Alates 2020. aasta sügisest luuakse Tallinna õigusakte Teele infosüsteemis. Sealt leiad õigusaktid, mis on vastu võetud pärast 17. septembrit 2020. Vanemad õigusaktid on kättesaadavad siin, Tallinna õigusaktide registris.

Kasutaja  
Parool

AKTAL
Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Tallinna ühistranspordis sõidu eest tasumise kord ja sõidupiletite hinnad
Tallinna Linnavolikogu 18.11.2010 määrus number 52
Jõustumine:01.01.2011
Kehtetuks tunnistamine:21.09.2012
Redaktsiooni kehtivus:01.01.2011 - 10.03.2011

 Redaktsioonid

AKTI TUNNISTAB KEHTETUKS:

Tvk m 14.06.2012 nr 12, jõustumine 21.09.2012

 

TALLINNA LINNAVOLIKOGU

 

MÄÄRUS

 

 

Tallinn

18. november 2010 nr 52

 

 

Tallinna ühistranspordis sõidu eest tasumise kord ja sõidupiletite hinnad

 

 

 

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 2 lg 1, ühistranspordiseaduse § 2 p 17, § 5 lg 1 p-de 9-11 ning lg 3, § 24 lg 2 p-de 3 ja 4, § 25, § 27 lg 1, § 281,§ 29 lg 1 p 1 ja lg 3 ning § 52 lg 2 alusel, kooskõlas euro kasutusele võtmise seaduse § 5 lg-tega 1 ja 2, majandus- ja kommunikatsiooniministri 26. mai 2004 määruse nr 141 “Sõitjate bussiliiniveo, bussijuhuveo, taksoveo ja pagasiveo üldeeskiri” § 7 lg 3 p-dega 1, 2, 3, 4, 6, § 8 lg-tega 4, 5, 6, 10, 12 ja 16.

 

 

     

1. peatükk
ÜLDSÄTTED

§ 1.  Määruse reguleerimisala

Käesolev kord määrab kindlaks sõidu eest tasumise korra ja kehtestab sõidupiletite hinnad Tallinna ühtse piletisüsteemi ühistranspordis autobussi-, trammi- ja trollibussiliinidel.

§ 2.  Mõisted

Käesolevas korras kasutatakse mõisteid järgmises tähenduses:

1) Tallinna ühtse piletisüsteemi ühistransport on avalik veoteenus, mida teostatakse Tallinna linnas ja mille ühissõidukites on ühine sõiduõigust tõendav dokument. Tallinna ühtse piletisüsteemi ühissõidukid on tähistatud Tallinna ühtse piletisüsteemi logoga;

2) sõidupiletite all mõistetakse talonge, tunnipileteid, sõidukaarte, ühiskaarte ja ühisüksikpileteid;

3) sõidukaart on sõidudokument, mis annab sõitjale õiguse sõita ühtse piletisüsteemi ühissõidukites piiramatu arv kordi kaardil aktiveeritud või märgitud perioodi vältel. Sõidukaardid on paberkandjal või elektroonilised. 10, 30 ja 90 päeva kaardid hakkavad kehtima ostumomendil määratud kuupäevast ja kehtivad perioodi lõpuni kella 23.59-ni;

4) ID-pilet (elektrooniline sõidukaart) on isikustatud sõidudokument, mis soetatakse Eesti rahvastikuregistris olevale isikule isikutunnistuse (ID-kaardi) või alla 15-aastaste õpilaste puhul isikukoodiga varustatud õpilaspileti abil;

5) esitajakaart (paberkandjal sõidukaart) on isikustamata sõidudokument. Esitajakaart võib olla sõidudokumendiks ID-kaardi mitteomajale;

6) 1 päeva kaart või 3 päeva kaart on sõidukaart, mis annab sõitjale õiguse kasutada ühtse piletisüsteemi ühistransporti (ekspressliinidel koos lisatalongiga) vastavalt 24 tunni või 72 tunni jooksul alates sõidukaardi aktiveerimise või märgistamise momendist;

7) 1 päeva grupikaart on sõidukaart, mis annab sõitjate grupile (kuni 2 täiskasvanut ja kuni 2 last) õiguse kasutada ühtse piletisüsteemi ühistransporti (k.a ekspressbussides) 24 tunni jooksul alates sõidukaardi märgistamise hetkest;

8) ekspresskaart on sõidukaart, mis annab sõitjale õiguse sõita ühtse piletisüsteemi ühistranspordi kõigil liinidel;

9) õpilaskaart on sõidukaart, mis annab õpilasele (üldharidus- ja kutsekoolid) õiguse kasutada ühtse piletisüsteemi ühistransporti (ekspressliinidel koos lisatalongiga). Õpilaskaardid jagunevad tallinlaste ID-piletiteks, mittetallinlaste ID-piletiteks ja esitajakaartideks;

10) sooduskaart on sõidukaart, mis annab üliõpilasele, pensionärile (kuni 64-aastased, kaasa arvatud), raske või keskmise puudega 16-aastasele ja vanemale isikule ning 3 ja enama lapsega pere vanemale õiguse kasutada ühtse piletisüsteemi ühistransporti. Sooduskaardid on ainult tallinlaste ID-piletid;

11) 30 päeva ühiskaart elektriraudteega on kõigi Tallinna ühtse piletisüsteemi ühistranspordi liinidel (k.a ekspressbussides) ja Elektriraudtee AS-i liinidel kehtiv sõidudokument, mis annab sõitjale õiguse sõita nimetatud liinidel piiramatu arv kordi kaardil aktiveeritud perioodi vältel. Ühiskaardid on ainult elektroonilised. Ühiskaardid jagunevad Elektriraudtee AS-i liinide osas Balti jaamast alates tsooni- või mitme tsooni kaartideks.

Elektriraudtee tsoonid on järgmised:

 A tsoon: Balti jaam - Laagri; Balti jaam - Lagedi;

 B tsoon: Laagri-Niitvälja/Kulna; Lagedi-Parila;

 C tsoon: Niitvälja - Paldiski / Klooga-Rand; Kulna-Riisipere; Parila-Aegviidu;

12) Tallinna-Viimsi 1.-2. tsooni ühiskaart ja ühisüksikpilet on Tallinna ühtse piletisüsteemi ühistranspordi liinidel (ekspressliinidel koos lisatalongiga) ja Viimsi valla haldusterritooriumil kehtivad sõidudokumendid. Ühiskaart annab sõitjale õiguse sõita nimetatud liinidel piiramatu arv kordi kaardil aktiveeritud perioodi vältel. Ühiskaardid on ainult elektroonilised. Ühiskaartide ja ühisüksikpiletite hinnad kehtestab Harju maavanem;

13) Tallinna-Harjumaa ühiskuukaart on kõigi Tallinna ühtse piletisüsteemi liinidel (k.a ekspressbussides) ja Harjumaa maakonnaliinidel kehtiv sõidudokument, mis annab sõitjale õiguse sõita nimetatud liinidel piiramatu arv kordi kuu jooksul, mil kaart kehtib. Kuukaardid jagunevad alates Tallinna linnast tsooni- või mitme tsooni kaartideks. Kuukaartide hinnad ja sõidutsoonid kehtestab Harju maavanem;

14) talong on eelmüügist või ühissõiduki juhi käest ostetud sõidupilet, mis kehtib ühe sõidu kohta ja kuulub märgistamisele vahetult peale sõidukisse sisenemist või juhi käest ostmist;

15) tunnipilet on pilet, mis annab sõitjale õiguse kasutada kõiki Tallinna ühtse piletisüsteemi ühistranspordi liine (k.a ekspressliine) vastavalt 1 tunni või 2 tunni jooksul, alates pileti mobiiltelefoni abil aktiveerimise või ühissõidukis märgistamise momendist. Mobiiltelefoniga aktiveeritud tunnipilet hakkab kehtima 1 minut pärast aktiveerimist;

16) elektrooniline tasukogumissüsteem koosneb sõitja poolt kas sularahas, pangaülekandega või muul viisil ettemaksete tegemisest sõiduõiguse saamiseks ja nende ettemaksete fikseerimisest infosüsteemis;

17) ekspressliin on vähendatud peatuste arvu, väiksema ühendusaja ja kõrgendatud piletihinnaga bussiliin;

18) isikut tõendav dokument on riigiasutuse poolt väljastatud dokument, kuhu on kantud kasutaja nimi ja sünniaeg või isikukood ning foto või näokujutis ja allkiri või allkirjakujutis, kui seadus või selle alusel kehtestatud õigusakt ei sätesta teisiti;

19) sotsiaalhoolekande osakonna tõend on paberkandjal või elektrooniline (ID-kaardi või alla 15-aastasel õpilasel isikukoodiga varustatud õpilaspileti põhine) linnaosa valitsuse, linna- või vallavalitsuse sotsiaalhoolekandeosakonna tõend sõidusoodustuse kasutamise õiguse kohta;

20) kaitseväe ajateenija on kaitseväeteenistuse seaduse alusel ajateenistuskohustuse täitmisele kutsutud kaitseväekohustuslane;

21) laps on kuni 18-aastane isik või õpilane, kes õpib päevases õppevormis või meditsiinilistel näidustustel muus õppevormis põhikoolis või gümnaasiumis või põhikooli baasil kutseõppeasutuses, kuni 19-aastaseks saamiseni, 19-aastaseks saamisel jooksva õppeaasta lõpuni;

22) pere on sotsiaalne üksus, mille koos elavad liikmed kuuluvad samasse leibkonda ja kelle elukoha andmed on Eesti rahvastikuregistrisse kantud samal aadressil;

23) tallinlane on isik, kelle rahvastikuregistrijärgne elukoht on Tallinnas;

24) mittetallinlane on isik, kelle rahvastikuregistrijärgne elukoht ei ole Tallinnas;

25) Eesti Hariduse Infosüsteem (edaspidi EHIS) on riiklik register, mille alamregister sisaldab kõigi Eesti Vabariigis õppivate isikute (õpilased, üliõpilased) andmeid, kaasa arvatud välismaalased. EHIS ei sisalda andmeid välismaal õppivate Eesti Vabariigi kodanike kohta;

26) Sotsiaalkindlustusameti infosüsteem (edaspidi SKAIS) sisaldab andmeid pensionäride kohta, kellele on määratud riiklik pension.

2. peatükk
PILETISÜSTEEM

§ 3.  Sõiduõigust tõendavad dokumendid

(1) Sõiduõigust tõendavaks dokumendiks on sõidupilet või muu käesolevast määrusest tulenev sõiduõigust tõendav dokument. Piletisüsteem koosneb järgmistest sõidupiletitest: talongid, tunnipiletid, sõidukaardid, ühiskaardid ja ühisüksikpiletid.

(2) Talongid jagunevad:

1) sõidutalong;

2) ekspresstalong;

3) soodustalong (ühissõidukist);

4) soodus- ehk lisatalong (eelmüügist);

5) lisatalong (ühissõidukist);

6) talongiraamat (10 sõidutalongi).

(3) Tunnipiletid jagunevad:

1) 1 tunni pilet;

2) 2 tunni pilet;

3) 1 tunni piletite raamat (10 piletit);

4) 1 tunni sooduspilet;

5) 2 tunni sooduspilet;

6) 1 tunni sooduspiletite raamat (10 piletit).

(4) Sõidukaardid jagunevad:

1) 90 päeva kaart;

2) 90 päeva ekspresskaart;

3) 30 päeva kaart;

4) 30 päeva ekspresskaart;

5) 10 päeva kaart;

6) 10 päeva ekspresskaart;

7) 3 päeva (72 tunni) kaart;

8) 1 päeva (24 tunni) kaart;

9) 1 päeva (24 tunni) grupikaart;

10) 90 päeva õpilaskaart;

11) 90 päeva õpilasekspresskaart;

12) 30 päeva õpilaskaart;

13) 30 päeva õpilasekspresskaart;

14) 90 päeva sooduskaart;

15) 90 päeva soodusekspresskaart;

16) 30 päeva sooduskaart;

17) 30 päeva soodusekspresskaart.

(5) 30 päeva ühiskaardid elektriraudteega jagunevad:

1) A tsooni ühiskaart;

2) AB tsooni ühiskaart;

3) ABC tsooni ühiskaart;

4) A tsooni soodusühiskaart;

5) AB tsooni soodusühiskaart;

6) ABC tsooni soodusühiskaart;

7) A tsooni kiirrongi ühiskaart;

8) AB tsooni kiirrongi ühiskaart;

9) ABC tsooni kiirrongi ühiskaart;

10) A tsooni kiirrongi soodusühiskaart;

11) AB tsooni kiirrongi soodusühiskaart;

12) ABC tsooni kiirrongi soodusühiskaart.

(6) Tallinna-Harjumaa sõidupiletid jagunevad:

1) Tallinna-Viimsi 1.-2. tsooni ühisüksikpilet;

2) Tallinna-Viimsi 1.-2. tsooni soodus-ühisüksikpilet;

3) Tallinna-Viimsi 1.-2. tsooni 30 päeva ühiskaart;

4) Tallinna-Viimsi 1.-2. tsooni 30 päeva soodusühiskaart;

5) Tallinna-Viimsi 1.-2. tsooni 90 päeva ühiskaart;

6) Tallinna-Viimsi 1.-2. tsooni 90 päeva soodusühiskaart;

7) Tallinna-Harjumaa 1. tsooni ühiskuukaart;

8) Tallinna-Harjumaa 1.-2. tsooni ühiskuukaart;

9) Tallinna-Harjumaa 1.-3. tsooni ühiskuukaart;

10) Tallinna-Harjumaa 1.-4. tsooni ühiskuukaart;

11) Tallinna-Harjumaa 1.-5. tsooni ühiskuukaart.

§ 4.  Sõidupiletite hinnad

(1) Sõidupiletite hinnad eurodes

Nimetus

Hind eurodes alates 01.01.2011

Talongid

 

Eelmüügist

Ühissõidukist

Sõidutalong

0,96

1,6

Ekspresstalong

1,02

1,6

Soodustalong ühissõidukist

x

0,8

Soodus- ehk lisatalong eelmüügist

0,4

x

Lisatalong ühissõidukist

x

0,40*

Talongiraamat (10 talongi)

6,39

x

Tunnipiletid

 

ID-pilet (mobiiltelefoniga)

Tunnipilet

 

elektrooniline

paberkandjal

1 tunni pilet

1,02

1,02

2 tunni pilet

1,34

1,34

1 tunni piletite raamat (10 piletit)

8,31

8,31

1 tunni sooduspilet

0,58

0,58

2 tunni sooduspilet

0,77

0,77

1 tunni sooduspiletite raamat (10 piletit)

4,47

4,47

Sõidukaardid

 

ID-pilet elektrooniline

Esitajakaart

 

tallinlasele

mittetallinlasele

paberkandjal

Täiskaardid

90 päeva kaart

42,18

52,73

63,27

90 päeva ekspresskaart

47,29

59,12

x

30 päeva kaart

18,53

23,33

26,84

30 päeva ekspresskaart

20,13

25,25

x

10 päeva kaart

8,63

10,86

13,1

10 päeva ekspresskaart

9,59

12,14

x

3 päeva (72 tunni) kaart

4,79

6,07

7,35

1 päeva (24 tunni) kaart

2,88

3,52

4,47

1 päeva (24 tunni) grupikaart

x

x

7,03

Õpilaskaardid

90 päeva kaart

18,53

23,01

x

90 päeva ekspresskaart

20,13

25,25

x

30 päeva kaart

6,71

8,31

9,91

30 päeva ekspresskaart

7,99

9,91

x

Sooduskaardid

90 päeva kaart

19,81

x

x

90 päeva ekspresskaart

21,41

x

x

30 päeva kaart

7,35

x

x

30 päeva ekspresskaart

8,63

x

x

* lisatalongide müük ühissõidukist ainult ekspressbussis

 

 

 

(2) Sõidupiletite hinnad kroonides

Nimetus

Hind kroonides 01.01.2011-14.01.2011

Talongid

 

Eelmüügist

Ühissõidukist

Sõidutalong

15

25

Ekspresstalong

16

25

Soodustalong ühissõidukist

x

12,50

Soodus- ehk lisatalong eelmüügist

6,30

x

Lisatalong ühissõidukist

x

6,30*

Talongiraamat (10 talongi)

100

x

Tunnipiletid

 

ID-pilet (mobiiltelefoniga)

Tunnipilet

 

elektrooniline

paberkandjal

1 tunni pilet

16

16

2 tunni pilet

21

21

1 tunni piletite raamat (10 piletit)

130

130

1 tunni sooduspilet

9

9

2 tunni sooduspilet

12

12

1 tunni sooduspiletite raamat (10 piletit)

70

70

Sõidukaardid

 

ID-pilet elektrooniline

Esitajakaart

 

tallinlasele

mittetallinlasele

paberkandjal

Täiskaardid

90 päeva kaart

660

825

990

90 päeva ekspresskaart

740

925

x

30 päeva kaart

290

365

420

30 päeva ekspresskaart

315

395

x

10 päeva kaart

135

170

205

10 päeva ekspresskaart

150

190

x

3 päeva (72 tunni) kaart

75

95

115

1 päeva (24 tunni) kaart

45

55

70

1 päeva (24 tunni) grupikaart

x

x

110

Õpilaskaardid

90 päeva kaart

290

360

x

90 päeva ekspresskaart

315

395

x

30 päeva kaart

105

130

155

30 päeva ekspresskaart

125

155

x

Sooduskaardid

90 päeva kaart

310

x

x

90 päeva ekspresskaart

335

x

x

30 päeva kaart

115

x

x

30 päeva ekspresskaart

135

x

x

* lisatalongide müük ühissõidukist ainult ekspressbussis

 

 

 

             

(3) 30 päeva ühiskaardi elektriraudteega hind moodustub Tallinna vastava sõitjategrupi sõidudokumendi (30 päeva ekspresskaart või ekspresssooduskaart) ja elektriraudtee vastava tsooni kaardi summast, mida on vähendatud 5% võrra.

(4) Tallinna-Harjumaa sõidupiletite hinnad kehtestab Harju maavanem.

(5) Tallinna-Viimsi sõidupiletite hinnad kehtestab Harju maavanem.

3. peatükk
SÕIDUSOODUSTUSED

§ 5.  Tasuta sõidu õigus

Tasuta sõidu õigus on:

1) eelkooliealisel lapsel;

2) puudega lapsel ja tema saatjal;

3) sügava puudega 16-aastasel ja vanemal isikul ning tema saatjal;

4) sügava või raske nägemispuudega isikul ja tema saatjal;

5) 65-aastasel ja vanemal isikul;

6) hoolekandeasutuses viibival lapsel;

7) vanemliku hoolitsuseta jäetud lapsel;

8) 3 ja enama lapsega pere lapsel, kelle rahvastikuregistrijärgne elukoht on Tallinnas;

9) alla 3-aastase väikelapsega sõitjal;

10) represseeritul ja temaga võrdsustatud isikul;

11) Tšernobõli aatomielektrijaama avarii tagajärgede likvideerimisest osavõtnul;

12) kaitseväe vormiriietuses ajateenijal;

13) vormiriietuses politseiametnikul, kelle rahvastikuregistrijärgne elukoht on Tallinnas;

14) Tallinna linnaosa valitsuse, linnaosa valitsuse hallatava asutuse või Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuameti hallatava asutuse hooldustöötajal tööülesannete täitmisel;

15) Tallinna ühistranspordis sõitjateveo avaliku teenindamise lepingu alusel tegutseva veondusettevõtte töötajal;

16) Tallinna munitsipaalpolitsei vormiriietuses ametnikul.

§ 6.  Sõidusoodustused

(1) Soodustalongi, soodustunnipileti, soodusühiskaardi elektriraudteega kasutamise õigus sõltumata elukohast on:

1) õpilasel;

2) üliõpilasel;

3) pensionäril;

4) raske või keskmise puudega 16-aastasel või vanemal isikul;

5) 3 ja enama lapsega pere vanemal.

(2) Tallinna-Viimsi soodus-ühisüksikpileti kasutamise õigus on ainult rahvastikuregistrijärgsel Tallinna linna või Viimsi valla elanikul:

1) õpilasel;

2) üliõpilasel;

3) pensionäril;

4) raske või keskmise puudega 16-aastasel või vanemal isikul.

(3) Sooduskaardi kasutamise õigus on:

1) üliõpilasel, kelle rahvastikuregistrijärgne elukoht on Tallinnas;

2) pensionäril, kelle rahvastikuregistrijärgne elukoht on Tallinnas;

3) raske või keskmise puudega 16-aastasel või vanemal isikul, kelle rahvastikuregistrijärgne elukoht on Tallinnas;

4) 3 ja enama lapsega pere vanemal, kelle rahvastikuregistrijärgne elukoht on Tallinnas;

(4)  Õpilaskaardi (mittetallinlasele) kasutamise õigus on õpilasel, kelle rahvastikuregistrijärgne elukoht ei ole Tallinnas.

(5) Õpilaskaardi (tallinlasele) kasutamise õigus on õpilasel, kelle rahvastikuregistrijärgne elukoht on Tallinnas.

(6) Tallinna-Viimsi 1. ja 2. tsooni 30 ja 90 päeva ühis- ja soodusühiskaartide kasutamise õigus on ainult rahvastikuregistrijärgsel Tallinna linna või Viimsi valla elanikul.

§ 7.  Sõidusoodustuste õigust tõendavad dokumendid

(1) Eelkooliealistelt lastelt sõiduõigust tõendavat dokumenti ei nõuta.

(2) Tasuta sõidu õigust tõendavaks dokumendiks on:

1) puudega lastel - Sotsiaalkindlustusameti poolt väljastatud puuet tõendav dokument koos isikut tõendava dokumendiga või õpilaspiletiga;

2) sügava puudega 16-aastastel ja vanematel isikutel - Sotsiaalkindlustusameti poolt väljastatud puuet tõendav dokument koos isikut tõendava dokumendiga;

3) raske nägemispuudega isikutel - Sotsiaalkindlustusameti poolt väljastatud puuet tõendav dokument koos isikut tõendava dokumendiga;

4) 65-aastastel ja vanematel isikutel - isikut tõendav dokument või pensionitunnistus;

5) hoolekandeasutustes viibivatel lastel - Eesti Vabariigi isikutunnistus (ID-kaart) või vastava asutuse tõend koos isikut tõendava dokumendiga või õpilaspiletiga;

6) vanemliku hoolitsuseta jäetud lastel - Eesti Vabariigi isikutunnistus (ID-kaart) või sotsiaalhoolekande osakonna tõend koos isikut tõendava dokumendiga või õpilaspiletiga;

7) 3 ja enama lapsega pere lastel - Eesti Vabariigi isikutunnistus (ID-kaart) või kohaliku omavalitsuse sotsiaalhoolekande osakonna tõend koos isikut tõendava dokumendiga või õpilaspiletiga;

8) represseeritutel ja nendega võrdsustatud isikutel - represseeritu tõend;

9) Tšernobõli aatomielektrijaama (edaspidi AEJ) avarii tagajärgede likvideerimisest osavõtnutel - Tšernobõli AEJ avarii tagajärgede likvideerimisest osavõtnu tunnistus;

10) vormiriietuses ajateenijatel - Eesti Vabariigi isikutunnistus (ID-kaart) või väeosa tõend ajateenistuses viibimise kohta;

11) vormiriietuses politseiametnikel - Eesti Vabariigi isikutunnistus (ID-kaart);

12) Tallinna linnaosa valitsuse, linnaosa valitsuse hallatava asutuse või Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuameti hallatava asutuse hooldustöötajatel - Eesti Vabariigi isikutunnistus (ID-kaart);

13) Tallinna ühistranspordis sõitjateveo avaliku teenindamise lepingute alusel tegutsevate veondusettevõtete töötajatel - töötõend või Eesti Vabariigi isikutunnistus (ID-kaart);

14) Tallinna munitsipaalpolitsei ametnikel - töötõend koos žetooniga või Eesti Vabariigi isikutunnistus (ID-kaart).

(3) Soodustuse kasutamise õigust tõendavaks dokumendiks on:

1) õpilastel - Eesti Vabariigi isikutunnistus (ID-kaart) või õpilaspilet või sellega võrdsustatud ISIC Scholar kaart;

2) üliõpilastel - Eesti Vabariigi isikutunnistus (ID-kaart) ja üliõpilaspilet või sellega võrdsustatud ISIC Student kaart või Swedbanki Tudengikaart;

3) pensionäridel - Eesti Vabariigi isikutunnistus (ID-kaart) ja Eesti Vabariigi pensionitunnistus;

4) raske või keskmise puudega 16-aastastel ja vanematel isikutel - Eesti Vabariigi isikutunnistus (ID-kaart) või Sotsiaalkindlustusameti poolt väljastatud puuet tõendav dokument koos isikut tõendava dokumendiga;

5) 3 ja enama lapsega pere vanematel - Eesti Vabariigi isikutunnistus (ID-kaart) või kohaliku omavalitsuse sotsiaalhoolekande osakonna tõend koos isikut tõendava dokumendiga.

(4) Käesoleva paragrahvi lõike 2 punktides 5, 6, 7, 10, 12, 13, 14 ja lõike 3 punktides 4 ja 5 märgitud Eesti Vabariigi isikutunnistuse (ID-kaardi) abil saab sõidusoodustuse õigust tõendada vaid sõitja kuulumisel Tallinna linnaosa sotsiaalhoolekande osakonnas või Tallinna Transpordiametis peetavasse andmebaasi.

(5) 3 ja enama lapsega pere lapse ja tema vanema ning puudega isiku ID-kaardi põhiseks sõidusoodustuse vormistamiseks Tallinnas peab isik esitama avalduse ja sõidusoodustuse õigust tõendavad dokumendid elukohajärgse linnaosa valitsuse sotsiaalhoolekande osakonda.

(6) Käesoleva paragrahvi lõike 3 punktides 1, 2 ja 3 märgitud Eesti Vabariigi isikutunnistuse (ID-kaardi) abil saab sõidusoodustuse õigust tõendada vaid sõitja kuulumisel EHIS-i või SKAIS-i andmebaasi.

(7) Sõiduõiguse tõendamiseks tuleb esitada kontrolörile kehtiv ID-kaart (alla 15-aastasel õpilaspilet) ja sõidusoodustust tõendav dokument (v.a juhul, kui soodustus on müümisel registrist kontrollitud, mida näitab info müügikanalis).

4. peatükk
SÕIDU EEST TASUMINE

§ 8.  Sõidu eest tasumine

(1) Sõitja on kohustatud omama ja kaasas kandma ühissõiduki kasutamiseks sõidupiletit või muud käesolevast määrusest tulenevat sõiduõigust tõendavat dokumenti.

(2) Talongide, välja arvatud talongiraamatu, müük toimub ühissõidukist või eelmüügist. Talongiraamatute, tunnipiletite, sõidu- ja ühiskaartide müük toimub ainult eelmüügist.

(3) Eelmüük toimub müügipunktide, samuti elektroonilise tasukogumissüsteemi kaudu.

(4) Elektroonilise tasukogumissüsteemi puhul ostab ühistranspordi kasutaja ettemaksu teostades perioodilise sõiduõiguse, tasudes interneti teel, pangaülekandega (otsekorraldus), sularahas või telefoni abil. Tasumise järel aktiveerub sõiduõigus kohe, kui perioodi alguseks pole määratud hilisemat aega.

(5) Talongi ostmiseks ühissõidukist sisenetakse ühissõidukisse esiuksest;

(6) Sõitja on kohustatud talongi, paberkandjal tunni- või päevakaardi kohe pärast esimest sisenemist ühissõidukisse või juhi käest ostmist kompostris korrektselt märgistama või elektroonilise tunnipileti vahetult ühistransporti sisenemisel aktiveerima mobiiltelefoniga. Elektroonilise kompostriga tehtud märgistus ei tohi sattuda hologrammiribale. Hologrammiribale märgistatud pilet on kehtetu.

(7) Sõitja peab märgistatud talongi hoidma alles sõidu lõpuni.

(8) Ühissõiduki rikke korral liinil või muul vedajast oleneval põhjusel kehtib sõitjal ühtsesse piletisüsteemi kuuluval liinil ostetud sõiduõigus sihtpunkti jõudmiseks teistes ühtsesse piletisüsteemi kuuluvates ühissõidukites samal liikumisteel.

§ 9.  Sõidu eest tasumist tõendavad dokumendid

Sõiduõigust tõendavaks dokumendiks on aktiveeritud või märgistatud sõidupilet.

5. peatükk
SÕIDU EEST TASUMISE KONTROLLIMINE

§ 10.  Sõidu eest tasumise kontrollimine

(1) Sõidu eest tasumist kontrollivad selleks õigust omavad ametiisikud.

(2) Sõitja on kohustatud esitama kontrolliõigusega ametiisikule sõidupileti või muu sõiduõigust tõendava dokumendi kontrollija esimesel nõudmisel.

(3) Sõidudokumentide kontrollimisel on sõitja sõidusoodustuse kasutamisel kohustatud kontrollimiseks esitama ka sõidusoodustuse kasutamise õigust tõendava dokumendi või ID-kaardi, kui isiku soodustuse kasutamise õigus nähtub Tallinna linnaosade valitsuste sotsiaalhoolekande osakondade, Tallinna Transpordiameti, SKAIS-i või EHIS-i andmebaasi andmetest.

6. peatükk
LÕPPSÄTTED

§ 11.  Määruste kehtetuks tunnistamine

Tunnistada kehtetuks Tallinna Linnavolikogu 17. detsembri 2009 määrus nr 42 “Tallinna ühistranspordis sõidu eest tasumise kord ja sõidupiletite hinnad” ning Tallinna Linnavolikogu 28. jaanuari 2010 määrus nr 7 ja 17. juuni 2010 määrus nr 36 “Tallinna Linnavolikogu 17. detsembri 2009 määruse nr 42 “Tallinna ühistranspordis sõidu eest tasumise kord ja sõidupiletite hinnad” muutmine”.

§ 12.  Rakendussätted

(1) Enne 1. jaanuari 2011 ostetud sõidu- ja ühiskaardid kehtivad aktiveeritud perioodi või neile märgitud tähtaja lõpuni.

(2) Ainult Eesti krooni vääringus talongid ja paberkandjal tunnipiletid kehtivad kuni 31. detsembrini 2011.

(3) Ostetud pileteid tagasi ei osteta, ümber ei vahetata ning sõitmata osa eest sõidupileti kehtivusaega ei pikendata ja raha ei tagastata.

(4) Enne 1. veebruari 2010 ostetud talongid ja tunnipiletid ei kehti alates 1. jaanuarist 2011.

(5) 1. jaanuarist kuni 14. jaanuarini 2011 ühissõiduki juhtide poolt müüdavate piletite ostmisel on ostja kohustatud tasuma kogu summa ühes vääringus (kas eurodes või kroonides).

§ 13.  Määruse jõustumine

Määrus jõustub 1. jaanuaril 2011.

 

 

 

 

Toomas Vitsut

Tallinna Linnavolikogu esimees