Tallinna Linnavolikogu 5. märtsi 2009 määruse nr 6 "Tallinna Haridusameti hallatavate asutuste töötajate töötasustamise alused" muutmine

Tallinna Linnavolikogu 02.12.2010 määrus number 59
jõustumine 01.01.2011

Redaktsiooni kehtivus 01.01.2011 - ...

TALLINNA LINNAVOLIKOGU

 

MÄÄRUS

 

 

Tallinn

2. detsember 2010 nr 59

 

 

Tallinna Linnavolikogu 5. märtsi 2009 määruse nr 6 “Tallinna Haridusameti hallatavate asutuste töötajate töötasustamise alused“ muutmine

 

 

 

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lg 2 ja euro kasutusele võtmise seaduse § 5 lg 1 alusel ning kooskõlas Tallinna Linnavolikogu 9. septembri 2010 määrusega nr 46 “Tallinna linna 2011. aasta eelarve“.

 

 

§ 1.  Tallinna Linnavolikogu 5. märtsi 2009 määruses nr 6 “Tallinna Haridusameti hallatavate asutuste töötajate töötasustamise alused“ (edaspidi määrus) tehakse järgmised muudatused:

1) määruse tekstis asendatakse läbivalt sõna “kuupalgamäär“ sõnadega “töötasumäär kuus“, sõna “palgamäär“ sõnaga “töötasumäär“, sõna “kuupalk“ sõnaga “töötasu“, sõna “palgakorraldus“ sõnaga “töötasukorraldus“, sõna “palgajuhend“ sõnaga “töötasujuhend“, sõna “lisatasu“ sõnadega “täiendav tasu“ vastavas käändes;

2) paragrahv 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

§ 2. Haridusasutuste juhtide töötasu määrad ja alammäärad kuus

(1) Põhikoolide ja gümnaasiumide direktorite töötasuastmete jaotuse kriteeriumid kinnitab töötasuastmete kaupa haridusameti juhataja. Põhikooli ja gümnaasiumi direktori töötasumäärad kuus on lähtuvalt õpilaste arvust, õppekasvatustöö tulemustest, kooli majandamise tulemustest ja omatulude teenimisest, juhtimise tulemuslikkusest ning direktori tehtud täiendavast tööst järgmised:

Töötasuaste

Töötasumäär kuus

I

1151 eurot;

II

1279 eurot;

III

1407 eurot;

IV

1534 eurot;

V

1662 eurot;

VI

1790 eurot;

VII

1918 eurot.

(2) Munitsipaalkutseõppeasutuse direktori töötasu alammäär on 1541 eurot kuus.

(3) Tallinna Lepistiku Lasteaed-Algkooli, Tallinna Mustamäe 1. Lasteaed-Algkooli ja Tallinna Laagna Lasteaed-Põhikooli direktori töötasu alammäär on 1055 eurot kuus.

(4) Koolieelse lasteasutuse direktori töötasu alammäär kuus on lähtuvalt lasteasutuse rühmade arvust järgmine:

1-3 rühma

934 eurot;

4-10 rühma

1055 eurot;

11-12 rühma

1138 eurot.

(5) Munitsipaalhuvikooli direktori töötasu alammäär kuus on lähtuvalt huvikooli õpilaste arvust järgmine:

kuni 900 õpilast (v.a Tallinna Muusikakool ja Nõmme Muusikakool)

1055 eurot;

901-1400 õpilast (sh Tallinna Muusikakool ja Nõmme Muusikakool)

1138 eurot;

üle 1400 õpilase

1343 eurot.

(6) Lasnamäe Lastekeskuse juhataja töötasu alammäär on 1055 eurot kuus.

(7) Tallinna Õpetajate Maja direktori töötasu alammäär on 1138 eurot kuus.“;

3) paragrahvi 3 lõike 1 punkti 2 täiendatakse teise lausega järgmises sõnastuses:

“Täiendava tasu määramisel täiendavate tööülesannete täitmise eest tuleb kirjalikus kokkuleppes või käskkirjas näidata, milliste tööülesannete täitmise ja millise perioodi eest on täiendav tasu määratud.“;

4) paragrahv 4 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

§ 4. Pedagoogide töötasu alammäärad kuus

(1) Klassiõpetaja, põhikooli aineõpetaja, gümnaasiumi aineõpetaja, õpiabirühma õpetaja, kutseõppeasutuse üldharidusainete õpetaja ja kutseõpetaja töötasu alammäärad kuus vastavalt atesteerimisel omistatud ametijärkudele on järgmised:

noorempedagoog

633 eurot;

pedagoog

670 eurot;

vanempedagoog

766 eurot;

pedagoog-metoodik

925 eurot.

(2) Klassijuhataja ülesandeid täitvate õpetajate täiendava tasu alammäär on 93 eurot kuus.

(3) Pedagoogide (v.a lõikes 1 nimetatud) töötasu alammäärad kuus vastavalt atesteerimisel omistatud ametijärkudele on järgmised:

noorempedagoog

633 eurot;

pedagoog

670 eurot;

vanempedagoog

755 eurot;

pedagoog-metoodik

861 eurot.

(4) Määruses esitatud töötasu alammäärad kuus on tagatud kõrgharidusega pedagoogile. Kutsekesk- või keskeriharidusega ja pedagoogide kvalifikatsiooninõuetele vastava pedagoogi või kvalifikatsiooninõuetele mittevastava pedagoogi töötasu alammäär kuus võib olla kõrgharidusega pedagoogi töötasu alammäärast kuni 15% madalam.“;

5) paragrahvi 5 lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

“(2) Koolieelse lasteasutuse õpetaja abi töötasu alammäär on 335 eurot kuus.“;

6) paragrahvi 6 lõike 1 punkti 2 täiendatakse teise lausega järgmises sõnastuses:

“Täiendava tasu määramisel täiendavate tööülesannete täitmise eest tuleb kirjalikus kokkuleppes või käskkirjas näidata, milliste tööülesannete täitmise ja millise perioodi eest on täiendav tasu määratud.“.

§ 2.  Määruse jõustumine

Määrus jõustub 1. jaanuaril 2011.

 

 

 

 

Toomas Vitsut

Tallinna Linnavolikogu esimees