Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

AKTAL
Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Tallinna linna ametiasutuste teenistujate töö tasustamise kord
Tallinna Linnavolikogu 02.12.2010 määrus number 57
Jõustumine:09.12.2010
Kehtetuks tunnistamine:01.04.2013
Rakendamise kuupäev:01.01.2011
Redaktsiooni kehtivus:27.05.2011 - 30.06.2011

 Redaktsioonid

REDAKTSIOON:

Tvk m 19.05.2011 nr 13, jõustumine 27.05.2011

 

TALLINNA LINNAVOLIKOGU

 

MÄÄRUS

 

 

Tallinn

2. detsember 2010 nr 57

 

 

Tallinna linna ametiasutuste teenistujate töö tasustamise kord

 

 

 

Määrus kehtestatakse avaliku teenistuse seaduse § 11 lg 1 ja kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 p 36 alusel ning kooskõlas Tallinna põhimääruse § 29 lg 1 p-ga 4, § 39 lg 1 p-ga 4 ja § 42 lg-ga 4.

 

 

1. peatükk
TALLINNA LINNA AMETIASUTUSTE TEENISTUJATE TÖÖ TASUSTAMISE KORD

1. jagu
Töö tasustamine

§ 1.  Töö tasustamise põhimõtted

(1) Tallinna linnateenistujate töö tasustamise põhimõtted toetavad Tallinnale kui kohalikule omavalitsusele pandud ülesannete efektiivset elluviimist. Töö tasustamise praktika aitab värvata, säilitada ja motiveerida võimalikult kõrge tasemega linnateenistujaid.

(2) Tallinna linnateenistujate töö tasustamine lähtub riigi ja Tallinna õigusaktidest.

(3) Linnavalitsuse eesmärgiks on maksta linnateenistujatele töö eest tasu, mis oleks Tallinna tööjõuturul konkurentsivõimelisel tasemel ning tagaks nende arvestatava elukvaliteedi ja võimaldaks pidevat enesearendamist.

(4) Linnateenistujale makstakse kindla suurusega töötasu (palka), millest põhilise osa moodustab ametipalk. Linnateenistujale võib maksta töötulemustel põhinevat lisatasu ja preemiat.

(5) Tööandja soodustuste rakendamisel lähtutakse põhimõttest, et osaliselt toetatakse teenistujate tööga otseselt seotud koolitus-, side- ja transpordikulude hüvitamist ning tervise ja töövõime säilimist.

(6) Linnavalitsus tagab töö tasustamiseks linna eelarves ettenähtud vahendite efektiivse kasutamise, mis võimaldab töö tasustamise süsteemi rakendamise pikema aja jooksul.

2. jagu
Töö tasustamise süsteemi ülesehitus ja rakendamine

§ 2.  Üldsätted

(1) Linna ametiasutuste struktuuri, teenistujate koosseisu ning palgamäärade ja palgatingimuste kinnitamine on linnavolikogu ainupädevuses.

(2) Linna ametiasutuste (v.a linnavolikogu kantselei) struktuuri, teenistujate koosseisu ning palgamäärad ja palgatingimused esitab linnavolikogule kinnitamiseks linnavalitsus. Linnavolikogu kantselei struktuuri, teenistujate koosseisu ning palgamäärad ja palgatingimused esitab linnavolikogule kinnitamiseks linnavolikogu esimees.

(3) Ametnike ametikohtade nimetuste rakendamisel lähtutakse Vabariigi Valitsuse poolt kehtestatud kohaliku omavalitsuse ametnike ametikohtade nimetustest ning ametinimetuse kuuluvusest vastavasse ametinimetuste põhigruppi.

(4) Linnavolikogu kinnitab ametiasutuste struktuuri ja teenistujate koosseisu (näidates selles ära ametiasutuste struktuuri, teenistujate ametikohtade arvu ning ametikohtade kuuluvuse vastavasse ametinimetuste põhigruppi) järgnevaks aastaks üldjuhul samaaegselt linna eelarve kinnitamisega.

(5) Lähtudes linnavolikogu poolt kinnitatud ametiasutuste struktuurist ja teenistujate koosseisust, teenistujate palgaastmestikust ja palgaastmete jaotusest kinnitab linnavolikogu esimees linnavolikogu kantselei osas ning linnavalitsus teiste linna ametiasutuste osas teenistujate koosseisunimestikud koos ametikohtade palgaastmetega.

(6) Ametniku teenistusest vabastamisel ja abiteenistujaga töölepingu lõpetamisel lähtutakse hüvituste maksmisel riigi ning linna õigusaktidest.

(7) Linnaametnike sotsiaalsed garantiid sätestatakse Tallinna põhimääruses.

§ 3.  Töö tasustamise süsteemi ülesehitus

(1) Teenistujate ametikohad on tulenevalt avaliku teenistuse seadusest jagatud ametnikeks ja abiteenistujateks järgmiselt:

1) ametnik on ametiasutuse koosseisus ettenähtud ametikohale nimetatud või valitud isik;

2) abiteenistuja on ametiasutuse koosseisus ettenähtud abiteenistuskohale töölepingu alusel võetud tehniline töötaja.

(2) Ametnike ametikohad on jaotatud ametinimetuste alusel põhigruppidesse:

1) juhid;

2) nõunikud;

3) vanemametnikud;

4) nooremametnikud.

(3) Ametinimetus tuleneb ametikoha kirjeldusest ning ametikohal nõutavast teadmiste ja oskuste tasemest, mis ametnike puhul (v.a linnavolikogu poolt valitud ja ametisse nimetatud isikud ning ametiasutuste juhid) kajastatakse ametijuhendis.

(4) Teenistujate töö tasustamise aluseks on kolm palgaastmestikku:

1) juhtide palgaastmestik;

2) teiste ametnike palgaastmestik;

3) abiteenistujate palgaastmestik.

(5) Linnavolikogu kinnitab määrusega linna ametiasutuste teenistujate palgaastmestikud, kus on ära toodud palgagrupid, palgaastmed ja kuupalgamäärad ning palgaastmete jaotuse teenistujate põhigruppide ja palgagruppide kaupa. Palgaaste on tähis, mis seob ametikoha sellele vastava kuupalgamääraga.

(6) Kuupalgamäärade muutmine, arvestades tarbijahinnaindeksi muutumist ning muudatusi Tallinna tööjõuturul, otsustatakse ning teenistujate palgaastmestikud esitatakse linnavolikogule kinnitamiseks üldjuhul samaaegselt järgmise aasta linna eelarvega.

§ 4.  Töö tasustamise süsteemi rakendamine

(1) Töötasu planeerimisel võetakse aluseks ametikohtadele kinnitatud palgaastmed ning neile vastavad kuupalgamäärad, mille järgi arvutatud summat suurendatakse teatud protsendi võrra lisatasude, preemiate ja toetuste maksmiseks, samuti nähakse ette vahendid erakorralisteks sündmusteks.

(2) Ametipalk on kuupalgamäära alusel arvutatud palk, mis määratakse teenistujale tulenevalt tema ametikohast ja ametikohale ettenähtud palgaastmest ning mida on teenistujal õigus saada alates teenistusse astumise päevast kuni teenistusest vabastamise päevani.

(21) Ametniku ametipalka võib välisprojektides töötamise ajal suurendada kokku kuni 30%. Välisprojektis töötatud aja kohta peetakse välisprogrammiga ette nähtud tööajatabelit. Projektis töötama määratud ametnikud, projektiga seotud tööülesanded, projektis töötamise periood ja ametniku ametipalga suurendamine vormistatakse ametiasutuse juhi käskkirjaga. Välisprojektis töötava ametniku ametipalga suurendamine kaetakse välisprojekti eelarves töötasudeks ettenähtud vahenditest.

(Tvk m 19.05.2011 nr 13, jõustumine 27.05.2011)

(3) Teenistujale võib maksta lisatasu, preemiat ja toetust eelarves ettenähtud töötasuvahendite piires.

(4) Lisatasu on tasu, mida makstakse teenistujale lisaks ametipalgale täiendavate tööülesannete täitmise, nõutavast tulemuslikuma töö eest (edaspidi individuaalne lisatasu) või muudel seaduses ettenähtud juhtudel.

(5) Individuaalne lisatasu on tasu, mida makstakse teenistujale igakuiselt lähtuvalt tema suurematest teadmistest, kogemustest või oskustest või suuremast võimekusest võrreldes ametikoha nõuetega.

(6) Tulemuspreemia (tulemustasu) on tasu, mida makstakse teenistujale eelnevalt püstitatud eesmärkide saavutamisel.

(7) Individuaalset lisatasu ja preemiat ei maksta ametnikule distsiplinaarkaristuse kehtivuse ajal. Katseajal ei maksta preemiat.

(Tvk m 19.05.2011 nr 13, jõustumine 27.05.2011)

(8) Teenistujale makstakse palka üks kord kuus linnavalitsuse poolt kehtestatud palga maksmise tähtajal.

(9) Puhkusetasu arvutatakse teenistuja keskmise palga alusel.

(10) Ametisse nimetamisel või töölepingu sõlmimisel võib teenistujale määrata tema ametikohal ettenähtud ametipalgast kuni kaks palgaastet madalama ametipalga. Ametipalga määramise sama põhimõtet võib rakendada ka määratud ajaks teenistusse võetud ajutiselt äraoleva teenistuja asendajale ja teisele ametikohale üleviidud teenistujale.

(Tvk m 19.05.2011 nr 13, jõustumine 27.05.2011; rakendatakse peale määruse jõustumist teenistusse võetavate isikute suhtes)

(11) Teenistujate koolituskuludeks nähakse linna eelarves ette vahendid kuni ühe kuu ametipalga suuruses summas iga teenistuja kohta.

3. jagu
Juhtide töö tasustamine

§ 5.  Üldsätted

(1) Juhtide töö tasustamise aluseks on juhtide palgaastmestik ning juhtide palgaastmete jaotus palgagruppide kaupa.

(2) Juhtide põhigrupis on 3 palgagruppi (edaspidi grupp), gruppe tähistatakse tähtedega D (linna tippjuhid), C (linna juhid) ja B (struktuuriüksuste juhid ja nende asetäitjad).

§ 6.  Linna tippjuhtide (grupp D) töö tasustamine

(1) Grupi D siseselt rakendatakse 8 palgaastet (D1 - D8).

(2) Linna tippjuhid on:

1) linnavolikogu esimees ja aseesimees;

2) palgalised linnavalitsuse liikmed: linnapea ja abilinnapea;

3) teised linnavalitsuse liikmed.

§ 7.  Linna tippjuhtide ametisse valimine või nimetamine ning ametist vabastamine

(1) Linnavolikogu esimehe ja aseesimehe valib linnavolikogu oma volituste ajaks.

(2) Linnapea nimetatakse ametisse ja vabastatakse ametist kohaliku omavalitsuse korralduse seaduses ja avaliku teenistuse seaduses sätestatud korras.

(3) Palgalise linnavalitsuse liikme nimetab ametisse linnavolikogu linnapea esildisel linnapea volituste ajaks. Palgaline linnavalitsuse liige vabastatakse ametist kohaliku omavalitsuse korralduse seaduses ja avaliku teenistuse seaduses sätestatud korras.

(4) Linnavalitsuse liikme kinnitab linnapea esildisel linnavolikogu linnapea volituste ajaks. Linnavalitsuse liige vabastatakse linnavalitsuse liikme kohustustest kohaliku omavalitsuse korralduse seaduses sätestatud korras.

§ 8.  Linna tippjuhtide töötasu määramine

(1) Linna tippjuhtidele töötasu või hüvituse määramine on linnavolikogu ainupädevuses.

(2) Linnavolikogu võib määrata ametipalga linnavolikogu esimehele või ühele aseesimehele.
Kui palgaline on linnavolikogu esimehe koht, määratakse aseesimehele hüvituseks kuni 60% aseesimehe ametikohale ettenähtud ametipalgast. Kui palgaline on aseesimehe koht, määratakse esimehele hüvituseks kuni 60% esimehe ametikohale ettenähtud ametipalgast. Kui puudub palgaline linnavolikogu esimehe ja aseesimehe ametikoht, võib linnavolikogu esimehele ja aseesimehele määrata hüvituseks kuni 60% nende ametikohale ettenähtud ametipalgast. Ametipalga või hüvituse määramine otsustatakse linnavolikogu otsusega.

(3) Linnavolikogu määrab linnapea ja palgalise linnavalitsuse liikme töötasu.

(4) Linnavalitsuse liikmele, kes ei saa töötasu, makstakse hüvitust. Hüvitus määratakse kindla rahalise suurusena või protsendina palgalise linnavalitsuse liikme töötasust.

(5) Preemiat võib linnavolikogu määrata töötulemuste põhjal, mis vormistatakse eraldi linnavolikogu otsusega.

(6) Töötasu ja hüvituse suurus vaadatakse läbi üldjuhul üks kord aastas samaaegselt järgmise aasta linna eelarve kinnitamisega.

(7) Preemiat või toetust, mida makstakse kõikidele teenistujatele ühesugustel alustel, makstakse ka linnavolikogu esimehele või aseesimehele ning linnavalitsuse liikmele ilma linnavolikogu täiendava sellekohase otsuseta.

§ 9.  Linna tippjuhtide side- ja transpordikulude hüvitamine

Linna tippjuhile hüvitatakse mobiiltelefoni ja isikliku sõiduauto ametisõitudeks kasutamise kulud või võimaldatakse ametiauto kasutamine. Kulude hüvitamise piirmäärad kehtestatakse linnapea käskkirjaga (v.a linnavolikogu esimehe ja aseesimehe kulude hüvitamise piirmäärad).

§ 10.  Linna juhtide (grupp C) töö tasustamine

(1) Grupi C siseselt rakendatakse 7 palgaastet (C7 - C13).

(2) Linna juhid on:

1) linnasekretär;

2) valdkonna direktor, linna sisekontrolör (edaspidi valdkonna direktor);

3) ameti juhataja, linnaarhivaar-linnaarhiivi juhataja (edaspidi ameti juhataja);

4) linnaosa vanem;

5) linnavolikogu kantselei juhataja.

§ 11.  Linna juhtide ametisse nimetamine ja ametist vabastamine

(1) Linnasekretäri nimetab ametisse ja vabastab ametist linnapea.

(2) Valdkonna direktor kuulub linnakantselei koosseisu. Sisulistes küsimustes allub valdkonna direktor linnapeale. Linnapea ettepanekul vaadatakse valdkonna direktori ametisse nimetamise või ametist vabastamise küsimus eelnevalt läbi linnavalitsuse istungil ja otsus vormistatakse korraldusega, mille alusel nimetab valdkonna direktori ametisse ja vabastab ametist linnasekretär.

(3) Ameti juhataja nimetab ametisse ja vabastab ametist linnavalitsus linnapea ettepanekul. Tööandaja teisi õigusi ja kohustusi teostab linnapea.

(4) Linnaosa vanema nimetab ametisse ja vabastab ametist linnavalitsus linnapea ettepanekul, kuulates ära halduskogu arvamuse. Linnaosa vanema volituste tähtaeg ei tohi ületada linnavolikogu volituste tähtaega.

(5) Linnavolikogu kantselei juhataja nimetab ametisse ja vabastab ametist linnavolikogu esimees.

§ 12.  Linna juhtide töötasu määramine

(1) Linnapea määrab linnasekretäri ametipalga. Ametipalga määramine koos palgaastme äranäitamisega vormistatakse linnapea käskkirjaga linnasekretäri ametisse nimetamisel või ametipalga muutumisel. Samuti vormistatakse linnapea käskkirjaga kõik teised linnasekretäri töö tasustamist käsitlevad haldusaktid.

(2) Valdkonna direktori ametipalga määramiseks teeb ettepaneku linnapea. Ametipalga määramine koos palgaastme äranäitamisega vormistatakse linnasekretäri käskkirjaga valdkonna direktori ametisse nimetamisel või ametipalga muutumisel. Samuti vormistatakse linnasekretäri käskkirjaga kõik teised valdkonna direktori töö tasustamist käsitlevad haldusaktid.

(3) Ameti juhataja ja linnaosa vanema (edaspidi ametiasutuse juht) ametipalga koos palgaastme äranäitamisega määrab ametisse nimetamisel linnavalitsus ja see vormistatakse linnavalitsuse korraldusega. Edaspidised ametiasutuse juhi ametipalga muudatused ning kõik teised ametiasutuse juhi töö tasustamist käsitlevad haldusaktid vormistatakse linnapea käskkirjaga.

(4) Linnavolikogu kantselei juhataja ametipalga koos palgaastme äranäitamisega määrab linnavolikogu esimees.

(5) Ametipalga määramisel lähtutakse ametikohal nõutavast teadmiste ja oskuste tasemest, juhtimise ulatusest ning ametniku vastutuse määrast.

(6) Linna juhi ametikohal on nõutav kõrgharidus.

(Tvk m 19.05.2011 nr 13, jõustumine 27.05.2011)

(7) Ametisse nimetamise õigust omav isik (linnapea ametiasutuse juhi puhul, v.a linnavolikogu kantselei juhataja) võib määrata ametnikule kinnitatud töötasuvahendite piires individuaalse lisatasu, lisatasu täiendavate tööülesannete täitmise eest ja muid seadusest tulenevaid lisatasusid:

1) individuaalne lisatasu määratakse üldjuhul tulemusvestluse põhjal;

2) lisatasu määramisel täiendavate tööülesannete täitmise eest tuleb käskkirjas näidata, millise perioodi ja milliste tööülesannete täitmise eest lisatasu määratakse.

 

(Tvk m 19.05.2011 nr 13, jõustumine 27.05.2011)

(8) Ametipalk ja individuaalne lisatasu vaadatakse läbi üks kord aastas iga-aastase tulemusvestluse põhjal. Selle alusel võib järgmisel aastal tõsta ametniku ametipalka või määrata talle individuaalne lisatasu, samuti muuta või ära jätta talle varem määratud lisatasu.

(9) Ametisse nimetamise õigust omav isik (linnapea ametiasutuse juhi puhul, v.a linnavolikogu kantselei juhataja) võib määrata ametnikule kinnitatud töötasuvahendite piires preemiaid ja toetusi.

(Tvk m 19.05.2011 nr 13, jõustumine 27.05.2011)

(10) Tulemuspreemiat (tulemustasu) makstakse eelnevalt püstitatud eesmärkide saavutamise eest. Tulemuspreemiat võib maksta ühekordse töötulemuse või teatud perioodi töötulemuste hindamise alusel.

(11) Preemia ja toetuse maksmisel tuleb käskkirjas näidata maksmise põhjus. Tööülesannete täitmisega seotud preemia maksmisel tuleb käskkirjas näidata, millise perioodi eest preemia määratakse.

(12) Preemiat ja toetust, mida makstakse kõikidele teenistujatele ühesugustel alustel, makstakse samadel alustel ka linna juhile ning see vormistatakse ettenähtud korras käskkirjaga.

§ 13.  Linna juhtide side- ja transpordikulude hüvitamine

Linna juhile hüvitatakse mobiiltelefoni ja isikliku sõiduauto ametisõitudeks kasutamise kulud või võimaldatakse ametiauto kasutamine. Kulude hüvitamise piirmäärad kehtestatakse linnapea käskkirjaga (v.a linnavolikogu kantselei juhataja kulude hüvitamise piirmäärad).

§ 14.  Struktuuriüksuste juhtide ja nende asetäitjate (grupp B) töö tasustamine

(1) Grupi B siseselt rakendatakse 8 palgaastet (B5 - B12).

(2) Struktuuriüksuste juhid ja nende asetäitjad on:

1) linnakantselei osakonna juhataja, meediajuht (edaspidi osakonna juhataja);

2) linnakantselei osakonna juhataja asetäitja;

3) ameti juhataja asetäitja, linna peaarhitekt (edaspidi ameti juhataja asetäitja);

4) ameti teenistuse direktor;

5) ameti osakonna juhataja;

6) ameti osakonna juhataja asetäitja;

7) linnavolikogu kantselei osakonna juhataja;

8) linnaosa vanema asetäitja;

9) linnaosa valitsuse haldussekretär;

10) linnaosa valitsuse osakonna juhataja;

11) linnaosa valitsuse osakonna juhataja asetäitja.

§ 15.  Struktuuriüksuste juhtide ja nende asetäitjate ametisse nimetamine ja ametist vabastamine

(1) Linnakantselei osakonna juhataja nimetab ametisse ja vabastab ametist linnasekretär valdkonna direktori ettepanekul.

(2) Linnakantselei osakonna juhataja asetäitja nimetab ametisse ja vabastab ametist linnasekretär osakonna juhataja ettepanekul kooskõlastatult valdkonna direktoriga.

(3) Ameti juhataja asetäitja, ameti teenistuse direktori ja osakonna juhataja nimetab ametisse ja vabastab ametist ameti juhataja. Teenistuse koosseisus oleva osakonna juhataja ametisse nimetamiseks ja ametist vabastamiseks teeb ettepaneku teenistuse direktor. Osakonna juhataja asetäitja ametisse nimetamiseks ja ametist vabastamiseks teeb ettepaneku osakonna juhataja kooskõlastatult teenistuse direktoriga.

(4) Linnavolikogu kantselei osakonna juhataja nimetab ametisse ja vabastab ametist linnavolikogu kantselei juhataja kooskõlastatult linnavolikogu esimehega.

(5) Linnaosa vanema asetäitja ja linnaosa valitsuse osakonna juhataja nimetab ametisse ja vabastab ametist linnaosa vanem. Linnaosa valitsuse haldussekretäri nimetab ametisse ja vabastab ametist linnaosa vanem kooskõlastatult linnasekretäriga. Osakonna juhataja asetäitja nimetab ametisse ja vabastab ametist linnaosa vanem osakonna juhataja ettepanekul.

§ 16.  Struktuuriüksuste juhtide ja nende asetäitjate töötasu määramine

(1) Ametisse nimetamise õigust omav isik määrab ametniku ametipalga. Ametipalga määramine koos palgaastme äranäitamisega vormistatakse ametisse nimetamise õigust omava isiku käskkirjaga. Samuti vormistatakse ametisse nimetamise õigust omava isiku käskkirjaga kõik teised ametniku töö tasustamist käsitlevad haldusaktid.

(2) Ameti teenistuse direktori ametikohta rakendatakse ametites, kus teenistuse koosseisus on kaks või enam osakonda.

(3) Kui pearaamatupidaja, pearegistripidaja, peatoimetaja või muu nimetusega ametnik on ühtlasi osakonna juhataja, rakendatakse talle osakonna juhataja ametikohale ettenähtud ametipalka ning talle kehtivad kõik osakonna juhatajale esitatud tingimused.

(4) Ametipalga määramisel lähtutakse ametikohal nõutavast teadmiste ja oskuste tasemest, juhtimise ulatusest ning vastutuse määrast.

(5) Struktuuriüksuse juhi ametikoht eeldab üldjuhul kõrgharidust.

(6) Ametisse nimetamise õigust omav isik võib määrata ametnikule kinnitatud töötasuvahendite piires individuaalse lisatasu, lisatasu täiendavate tööülesannete täitmise eest ja muid seadusest tulenevaid lisatasusid:

1) individuaalne lisatasu määratakse vahetu ülemuse ettepanekul üldjuhul tulemusvestluse põhjal;

2) lisatasu määramisel täiendavate tööülesannete täitmise eest tuleb käskkirjas näidata, millise perioodi ja milliste tööülesannete täitmise eest lisatasu määratakse.

(7) Ametipalk ja individuaalne lisatasu vaadatakse läbi üks kord aastas vahetu ülemuse ettepanekul iga-aastase tulemusvestluse põhjal. Selle alusel võib järgmisel aastal tõsta ametniku ametipalka või määrata talle individuaalne lisatasu, samuti muuta või ära jätta talle varem määratud lisatasu.

(8) Ametisse nimetamise õigust omav isik võib määrata ametnikule kinnitatud töötasuvahendite piires preemiaid ja toetusi.

(9) Tulemuspreemiat (tulemustasu) makstakse eelnevalt püstitatud eesmärkide saavutamise eest. Tulemuspreemiat võib maksta ühekordse töötulemuse või teatud perioodi töötulemuste hindamise alusel.

(10) Preemia ja toetuse maksmisel tuleb käskkirjas näidata maksmise põhjus. Tööülesannete täitmisega seotud preemia maksmisel tuleb käskkirjas näidata, millise perioodi eest preemia määratakse.

(11) Preemiat või toetust, mida makstakse kõikidele teenistujatele ühesugustel alustel, makstakse ka struktuuriüksuse juhile ja tema asetäitjale ning see vormistatakse ametisse nimetamise õigust omava isiku käskkirjaga.

§ 17.  Struktuuriüksuste juhtide ja nende asetäitjate side- ja transpordikulude hüvitamine

Struktuuriüksuse juhile ja juhi asetäitjale võib hüvitada mobiiltelefoni ja isikliku sõiduauto ametisõitudeks kasutamise kulud või vajadusel võimaldada ametiauto kasutamine. Kulude hüvitamise piirmäärad kehtestatakse linnapea käskkirjaga (v.a linnavolikogu kantselei ametniku kulude hüvitamise piirmäärad).

4. jagu
Teiste ametnike töö tasustamine

§ 18.  Üldsätted

(1) Teiste ametnike töö tasustamise aluseks on teiste ametnike (edaspidi ametnike) palgaastmestik ja ametnike palgaastmete jaotus ametnike põhigruppide kaupa.

(2) Ametnike palgaastmestikus on 13 palgaastet ning neid tähistatakse tähega A.

§ 19.  Nõunike töö tasustamine

(1) Nõunike põhigrupile rakendatakse 6 palgaastet (A10 - A15).

(2) Nõunike põhigruppi kuuluvad:

1) linnavolikogu nõunik;

2) linnavolikogu esimehe nõunik (koosseisuväline ametnik);

3) linnavolikogu aseesimehe nõunik (koosseisuväline ametnik);

4) linnavolikogu fraktsiooni nõunik-abi (koosseisuväline ametnik);

5) linnavalitsuse nõunik;

6) linnapea nõunik (koosseisuväline ametnik);

7) abilinnapea nõunik (koosseisuväline ametnik);

8) linnaosa valitsuse nõunik.

§ 20.  Nõunike ametisse nimetamine ja ametist vabastamine

(1) Linnavolikogu nõunik kuulub linnavolikogu kantselei koosseisu. Linnavolikogu nõuniku nimetab ametisse ja vabastab ametist linnavolikogu kantselei juhataja kooskõlastatult linnavolikogu esimehega.

(2) Linnavolikogu esimehe nõunik ja linnavolikogu aseesimehe nõunik on koosseisuvälised ametnikud, kelle nimetab ametisse ja vabastab ametist linnavolikogu kantselei juhataja linnavolikogu esimehe või linnavolikogu aseesimehe ettepanekul. Linnavolikogu esimehe nõunik ja linnavolikogu aseesimehe nõunik võetakse teenistusse linnavolikogu volituste ajaks, kuid mitte kauemaks kui linnavolikogu esimehe või linnavolikogu aseesimehe volituste lõpuni.

(3) Linnavolikogu fraktsiooni nõunik-abi on koosseisuväline ametnik, kelle nimetab ametisse ja vabastab ametist linnavolikogu kantselei juhataja linnavolikogu fraktsiooni esimehe ettepanekul. Linnavolikogu fraktsiooni nõunik-abi võetakse teenistusse linnavolikogu volituste ajaks, kuid mitte kauemaks kui fraktsiooni tegevuse lõppemiseni.

(4) Linnavalitsuse nõunik kuulub linnakantselei koosseisu. Linnavalitsuse nõuniku nimetab ametisse ja vabastab ametist linnasekretär linnapea ettepanekul.

(5) Linnapea nõunik ja abilinnapea nõunik on koosseisuvälised ametnikud, kelle nimetab ametisse ja vabastab ametist linnasekretär linnapea või abilinnapea ettepanekul. Linnapea nõunik võetakse teenistusse linnavalitsuse volituste ajaks. Abilinnapea nõunik võetakse teenistusse linnavalitsuse volituste ajaks, kuid mitte kauemaks kui abilinnapea volituste lõpuni.

(6) Linnaosa valitsuse nõuniku nimetab ametisse ja vabastab ametist linnaosa vanem.

§ 21.  Nõunike töötasu määramine

(1) Ametisse nimetamise õigust omav isik määrab nõuniku ametipalga. Ametipalga määramine koos palgaastme äranäitamisega vormistatakse ametisse nimetamise õigust omava isiku käskkirjaga. Samuti vormistatakse ametisse nimetamise õigust omava isiku käskkirjaga kõik teised ametniku töö tasustamist käsitlevad haldusaktid.

(2) Ametipalga määramisel lähtutakse ametikohal nõutavast teadmiste ja oskuste tasemest, tegevuse ulatusest ja vastutuse määrast, mis nõuniku puhul kajastatakse ametijuhendis.

(3) Nõuniku ametikoht eeldab üldjuhul kõrgharidust.

(4) Ametisse nimetamise õigust omav isik võib määrata ametnikule kinnitatud töötasuvahendite piires individuaalse lisatasu, lisatasu täiendavate tööülesannete täitmise eest ja muid seadusest tulenevaid lisatasusid:

1) individuaalne lisatasu määratakse vahetu ülemuse ettepanekul üldjuhul tulemusvestluse põhjal;

2) lisatasu määramisel täiendavate tööülesannete täitmise eest tuleb käskkirjas näidata, millise perioodi ja milliste tööülesannete täitmise eest lisatasu määratakse.

(5) Ametipalk ja individuaalne lisatasu vaadatakse läbi üks kord aastas vahetu ülemuse ettepanekul iga-aastase tulemusvestluse põhjal. Selle alusel võib järgmisel aastal tõsta ametniku ametipalka või määrata talle individuaalne lisatasu, samuti muuta või ära jätta talle varem määratud lisatasu.

(6) Ametisse nimetamise õigust omav isik võib määrata ametnikule kinnitatud töötasuvahendite piires preemiaid ja toetusi.

(7) Tulemuspreemiat (tulemustasu) makstakse eelnevalt püstitatud eesmärkide saavutamise eest. Tulemuspreemiat võib maksta ühekordse töötulemuse või teatud perioodi töötulemuste hindamise alusel.

(8) Preemia ja toetuse maksmisel tuleb käskkirjas näidata maksmise põhjus. Tööülesannete täitmisega seotud preemia maksmisel tuleb käskkirjas näidata, millise perioodi eest preemia määratakse.

(9) Preemiat või toetust, mida makstakse kõikidele teenistujatele ühesugustel alustel, makstakse ka nõunikule ning see vormistatakse ametisse nimetamise õigust omava isiku käskkirjaga.

§ 22.  Nõunike side- ja transpordikulude hüvitamine

Nõunikule võib hüvitada mobiiltelefoni ja isikliku sõiduauto ametisõitudeks kasutamise kulud või vajadusel võimaldada ametiauto kasutamine. Kulude hüvitamise piirmäärad kehtestatakse linnapea käskkirjaga. Linnavolikogu kantselei nõuniku kulude hüvitamise piirmäärad kehtestatakse linnavolikogu kantselei juhataja käskkirjaga.

§ 23.  Vanem- ja nooremametnike töö tasustamine

(1) Vanemametnike põhigrupile rakendatakse 12 palgaastet (A6 - A17) ja nooremametnike põhigrupile 5 palgaastet (A5 - A9).

(2) Vanemametnike põhigruppi kuuluvad:

1) büroo, sektori jmt struktuuriüksuse juhataja;

2) tippspetsialist;

3) juhtivspetsialist;

4) peaspetsialist;

5) vanemspetsialist;

6) spetsialist.

(3) Nooremametnike põhigruppi kuuluvad:

1) nooremspetsialist;

2) teised nooremametnikud.

§ 24.  Vanem- ja nooremametnike ametisse nimetamine ja ametist vabastamine

Vanem- ja nooremametniku nimetab ametisse ja vabastab ametist ametiasutuse juht vahetu ülemuse ettepanekul.

§ 25.  Vanem- ja nooremametnike töötasu määramine

(1) Ametisse nimetamise õigust omav isik määrab ametniku ametipalga. Ametipalga määramine koos palgaastme äranäitamisega vormistatakse ametisse nimetamise õigust omava isiku käskkirjaga. Samuti vormistatakse ametisse nimetamise õigust omava isiku käskkirjaga kõik teised ametniku töö tasustamist käsitlevad haldusaktid.

(2) Ametipalga määramisel lähtutakse ametikohal nõutavast teadmiste ja oskuste tasemest ja vastutuse määrast, mis vanem- ja nooremametniku puhul kajastatakse ametijuhendis.

(3) Tippspetsialisti ametikohal on nõutav kõrgharidus, arvestatav töökogemus ja süvateadmised ametikoha valdkonnas.

(4) Tippspetsialisti palgaastet võib rakendada ka teise ametinimetusega oma ala tippspetsialisti ametikohal käesoleva paragrahvi 3. lõikes sätestatud tingimustel.

(5) Juhtivspetsialisti ja peaspetsialisti ametikoht eeldab üldjuhul kõrgharidust.

(6) Juhtivspetsialisti palgaastet rakendatakse ka analüütiku, juristi ja koolitusjuhi ametikohal linnakantseleis, finantsjuhi jm erialaspetsialisti ametikohal, mis eeldab kõrgharidust.

(7) Peaspetsialisti palgaastet rakendatakse ka arhitekti, arheoloogi, juristi, konsultandi, koordinaatori, linnadisaineri, projektijuhi, referendi, siseaudiitori, sisekontrolöri, sotsioloogi, statistiku, teaduri (linnaarhiivis), toimetaja, tõlgi jm erialaspetsialisti ametikohal, mis eeldab üldjuhul kõrgharidust, samuti pearaamatupidaja asetäitjale, kui pearaamatupidaja ei ole osakonna juhataja.

(8) Vanemspetsialisti palgaastet rakendatakse ka arhivaari ja juhi abi ametikohal.

(9) Ametisse nimetamise õigust omav isik võib määrata ametnikule kinnitatud töötasuvahendite piires individuaalse lisatasu, lisatasu täiendavate tööülesannete täitmise eest ja muid seadusest tulenevaid lisatasusid:

1) individuaalne lisatasu määratakse vahetu ülemuse ettepanekul üldjuhul tulemusvestluse põhjal;

2) lisatasu määramisel täiendavate tööülesannete täitmise eest tuleb käskkirjas näidata, millise perioodi ja milliste tööülesannete täitmise eest lisatasu määratakse.

(10) Ametipalk ja individuaalne lisatasu vaadatakse läbi üks kord aastas vahetu ülemuse ettepanekul iga-aastase tulemusvestluse põhjal. Selle alusel võib järgmisel aastal tõsta ametniku ametipalka või määrata talle individuaalne lisatasu, samuti muuta või ära jätta talle varem määratud lisatasu.

(11) Ametisse nimetamise õigust omav isik võib määrata ametnikule kinnitatud töötasuvahendite piires preemiaid ja toetusi.

(12) Tulemuspreemiat (tulemustasu) makstakse eelnevalt püstitatud eesmärkide saavutamise eest. Tulemuspreemiat võib maksta ühekordse töötulemuse või teatud perioodi töötulemuste hindamise alusel.

(13) Preemia ja toetuse maksmisel tuleb käskkirjas näidata maksmise põhjus. Tööülesannete täitmisega seotud preemia maksmisel tuleb käskkirjas näidata, millise perioodi eest preemia määratakse.

(14) Preemiat või toetust, mida makstakse kõikidele teenistujatele ühesugustel alustel, makstakse ka vanem- ja nooremametnikule ning see vormistatakse ametisse nimetamise õigust omava isiku käskkirjaga.

§ 26.  Vanem- ja nooremametnike side- ja transpordikulude hüvitamine

Ametnikule võib hüvitada mobiiltelefoni ja isikliku sõiduauto ametisõitudeks kasutamise kulud või vajadusel võimaldada ametiauto kasutamine. Kulude hüvitamise piirmäärad kehtestatakse linnapea käskkirjaga. Linnavolikogu kantselei ametniku kulude hüvitamise piirmäärad kehtestatakse linnavolikogu kantselei juhataja käskkirjaga.

5. jagu
Abiteenistujate töö tasustamine

§ 27.  Üldsätted

(1) Abiteenistujate töö tasustamise aluseks on abiteenistujate palgaastmestik ja palgaastmete jaotus abiteenistujate gruppide kaupa.

(2) Abiteenistujate palgaastmestikus on 11 palgaastet ning neid tähistatakse tähega T.

(3) Abiteenistujad on:

1) kantseleitöötajad (andmesisestaja, fondihoidja, paljundaja, operaator, reporter, tehnik jt), nendel ametikohtadel rakendatakse palgaastet T7 - T13;

2) teenindustöötajad (administraator, hooldustöötaja, perenaine jt), nendel ametikohtadel rakendatakse palgaastet T7 - T13;

3) oskustöölised (ehitus-remonditööline, elektrik, mehhaanik, restauraator jt), nendel ametikohtadel rakendatakse vastavalt töö keerukusele palgaastet T3 - T13;

4) mehhanismide juhid (autojuht, autojuht-ekspediitor jt), nendel ametikohtadel rakendatakse palgaastet T6 - T13;

5) lihttöölised (tööline, koristaja, majahoidja jt), nendel ametikohtadel rakendatakse palgaastet T3 - T5.

§ 28.  Töölepingu sõlmimine ja lõpetamine

Töölepingu abiteenistujaga sõlmib ja lõpetab ametiasutuse juht (edaspidi tööandja) vahetu ülemuse ettepanekul.

§ 29.  Abiteenistuja töötasu määramine

(1) Tööandja määrab abiteenistuja töötasu ning see fikseeritakse koos palgaastme äranäitamisega töölepingus. Kõik abiteenistuja töö tasustamise tingimuste muudatused kajastatakse töölepingu muudatustes.

(2) Tööandja käskkirjaga vormistatakse abiteenistujale makstav ühekordne lisatasu, preemia ja toetus.

(3) Töötasu määramisel lähtutakse ametikohal nõutavast teadmiste ja oskuste tasemest, töö keerukusest ja vastutuse määrast.

(4) Tööandja võib maksta abiteenistujale kinnitatud töötasuvahendite piires lisatasu täiendavate tööülesannete täitmise eest, mis ei kuulu abiteenistuja tööülesannete hulka ja muid seadusest tulenevaid lisatasusid. Lisatasu määramisel täiendavate tööülesannete täitmise eest tuleb käskkirjas näidata, millise perioodi ja milliste tööülesannete täitmise eest lisatasu määratakse.

(5) Töötasu vaadatakse läbi üks kord aastas vahetu ülemuse ettepanekul.

(6) Tööandja võib määrata abiteenistujale kinnitatud töötasuvahendite piires preemiaid ja toetusi.

(7) Tulemuspreemiat (tulemustasu) makstakse eelnevalt püstitatud eesmärkide saavutamise eest. Tulemuspreemiat võib maksta ühekordse töötulemuse või teatud perioodi töötulemuste hindamise alusel.

(8) Preemia ja toetuse maksmisel tuleb käskkirjas näidata maksmise põhjus. Tööülesannete täitmisega seotud preemia maksmisel tuleb käskkirjas näidata, millise perioodi eest preemia määratakse.

(9) Preemiat või toetust, mida makstakse kõikidele teenistujatele ühesugustel alustel, makstakse ka abiteenistujale ning see vormistatakse tööandja käskkirjaga.

§ 30.  Abiteenistujate side- ja transpordikulude hüvitamine

Abiteenistujale võib hüvitada mobiiltelefoni ja isikliku sõiduauto ametisõitudeks kasutamise kulud. Kulude hüvitamise piirmäärad kehtestatakse linnapea käskkirjaga. Linnavolikogu kantselei abiteenistuja kulude hüvitamise piirmäärad kehtestatakse linnavolikogu kantselei juhataja käskkirjaga.

6. jagu
Tallinna linna ametiasutuste teenistujate palgaastmestike ja palgaastmete jaotuse kinnitamine

§ 31.  Palgaastmestikud

Tallinna linna ametiasutuste teenistujate palgaastmestikud kinnitatakse vastavalt määruse lisale 1.

§ 32.  Palgaastmete jaotus

Tallinna linna ametiasutuste teenistujate palgaastmete jaotus kinnitatakse vastavalt määruse lisale 2.

2. peatükk
RAKENDUSSÄTTED

§ 33.  Õigusaktide kehtetuks tunnistamine

Tunnistada 1. jaanuarist 2011 kehtetuks Tallinna Linnavolikogu:

1) 17. detsembri 2009 määrus nr 41 “Tallinna linna ametiasutuste struktuur, teenistujate koosseis ja töö tasustamise kord“;

2) 28. jaanuari 2010 määruse nr 6 “Tallinna linna ametiasutuste struktuuri, teenistujate koosseisu ja töö tasustamise korra ning linnavolikogu tööst osavõtu eest makstava tasu suuruse ja maksmise korra muutmine“ § 1;

3) 26. augusti 2010 määrus nr 40 “Tallinna linna ametiasutuste struktuuri, teenistujate koosseisu ja töö tasustamise korra muutmine“.

§ 34.  Määruse jõustumine

Määrus jõustub 9. detsembril 2010. Määrust rakendatakse 1. jaanuarist 2011.

 

 

 

 

Toomas Vitsut

Tallinna Linnavolikogu esimees

 

 


Tallinna Linnavolikogu 2. detsembri 2010
määruse nr 57
“Tallinna linna ametiasutuste
 teenistujate töö tasustamise kord“
LISA 1

(Tvk m 19.05.2011 nr 13, jõustumine 27.05.2011)

 

Tallinna linna ametiasutuste teenistujate palgaastmestikud

 

 

 

1. Ametnikud

1.1 Juhid

Palgagrupid

D

C

B

Linna tippjuhid

Linna juhid

Struktuuriüksuste juhid, asetäitjad

Palgaaste

Kuupalgamäär

Palgaaste

Kuupalgamäär

Palgaaste

Kuupalgamäär

D1

1937

         C7

1937

         B5

1068

D2

2078

         C8

2078

         B6

1202

D3

2218

         C9

2218

         B7

1330

D4

2359

         C10

2359

         B8

1464

D5

2499

         C11

2499

         B9

1598

D6

2640

         C12

2640

         B10

1733

D7

2774

         C13

2774

         B11

1860

D8

3286

 

 

         B12

1982

1.2 Teised ametnikud

Palgagrupp A

 

 

 

 

 

Palgaaste

Kuupalgamäär

 

 

2. Abiteenistujad

 

      A5

620

 

 

Palgagrupp T

 

      A6

678

 

 

Palgaaste

Kuupalgamäär

 

                  T1 280  
                  T2 315  

      A7

742

 

 

          T3

352

 

      A8

806

 

 

          T4

390

 

      A9

876

 

 

          T5

422

 

      A10

959

 

 

          T6

467

 

      A11

1068

 

 

          T7

518

 

      A12

1202

 

 

          T8

563

 

      A13

1330

 

 

          T9

620

 

      A14

1464

 

 

          T10

672

 

      A15

1598

 

 

          T11

729

 

      A16

1733

 

 

          T12

787

 

      A17

1860

 

 

          T13

857

 

 

 

 

 

Toomas Vitsut

Tallinna Linnavolikogu esimees

 


Tallinna Linnavolikogu 2. detsembri 2010
määruse nr 57
“Tallinna linna ametiasutuste
 teenistujate töö tasustamise kord“
LISA 2

(Tvk m 19.05.2011 nr 13, jõustumine 27.05.2011)

 

Tallinna linna ametiasutuste teenistujate palgaastmete jaotus

 

 

 

Palga-grupp

Teenistujate põhigrupid ja ametinimetused

Palgaaste

Kuupalgamäär

 

1. Ametnikud

 

 

    B-D

1.1 Juhid

 

 

    D

1.1.1 Linna tippjuhid

 

 

 

Linnavolikogu esimees

   D8

    3286

 

Linnavolikogu aseesimees

   D1-D7

    1937-2774

 

Linnapea

   D8

    3286

 

Abilinnapea

   D7

    2774

    C

1.1.2 Linna juhid

 

 

 

Linnasekretär

   C11-C13

    2499-2774

 

Valdkonna direktor, linna sisekontrolör

   C9-C13

    2218-2774

 

Ameti juhataja

   C8-C12

    2078-2640

 

Linnaosa vanem

   C7-C10

    1937-2359

 

Linnavolikogu kantselei juhataja

   C7-C10

    1937-2359

    B

1.1.3 Struktuuriüksuste juhid ja nende asetäitjad

 

 

 

Linnakantselei osakonna juhataja, meediajuht

   B8-B12

    1464-1982

 

Linnakantselei osakonna juhataja asetäitja

   B6-B10

    1202-1733

 

Ameti juhataja asetäitja, linna peaarhitekt, ameti teenistuse direktor

   B8-B12

    1464-1982

 

Ameti osakonna juhataja

   B7-B11

    1330-1860

 

Ameti osakonna juhataja asetäitja

   B5-B9

    1068-1598

 

Linnavolikogu kantselei osakonna juhataja

   B8-B11

    1464-1860

 

Linnavolikogu kantselei juriidilise osakonna juhataja-õigusnõunik

   B8-B12

    1464-1982

 

Linnaosa vanema asetäitja, haldussekretär

   B8-B12

    1464-1982

 

Linnaosa valitsuse osakonna juhataja

   B6-B9

    1202-1598

 

Linnaosa valitsuse osakonna juhataja asetäitja

   B5-B7

    1068-1330

    A

1.2 Teised ametnikud

 

 

 

1.2.1 Nõunikud

 

 

 

Linnavolikogu nõunik

   A10-A14

    959-1464

 

Linnavolikogu avalike suhete nõunik

   A10-A15

    959-1598

 

Linnavolikogu esimehe nõunik, linnavolikogu aseesimehe nõunik

   A10-A14

    959-1464

 

Linnavolikogu fraktsiooni nõunik-abi

   A10-A14

    959-1464

 

Linnavalitsuse nõunik

   A10-A14

    959-1464

 

Linnapea nõunik, abilinnapea nõunik

   A10-A14

    959-1464

 

Linnaosa valitsuse nõunik

   A10-A13

    959-1330

 

1.2.2 Vanemametnikud

 

 

 

Büroo, sektori jmt struktuuriüksuse juhataja

   A9-A13

    876-1330

 

Tippspetsialist

   A14-A17

    1464-1860

 

Juhtivspetsialist

   A10-A15

    959-1598

 

Peaspetsialist

   A9-A14

    876-1464

 

Vanemspetsialist

   A7-A13

    742-1330

 

Spetsialist

   A6-A11

    678-1068

 

1.2.3 Nooremametnikud

   A5-A9

    620-876

Palga-grupp

Teenistujate põhigrupid ja ametinimetused

Palgaaste

Kuupalgamäär

 

2. Abiteenistujad

 

 

 

2.1 Kantseleitöötaja

   T7-T13

    518-857

 

2.2 Teenindustöötaja

   T7-T13

    518-857

 

2.3 Oskustööline:

 

 

 

2.3.1 erialatöödel

   T3-T7

    352-518

 

2.3.2 keerukatel erialatöödel

   T4-T10

    390-672

 

2.3.3 eriti keerukatel erialatöödel

   T6-T13

    467-857

 

2.4 Mehhanismide juht

   T6-T13

    467-857

 

2.5 Lihttööline

   T3-T5

    352-422

 

 

 

 

Toomas Vitsut

Tallinna Linnavolikogu esimees