Tallinna Linnaarhiivi teenuste hindade kehtestamine

Tallinna Linnavalitsus 03.11.2010 korraldus number 1678
Kehtetuks tunnistamine 18.02.2015
Redaktsiooni kehtivus 03.11.2010 - 31.12.2011

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

Tallinn

3. november

2010 nr

1678-k

 

 

Tallinna Linnaarhiivi teenuste hindade kehtestamine

 

 

 

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lg 3 ja Euro kasutusele võtmise seaduse  § 5 lg 1 ja 2 alusel ning kooskõlas Tallinna Linnavolikogu 29. mai 2003 määrusega 34 kinnitatud „Linnavara kasutusse andmise korra“ p-ga 2.2, Tallinna Linnavolikogu 1. oktoobri 1998 määrusega nr 33 kinnitatud „Tallinna Linnaarhiivi põhimääruse“ p-ga 2.1.17 ja 4.4.4 ja Tallinna Linnavalitsuse 30. oktoobri 2002 määruse nr 117 "Hindade kehtestamine linna asutustes" p-ga 1:

 

 

1. Kehtestada 1. jaanuarist 2011 Tallinna Linnaarhiivi tasuliste teenuste hinnad alljärgnevalt:

1.1 Tallinna Linnaarhiivi ruumide üürimine:

1.1.1 nõupidamiste ruumi üür             38,35 eurot tund;

1.1.2 loengusaali üür                           38,35 eurot tund;

1.1.3 näitusesaali üür                           19,17 eurot ööpäev.

1.2. Arhiivitutvustused, loengud ja ekskursioonid:

1.2.1 gruppidele (kuni 25 inimest)      12,78 eurot külastuskord;

1.2.2 arhiivide ja Tallinna linna asutuste töötajatele ning arhiivinduse üliõpilastele on arhiivitutvustused ja ekskursioonid tasuta.

1.3 Arhiivipäringule vastamine kiirkorras (kahe tööpäeva jooksul) 9,59 eurot.

Hindadele ei lisandu käibemaks.

2. Loa Tallinna Linnaarhiivi ruumide üürimiseks annab linnaarhivaar-linnaarhiivi juhataja.

3. Linnaarhivaaril-linnaarhiivi juhatajal on õigus anda Tallinna linna asutustele linnaarhiivi ruume kasutusse tasuta.

4. Tunnistada kehtetuks Tallinna Linnavalitsuse 10. detsembri 2008 korraldus nr 2111-k „ Tallinna Linnaarhiivi teenuste hindade kehtestamine“ ja Tallinna Linnavalitsuse 3. veebruari 2010 korraldus nr 150-k „Tallinna Linnavalitsuse 10. detsembri 2008 korralduse nr 2111-k „Tallinna Linnaarhiivi teenuste hindade kehtestamine“ muutmine“.

5. Tallinna Linnakantseleil teha korraldus teatavaks Tallinna Linnaarhiivile ja Tallinna Ettevõtlusametile.


6. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

Edgar Savisaar

Linnapea

Priit Lello

 

Linna õigusdirektor linnasekretäri ülesannetes