Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Maleva tn 16 äriruumide üürile andmine (mittetulundusühing Erivajadustega Inimeste Toetusühing Tugiliisu)
Tallinna Linnavalitsus 08.12.2010 korraldus number 1914
Redaktsiooni kehtivus: - 28.10.2020

 Redaktsioonid

AKTI TUNNISTAB KEHTETUKS:
Tlv k 28.10.2020 nr 1192

REDAKTSIOON:

Tlv k 26.06.2013 nr 1011

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

Tallinn

8. detsember

2010 nr

1914-k

 

 

Maleva tn 16 äriruumide üürile andmine (mittetulundusühing Erivajadustega Inimeste Toetusühing Tugiliisu)

 

 

 

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lg 1 p 2 alusel ja kooskõlas Tallinna põhimääruse § 66 lg-ga 5, Tallinna Linnavolikogu 29. mai 2003 määrusega nr 34 kinnitatud "Linnavara kasutusse andmise korra" p-dega 4, 5.2, 6.1-6.7, 6.9, 10, 17.2, 18.3, 57-59 ja 62 ning tulenevalt mittetulundusühingu Erivajadustega Inimeste Toetusühing Tugiliisu 25. oktoobri 2010 taotlusest ja Tallinna Lastekodu 2. novembri 2010 kirjast nr 1-15/896 ning vajadusest jätkata Tallinnas sotsiaalhoolekande teenuse osutamist erivajadustega isikutele

 

         

1. Anda otsustuskorras mittetulundusühingule ErivajadustegaInimeste Toetusühing Tugiliisu (registrikood 80136386) üürile kuni 30. juunini2016 Maleva tn 16 asuva Päevakeskus Käo hoone A-korpuse II korrusel asuvadäriruumid nr 215-244, üldpinnaga 263,5 m², korralduse lisas näidatud joonisekohaselt.
(Tlv k 26.06.2013 nr 1011)

2. Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuameti hallataval asutusel Päevakeskus Käo sõlmida mittetulundusühinguga Erivajadustega Inimeste Toetusühing Tugiliisu äriruumi üürileping järgmistel tingimustel:
(Tlv k 26.06.2013 nr 1011)

2.1 äriruume kasutatakse sotsiaalhoolekande teenuste osutamiseks erivajadustega isikutele;

2.2 üürnik tasub vastavalt üürileandja poolt esitatud arvetele igakuiselt:

2.2.1 äriruumide kasutamise eest üüri 15 kr/m²  (0,96 eurot/m²) kohta;

2.2.2 äriruumide kasutamisega seotud kõrvalkulud (sh hooldus- ja halduskulud), maksud ja koormised;

2.3 äriruumi üürilepingu eritingimusteks on:

2.3.1 üürileandja ei hüvita üürniku poolt hoone ja selles asuvate äriruumide parendusteks tehtud kulutusi;

2.3.2 äriruumide allkasutusse andmine on keelatud.

3. Mittetulundusühingul Erivajadustega Inimeste Toetusühing Tugiliisu on õigus punktis 2 nimetatud äriruumi üürilepingu sõlmimisele ühe kuu jooksul arvates talle korralduse teatavakstegemisest. Kui mittetulundusühing Erivajadustega Inimeste Toetusühing Tugiliisu ei sõlmi nimetatud tähtaja jooksul äriruumi üürilepingut, kaotab ta lepingu sõlmimise õiguse.

4. Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuametil teha korraldus teatavaks hallatavale asutusele Päevakeskus Käo ja mittetulundusühingule Erivajadustega Inimeste Toetusühing Tugiliisu.
(Tlv k 26.06.2013 nr 1011)

5. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

 

 

Edgar Savisaar

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär


Lisa