Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

AKTAL
Seosed
Akt viitab
 
Tvk m 09.09.2010 nr 46
Akt muudab
 
Tvk m 05.03.2009 nr 6
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Tallinna Linnavolikogu 5. märtsi 2009 määruse nr 6 "Tallinna Haridusameti hallatavate asutuste töötajate töötasustamise alused" muutmine
Tallinna Linnavolikogu 02.12.2010 määrus number 59
Jõustumine:01.01.2011
Redaktsiooni kehtivus:01.01.2011 - ...

TALLINNA LINNAVOLIKOGU

 

MÄÄRUS

 

 

Tallinn

2. detsember 2010 nr 59

 

 

Tallinna Linnavolikogu 5. märtsi 2009 määruse nr 6 “Tallinna Haridusameti hallatavate asutuste töötajate töötasustamise alused“ muutmine

 

 

 

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lg 2 ja euro kasutusele võtmise seaduse § 5 lg 1 alusel ning kooskõlas Tallinna Linnavolikogu 9. septembri 2010 määrusega nr 46 “Tallinna linna 2011. aasta eelarve“.

 

 

§ 1.  Tallinna Linnavolikogu 5. märtsi 2009 määruses nr 6 “Tallinna Haridusameti hallatavate asutuste töötajate töötasustamise alused“ (edaspidi määrus) tehakse järgmised muudatused:

1) määruse tekstis asendatakse läbivalt sõna “kuupalgamäär“ sõnadega “töötasumäär kuus“, sõna “palgamäär“ sõnaga “töötasumäär“, sõna “kuupalk“ sõnaga “töötasu“, sõna “palgakorraldus“ sõnaga “töötasukorraldus“, sõna “palgajuhend“ sõnaga “töötasujuhend“, sõna “lisatasu“ sõnadega “täiendav tasu“ vastavas käändes;

2) paragrahv 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

§ 2. Haridusasutuste juhtide töötasu määrad ja alammäärad kuus

(1) Põhikoolide ja gümnaasiumide direktorite töötasuastmete jaotuse kriteeriumid kinnitab töötasuastmete kaupa haridusameti juhataja. Põhikooli ja gümnaasiumi direktori töötasumäärad kuus on lähtuvalt õpilaste arvust, õppekasvatustöö tulemustest, kooli majandamise tulemustest ja omatulude teenimisest, juhtimise tulemuslikkusest ning direktori tehtud täiendavast tööst järgmised:

Töötasuaste

Töötasumäär kuus

I

1151 eurot;

II

1279 eurot;

III

1407 eurot;

IV

1534 eurot;

V

1662 eurot;

VI

1790 eurot;

VII

1918 eurot.

(2) Munitsipaalkutseõppeasutuse direktori töötasu alammäär on 1541 eurot kuus.

(3) Tallinna Lepistiku Lasteaed-Algkooli, Tallinna Mustamäe 1. Lasteaed-Algkooli ja Tallinna Laagna Lasteaed-Põhikooli direktori töötasu alammäär on 1055 eurot kuus.

(4) Koolieelse lasteasutuse direktori töötasu alammäär kuus on lähtuvalt lasteasutuse rühmade arvust järgmine:

1-3 rühma

934 eurot;

4-10 rühma

1055 eurot;

11-12 rühma

1138 eurot.

(5) Munitsipaalhuvikooli direktori töötasu alammäär kuus on lähtuvalt huvikooli õpilaste arvust järgmine:

kuni 900 õpilast (v.a Tallinna Muusikakool ja Nõmme Muusikakool)

1055 eurot;

901-1400 õpilast (sh Tallinna Muusikakool ja Nõmme Muusikakool)

1138 eurot;

üle 1400 õpilase

1343 eurot.

(6) Lasnamäe Lastekeskuse juhataja töötasu alammäär on 1055 eurot kuus.

(7) Tallinna Õpetajate Maja direktori töötasu alammäär on 1138 eurot kuus.“;

3) paragrahvi 3 lõike 1 punkti 2 täiendatakse teise lausega järgmises sõnastuses:

“Täiendava tasu määramisel täiendavate tööülesannete täitmise eest tuleb kirjalikus kokkuleppes või käskkirjas näidata, milliste tööülesannete täitmise ja millise perioodi eest on täiendav tasu määratud.“;

4) paragrahv 4 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

§ 4. Pedagoogide töötasu alammäärad kuus

(1) Klassiõpetaja, põhikooli aineõpetaja, gümnaasiumi aineõpetaja, õpiabirühma õpetaja, kutseõppeasutuse üldharidusainete õpetaja ja kutseõpetaja töötasu alammäärad kuus vastavalt atesteerimisel omistatud ametijärkudele on järgmised:

noorempedagoog

633 eurot;

pedagoog

670 eurot;

vanempedagoog

766 eurot;

pedagoog-metoodik

925 eurot.

(2) Klassijuhataja ülesandeid täitvate õpetajate täiendava tasu alammäär on 93 eurot kuus.

(3) Pedagoogide (v.a lõikes 1 nimetatud) töötasu alammäärad kuus vastavalt atesteerimisel omistatud ametijärkudele on järgmised:

noorempedagoog

633 eurot;

pedagoog

670 eurot;

vanempedagoog

755 eurot;

pedagoog-metoodik

861 eurot.

(4) Määruses esitatud töötasu alammäärad kuus on tagatud kõrgharidusega pedagoogile. Kutsekesk- või keskeriharidusega ja pedagoogide kvalifikatsiooninõuetele vastava pedagoogi või kvalifikatsiooninõuetele mittevastava pedagoogi töötasu alammäär kuus võib olla kõrgharidusega pedagoogi töötasu alammäärast kuni 15% madalam.“;

5) paragrahvi 5 lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

“(2) Koolieelse lasteasutuse õpetaja abi töötasu alammäär on 335 eurot kuus.“;

6) paragrahvi 6 lõike 1 punkti 2 täiendatakse teise lausega järgmises sõnastuses:

“Täiendava tasu määramisel täiendavate tööülesannete täitmise eest tuleb kirjalikus kokkuleppes või käskkirjas näidata, milliste tööülesannete täitmise ja millise perioodi eest on täiendav tasu määratud.“.

§ 2.  Määruse jõustumine

Määrus jõustub 1. jaanuaril 2011.

 

 

 

 

Toomas Vitsut

Tallinna Linnavolikogu esimees