Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Halduslepingu lisa heakskiitmine ja volituse andmine Deniss Boroditšile
Tallinna Linnavalitsus 22.12.2010 korraldus number 2002
Redaktsiooni kehtivus:22.12.2010 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

Tallinn

22. detsember

2010 nr

2002-k

 

 

Halduslepingu lisa heakskiitmine ja volituse andmine Deniss Boroditšile

 

 

 

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 35 lg 5 ja § 65 lg 1 ja haldusmenetluse seaduse § 96 lg 2 alusel, kooskõlas „Tallinna põhimääruse“ § 49 lg 1 p-ga 3, Tallinna Linnavolikogu 9. septembri 2010 määrusega nr 46 „Tallinna linna 2011. aasta eelarve“ ning tulenevalt Eesti Vabariigi ja Tallinna linna vahel 27. detsembril 2004 sõlmitud halduslepingu „Päästealaga seonduvate omavalitsuslike ülesannete ühiseks täitmiseks Tallinna haldusterritooriumil“ p-dest 3.5 ja 4.4:

 

 

1. Kiita heaks juurdelisatud Eesti Vabariigi ja Tallinna linna vahel 27. detsembril 2004 sõlmitud halduslepingu „Päästealaga seonduvate omavalitsuslike ülesannete ühiseks täitmiseks Tallinna haldusterritooriumil“ lisa 5, milles määratakse kindlaks halduslepingu täitmiseks Tallinna linna 2011. aasta eelarves ettenähtud vahendite kasutamise tingimused ja eraldamise jaotuskava kuude lõikes.

2. Volitada abilinnapea Deniss Boroditši Tallinna linna nimel alla kirjutama punktis 1 nimetatud halduslepingu lisale.

3. Tallinna Linnakantseleil teha korraldus teatavaks Siseministeeriumile, Päästeametile, Häirekeskusele ja Tallinna Kommunaalametile.

4. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

Edgar Savisaar

Linnapea

Priit Lello

 

Linna õigusdirektor linnasekretäri ülesannetes

 


Tallinna Linnavalitsuse 22. detsembri 2010

korralduse nr 2002-k

LISA

 

LISA 5

Eesti Vabariigi ja Tallinna linna vahel 27. detsembril 2004 sõlmitud halduslepingule „Päästealaga seonduvate omavalitsuslike ülesannete ühiseks täitmiseks Tallinna haldusterritooriumil“ (edaspidi haldusleping)

 

 

 

Võttes aluseks halduslepingu punktid 3.4 ja 4.4 ning Tallinna Linnavolikogu 9. septembri 2010 määrusega nr 46 kinnitatud „Tallinna linna 2011. aasta eelarve“, millega nähti ette halduslepingus sätestatud ülesannete täitmiseks 158 820 eurot:

 

Tallinna linn, keda esindab abilinnapea Deniss Boroditš vastavalt Tallinna Linnavalitsuse ... detsembri korraldusele nr ... -k

ja

Päästeamet, keda esindab peadirektor Kalev Timberg põhimääruse alusel, leppisid kokku alljärgnevas:

 

1. Halduslepingu punktis 2.1.6 nimetatud Tallinna Abikeskuse telefoninumbri 1345 töö tagamiseks eraldatakse Tallinna linna 2011. aasta eelarves Tallinna Kommunaalametile ettenähtud vahendite arvelt Päästeameti haldusalas olevale Häirekeskusele 158 820 eurot alljärgneva jaotuskava kohaselt:

Kuu

Eurot

jaanuar

13235

veebruar 

13235

märts

13235

aprill

13235

mai

13235

juuni

13235

juuli

13235

august

13235

september

13235

oktoober

13235

november

13235

detsember

13235

Kokku

158 820

2. Päästeamet kohustub tagama oma haldusalas oleva Häirekeskuse kaudu Tallinna Abikeskuse telefoninumbri 1345 ööpäevaringse häireteta toimimise.

3. Päästeamet esitab Tallinna Kommunaalametile Tallinna Abikeskuse telefoninumbri 1345 töö tagamiseks punktis 1 nimetatud jaotuskava alusel kuude lõikes arve iga kuu 5. kuupäevaks, märkides maksetähtajaks 21 kalendripäeva.

4. Tallinna Kommunaalamet kannab Päästeameti haldusalas olevale Häirekeskusele Tallinna Abikeskuse telefoninumbri 1345 häireteta tööks vajalikud rahalised vahendid vastavalt punktis 1 nimetatud jaotuskavale ja punkti 3 kohaselt esitatud arvetele.

5. Käesolev lisa 5 on halduslepingu lahutamatu osa.    

 

 

 

 

Deniss Boroditš                                                                                   Kalev Timberg

Tallinna abilinnapea                                                                            Päästeameti peadirektor

 

 

Tallinnas        detsember 2010                                                              Tallinnas        detsember 2010

 

 

 

Priit Lello

Linna õigusdirektor linnasekretäri ülesannetes