Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid
 
17.11.2010- ...

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Tallinna Väike-Õismäe Gümnaasiumi likvideerimismenetluse lõpparuande teadmiseks võtmine ja likvideerimiskomisjoni tegevuse lõpetamine
Tallinna Linnavalitsus 17.11.2010 korraldus number 1753
Redaktsiooni kehtivus:17.11.2010 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

Tallinn

17. november

2010 nr

1753-k

 

 

Tallinna Väike-Õismäe Gümnaasiumi likvideerimismenetluse lõpparuande teadmiseks võtmine ja likvideerimiskomisjoni tegevuse lõpetamine

 

 

 

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lg 1 p 2, Tallinna põhimääruse § 501 lg 6, Tallinna Linnavolikogu 19. juuni 2003 määrusega nr 39 kinnitatud „Ametiasutuste hallatavate asutuste asutamise, haldamise, ümberkorraldamise ja lõpetamise korra“ p-de 6.8 ja 6.9 alusel ning kooskõlas Tallinna Linnavolikogu 11. veebruari 2010 otsuse nr 34 „Tallinna Väike-Õismäe Gümnaasiumi ja Tallinna Õismäe Humanitaargümnaasiumi ümberkorraldamine Tallinna Õismäe Humanitaargümnaasiumiks ja koolile uue nimetuse andmine“ p-ga 3

 

 

1. Võtta teadmiseks Tallinna Väike-Õismäe Gümnaasiumi likvideerimismenetluse lõpparuanne (lisa).

2. Lõpetada Tallinna Linnavalitsuse 10. märtsi 2010 korraldusega nr 354-k moodustatud Tallinna Väike-Õismäe Gümnaasiumi likvideerimiskomisjoni tegevus.

3. Tunnistada kehtetuks Tallinna Linnavalitsuse 10. märtsi 2010 korraldus nr 354-k „Tallinna Väike-Õismäe Gümnaasiumi likvideerimiskomisjoni moodustamine“.

4. Tallinna Haridusametil teha korraldus teatavaks likvideerimiskomisjoni liikmetele.

 

 

 

 

 

Edgar Savisaar

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär

 


Tallinna Linnavalitsuse 17. novembri 2010

korralduse nr 1753-k

LISA  

 

Tallinna Väike-Õismäe Gümnaasiumi likvideerimismenetluse lõpparuanne

 

 

 

Tallinna Linnavolikogu 11. veebruari 2010 otsuse nr 34 „Tallinna Väike-Õismäe Gümnaasiumi ja Tallinna Õismäe Humanitaargümnaasiumi ümberkorraldamine Tallinna Õismäe Humanitaargümnaasiumiks ja koolile uue nimetuse andmine“ alusel liideti Tallinna Väike-Õismäe Gümnaasium Tallinna Õismäe Humanitaargümnaasiumiga ja lõpetati Tallinna Väike-Õismäe Gümnaasiumi tegevus alates 1. septembrist 2010.

Tallinna Linnavalitsuse 10. märtsi 2010 korraldusega nr 354-k moodustatud Tallinna Väike-Õismäe Gümnaasiumi likvideerimiskomisjon alustas likvideerimismenetlust 10. maist ja lõpetas selle 1. novembril 2010.

Likvideerimiskomisjon juhindus likvideerimismenetluse läbiviimisel Tallinna Linnavolikogu 19. juuni 2003 määrusega nr 39 kinnitatud „Ametiasutuste hallatavate asutuste asutamise, haldamise, ümberkorraldamise ja lõpetamise korrast“ ja esitab selle punktide 6.8 ja 6.9 alusel linnavalitsusele likvideerimismenetluse lõpparuande alljärgnevalt.

1.    Teade asutuse ümberkorraldamise kohta avaldati 18. veebruaril 2010 ajalehes Eesti Päevaleht.

2.    Asutuse ümberkorraldamisest on informeeritud Haridus- ja Teadusministeeriumi, Rahandusministeeriumi ning Harju maavanemat.

3.    Likvideerimiskomisjon pidas kolm koosolekut.

4.    Tallinna Väike-Õismäe Gümnaasiumi arhivaalid on 30. augusti 2010 üleandmis-vastuvõtmisaktiga üle antud Tallinna Õismäe Humanitaargümnaasiumile.

5.    Koostatud on Tallinna Väike-Õismäe Gümnaasiumi bilanss ja kasumiaruanne 29.10.2010 seisuga.

Tallinna Väike-Õismäe Gümnaasiumi bilansis olev koolihoone ja staadion (Õismäe tee 50, kinnistusregistriosa nr 16415601) on vastavalt Tallinna Linnavalitsuse 29. septembri 2010 korraldusele nr 1483-k „Linnavara bilansilise kuuluvuse muutmine“ antud Tallinna Haridusameti bilanssi. Tallinna Väike-Õismäe Gümnaasiumi põhivara ja väheväärtuslik vara on üle antud aktidega Tallinna Õismäe Humanitaargümnaasiumile.

6.    Tallinna Väike-Õismäe Gümnaasiumi 31. augusti 2010 seisuga koondatud personalile on välja makstud ülesütlemise hüvitis, 33 pedagoogist on leidnud töö 30, 3 pedagoogi on lapsehoolduspuhkusel.

7.    Tallinna-Väike Õismäe Gümnaasiumi 218 koolikohustuslikust õpilasest jätkab õpinguid Tallinna Õismäe Gümnaasiumis 201 õpilast, ülejäänud õpivad teistes Tallinna ja Eesti koolides ning üks õpilane välismaal.

Tallinna Väike-Õismäe Gümnaasiumi likvideerimismenetluse lõpparuande on kooskõlastanud likvideerimiskomisjoni liikmed 29. oktoobril 2010.

 

 

 

Toomas Sepp

Linnasekretär