Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Akt viitab
 
Tvk m 17.10.2002 nr 56
 
Tvk m 15.06.2000 nr 19
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Raadiku tn 8/1, Raadiku tn 8a/1 ja Raadiku tn 8b/1 eluruumide üüri suuruse kehtestamine
Tallinna Linnavalitsus 24.11.2010 korraldus number 1796
Redaktsiooni kehtivus:24.11.2010 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

Tallinn

24. november

2010 nr

1796-k

 

 

Raadiku tn 8/1, Raadiku tn 8a/1 ja Raadiku tn 8b/1 eluruumide üüri suuruse kehtestamine

 

 

 

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lg 1 p 2 alusel ja kooskõlas euro kasutusele võtmise seaduse § 5 lg-tega 1 ja 2, Tallinna Linnavolikogu 15. juuni 2000 määruse nr 19 “Tallinna linna poolt ehitatud või renoveeritud eluruumide, mis on valminud pärast 2000. aasta 1. juunit, üüri reguleerimine“ p-ga 1 ja 17. oktoobri 2002 määrusega nr 56 kinnitatud „Tallinna linna omandis olevate eluruumide kasutamise, käsutamise ja valdamise korra“ p-ga 9 ning tulenevalt Tallinna Linnavaraameti ettepanekust

 

 

1. Kehtestada Raadiku tn 8/1, Raadiku tn 8a/1 ja Raadiku tn 8b/1 eluruumide üüri suuruseks 30 krooni (1,92 eurot) eluruumi üldpinna ühe ruutmeetri kohta ühes kalendrikuus.

2. Eluruumide üürile andmise eelduseks on üürniku nõusolek punktis 1 kehtestatud üüri tasumiseks.

3. Tallinna Linnavaraametil avaldada korraldus Tallinna veebilehel.

4. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

 

Edgar Savisaar

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär