Raadiku tn 8/1, Raadiku tn 8a/1 ja Raadiku tn 8b/1 eluruumide üüri suuruse kehtestamine

Tallinna Linnavalitsus 24.11.2010 korraldus number 1796

Redaktsiooni kehtivus 24.11.2010 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

Tallinn

24. november

2010 nr

1796-k

 

 

Raadiku tn 8/1, Raadiku tn 8a/1 ja Raadiku tn 8b/1 eluruumide üüri suuruse kehtestamine

 

 

 

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lg 1 p 2 alusel ja kooskõlas euro kasutusele võtmise seaduse § 5 lg-tega 1 ja 2, Tallinna Linnavolikogu 15. juuni 2000 määruse nr 19 “Tallinna linna poolt ehitatud või renoveeritud eluruumide, mis on valminud pärast 2000. aasta 1. juunit, üüri reguleerimine“ p-ga 1 ja 17. oktoobri 2002 määrusega nr 56 kinnitatud „Tallinna linna omandis olevate eluruumide kasutamise, käsutamise ja valdamise korra“ p-ga 9 ning tulenevalt Tallinna Linnavaraameti ettepanekust

 

 

1. Kehtestada Raadiku tn 8/1, Raadiku tn 8a/1 ja Raadiku tn 8b/1 eluruumide üüri suuruseks 30 krooni (1,92 eurot) eluruumi üldpinna ühe ruutmeetri kohta ühes kalendrikuus.

2. Eluruumide üürile andmise eelduseks on üürniku nõusolek punktis 1 kehtestatud üüri tasumiseks.

3. Tallinna Linnavaraametil avaldada korraldus Tallinna veebilehel.

4. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

 

Edgar Savisaar

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär