Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
UNESCO maailmapärandi Tallinna nõukogu põhimäärus
Tallinna Linnavalitsus 24.11.2010 määrus number 94
Jõustumine:29.11.2010
Redaktsiooni kehtivus:22.04.2016 - ... [RT IV, 19.04.2016, 27]

 Redaktsioonid

REDAKTSIOON:

Tlv m 13.04.2016 nr 20 [RT IV, 19.04.2016, 14 - jõust. 22.04.2016]
Tlv m 25.04.2012 nr 15, jõustumine 30.04.2012

 

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

 

MÄÄRUS

 

 

 

 

 

Tallinn

24. november

2010 nr 94

 

 

 

 

UNESCO maailmapärandi Tallinna nõukogu põhimäärus

 

 

 

 

 

 

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lg 1 p 2 ja Tallinna põhimääruse § 50¹ lõike 2 alusel.

 

 

 

 

 

§ 1. UNESCO maailmapärandi Tallinna nõukogu

(1) UNESCO maailmapärandi Tallinna nõukogu (edaspidi nõukogu) on Tallinna Linnavalitsuse (edaspidi linnavalitsus) alatine komisjon.

(2) Nõukogu eesmärk on olla läbipaistev ja avatud arutelu keskus Tallinna vanalinna kui UNESCO maailmapärandi objekti säilitamiseks ja arendamiseks.

(3) Nõukogu juhindub oma tegevuses riigi ja Tallinna õigusaktidest ning käesolevast põhimäärusest.

§ 2. Nõukogu ülesanded

Nõukogu ülesanded:

1) jälgida vanalinna arengudokumentide koostamist, täitmist ja ajakohastamist;

2) teha ettepanekuid vanalinna kaitse paremaks tagamiseks maailmapärandi paigana;

3) nõustada linnavalitsust vanalinna elu-, turismi- ja ettevõtluskeskkonda mõjutavate tegevusstrateegiate väljatöötamisel;

4) analüüsida vanalinna toimimiskeskkonda ja teha ettepanekuid selle arendamiseks;

5) korraldada koostöös ametkondade ja ekspertidega maailmapärandi linna staatusest tulenevate nõuete täitmist maailmapärandi objekti haldamisel ja juhtimisel.

§ 3. Nõukogu töö korraldamine

(1) Nõukogu töövorm on koosolek. Nõukogu korralised koosolekud toimuvad vastavalt vajadusele, kuid vähemalt neli korda aastas.

(2) Nõukogu korralised koosolekud kutsub kokku nõukogu esimees või aseesimees. Nõukogu erakorralised koosolekud kutsub kokku nõukogu esimees, tema äraolekul nõukogu aseesimees vastavalt vajadusele.

(3) Nõukogu on otsustusvõimeline, kui koosolekust võtab osa vähemalt pool nõukogu koosseisust, sh esimees või aseesimees. Nõukogu teeb oma otsused poolthäälte enamusega. Häälte võrdsuse korral on otsustav nõukogu esimehe hääl, tema äraolekul nõukogu aseesimehe hääl.

(4) Nõukogu esimehel on õigus vajaduse korral kutsuda nõukogu tööst sõnaõigusega osa võtma isikuid, kes ei kuulu nõukogu koosseisu.

(5) Nõukogu koosolekud protokollitakse, otsused vormistatakse kolme tööpäeva jooksul ning nendele kirjutavad alla nõukogu esimees, tema äraolekul  nõukogu aseesimees ja sekretär. Nõukogu liikmete eriarvamused protokollitakse.

(6) Nõukogu tööd puudutav informatsioon on avalik ja kättesaadav Tallinna veebilehel.

§ 4. Nõukogu koosseis

(1) Nõukogu tööd juhib nõukogu esimees, tema äraolekul nõukogu aseesimees.

(2) Nõukogu esimees on kultuurivaldkonda kureeriv abilinnapea.
(Tlv m 25.04.2012 nr 15, jõustumine 30.04.2012)

(3) Nõukogu aseesimees on nõukogu koosseisu kuuluv muinsuskaitse spetsialist.
(Tlv m 25.04.2012 nr 15, jõustumine 30.04.2012)

(4) Nõukogu koosseisu kuuluvad Tallinna vanalinna kaitse ja toimimise korraldamisega kokku puutuvate linna ametiasutuste esindajad, Kultuuriministeeriumi, Muinsuskaitseameti, Arhitektide Liidu ja Riigikogu esindaja ning UNESCO Maailmapärandi Komitee Eesti delegatsiooni juht.

(5) Nõukogu koosseisu kinnitab ja seda muudab linnavalitsus oma korraldusega.

§ 5. Nõukogu sekretär

(1) Nõukogu tehnilist tööd korraldab nõukogu sekretär, kes on Tallinna Linnaplaneerimise Ameti muinsuskaitse osakonna peaspetsialist.
[RT IV, 19.04.2016, 14 - jõust. 22.04.2016]

(2) Nõukogu sekretär:

1) teatab nõukogu liikmetele nõukogu koosoleku toimumise aja, koha ja päevakorra e-posti teel ning võimaldab tutvuda arutusele tulevate materjalidega hiljemalt viis tööpäeva enne koosoleku toimumist;

2) protokollib nõukogu koosolekuid;

3) säilitab nõukogu koosolekute dokumente;

4) täidab muid nõukogu esimehe ja aseesimehe antavaid ülesandeid.

§ 6. Nõukogu õigused

(1) Nõukogul on õigus:

1) saada linna asutustelt tööks vajalikke dokumente, seisukohti ja muid andmeid;

2) kaasata teisi spetsialiste ja eksperte ning moodustada töörühmi. Töörühmade ülesanne on kujundada ja nõukogule ette valmistada oma tegevusvaldkonna otsused, ettepanekud ja seisukohad;

3) esitada linnavalitsusele ettepanekuid ja arvamusi nõukogu pädevusse kuuluvates küsimustes.

(2) Nõukogu otsustused on linna õigusaktide vastuvõtmisel soovitusliku iseloomuga.

§ 7. Nõukogu tehniline teenindamine

(1) Nõukogu tehnilise teenindamise tagab Tallinna Linnaplaneerimise Amet.
[RT IV, 19.04.2016, 14 - jõust. 22.04.2016]

(2) Nõukogu koosolekute dokumente säilitatakse Tallinna Linnaplaneerimise Ametis.
[RT IV, 19.04.2016, 14 - jõust. 22.04.2016]

§ 8. Nõukogu tegevuse lõpetamine

Nõukogu tegevuse lõpetab linnavalitsus.

§ 9. Määruse jõustumine

Määrus jõustub 29. novembril 2010.

 

 

 

Edgar Savisaar

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär