Tallinna kriisikomisjoni koosseisu muutmine

Tallinna Linnavalitsus 01.12.2010 korraldus number 1838

Redaktsiooni kehtivus 01.12.2010 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

Tallinn

1. detsember

2010 nr

 1838-k

 

 

Tallinna kriisikomisjoni koosseisu muutmine

 

 

 

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lg 1 p 3 ja hädaolukorra seaduse § 5 lg 5 alusel, kooskõlas „Tallinna põhimääruse“ § 501 lg-ga 2 ja Tallinna Linnavalitsuse 2. detsembri 2009 määrusega nr 88 kinnitatud „Tallinna kriisikomisjoni moodustamine ja selle põhimäärus“ § 5 lg-ga 6 ning tulenevalt vajadusest muuta komisjoni koosseisu

 

 

1. Muuta Tallinna Linnavalitsuse 2. detsembri 2009 korraldusega nr 1979-k kinnitatud Tallinna kriisikomisjoni koosseisu järgmiselt:

1.1 arvata komisjoni koosseisust välja Jüri Pihl, Kaia Jäppinen ja Nikolai Vojeikin;

1.2 kinnitada komisjoni liikmeteks abilinnapea Yana Toom, abilinnapea Vadim Belobrovtsev, linnavalitsuse nõunik Peeter Lukanenok ja Harju Maavalitsuse maasekretär Leevi Laever.

2. Tallinna Linnakantseleil teha korraldus teatavaks punktis 1 nimetatud isikutele.

3. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

Edgar Savisaar

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär