Välja tn 1a ja 3 kruntide detailplaneeringu vastuvõtmine

Tallinna Linnavalitsus 22.12.2010 korraldus number 1982

Redaktsiooni kehtivus 22.12.2010 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

Tallinn

22. detsember

2010

1982-k

 

 

Välja tn 1a ja 3 kruntide detailplaneeringu vastuvõtmine

 

 

 

Planeerimisseaduse § 18 lg 1, Tallinna Linnavolikogu 29. mai 2003 määrusega nr 35 kinnitatud „Tallinna linna ehitusmääruse“ § 16 lg 10, § 18 lg 1 alusel ning kooskõlas Tallinna Linnavolikogu 11. jaanuari 2001 määrusega nr 3 kehtestatud „Tallinna üldplaneeringuga“ ja lähtudes Tallinna Linnavalitsuse 4. oktoobri 2006 korraldusest nr 2013-k „Välja tn 1a ja 3 kruntide detailplaneeringu koostamise algatamine“

 

 

1. Võtta vastu Välja tn 1a ja 3 kruntide detailplaneering, Linnaruumi OÜ töö nr 01/10. Detailplaneeringu koostamise ülesanne on Kristiine linnaosas 0,29 ha suurusel maa-alal asuvate Välja tn 1a ja 3 kinnistute liitmine üheks 100% elamumaa sihtotstarbega krundiks ning moodustuvale krundile ehitusõiguse määramine kahe, kuni 3 maapealse ja ühe maa-aluse korrusega eluhoone rajamiseks. Lisaks antakse planeeringuga heakorrastuse, haljastuse, juurdepääsuteede, parkimise ja tehnovõrkudega varustamise põhimõtteline lahendus.

2. Tallinna Linnaplaneerimise Ametil ning Kristiine Linnaosa Valitsusel korraldada detailplaneeringu avalik väljapanek.

3. Kristiine Linnaosa Valitsusel teavitada avaliku väljapaneku toimumisest planeerimisseaduse § 18 lõike 5 punktides 2-4 nimetatud isikuid.

4. Tallinna Linnaplaneerimise Ametil avaldada korraldus ajalehes, milles Tallinna linn avaldab ametlikke teadaandeid.

 

 

 

 

Edgar Savisaar

Linnapea

Priit Lello

 

Linna õigusdirektor linnasekretäri ülesannetes