Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

AKTAL
Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Rumbi tn, Logi tn, Sadama tn ja Linnahalli hajumisväljaku kinnistu Sadama tänava lõigu detailplaneeringu kehtestamine Kesklinnas
Tallinna Linnavolikogu 18.11.2010 otsus number 267
Redaktsiooni kehtivus:18.11.2010 - ...

TALLINNA LINNAVOLIKOGU

 

OTSUS

 

 

Tallinn

18. november 2010 nr 267

 

 

 

 

Rumbi tn, Logi tn, Sadama tn ja Linnahalli hajumisväljaku kinnistu Sadama tänava lõigu detailplaneeringu kehtestamine Kesklinnas

 

 

 

Planeerimisseaduse § 24 lg-te 3 ja 6, kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 p 33 ning Tallinna Linnavolikogu 29. mai 2003 määrusega nr 35 kinnitatud “Tallinna linna ehitusmääruse“ § 19 lg-te 3 ja 5 alusel, kooskõlas Tallinna Linnavolikogu 9. detsembri 2004 määrusega nr 54 kehtestatud “Paljassaare ja Russalka vahelise ranna-ala üldplaneeringuga“ ja arvestades nii otsusele lisatud Tallinna Linnaplaneerimise Ameti koostatud seletuskirjas esitatud kui ka järgmisi põhimotiive ja kaalutlusi:

- Tallinna Linnavolikogu 15. oktoobri 2009 otsusega nr 210 “Tallinna linna uue administratiivhoone asukoha kinnitamine ja nõusoleku andmine administratiivhoone projekteerimislepingu sõlmimiseks“ otsustas linnavolikogu valida Tallinna linna uue administratiivhoone asukohaks Põhja pst 33. Aktsiaseltsile Eesti Statoil kuuluvale Põhja pst 33 kinnistule linna uue administratiivhoone planeerimiseks tuleb kinnistute vahetamiseks seni kinnistul toimunud äritegevus üle viia. Tallinna linn kaalus enne Aktsiaseltsiga Eesti Statoil 16. juunil 2008 sõlmitud kokkuleppe sõlmimist erinevaid bensiinijaama ehitamiseks sobivaid asukohti ning Tallinna linna omandis olevatest hoonestamata kruntidest antud piirkonnas osutus sobivaimaks Kesklinnas, Sadama tänaval asuv Rumbi tn, Logi tn, Sadama tn ja Linnahalli hajumisväljaku kinnistu osa;

- planeeritud maa-ala jääb Paljassaare ja Russalka vahelise ranna-ala üldplaneeringu kohaselt valdavalt alale nr 9, mille peamisteks juhtotstarveteks on määratud jahi- ja reisisadama maa ning kaubandus- ja teenindusehitiste maa; alale kavandatud uue hoonestuse kõrgus ei tohi ületada alasse nr 9 jääva olemasoleva kõrgeima hoone harja kõrgust või hoonete kõrgus peab vastama arhitektuurikonkursi tulemustele. Detailplaneeringus uute hoonete ehitamist ei ole kavandatud, alale on ette nähtud rajada automaattankla ning seega on planeeringus kavandatu kooskõlas Paljassaare ja Russalka vahelise ranna-ala üldplaneeringuga;

- kavandatud automaattankla rajatised ei varja vaadet Tallinna vanalinnale;

- automaattankla rajamine toob kaasa Sadama tänaval Poordi ja Logi tänava vahelisel teelõigul liikluskorralduse muutmise vajaduse. Sadamasse suunduvale ja väljuvale suunale on kavandatud tanklasse sissesõiduks pöörderada 3 sõiduauto ooteala kohaga ja väljumiseks pöörderada võimalusega valida 2 sõiduraja vahel. Jalakäijatele on tänava turvaliseks ületamiseks kavandatud ülekäigurada Sadama tänavale hotellide juurde ja Logi tänava ristmikule;

- riskianalüüsi kohaselt on tanklast tulenevaks kõige suuremaks ohuks keskkonnale kütusemahutit täitev paakauto. Kuna Sadama tänava põhjapoolsel küljel asub kaks hotelli, kus viibivad inimesed nii päeval kui öösel, on kütusemahuti täitekoht planeeritud võimalikult kaugele hotellihoonetest. Tuleohutuse riskiteguritest tulenevalt tohib kavandatud kohas kütusemahuteid täita ainult öösel. Tankla väga ohtliku ohuala arvestuslik raadius paakauto põlengu korral on 50 meetrit, keskmiselt ohtliku ala arvestuslik raadius on 100 meetrit - Sadama tänava ääres asuvad hotellid jäävad valdavas osas keskmiselt ohtlikule ohualale, ärihooned osaliselt väga ohtlikule ohualale;

- riskianalüüsi kohaselt on tegemist talutava riskiga ehk vastuvõetava riski määraga, mida loetakse ohutuks, kui see viiakse sellele tasemele täiendavate riski vähendamise meetmete abil. Ennetusmeetmed on päevasel ajal kütuse tanklasse vedamise vähendamine miinimumini, sõidukijuhtide parem ettevalmistamine, turvavahendite kasutustaseme tõstmine, tankimissüsteemide korrapärane hooldus, sõidukite tehnokontrolli karmistamine;

- tankla ja hoonetevahelise kuja määramisel on aluseks Eesti standard EVS 812-5:2005 “Ehitiste tuleohutus osa 5: Kütuseterminalide ja tanklate tuleohutus“ ning planeeringus on Eesti standardis toodud nõudeid järgitud.

 

 

1. Kehtestada Kesklinnas asuva 0,76 ha suuruse maa-ala kohta koostatud Rumbi tn, Logi tn, Sadama tn ja Linnahalli hajumisväljaku kinnistu Sadama tänava lõigu detailplaneering, Ramboll Eesti AS-i töö nr PLAN-2008-44, milles on ette nähtud moodustada transpordimaa sihtotstarbega Rumbi tn, Logi tn, Sadama tn ja Linnahalli hajumisväljaku kinnistu osast kaks ärimaa sihtotstarbega krunti, mis moodustavad ühe kinnistu, ning on määratud moodustatavate kruntide kasutamise tingimused ja ehitusõigus ühele krundile kuni kahe pumbasaarega automaattankla ehitamiseks ning teisele krundile tankla täitekoha rajamiseks. Rumbi tn, Logi tn, Sadama tn ja Linnahalli hajumisväljaku kinnistul säilib transpordimaa sihtotstarve.

2. Rumbi tn, Logi tn, Sadama tn ja Linnahalli hajumisväljaku kinnistu Sadama tänava lõigu detailplaneeringu kehtestamisel muutub Tallinna Linnavolikogu 26. juuni 1997 otsuse nr 96 “Detailplaneeringute kehtestamine Haabersti, Kesklinna, Lasnamäe, Nõmme, Pirita ja Põhja-Tallinna linnaosas“ punktis 2 nimetatud “Kesklinna Sadamat ümbritsevate alade detailplaneering“ kehtetuks käesoleva planeeringuga planeeritaval Sadama tänava lõigul.

3. Tallinna Linnaplaneerimise Ametil avaldada otsus ajalehes, milles Tallinna linn avaldab ametlikke teadaandeid.

4. Otsust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates otsuse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

Toomas Vitsut

Tallinna Linnavolikogu esimees

 


Tallinna Linnavolikogu 18. novembri 2010
otsuse nr 267
LISA

 

 

Seletuskiri Tallinna Linnavolikogu otsuse “Rumbi tn, Logi tn, Sadama tn ja Linnahalli hajumisväljaku kinnistu Sadama tänava lõigu detailplaneeringu kehtestamine Kesklinnas“ juurde

 

 

 

Tallinna Linnavolikogu otsusega kehtestatakse Kesklinnas asuva 0,76 ha suuruse maa-ala kohta koostatud Rumbi tn, Logi tn, Sadama tn ja Linnahalli hajumisväljaku kinnistu Sadama tänava lõigu detailplaneering, milles on ette nähtud moodustada transpordimaa sihtotstarbega Rumbi tn, Logi tn, Sadama tn ja Linnahalli hajumisväljaku kinnistu osast kaks ärimaa sihtotstarbega krunti, mis moodustavad ühe kinnistu, ning on määratud moodustatavate kruntide kasutamise tingimused ja ehitusõigus ühele krundile kuni kahe pumbasaarega automaattankla ehitamiseks ning teisele krundile tankla täitekoha rajamiseks. Rumbi tn, Logi tn, Sadama tn ja Linnahalli hajumisväljaku kinnistul säilib transpordimaa sihtotstarve.

Rumbi tn, Logi tn, Sadama tn ja Linnahalli hajumisväljaku kinnistu Sadama tänava lõigu detailplaneeringu kehtestamisel muutub Tallinna Linnavolikogu 26. juuni 1997 otsuse nr 96 “Detailplaneeringute kehtestamine Haabersti, Kesklinna, Lasnamäe, Nõmme, Pirita ja Põhja-Tallinna linnaosas“ punktis 2 nimetatud “Kesklinna Sadamat ümbritsevate alade detailplaneering“ kehtetuks käesoleva planeeringuga planeeritaval Sadama tänava lõigul.

HALDUSAKTI PÕHJENDUSED

1. Olemasolev olukord

Planeeritud maa-ala asub Kesklinnas, Sadama tänaval.

Planeeringuala hõlmab osa Tallinna linnale kuuluvast transpordimaa sihtotstarbega Rumbi tn, Logi tn, Sadama tn ja Linnahalli hajumisväljaku kinnistust (katastritunnus 78401:114:0780).

Planeeritud alal hoonestus puudub.

Sadama tänav on kõnniteede ja kahte sõidurada eraldava haljasribaga avalik tänav, mis suundub Mere puiesteelt sadamasse. Haljasribal kasvab 9 puud, millest kolm kuuluvad II väärtusklassi ja kuus IV väärtusklassi.

Planeeritud maa-ala asub Vabariigi Valitsuse 20. mai 2003 määrusega nr 155 vastuvõetud “Tallinna vanalinna muinsuskaitseala põhimääruse“ kohases Tallinna vanalinna muinsuskaitseala kaitsevööndis.

2. Kontaktvööndi analüüs

Planeeritud ala paikneb vanalinna ja Vanasadama vahelisel polüfunktsionaalsel alal. Piirkonnas asuvad valdavalt sadama- ja ärihooned. Planeeringuala kontaktvööndisse jääb osa Mere pst 20 kinnistust, kus asub Tallinna Linnahall, lisaks paiknevad kontaktvööndis hotellid, kaubandus- ja sadamahooned ning sadama A- ja C-terminali oote- ja parkimisalad.

Sadama tänava ääres asuvad hooned valdavalt tänavapiiril. Sadama tänava äärsed vanemad hooned on kuni 3-korruselised, uued kuni 5-korruselised.

Põhja puiesteel ja Mere puiesteel kulgevad rööbas- ja bussitranspordi liinid, millest tulenevalt on piirkond ühistranspordiga hästi varustatud. Buss sõidab ka mööda Sadama tänavat A-terminali eest läbi kesklinna lennujaama.

Planeeritud maa-alast lõuna pool asuva maa-ala kohta on Tallinna Linnavalitsus 1. novembri 2006 korraldusega nr 2187-k “Admiraliteedi basseini ja Mere pst vahelise ala detailplaneeringu kehtestamine Kesklinnas“ kehtestanud detailplaneeringu, mille kohaselt on Admiraliteedi basseini ja Mere puiestee vahelisele alale kavandatud kakskümmend üks krunti, määratud ehitusõigus kuni 6-korruseliste hoonete - äripindadega mitme korteriga elamute, ärihoonete, hotelli, kohviku, alajaama - ehitamiseks ning planeeritud ja määratud avalikku kasutusse teed, kergliiklus- ja jalgteed ning linnaväljakud.

Tallinna Linnavolikogu 3. juuni 2010 otsusega nr 131 “Logi tn 8, 9 ja 10 kinnistute ning lähiala detailplaneeringu kehtestamine Kesklinnas“ kehtestatud detailplaneering näeb ette olemasolevate kinnistute piiride muutmise teel ja merre täidetavale territooriumile 10 krundi moodustamise ja ehitusõiguse määramise ühe kuni kuue maapealse ja ühe maa-aluse korrusega äriruumidega mitme korteriga elamu ning ühe kuni viie maapealse ja ühe maa-aluse korrusega ärihoone ehitamiseks, jahisadama, avalikult kasutatava rannapromenaadi, teedevõrgu ja haljastuse rajamiseks.

Tallinna Linnavalitsus on 19. aprillil 2006 võtnud vastu korralduse nr 738-k “Vanasadama ja Linnahalli vahelise maa-ala detailplaneeringu koostamise algatamine“ - detailplaneeringu koostamise eesmärk on kavandada planeeritavale maa-alale olemasolevate kinnistute jagamise ja piiride muutmise teel uued krundid, määrata ehitusõigus sadamahoonete ja sadamarajatiste ehitamiseks, äripindadega mitme korteriga elamute või eluruumideta ärihoonete või ühiskondlike hoonete rajamiseks, kvartalisiseste sõiduteede, jalgteede ja kergliikluse võrgu ning avalikult kasutatavate haljasalade rajamiseks.

Lisaks on Tallinna Linnavalitsus 22. septembril 2010 võtnud vastu korralduse nr 1402-k “Sadama tn 4 ja Sadama tn 6 // 8 kinnistute detailplaneeringu vastuvõtmine“, mille on määratud ehitusõigus Sadama tn 4 kinnistule ühe maa-aluse ja kuni kuue maapealse korrusega ärihoone ehitamiseks ja Sadama tn 6 // 8 kinnistul asuvale ühe maa-aluse ja kahe maapealse korrusega hoone osale kuni nelja korruse peale ehitamiseks.

3. Paljassaare ja Russalka vahelise rannaala üldplaneering

Planeeritud maa-ala jääb Tallinna Linnavolikogu 9. detsembri 2004 määrusega nr 54 kehtestatud “Paljassaare ja Russalka vahelise ranna-ala üldplaneeringu“ kohaselt valdavalt alale nr 9 - Laeva, Kuunari, Kai ja Rumbi tänava vaheline ala - Vanasadama piirkond. Ala peamisteks juhtotstarveteks on määratud jahi- ja reisisadama maa ning kaubandus- ja teenindusehitiste maa.

Paljassaare ja Russalka vahelise ranna-ala üldplaneeringu kohaselt ei tohi uue hoonestuse kõrgus ületada alasse nr 9 jääva olemasoleva kõrgeima hoone harja kõrgust või hoonete kõrgus peab vastama arhitektuurikonkursi tulemustele.

Rumbi tn, Logi tn, Sadama tn ja Linnahalli hajumisväljaku kinnistu Sadama tänava lõigu detailplaneeringus uute hoonete ehitamist ei ole kavandatud. Detailplaneering on kooskõlas Paljassaare ja Russalka vahelise ranna-ala üldplaneeringuga.

4. Kehtiv detailplaneering

Planeeritud maa-ala kohta on Tallinna Linnavolikogu 26. juuni 1997 otsuse nr 96 Detailplaneeringute kehtestamine Haabersti, Kesklinna, Lasnamäe, Nõmme, Pirita ja Põhja-Tallinna linnaosas“ punktiga 2 kehtestatud “Kesklinna Sadamat ümbritsevate alade detailplaneering“. Kehtivas detailplaneeringus on käsitletava ala maakasutuse funktsiooniks määratud teede- ja tänavate ala.

Rumbi tn, Logi tn, Sadama tn ja Linnahalli hajumisväljaku kinnistu Sadama tänava lõigu detailplaneeringu kehtestamisel muutub Tallinna Linnavolikogu 26. juuni 1997 otsuse nr 96 “Detailplaneeringute kehtestamine Haabersti, Kesklinna, Lasnamäe, Nõmme, Pirita ja Põhja-Tallinna linnaosas“ punktis 2 nimetatud “Kesklinna Sadamat ümbritsevate alade detailplaneering“ kehtetuks käesoleva planeeringuga planeeritaval Sadama tänava lõigul.

5. Detailplaneeringus kavandatu

Detailplaneeringus on ette nähtud moodustada transpordimaa sihtotstarbega Rumbi tn, Logi tn, Sadama tn ja Linnahalli hajumisväljaku kinnistu osast automaattankla ehitamiseks ja selle teenindamiseks kaks ärimaa sihtotstarbega krunti (katastriüksust), mis moodustavad ühe kinnistu.

Moodustatava ärimaa sihtotstarbega krundi positsioon 1, aadressi ettepanekuga Sadama tn 6b, suuruseks on kavandatud 1085 m2. Krunt on kavandatud Sadama tänava kahe sõidusuuna vahele jääva haljasala Vanasadama poolsesse ossa. Krundile on planeeritud kuni kahe pumbasaarega automaattankla koos maa-aluse kütusemahuti ja teisaldatava kommunikatsioonikioskiga. Üks tankur hakkab teenindama sadamasse suunduvaid ja teine tankur sadamast väljuvaid mootorsõidukeid. Mõlema pumbasaare kohale on ette nähtud püstitada varikatus. Kahe tankimisala vahele jääb murukattega haljasriba. Maa-alune 3 sektsiooniline kütusemahuti on kavandatud paigaldada samale krundile kahe tankimiskoha vahetusse lähedusse. Kütusemahuti paiknemine haljasala all eeldab tehnovõrkude ümbertõstmist, sest olemasolevad tehnovõrgud läbivad kogu planeeritud ala.

Moodustatava ärimaa sihtotstarbega krundi positsioon 2, aadressi ettepanekuga Sadama tn 4a, suuruseks on kavandatud 173 m2. Krunt on kavandatud Sadama tänava kahe sõidusuuna vahele jääva haljasala Mere puiestee poolsesse ossa. Krundile on kavandatud tankla täitekoht. Juurdepääs kütusemahuti täitmiskohale on planeeritud Sadama tänava sadamast väljuva sõiduraja äärde.

Kruntide positsioon 1 ja positsioon 2 moodustamise tulemusena väheneb Rumbi tn, Logi tn, Sadama tn ja Linnahalli hajumisväljaku kinnistu, positsioon 3, pindala 1258 m2 võrra ning kinnistu uueks suuruseks kujuneb käesoleva detailplaneeringu alusel 19 691 m2. Kinnistu transpordimaa maakasutuse sihtotstarvet ei muudeta.

Tallinna Linnavolikogu 3. juuni 2010 otsusega nr 131 “Logi tn 8, 9 ja 10 kinnistute ning lähiala detailplaneeringu kehtestamine Kesklinnas“ kehtestatud detailplaneeringu lahendus näeb ette Rumbi tn, Logi tn, Sadama tn ja Linnahalli hajumisväljaku kinnistust täiendava 3045 m2 suuruse äralõike. Katastriüksuse lõplik suurus täpsustub maakorralduslike toimingute käigus.

Automaattankla rajamine toob kaasa Sadama tänaval Poordi ja Logi tänava vahelisel teelõigul liikluskorralduse muutmise vajaduse. Sadama tänava lõunapoolsele küljele on planeeritud kuni kavandatava ülekäigurajani üks sadamasse suunduv 3,5 meetri laiune sõidurada, 2,5 meetri laiune sõiduteest pisut kõrgemale tõstetud pinnaga parkimisrada sõiduautodele ja 3 meetri laiune kõnnitee jalakäijatele. Ülekäigurajast sadama poole on kavandatud kaks sõidurada, kus raja laius on 3,5 meetrit. Sõidutee kõrval on 3 meetri laiune kõnnitee.

Sadama tänava põhjapoolsele küljele on kavandatud sadamast väljuvale transpordile 2 sõidurada, raja laiusega 3,25 meetrit, parkimisrada laiusega 3 meetrit hotelli ees peatuvatele reisibussidele ja 3,5 meetri laiune kergliiklustee hoonete ette.

Sadamasse suunduvale ja väljuvale suunale on kavandatud tanklasse sissesõiduks pöörderada 3 sõiduauto ooteala kohaga ja väljumiseks pöörderada võimalusega valida 2 sõiduraja vahel. Mõlemal suunal on ette nähtud tankimise võimalus nii sõiduauto vasakult kui ka paremalt poolt.

Jalakäijatele on tänava turvaliseks ületamiseks kavandatud ülekäigurada Sadama tänavale hotellide juurde ja Logi tänava ristmikule.

Automaattankla teenindamiseks vajalikku parkimisnormatiivi Tallinna Linnavolikogu 16. novembri 2006 otsusega nr 329 kinnitatud “Tallinna parkimise korralduse arengukavas aastateks 2006-2014“ ei ole määratud. Automaattankla teenindamiseks parkimiskohtade kavandamise vajadus puudub.

Automaattankla rajamiseks tuleb likvideerida kõik planeeringualal kasvavad 9 puud - kolm II väärtusklassi puud ja kuus IV väärtusklassi puud. Likvideeritav haljastus kompenseeritakse asendusistutusega vastavalt Tallinna Linnavolikogu 25. augusti 2005 määrusele nr 45 “Puu raie- ja hoolduslõikusloa andmise tingimused ja kord“. Arvutuste kohaselt tuleks nende puude likvideerimisel istutada puude kompenseerimiseks 53 uut puud. Arvutatud puude hulk on esialgne ja see arv võib lahenduse täpsustumisel järgnevates projekteerimisstaadiumides muutuda. Lõplik puude arv saadakse raieloa menetlemisel pärast ehitusloa väljaandmist. Asendusistutusena on sõiduradade vahelisele haljasalale kavandatud puude istutamine alleestruktuurina. Haljasalale on kavandatud kokku istutada kuni 19 puud, millest 16 jääb planeeritavale alale. Tankla juurde ja haljasala sadamapoolsele osale on liiklusohutusest tulenevalt kavandatud madalate põõsaste istutamine.

Detailplaneeringu koostamise käigus on viidud läbi riskianalüüs. Vastavalt riskianalüüsile on tankla territooriumil võivatest hädaolukordadest kõige tõenäolisemad: avarii kütuseveokiga kütuse mahalaadimise ajal (kütuse mahavoolamine suures koguses); reostus tankimisplatsil; liiklusõnnetus; tulekahju tanklas. Riskianalüüsi kohaselt on suurim tanklast tulenev oht keskkonnale paakauto, mis kütusemahutit täidab. Sadama tänava põhjapoolsel küljel on 2 hotelli, kus viibivad inimesed nii päeval kui öösel. Seetõttu on kütusemahuti täitekoht viidud võimalikult kaugele hotellihoonetest. Tuleohutuse riskiteguritest tulenevalt tohib kavandatud kohas kütusemahuteid täita ainult öösel. Tankla väga ohtliku ohuala arvestuslik raadius paakauto põlengu korral on 50 meetrit, keskmiselt ohtliku ala arvestuslik raadius on 100 meetrit. Sadama tänava ääres asuvad hotellid jäävad valdavas osas keskmiselt ohtlikule ohualale, ärihooned osaliselt väga ohtlikule ohualale.

Tallinna linnapea 22. detsembri 2009 käskkirjaga nr PO-1/268 kinnitatud “Tallinna hädaolukorra riskianalüüsi THORA 2009“ riskimaatriksis on paakauto süttimine tanklas toodud esinemise sageduse tõenäosusega “väike (2)“ ja tagajärjed “rasked, riskiklass (riskiindeks) 2C“. Paakauto süttimine tanklas on Tallinna hädaolukordade prioriteetide kohaselt “(7) väikese tõenäosusega ja raskete tagajärgedega hädaolukord“.

Riskianalüüsi kohaselt on tegemist talutava riskiga ehk vastuvõetava riski määraga, mida loetakse ohutuks, kui see viiakse sellele tasemele täiendavate riskivähendamise meetmete abil. Ennetusmeetmed on päevasel ajal kütuse tanklasse vedamise vähendamine miinimumini, sõidukijuhtide parem ettevalmistamine, turvavahendite kasutustaseme tõstmine, tankimissüsteemide korrapärane hooldus, sõidukite tehnokontrolli karmistamine. Päästekomando täiendava päästeressursi vajadus on 2 suure tootlikkusega päästeautot ning kuni 50 abijulgestajat, samuti ka tõhus elanikkonna teavitamise süsteem.

6. Avaliku väljapaneku tulemused

Avaliku väljapaneku ajal esitas detailplaneeringu kohta ettepanekud Osaühingu TLG HOTELL esindaja.

Osaühingu TLG HOTELL esindaja tegi ettepaneku viia planeeritav kergliiklustee üle teisele poole tänavat, st Sadama tänava lõunapoolsesse külge ning palus eraldada Tallink Spa & Conference hotelli ette planeeritav parkimisrada sõiduteest postidega, jättes selle keskele väljasõidu. Parkimisraja ette palus ettepaneku esitaja paigaldada sissesõidu keelumärgi koos lisatahvliga “v.a turismibussid ja hotelli esindaja poolt tellitud taksod“. Lisaks tegi Osaühingu TLG HOTELL esindaja ettepaneku muuta Sadama tn 1 asuva Tallink Express hotelli esine üldine parkimisala nimetatud hotelli teenindavate turismibusside parkimisalaks ning palus säilitada Sadama tn 5 // 7 asuva büroohoone sissesõidutee praegusel kujul.

Rumbi tn, Logi tn, Sadama tn ja Linnahalli hajumisväljaku kinnistu Sadama tänava lõigu detailplaneeringus ei ole ette nähtud muuta Sadama tn 5 // 7 kinnistule sissesõidutee asukohta, kuid ette on nähtud laiendada büroohoone ees olevat kergliiklusteed.

Detailplaneeringu joonistel Sadama tänava põhjapoolsel küljel planeeritava kergliiklusteena tähistatud tee on tegelikkuses praegu olemasolev kergliiklustee. Detailplaneeringu jooniseid on muudetud ning tingmärk “planeeritav kergliiklustee“ on asendatud tingmärgiga “olemasolev kergliiklustee“.

Tallinna jalgrattateede kaardil on näidatud Tallinna Linnavolikogu 9. detsembri 2004 määrusega nr 54 kehtestatud “Paljassaare ja Russalka vahelise ranna-ala üldplaneeringu“ kohane kergliiklustee asukoht Sadama tänava põhjapoolsel küljel ning vastavalt sellele on ka Rumbi tn, Logi tn, Sadama tn ja Linnahalli hajumisväljaku kinnistu Sadama tänava lõigu detailplaneeringus näidatud kergliiklustee asukoht. Sadama tänava täpne liikluskorralduse lahendus antakse tulevikus tänava rekonstrueerimisprojektis. Arvestades seda, et sadama piirkond on väga kiiresti arenev, kaalutakse Sadama tänava rekonstrueerimise projekti koostamisel kindlasti ka erinevaid kergliiklusteede asukohavalikuid, kuna liiklemine peab olema nii jalakäijate kui ka jalgratturite jt liiklejate jaoks võimalikult ohutu ja mugav. Sadama tänava äärsete hotellide ees olevat kergliiklusteed kasutavad praegu üldjuhul siiski sadamasse või sealt linna suunduvad jalgratturid, kuna kesklinnast läbisõidul olevad ratturid suure tõenäosusega jalgrattateede kaardil märgitud teekonda, mis kulgeb piki Kai tänavat sadama terminali eest läbi Sadama tänavale, ei läbi.

Planeerimisseaduse § 9 lg 2 punkti 4 kohaselt on detailplaneeringu ülesandeks muuhulgas tänavate maa-alade ja liikluskorralduse määramine, kuid detailplaneeringus ei käsitleta liikluskorraldusvahendite paiknemist ja paigaldamist, parkimisradade eraldamist ja kergliiklusteede tähistamist, st liikluskorraldusküsimusi on võimalik lahendada ka ilma detailplaneeringut koostamata. Vastavalt põhimäärusele on Tallinna Transpordiameti ülesandeks muuhulgas linnaliikluse operatiivne korraldamine liiklusmärkide, teemärgiste, fooride, piirete ja teiste liikluskorraldusvahenditega, liikluskorralduse tehniliste vahendite tellimine, nende paigalduse ja hoolduse korraldamine. Sellest tulenevalt tegi Tallinna Linnaplaneerimise Amet Osaühingule TLG HOTELL ettepaneku pöörduda liikluskorraldusvahendite paigaldamise ja parkimisraja eraldamise küsimustes Tallinna Transpordiameti poole.

8. septembril 2010 Tallinna Kesklinna Valitsuses toimunud detailplaneeringu avaliku väljapaneku tulemusi tutvustaval arutelul osales ka Osaühingu TLG HOTELL esindaja. Arutelul lepiti kokku, et detailplaneeringut täiendatakse ehitusprojekti koostamise nõuetega eesmärgiga säilitada Sadama tänava rekonstrueerimisel võimalikult suures osas Sadama tn 5 // 7 asuva büroohoone ette jääva kergliiklus- ja juurdepääsutee lahendus. Lähtudes arutelul käsitletust on detailplaneeringusse lisatud järgmised nõuded ehitusprojekti koostamiseks:

- planeeritud automaattankla täitekoha ja sõidutee vahele kavandatud piire kujundada selliselt, et see takistaks nii sõidukite kui ka jalakäijate pääsu täitekoha maa-alale. Piirde lahendus peab sobituma ümbritsevate hoonete modernse välisilmega;

- Sadama tänava rekonstrueerimise projekti koostamisel arvestada olemasolevate ja Sadama tänava äärsete hoonete püstitamiseks ning nende ette jäävate kõnniteede rajamiseks koostatud ehitusprojektides toodud kõnniteede lahendustega, et tagada sujuvad juurdepääsud kruntidele ning hoonete maa-pealsetele ning maa-alustele korrustele;

- ehitusprojektide koostamisel teha koostööd Sadama tänavaga piirnevate kinnistute omanikega, koostöö dokumenteerida ja lisada ehitusprojektile maaomanike seisukohad lahenduse osas.

Tallinna Linnaplaneerimise Amet on muudatustega detailplaneeringu seletuskirja esitanud Osaühingu TLG HOTELL esindajale tutvumiseks.

17. septembril 2010 teatas Osaühing TLG HOTELL esindaja, et loeb enda tehtud ettepanekud vastatuks ja loobub vastuväitest vastavalt planeerimisseaduse § 21 lõikele 6.

Eeltoodust tulenevalt ei jäänud Rumbi tn, Logi tn, Sadama tn ja Linnahalli hajumisväljaku kinnistu Sadama tänava lõigu detailplaneeringu menetlemisel lahendamata vastuväiteid ning detailplaneeringut ei olnud vaja esitada planeerimisseaduse § 23 lg 3 punkti 5 kohaselt maavanemale kohustusliku järelevalve teostamiseks.

DETAILPLANEERINGU MENETLUS

Tallinna Linnavolikogu 15. oktoobri 2009 otsusega nr 210 “Tallinna linna uue administratiivhoone asukoha kinnitamine ja nõusoleku andmine administratiivhoone projekteerimislepingu sõlmimiseks“ otsustas linnavolikogu valida Tallinna linna uue administratiivhoone asukohaks Põhja pst 33. Aktsiaseltsile Eesti Statoil kuuluvale Põhja pst 33 kinnistule linna uue administratiivhoone planeerimiseks tuleb kinnistute vahetamiseks seni kinnistul toimunud äritegevus üle viia. Detailplaneeringu koostamise vajadus tulenes Tallinna Linnavolikogu 29. mai 2008 otsusest nr 94 “Tallinna linna ja Aktsiaseltsi Eesti Statoil vahel sõlmitava kokkuleppe projekti heakskiitmine ning volituste andmine Taavi Aasale“ ning Tallinna linna ja Aktsiaseltsi Eesti Statoil vahel 16. juunil 2008 sõlmitud kokkuleppest.

Detailplaneeringu koostamise tellimiseks viis vastava riigihanke läbi Tallinna Linnaplaneerimise Amet. Riigihanke läbiviimise tulemusel sõlmiti Ramboll Eesti AS-iga leping detailplaneeringu koostamiseks.

Detailplaneeringu koostamine algatati Tallinna Linnavalitsuse 4. novembri 2009 korraldusega nr 1816-k “Rumbi tn, Logi tn, Sadama tn ja Linnahalli hajumisväljaku kinnistu Sadama tänava lõigu detailplaneeringu koostamise algatamine“ eesmärgiga moodustada transpordimaa sihtotstarbega Rumbi tn, Logi tn, Sadama tn ja Linnahalli hajumisväljaku kinnistu osast kaks ärimaa sihtotstarbega krunti, määrata tekkivate kruntide kasutamise tingimused ning kavandada ühele krundile kuni kahe pumbasaarega automaattankla ja maa-alune kütusemahuti ning teisele krundile tankla täitekoht.

Detailplaneeringu algatamise teade ilmus ajalehes Postimees 10. novembril 2009 ja ajalehes Pealinn 31. mail 2010. Detailplaneeringu eskiislahendusega sai tutvuda 24.-25. novembrini 2009. Detailplaneeringu lähteseisukohtade ja eskiislahenduse tutvustamiseks toimus avalik arutelu 26. novembril 2009. Eskiislahendusega tutvumise ning arutelu toimumise aja ja koha kohta ilmus teade ajalehes Postimees 14. novembril 2009.

Rumbi tn, Logi tn, Sadama tn ja Linnahalli hajumisväljaku kinnistu Sadama tänava lõigu detailplaneeringu eskiisi kohta esitasid arvamuse aktsiaselts TALLINNA SADAM ja ühiselt Osaühingu TLG HOTELL, osaühingu SUNBEAM, Osaühingu Fastinvest ning OSAÜHINGU HANSA HOTELL esindajad. Arvamuste esitajatele on Tallinna Linnaplaneerimise Amet kirjalikult vastanud.

Detailplaneeringu eskiisi avaliku arutelu tulemusena on muudetud detailplaneeringu lahendust järgmiselt: sadamast väljuva sõidusuuna tankimisala on nihutatud Sadama tn 11a kinnistul asuva hotelli sissepääsust kaugemale, st sadama poole. Kavandatavate pumbasaarte vahelise eraldusriba laiust on vähendatud 5 meetrilt 1 meetrile. Eraldusribale on kavandatud piire ja madalad põõsad; Sadama tänaval sadamasse suunduval suunal ülekäigurajast sadama poole on parkimiskohad asendatud sõidurajaga, kavandatud sõiduradade laiust on Logi tänava ristmiku suunas laiendatud 3,25 meetrilt 3,5 meetrile. Muudetud on ka haljasalale kavandatud kõrghaljastuse lahendust arvestades tehnovõrkude kaitsetsoone.

Detailplaneeringu koostas Ramboll Eesti AS. Detailplaneering on koostatud kooskõlas Tallinna Linnavalitsuse 4. novembri 2009 korraldusega nr 1816-k ning Tallinna Linnavalitsuse 16. juuni 2004 määrusega nr 61 kinnitatud “Detailplaneeringu eskiisi ja detailplaneeringu koostamise ning vormistamise nõuetega“. Detailplaneeringule on lisatud detailplaneeringu koostaja tehtud dendroloogiline inventuur ja riskianalüüs.

Tallinna linna ehitusmääruse § 16 lõikes 1 määratud isikud ja asutused on detailplaneeringu kooskõlastanud.

Tallinna Kesklinna halduskogu, Tallinna Kesklinna Valitsus, Tallinna Transpordiamet, Tallinna Kultuuriväärtuste Amet, Muinsuskaitseamet, Tallinna Kommunaalamet, Põhja-Eesti Päästekeskus ja Aktsiaselts Tallinna Küte kooskõlastasid detailplaneeringu omapoolseid tingimusi esitamata.

Tallinna Keskkonnaamet kooskõlastas detailplaneeringu tingimusel, et ehitusprojekt ning haljastusprojekt kooskõlastatakse Tallinna Keskkonnaametiga enne ehitusloa taotlemist. Vastav tingimus on detailplaneeringus määratud.

Tallinna Linnavaraamet kooskõlastas detailplaneeringu järgmiste märkuste ja ettepanekutega: Tallinna Linnavaraamet palus detailplaneeringu põhijoonisel näidata ära täitekoha ja automaattankla kruntide vaheliste torustike servituudi ala koos pindalaga; Tallinna Linnavaraamet palus kaaluda krundi positsioon 2 piiride muutmist selliselt, et ka täitekohale viivad juurde- ja mahasõidud oleksid arvatud krundi piiridesse; Tallinna Linnavaraamet tegi ettepaneku täiendada seletuskirja ja põhijoonist selgitusega, et krundid positsioon 1 ja positsioon 2 moodustavad ühe kinnistu; Tallinna Linnavaraamet palus lisada detailplaneeringu materjalidele eraldi Rumbi tn, Logi tn, Sadama tn ja Linnahalli hajumisväljaku tänavamaa krundi jagamise skeemi (lisandub transpordimaa sihtotstarbega krunt positsioon 3) ja täiendada vastavalt planeeringu materjale.

Täitekohale viivat juurde- ja mahasõitu ei ole arvatud krundi koosseisu, sest tegemist on avaliku tänavaga, kuid need alad on märgitud teeservituudi vajadusega aladena. Teiste Tallinna Linnavaraameti esitatud märkustega ja ettepanekutega on arvestatud.

Terviseameti Põhja talitus, tuginedes koostatud riskianalüüsile leidis, et detailplaneering on kooskõlas kehtivate tervisekaitsenõuetega.

Osaühing Jaotusvõrk (praegu Eesti Energia Jaotusvõrk OÜ) kooskõlastas detailplaneeringu ja palus tööjoonised täiendavalt kooskõlastada osaühinguga Jaotusvõrk. Vastav tingimus on detailplaneeringus määratud.

Aktsiaselts Eesti Gaas kooskõlastas detailplaneeringu ja palus tööprojekti kooskõlastada AS-ga EG Võrguteenus. Vastav tingimus on detailplaneeringus määratud.

Aktsiaselts KH Energia - Konsult kooskõlastas detailplaneeringu ja palus tööprojekti täiendavalt kooskõlastada Aktsiaseltsiga KH Energia - Konsult. Vastav tingimus on detailplaneeringus määratud.

Elion Ettevõtted Aktsiaselts kooskõlastas detailplaneeringu järgmiste märkustega: tööjooniste koostamiseks tellida Elion Ettevõtted Aktsiaseltsilt täiendavad tehnilised tingimused; tellida Eltel Networks AS-ilt uurimistööd sidevõrkudele ja sidekaevudele seisundi kontrollimiseks; kindlaks määrata olemasolevate siderajatiste paigaldamise sügavused, sidetorude läbitavus ja sidekaevude seisundi kontroll - tulemused lisada tööprojektile; vajadusel sidekanalisatsiooni torud lasta alla normsügavusele ja kaitsta raudbetoonelementidega, rekonstrueerida olemasolevad sidekaevud, paigaldada kaitsmise konstruktsioonid ja reservtorud; tööprojektiga esitada seletuskiri, vertikaalplaneerimise joonis, kaitsmise konstruktsioonide lõiked, mahud, spetsifikatsioon; tööjoonised kooskõlastada täiendavalt Elion Ettevõtted Aktsiaseltsiga. Vastavad tingimused on detailplaneeringus määratud.

AKTSIASELTS TALLINNA VESI kooskõlastas detailplaneeringu järgmisel tingimusel: järgnevate projekteerimisstaadiumite (hoonete ja tänavate veevarustuse ja kanalisatsioonitrassi ehitusprojektide) koostamiseks taotleda AKTSIASELTSilt TALLINNA VESI tehnilised tingimused. Vastav tingimus ehitusprojekti koostamiseks on detailplaneeringus määratud.

Osaühing Tallinna Sadama Elektrivõrk kooskõlastas detailplaneeringu ja märkis, et kaks päeva enne töö alustamist tuleb kutsuda kohale Osaühingu Tallinna Sadama Elektrivõrk esindaja, töökohal peab olema Osaühingu Tallinna Sadama Elektrivõrk poolt kooskõlastatud projekt; kaablite täpne asukoht ja sügavus määrata surfimise teel Osaühingu Tallinna Sadama Elektrivõrk esindaja juuresolekul; kaablite ristumiskohad väljakaevata ja kaitsta Osaühingu Tallinna Sadama Elektrivõrk esindaja juuresolekul; kaablitsoonis kaevata käsitsi. Vastavad tingimused on detailplaneeringus määratud.

Sadama tn 4 ja Sadama tn 6 // 8 kinnistute detailplaneeringu koostaja K-Projekt Aktsiaseltsi projektijuht on planeeringulahendusega tutvunud.

Aktsiaseltsi Eesti Statoil esindaja on detailplaneeringu kooskõlastanud.

Rumbi tn, Logi tn, Sadama tn ja Linnahalli hajumisväljaku kinnistu Sadama tänava lõigu detailplaneeringu riskianalüüsi on kooskõlastanud Tallinna Kommunaalamet ja Põhja-Eesti Päästekeskuse kriisireguleerimisbüroo.

Kesklinnas asuva 0,76 ha suuruse maa-ala kohta koostatud Rumbi tn, Logi tn, Sadama tn ja Linnahalli hajumisväljaku kinnistu Sadama tänava lõigu detailplaneering, milles on ette nähtud moodustada transpordimaa sihtotstarbega Rumbi tn, Logi tn, Sadama tn ja Linnahalli hajumisväljaku kinnistu osast kaks ärimaa sihtotstarbega krunti, mis moodustavad ühe kinnistu, ning on määratud tekkivate kruntide kasutamise tingimused ja ehitusõigus ühele krundile kuni kahe pumbasaarega automaattankla ehitamiseks ning teisele krundile tankla täitekoha rajamiseks, võeti vastu Tallinna Linnavalitsuse 22. juuni 2010 korraldusega nr 1084-k “Rumbi tn, Logi tn, Sadama tn ja Linnahalli hajumisväljaku kinnistu Sadama tänava lõigu detailplaneeringu vastuvõtmine“.

Teade detailplaneeringu vastuvõtmisest ilmus ajalehes Eesti Päevaleht 30. juunil 2010 ja ajalehes Pealinn 16. augustil 2010. Detailplaneering oli avalikul väljapanekul 21. juulist 4. augustini 2010. Teade avaliku väljapaneku aja ja koha kohta ilmus ajalehes Eesti Päevaleht 3. juulil 2010. Teade väljapaneku toimumisest ja selle tulemusi tutvustava arutelu läbiviimise aja ja koha kohta ilmus ajalehes Eesti Päevaleht 25. augustil 2010 ja ajalehes Pealinn 30. augustil 2010, arutelu toimus Tallinna Kesklinna Valitsuses 8. septembril 2010. Arutelu toimumise kohta ilmus teade ajalehes Eesti Päevaleht 17. septembril 2010, ajalehes Kesklinna Sõnumid 24. septembril 2010 ja ajalehes Pealinn 27. septembril 2010.

Avaliku väljapaneku ajal esitas detailplaneeringu kohta ettepanekuid Osaühingu TLG HOTELL esindaja, kellele edastati Tallinna Linnaplaneerimise Ameti seisukohad e-kirjaga 2. septembril 2010.

Detailplaneeringu avaliku väljapaneku tulemusi tutvustav arutelu toimus 8. septembril 2010. Avalikul arutelul viibis ka ettepanekuid esitanud Osaühingu TLG HOTELL esindaja, lisaks osales arutelul aktsiaseltsi TALLINNA SADAM esindaja. Arutelul tutvustati detailplaneeringu lahendust ja planeeringusse tehtud täiendusi. Aktsiaseltsi TALLINNA SADAM esindaja ja Osaühingu TLG HOTELL esindaja leidsid, et planeeritud bensiinijaam ei ole antud asukohta nii liikluskoormust arvestades kui ka visuaalselt sobiv.

Osaühingu TLG HOTELL esindaja teatas 17. septembril 2010 e-kirjaga, et Osaühing TLG HOTELL loeb enda tehtud ettepanekud vastuse saanuks ja loobub 3. augustil 2010 esitatud vastuväitest vastavalt planeerimisseaduse § 21 lõikele 6. Tulenevalt asjaolust, et detailplaneeringu menetluse käigus lahendamata vastuväiteid ei jäänud, ei olnud vaja esitada detailplaneeringut planeerimisseaduse § 23 lg 3 punkti 5 kohaselt maavanemale kohustusliku järelevalve teostamiseks.

Lepingu sõlmimine detailplaneeringu kohaste avalikult kasutatavate teede ja üldkasutatava haljastuse, välisvalgustuse ning vihmaveekanalisatsiooni väljaehitamiseks ei ole vajalik, kuna vahendid detailplaneeringu realiseerimiseks nähakse ette Tallinna linna eelarves.

Vastavalt planeerimisseaduse § 25 lg 7 punktile 4 teavitab kohalik omavalitsus tähtkirjaga ühe nädala jooksul detailplaneeringu kehtestamise otsuse tegemise päevast Sadama tn 1 kinnistu omanikku, Sadama tn 4 kinnistu omanikku, Sadama tn 5 // 7 kinnistu omanikku, Sadama tn 6 // 8 kinnistu omanikku, Sadama tn 11a kinnistu omanikku, Sadama tn 17 kinnistu omanikku ja Sadama tn 25 // Lootsi tn 13 // Uus-Sadama tn 19 kinnistu ja Sadama tn 6a kinnistu omanikku, Osaühingut TLG HOTELL, Kai tn 1 ja Kai tn 3 kinnistute omanikku ja Aktsiaseltsi Eesti Statoil.

Planeerimisseaduse § 10 lõikes 61 nimetatud detailplaneeringu kehtestamine kuulub volikogu ainupädevusse vastavalt kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punktile 33 ja Tallinna linna ehitusmääruse § 19 lõikele 3. Kuna planeeritud maa-ala paikneb Vabariigi Valitsuse 20. mai 2003 määrusega nr 155 vastuvõetud “Tallinna vanalinna muinsuskaitseala põhimääruse“ kohaselt Tallinna vanalinna muinsuskaitseala kaitsevööndis kuulub detailplaneeringu kehtestamine Tallinna Linnavolikogu pädevusse.

 

 

 

 

Toomas Vitsut

Tallinna Linnavolikogu esimees