Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

AKTAL
Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Tallinna ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava 2010-2021
Tallinna Linnavolikogu 18.11.2010 määrus number 54 [RT IV, 21.05.2013, 35]
Jõustumine:29.11.2010
Redaktsiooni kehtivus:29.11.2010 - ... [RT IV, 21.05.2013, 35]

TALLINNA LINNAVOLIKOGU

 

MÄÄRUS

 

 

Tallinn

18. november 2010 nr 54

 

 

Tallinna ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava 2010-2021

 

 

 

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lõike 1 ning ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni seaduse § 4 lõigete 1 ja 11 alusel ning kooskõlas Tallinna Linnavolikogu 10. oktoobri 1996 määrusega nr 27 kinnitatud “Tallinna põhimääruse“ § 6 lõike 1 punktiga 4.

 

 

§ 1. Kinnitada “Tallinna ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava 2010-2021“ (edaspidi arendamise kava) vastavalt lisale.

§ 2.  Tallinna Linnavalitsusel:

(1) võtta arendamise kavas seatud eesmärgid ja põhimõtted aluseks ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamisel ning planeeringute koostamisel;

(2) arvestada iga-aastase eelarvekava koostamisel arendamise kava realiseerimiseks vajalike kulutustega vastavalt eelarve võimalustele;

(3) viia vee-ettevõtjate tegevuspiirkondade arv ja piirid vastavusse muutunud olukorraga, arvestades arendamise kavas toodud ettepanekuid;

(4) täpsustada arendamise kavas veeallikate kasutamist tulevikus linna joogiveevarustuses pärast täpsema terviseriski ning pinna- ja põhjavee segamise võimaluste uuringu koostamist. Optimaalse veevarustuse variandi väljatöötamisel arvestada ka vajadusega tagada veevarustuse töökindlus ja veekvaliteet ning võimalused linna veega varustamiseks hädaolukorras. Otsuste tegemiseni tagada põhjaveevarustusega piirkondade ja põhjavee tarbimise säilitamine senisel tasemel;

(5) võtta vastu seisukohad kinnistuid ja korruselamuid läbivate torustike määratlemiseks ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni seaduse mõttes koos sellest tulenevate tegevuste ja vastutusalade piiritlemisega;

(6) moodustada töögrupp linnavalitsuse, linnavolikogu ja vee-ettevõtjate esindajatest, kes töötaksid välja linna sademeveesüsteemide, sh kraavide ja ojade ehitamise ja hooldamise kontseptsiooni;

(7) koostada kriteeriumid ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga katmata alade määratlemiseks varem asustatud piirkondades, arvestades olemasolevate süsteemide tehnilist seisukorda ja territooriumide iseärasusi.

§ 3.  Tunnistada kehtetuks Tallinna Linnavolikogu 13. mai 2004 määrus nr 14 “Tallinna ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava 2004-2015 kinnitamine“ ja 13. detsembri 2007 määrus nr 55 “Tallinna Linnavolikogu 13. mai 2004 määrusega nr 14 kinnitatud “Tallinna ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava 2004-2015“ muutmine“ ja 1. jaanuarist 2011 Tallinna Linnavolikogu 9. septembri 2010 määruse nr 45 “Tallinna Linnavolikogu määruste muutmine seoses euro kasutusele võtmisega“ § 29 punkt 4.

§ 4.  Määrus jõustub 29. novembril 2010.

 

 

 

 

Toomas Vitsut

Tallinna Linnavolikogu esimees

 

LISA - Tallinna ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava 2010-2021