Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Vene tn 26 / Uus tn 17 maa kompensatsiooni määramine
Tallinna Linnavalitsus 08.12.2010 korraldus number 1872
Redaktsiooni kehtivus:08.12.2010 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

Tallinn

8. detsember

2010 nr

1872-k

 

 

Vene tn 26 / Uus tn 17 maa
kompensatsiooni määramine

 

 

 

Maareformi seaduse § 5 lg 1 p 4, § 6 lg 2 p 1, § 13, § 15 lg 1, § 191, maa hindamise seaduse § 9 lg 1, lg 3, lg 5, lg 6, lg 8, § 11 lg 1, § 12 lg 1, õigusvastaselt võõrandatud vara maksumuse määramise ja kompenseerimise seaduse § 14 lg 11, Eesti Vabariigi omandireformi aluste seaduse § 13 lg 7 alusel ja kooskõlas Vabariigi Valitsuse 13. juuli 1993 määrusega nr 216 kinnitatud „Õigusvastaselt võõrandatud vara eest kompensatsiooni määramise korra“ p-dega 33, 34, 37 ja 371 ning tulenevalt Õigusvastaselt võõrandatud vara tagastamise ja kompenseerimise Tallinna linnakomisjoni 20. juuni 1994 otsusest nr 3263 ja 13. aprilli 1998 otsusest nr 9925, Tallinna Linnavalitsuse 24. jaanuari 2007 korraldusest nr 72-k „Bremeni käik 1 maa osaline tagastamine“, Tallinna notari Evelyn Rootsi 19. juunil 2007 koostatud ja tõestatud maa tagastamise või kompenseerimise nõudeõiguse loovutamise lepingust, notari ametitoimingute raamatu registri number 3984, Tallinna Ringkonnakohtu 31. mai 2010 kohtumäärusest haldusasjas nr 3-07-2464 ja õigusvastaselt võõrandatud vara tagastamise toimiku nr 1920 materjalidest

 

 

1. Kinnitada juurdelisatud õigusvastaselt võõrandatud maa maksumuse määramise 20.10.2010 akt nr 2917.

2. Määrata Kesklinna linnaosas, Vene tn 26 / Uus tn 17 endisel kinnistul nr 413 (üldpindala 1065 m2) asuva 703 m2 suuruse õigusvastaselt võõrandatud maa maksumuseks 140 600 (ükssada nelikümmend tuhat kuussada) krooni.

3. Määrata punktis 2 nimetatud õigusvastaselt võõrandatud maa eest kompensatsioon järgmisele isikule: OÜ Neckman Invest (pankrotis), äriregistri kood 10963461, aadress Leedri, Randvere küla, Laimjala vald, Saaremaa.

4. Punktis 2 nimetatud summa maksab krediidiasutuse vahendusel välja Rahandusministeerium 2011. aasta neljandas kvartalis eurodes. Kompensatsioonisumma ümberarvestamine eurodeks toimub euro- ja krooniühiku vahelise ümberarvestuskursi alusel.

5. Punktis 3 nimetatud isik on kohustatud kuue kuu jooksul, arvates vara kompenseerimise otsuse vastuvõtmisest, esitama Tallinna Linnavaraametile vormikohase avalduse kompensatsiooni väljamaksmiseks tema poolt näidatud pangakontole. Kui isik, kellele kompensatsioon on määratud, ei saa nimetatud tähtaja jooksul mõjuvatel põhjustel esitada avaldust kompensatsiooni väljamaksmiseks, peab ta sellest enne tähtaja möödumist teatama Tallinna Linnavaraametile ja taotlema tähtaja pikendamist, näidates ära takistavad põhjused ning esitades tõendid nende olemasolu kohta. Kui esitatud põhjused loetakse mõjuvateks, pikendab Tallinna Linnavalitsus kompensatsiooni vastuvõtmise tähtaega. Kui kompensatsiooni tähtajaks vastuvõtmata jätmise põhjused ei ole mõjuvad või on tõendamata, jäetakse tähtaja pikendamise taotlus rahuldamata, teavitades sellest taotlejat.

Kui isik, kellele kompensatsioon on määratud, kuue kuu jooksul, arvates kompensatsiooni määramise korralduse vastuvõtmisest või viimaseks tema suhtes kehtestatud tähtajaks, ei esita avaldust kompensatsiooni väljamaksmiseks pangakontole, tunnistab Tallinna Linnavalitsus kompensatsiooni määramise korralduse kehtetuks ja lõpetab kompenseerimismenetluse.

6. Lugeda endise kinnistu nr 413 maa tagastamise ja kompenseerimise taotlus lahendatuks.

7. Tallinna Linnavaraametil teha korraldus teatavaks OÜ-le Neckman Invest (pankrotis) ja pankrotihaldur Terje Eiprele.

8. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) kahe kuu jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

 

Edgar Savisaar

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär

 


KINNITATUD

Tallinna Linnavalitsuse 8. detsembri 2010

korraldusega nr 1872-k

AKT nr 2917

 

Õigusvastaselt võõrandatud maa maksumuse määramise akt

 

 

 

1. Käesolev akt on koostatud Vabariigi Valitsuse 13. juuli 1993 määrusega nr 216 kinnitatud „Õigusvastaselt võõrandatud vara eest kompensatsiooni määramise korra“ p 24 ja Tallinna Linnavolikogu 11. detsembri 2008 määruse nr 43 „Tallinna Linnavaraameti põhimäärus“ § 6 lg 1p 17 alusel.

2. Kompenseeritava maatüki asukoht

Harju maakond

Tallinn

Vene tn 26 / Uus tn 17

1.5

(maakond)

(linn)

 (endine aadress)

(1993. a hinnatsooni nr)

3. Õigusvastaselt võõrandatud vara tagastamise ja kompenseerimise Tallinna linnakomisjoni 20. juuni 1994 otsusega nr 3263 ja 13. aprilli 1998 otsusega nr 9925 on määratud maa võõrandamisaegne üldpindala 1065 m2 ja tunnistatud õigustatud subjektiks järgmine isik:

 

Õigustatud subjekt

Nõudeõiguse osa suurus

 

 

Eesti Punase Risti Selts

 

1

mõttelises osas

1065 m2 pindala

 

 

 

 

4. Vastavalt nõudeõigus loovutamise lepingule 19. juunist 2007 (nr 3984) ja Tallinna Ringkonnakohtu 31. mai 2010 kohtumäärusele haldusasjas nr 3-07-2464 ei kuulu õigusvastaselt võõrandatud maast tagastamisele maareformi seaduse § 6 lg 2 p 1 alusel OÜ-le Neckman Invest (endine ärinimi OÜ BaltReal Invest, pankrotis) 703 m2.

5. Õigusvastaselt võõrandatud maa maksumuse arvutus:

hinnatsooni nr

maa

maksustamishind (kr/m2)

maa pindala (m2) koefitsient maa maksumus (kr)

 

 

 

1.5

200

703

1

140 600

 

 

 

 

 

6. Õigusvastaselt võõrandatud maa maksumus kokku 140 600 (ükssada nelikümmend tuhat kuussada) krooni.

 

 

 

 

Akti koostaja: Merle Raam, Tallinna Linnavaraameti peaspetsialist

20.10.2010