Tallinna Linnavalitsus 10.11.2010 korraldus number 1705.
Kloostrimetsa tee 58, Kloostrimetsa tee 56c ja Kloostrimetsa tee 56b asuvate endise maakoha "Moisaare nr 80" maade osaline tagastamine
Akt on asutusesiseseks kasutamiseks
alus AvTS § 35 lg 1 p 12, tähtaeg 24.10.2085

Aktile on aluseks

Rea nr Pealkiri Vastuvõtja Liik Nr Lisa nr Vastuvõtmine Jõustumine Avaldamine
1 Maakatastriseaduse § 18 kohaliku omavalitsuse pädevusse antud katastriüksuste sihtotstarvete määramise delegeerimine Tallinna Linnavalitsusele Tvk m 50 16.10.2003 23.10.2003 RT IV, 16.08.2013, 38