Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Tallinna Linnavalituse 23. detsembri 2008 määruse nr 97 "Sporditegevuse toetamise lepingu ja toetuse kasutamise aruande vorm" muutmine
Tallinna Linnavalitsus 01.12.2010 määrus number 101
Jõustumine:01.01.2011
Redaktsiooni kehtivus:01.01.2011 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

 

MÄÄRUS

 

 

 

 

 

Tallinn

1. detsember

2010 nr 101

 

 

 

 

Tallinna Linnavalituse 23. detsembri 2008 määruse nr 97 „Sporditegevuse toetamise lepingu ja toetuse kasutamise aruande vorm“ muutmine

 

 

 

 

 

 

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lg 1 p 2 alusel ja kooskõlas euro kasutusele võtmise seaduse § 5 lg-tega 1 ja 2 ning Tallinna Linnavolikogu 18. juuni 2009 määruse nr 22 „Tallinna Linnavolikogu 21. augusti 2008 määruse nr 28 „Sporditegevuse toetamise kord“ muutmine“ §-ga 2 ja § 3 p-dega 1 ja 2.

 

 

 

 

 

§ 1.  Tallinna Linnavalitsuse 23. detsembri 2008 määruse nr 97 „Sporditegevuse toetamise lepingu ja toetuse kasutamise aruande vorm“ lisas 1 tehakse järgmised muudatused:

1) punkti 3.1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„3.1 Toetuse andja annab toetuse saajale toetust Eesti rahvastikuregistri andmetel Tallinnas elavate 4-19-aastaste laste, noorte, sh ka puuetega laste ja noorte ning püsiva töövõimetusega inimeste, kes on tunnistatud püsivalt töövõimetuks pensionikindlustuse seaduses sätestatud korras töövõime kaotusega vähemalt 40 protsenti (edaspidi harrastaja) ja harrastajate treeningrühmadega töötava treeneri kutsekvalifikatsioonitaseme kohta vastavalt lepingu lisale 1 „Toetuse kujunemise lähteandmed“.“;

2) punktides 3.2-3.3 asendatakse sõna „krooni“ sõnaga „eurot“;

3) punkti 3.4 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„3.4 Toetus makstakse välja proportsionaalselt toetusperioodiga kord kuus alates 20. kuupäevast punktis 8 näidatud pangakontole.“;

4) punktid 4.1.1-4.1.3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„4.1.1 treeneri kutsekvalifikatsiooni II-V tasemega treeneri töötasuks;

4.1.2 harrastajate sporditegevusega seotud spordiehitiste üüri- ja rendikuludeks, v.a koolieelsete lasteasutuste ruumid;

4.1.3 kuni 30% ulatuses harrastajate muude sporditegevusega seotud kulude katteks (võistlustel osalemisega seotud kulud: transport, majutus, toitlustus ja osavõtutasud, spordiinventari ja -varustuse soetamise kulud; spordilaagritega seotud kulud: transport, majutus, spordiehitiste üüri- ja rendikulud, toitlustamine).“;

5) punkti 5.1.1.3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„5.1.1.3 vähendada punktis 3.2 märgitud toetust harrastajate arvu vähenemise ja/või treeneri kutsekvalifikatsiooni taseme alandamise korral toetusperioodi jooksul;“;

6) punkti 5.1.1 täiendatakse punktiga 5.1.1.31 järgmises sõnastuses:

„5.1.1.31 vähendada punktis 3.2 märgitud toetust, kui toetuse andja on lepingu peatanud võlgnevuse tõttu kauemaks kui 2 kuud. Toetuse maksmist jätkatakse võlgnevuste likvideerimise kuust alates ja tagasiulatuvate kuude eest toetuse väljamakseid proportsionaalselt toetusperioodiga ei tehta;“;

7) punkti 5.2.1.4 täiendatakse lausega „Koos treeneriga lahkunud treeningrühmi uutega asendada ei saa.“;

8) punkti 5.2.2.2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„5.2.2.2 läbi viima organiseeritud sporditegevust nii, et harrastajate treeningrühmadega töötaksid vähemalt treenerikutse II kvalifikatsioonitasemega treenerid ning kus kuni 100 harrastaja kohta eri spordialal on vähemalt üks treenerikutse III või kõrgema kvalifikatsioonitasemega treener, välja arvatud puuetega laste, noorte ning püsiva töövõimetusega inimeste treeningrühmad;“;

9) punkti 5.2.2.4 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„5.2.2.4 tagama, et üks treener töötab mitte rohkem kui kaheksa treeningrühma ja mitte rohkem kui 100 harrastajaga;“;

10) punkti 5.2.2.9 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„5.2.2.9 korraldama puuetega laste ja noorte ning püsiva töövõimetusega inimeste olemasolul sporditegevust sellise treeningkoormusega, mis vastab nende tervislikule seisundile, kuid mitte vähem kui korra nädalas;“;

11) punkti 6.3 esimeses ja kolmandas lauses asendatakse leppetrahv „1000 krooni“ leppetrahviga „60 eurot“;

12) punktis 6.8.2 asendatakse sõna „koopiad“ sõnaga „koopiat“.

§ 2.  Määrus jõustub 1. jaanuaril 2011.

 

 

 

 

 

Edgar Savisaar

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär