Linnavara valitseja muutmine (Asula tn 11) ja Tallinna Linnavalitsuse 3. novembri 2010 korralduse nr 1681-k punkti 3.2 kehtetuks tunnistamine

Tallinna Linnavalitsus 17.11.2010 korraldus number 1757
Kehtetuks tunnistamine 25.11.2020
Redaktsiooni kehtivus - 25.11.2020
AKTI TUNNISTAB KEHTETUKS:
Tlv k 25.11.2020 nr 1279

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

Tallinn

17. november

2010 nr

1757-k

 

 

Linnavara valitseja muutmine (Asula tn 11) ja Tallinna Linnavalitsuse 3. novembri 2010 korralduse nr 1681-k punkti 3.2 kehtetuks tunnistamine

 

 

 

Tallinna põhimääruse § 65 lg 5 alusel ja kooskõlas Tallinna Linnavolikogu 27. novembri 1997 määrusega nr 56 kinnitatud „Linnavara valitsemise korra“ p-dega 5.4, 14, 15 ja 17

 

 

         

1. Tallinna Linnavaraametil anda üle oma valitsemiselt ja bilansist Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuameti valitsemisele ja bilanssi Asula tn 11 kinnistu, kinnistusregistri registriosa nr 3281201, katastritunnus 78401:118:1770, pindala 2418 m², sihtotstarve elamumaa 50% ja ühiskondlike ehitiste maa 50%.

2. Linnavara üleandmine ja vastuvõtmine vormistada aktiga.

3. Tunnistada kehtetuks Tallinna Linnavalitsuse 3. novembri 2010 korralduse nr 1681-k „Akadeemia tee 34, Alasi tn 4, Alasi tn 6, Alasi tn 8, Alvari tn 37, Ankru tn 1, Asula tn 11, Endla tn 12, Erika tn 9, Erika tn 11, Erika tn 13, Erika tn 13a, E. Vilde tee 94, Hooldekodu tee 15, Hooldekodu tee 21, Hooldekodu tee 23 Hooldekodu tee 23a, Hooldekodu tee 23b, Loometsa tn 6, Maleva tn 2a, Meeliku tn 22/1, Meeliku tn 22/2, Meeliku tn 22/3; Meeliku tn 22/4, Meeliku tn 22/5, Meeliku tn 24/1, Meeliku tn 24/2, Meeliku tn 24/3; Meeliku tn 24/4, Meeliku tn 24/5, Männiku tee 96, Männiku tee 98a, Pae tn 48 ja Uus-Maleva tn 6 elamus asuvate eluruumide üüri suuruse kehtestamine“ punkt 3.2.

4. Tallinna Linnakantseleil teha korraldus teatavaks Tallinna Linnavaraametile ja Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuametile.

5. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

 

Edgar Savisaar

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär