutamise momendist või kirjalikult määratud tähtajal.

9.6         Poolte esindajateks käesoleva lepingu täitmisel on:

9.6.1        Tellija esindaja ja vastutav isik on Tõnu Abel, Tallinna Transpordiameti peaspetsialist, tel 640 4622,          e-post: Tonu.Abel@tallinnlv.ee ;

9.6.2        Täitja esindaja on ....................................................., tel......................., e-post: ..................................... .

9.7         Leping on koostatud kahes identses võrdset juriidilist jõudu omavas eksemplaris, millest nii tellija kui täitja saavad ühe eksemplari.

 

10 POOLTE ANDMED JA ALLKIRJAD                                                                                               

 

TELLIJA:

TÄITJA:

Tallinna Transpordiamet

 

Vabaduse väljak 10    

 

10146 Tallinn

 

telefon 640 4618        

 

telefaks 640 4617 

 

mail tta@tallinnlv.ee

 

panga rekvisiidid:

 

10220028917013 SEB Pank  

 

 

 

 

 

Andres Harjo

 

Tallinna Transpordiameti juhataja

 

                                   

 

 

LISA 1

Laevaliini avaliku

teenindamise lepingu

juurde

 

 

Laev „JUKU“ kasutusse andmise tingimused

 

 

 

 

 

Tallinnas                                                                                                                      2011

 

 

 

1           Üldsätted

 

1.1         Laeva „JUKU“ (edaspidi laev) annab kasutusse Tallinna Transpordiameti juhataja Andres Harjo, kes tegutseb põhimääruse ja Tallinna Linnavalitsuse           detsembri 2010 korralduse nr          -k alusel (edaspidi nimetatud kasutusse andja) ..........................................., keda esindab …………………(edaspidi nimetatud kasutusse võtja), laevaliini avaliku teenindamise lepingu perioodiks ……….2011 kuni 31.12.2011  lepingu lisas 1 sätestatud tingimustel (edaspidi kord).

1.2         Laeva kasutusse andmise aluseks on Tallinna Linnavalitsuse      detsembri 2010 korraldus nr .............-k, Tallinna Linnavolikogu 29. mai 2003 määrusega nr 34 kinnitatud „Linnavara kasutusse andmise kord“.

1.3         Laeva nimi on  JUKU, ehitusaeg ja koht on 1953 Fürstenberg, laeva täielik suvine kandevõime on 9,0 t,  laeva sõidupiirkond on Balti meri kuni 20 miili kaldast.

1.4         Laeva valitsejaks on Tallinna Transpordiamet Tallinna Linnavalitsuse 7. novembri 2007 korralduse nr 1943 -k alusel.

1.5         Laev antakse üle kasutusse   …………………………………..

1.6         Laeva kasutusotstarbeks on reisijate avalik liinivedu marsruudil Tallinn-Aegna-Tallinn.

 

2           Laeva üleandmine

 

2.1         Kasutusse andja annab laeva kasutusse võtjale üle eelnevalt kokkulepitud sadamas, vaba kai ääres Tallinnas.

2.2         Laeva kere, masinad ja varustus peavad üleandmisel vastama merekõlblikkusele esitatavatele nõuetele. Muus osas peab laev üleandmisel olema seisukorras, mis võimaldab selle kasutamist kokkulepitud eesmärgil. Laeva üleandmisel vormistatakse üleandmis-vastuvõtmisakt, mis allkirjastatakse kasutusse andja ja kasutusse võtja esindajate poolt. Laeva üleandmise-vastuvõtmise aktis on fikseeritud ka inventar ja dokumentatsioon, mis kasutusse võtjale üle antakse.

 

 

 

3           Laeva kasutamise piirid

3.1         Laeva tuleb navigatsiooniperioodil kasutada sihtotstarbeliselt avaliku reisijateveo teenuse osutamiseks vastavalt õigusaktidele ja laevaliini avaliku teeninduse lepingule.

3.2         Kasutusse võtja teostab avalikku liinivedu vastavalt õigusaktidele ja laevaliini avaliku teeninduse lepingu tingimustele ja nõuetele.

3.3         Kasutusse võtja hoiab laeva navigatsioonivälisel perioodil ja kindlustab laeva kere, masinate ja varustuse vastavuse merekõlblikkusele esitatavatele nõuetele.

3.4         Samuti kohustub kasutusse võtja mitte kasutama laeva või laskma kasutada laeva piirkondades või eesmärgil, mis on vastuolus ühegi riigi seadustega, kuhu laev võib sõita, või on mingil muul viisil keelatud või vedama keelatud kaupu või tegema mingit tegu, mille tagajärjel laev võidakse arestida, kinni pidada või konfiskeerida.

4           Laeva kontrollimine

4.1         Kasutusse andjal on mistahes ajal eelnevalt kasutusse võtjat teavitades laev üle vaadata selgitamaks laeva kasutamist kokkulepitud sihtotstarbel.

4.2         Kasutusse võtja peab lubama kasutusse andjal igal ajal kontrollida logiraamatut.

5           Puudused

 

5.1         Kasutusse võtja peab informeerima kasutusse andjat laeval esinevatest puudustest ning korraldama nende kõrvaldamise kasutusse andjale aktsepteeritaval viisil.

6           Inventar

6.1         Kogu inventar, mis asub laeval või mis antakse kasutusse võtjale laeva üleandmise momendil üle, kuulub korra punktis 8 sätestatud  kasutustasu hulka ja selle eest eraldi maksma ei pea.

7           Laeva korrashoid ja ekspluateerimine

7.1         Laev on korra punktis 1.1 nimetatud kogu kasutusperioodi vältel kasutusse võtja täielikus valduses ja kasutuses  ning igas suhtes kasutusse võtja täieliku kontrolli all.

7.2         Kasutusse võtja on korra punktis 1.1 nimetatud kasutusperioodi ajal kohustatud:

7.2.1.      säilitama laeva nime, nagu on näidatud korra punktis 1.3  ning sõitma sama riigi lipu all, mis laeva üleandmisel;

7.2.2.      hoolitsema selle eest, et laeval oleks kogu aeg nõutavad ning kehtivad dokumendid. Juhul kui dokumenti saab nõuda üksnes kasutusse andja, on kasutusse võtja kohustatud kasutusse andjale tegema ettepaneku nõutavate dokumentide taotlemiseks;

7.2.3.      tagama kasutusse andja laevaga seotud huvide kaitse kolmandate isikute vastu;

7.2.4.      tasuma kõik laeva kasutusest tingitud trahvid ja kahjud ning on vastutav nõuete puhul, mis tulenevad keskkonna reostamisest ja/või muudest õigusaktide rikkumisest kasutusse võtja poolt;

7.2.5.      mitte muutma laeva konstruktsioone jms ilma kasutusse andja eelneva nõusolekuta;

7.2.6.      hoidma laeva koos kõigi selle mehhanismidega töökorras ning kindlustama omal kulul laeva kere, masinate ja varustuse vastavuse merekõlblikkusele esitatavatele nõuetele;

7.2.7.      dokkima, puhastama ja värvima laeva vastavalt vajadusele, kuid mitte harvem kui seda nõuavad eeskirjad. Dokkimine ja remont toimub vastavalt laevaremondi eeskirjadele;

7.2.8.      mehitama, opereerima, varustama, tankima ning hooldama laeva lepingu kehtivuse ajal oma kulul ning tasuma kõik nõutavad maksud ning lõivud.

7.3         Kasutusse võtja on avaliku teenindamise lepingu kehtivuse aja navigatsioonivälisel perioodil kohustatud:

7.3.1.      korraldama laeva hoidu;

7.3.2.      teostama kasutusse andja poolt tellitud ja kooskõlastatud laeva parendusi, mille eesmärgiks on tõsta navigatsiooniperioodil pakutava teenuse kvaliteeti. Laeva parendustööde iseloom, maht ja maksumus kirjeldatakse ning fikseeritakse eraldi kokkuleppes kasutusse andjaga, kusjuures kasutusse andja lähtub Tallinna linna eelarves selleks eraldatud vahenditest.

7.4         Navigatsioonivälisel perioodil kuni laevaliini avaliku teenindamise lepingu lõppemiseni 31. detsembril 2011, hüvitab kasutusse andja laeva hoiuga seotud kulutused  ………eurot (millele lisandub käibemaks) ühe kalendrikuu eest kasutusse võtja poolt esitatud arvete alusel. Juhul kui hoiu periood on lühem kui üks kalendrikuu, hüvitatakse kulutused proportsionaalselt hoiu ajale vastavalt kasutusse võtja poolt esitatud arvetele.

 

8           Kasutustasu

 

8.1         Kasutusse võtja maksab laevaomanikule navigatsiooniperioodil kasutustasu 70 (seitsekümmend) eurot (millele lisandub käibemaks) ühe kalendrikuu eest vastavalt kasutusse andja poolt esitatud arvetele.

8.2         Laevahuku korral lõpeb kasutustasu maksmise kohustus laevahuku päevast. Kui laevahuku päeva ei saa kindlaks teha, lõpeb kasutustasu maksmise kohustus laeva kohta viimase teate saamise päevast.

8.3         Kui kasutusse võtja vastutab laevahuku põhjustamise eest, ei vabane ta kasutustasu maksmise kohustusest korra punktis 1.1 nimetatud laeva kasutusse andmise kogu perioodi eest.

 

 

 

9           Pandid ja hüpoteegid

9.1         Kasutusse andja kinnitab, et ta pole laeva pantinud ega koormanud hüpoteegiga. 

10       Kindlustamine

10.1     Kasutusse võtja kindlustab laeva korra punktis 1.1 nimetatud laeva kasutusse andmise kogu perioodiks laeva taastamisväärtuses oma kulul. Kõik kindlustusest tulenevad suhted lahendab kasutusse võtja vahetult kindlustusandja ja kolmandate isikutega. Laevahuku puhul makstakse kogu kindlustushüvitis kasutusse andjale.

11       Laeva tagastamine

 

11.1     Laev tagastatakse kasutusse andjale hiljemalt 31.12.2011 vaba kai ääres Tallinnas (kui kasutusse andja ja kasutusse võtja ei ole kokku leppinud teisiti) samas seisukorras ja klassiga, mis tal oli üleandmisel arvestades loomulikku kulumist. Vastasel juhul on kasutusse andjal õigus nõuda kasutusse võtjalt leppetrahvi kuni 6400 eurot vastavalt tekitatud kahju hüvitamise suurusele. Laeva tagastamisel koostatakse ja allkirjastatakse üleandmis-vastuvõtmisakt.

11.2     Kasutusse andjal on õigus laeva tagastamisel vajaduse korral tellida kasutusse võtja kulul sõltumatu ekspertiis kontrollimaks laeva kere, masinate ja varustuse vastavust  merekõlblikkusele esitatavatele nõuetele.

 

12       Kasutusse andja pandiõigus

12.1     Kasutusse andja võib rakendada pandiõigust kasutusse võtja valduses oleva lasti suhtes korrast tulenevate nõuete rahuldamise eesmärgil.

13       Päästmine

 

13.1     Päästmine korra tähenduses on merel või laevatatavates vetes ohus oleva laeva või muu vara päästmiseks läbiviidav toiming.

13.2     Laeva või vara päästmisest merel tulenevatele õigussuhetele kohaldatakse vara merepääste 1989. aasta rahvusvahelist konventsiooni.

14       Laevarusude kõrvaldamine

14.1     Laevahuku korral kompenseerib kasutusse võtja kasutusse andjale kõik kulud, mis on seotud laevarusude kõrvaldamisega.

15       Üldavarii

 

15.1     Üldavariiks loetakse kahju, mis tekkis tahtlikult ja põhjendatud piires tehtud erakorralistest kulutustest või loovutustest, et päästa laev ja laeval veetav last neid ähvardavast ühisest ohust.

15.2     Üldavarii vormistatakse vastavalt 1974 York-Antwerpeni eeskirjadele koos täiendustega, mis on inkorporeeritud nendesse reeglitesse hilisemalt sh 1990.

16       Allrent

Kasutusse võtjal ei ole õigust anda laeva allrendile.

 

17       Korra kehtivus

Kord jõustub selle allkirjastamisest ja kehtib 31. detsembrini 2011 või kuni lepingust tulenevate kohustuste nõuetekohase täitmiseni.

18       Kohtualluvus

Korra tõlgendamisel lähtutakse Eesti Vabariigi seadustest ja vaidlused vaadatakse läbi  Harju Maakohtus.

 

 

 

 Allkirjad

 

Tallinna Transpordiamet                                                                

Vabaduse väljak 10                                                                       

10146 Tallinn                                                                    

 telefon 640 4618                                                                          

 telefaks 640 4617                                                                         

 mail tta@tallinnlv.ee                                                        

panga rekvisiidid:                                      

10220028917013 SEB Pank                                 

                                                                  

                                                                  

 

 

 

 

 

 

 

Andres Harjo                                                                                                         

Tallinna Transpordiameti  juhataja                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LISA 2

Laevaliini avaliku

teenindamise lepingu

juurde

 

 

 

Avaliku teenindamise lepingu alusel korraldatava laevaliikluse aruanne

liinil Tallinn - Aegna - Tallinn

Kuupäev

 

Reisijate arv

Plaaniliste reiside arv liinil Tallinn - Aegna - Tallinn

Teostatud reiside arv liinil Tallinn - Aegna - Tallinn

Ärajäänud reiside arv liinil Tallinn - Aegna - Tallinn

Reisi ärajäämise põhjus

Kokku

Sealhulgas soodustustega

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


LISA 3

 

 

 

 

 

 

 

 

Laevaliini avaliku teenindamise  lepingu juurde

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avaliku liiniveo teostamise piletimüügi aruanne

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Laevaliin  Tallinn - Aegna - Tallinn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Periood:

                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pileti liik

Pileti müügihind

Müüdud piletite kogus

Müüdud piletite summa kokku

 

 

 

 

 

edasi-tagasi täispilet

 

 

 

 

 

 

 

 

ühe suuna täispilet

 

 

 

 

 

 

 

 

edasi-tagasi sooduspilet

 

 

 

 

 

 

 

 

ühe suuna sooduspilet

 

 

 

 

 

 

 

 

tasuta sõitjad

 

 

 

 

 

 

 

 

jalgrattad üks suund

 

 

 

 

 

 

 

 

jalgrattad edasi-tagasi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PILETIMÜÜK KOKKU

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Koostaja ja telefon

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuupäev

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


LISA 4

Laevaliini avaliku

teenindamise lepingu

juurde

 

Avaliku liiniveo teostamise ja veoteenuse tasu kasutamise aruanne

 

(liiniveoga seotud kulude esitamise vorm)

 

 

 

Periood:

 

 

 

 

Kulud

 

 

1.

Tööjõukulu

tuh eurot

 

 

2.

Sadamatasud

tuh eurot

 

 

3.

Sadamateenused

tuh eurot

 

 

4.

Laevade rent ja liising

tuh eurot

 

 

5.

Kütus ja määrdeained

tuh eurot

 

 

6.

Remont (sh klassiremont, dokiremont, jooksev remont)

tuh eurot

 

 

7.

Kindlustus

tuh eurot

 

 

7.1

sh reisijate ja pagasikindlustus

tuh eurot

 

 

8.

Piletimüügiga seonduvad kulud

tuh eurot

 

 

9.

Muud kulud, mis veoteenuse osutamiseks vajalikud

tuh eurot

 

 

 

Kokku

tuh eurot

 

 

 

 

Toomas Sepp

Linnasekretär