Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Akt tunnistab kehtetuks
 
Tlv k 03.02.2010 nr 150
 
Tlv k 10.12.2008 nr 2111
Akt viitab
 
Tvk m 29.05.2003 nr 34
 
Tlv m 30.10.2002 nr 117
 
Tvk m 01.10.1998 nr 33
Akti tunnistab kehtetuks
 
Tlv k 18.02.2015 nr 229
Akti muudavad
 
Tlv k 21.12.2011 nr 2020
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Tallinna Linnaarhiivi teenuste hindade kehtestamine
Tallinna Linnavalitsus 03.11.2010 korraldus number 1678
Redaktsiooni kehtivus:03.11.2010 - 31.12.2011

 Redaktsioonid

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

Tallinn

3. november

2010 nr

1678-k

 

 

Tallinna Linnaarhiivi teenuste hindade kehtestamine

 

 

 

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lg 3 ja Euro kasutusele võtmise seaduse  § 5 lg 1 ja 2 alusel ning kooskõlas Tallinna Linnavolikogu 29. mai 2003 määrusega 34 kinnitatud „Linnavara kasutusse andmise korra“ p-ga 2.2, Tallinna Linnavolikogu 1. oktoobri 1998 määrusega nr 33 kinnitatud „Tallinna Linnaarhiivi põhimääruse“ p-ga 2.1.17 ja 4.4.4 ja Tallinna Linnavalitsuse 30. oktoobri 2002 määruse nr 117 "Hindade kehtestamine linna asutustes" p-ga 1:

 

 

1. Kehtestada 1. jaanuarist 2011 Tallinna Linnaarhiivi tasuliste teenuste hinnad alljärgnevalt:

1.1 Tallinna Linnaarhiivi ruumide üürimine:

1.1.1 nõupidamiste ruumi üür             38,35 eurot tund;

1.1.2 loengusaali üür                           38,35 eurot tund;

1.1.3 näitusesaali üür                           19,17 eurot ööpäev.

1.2. Arhiivitutvustused, loengud ja ekskursioonid:

1.2.1 gruppidele (kuni 25 inimest)      12,78 eurot külastuskord;

1.2.2 arhiivide ja Tallinna linna asutuste töötajatele ning arhiivinduse üliõpilastele on arhiivitutvustused ja ekskursioonid tasuta.

1.3 Arhiivipäringule vastamine kiirkorras (kahe tööpäeva jooksul) 9,59 eurot.

Hindadele ei lisandu käibemaks.

2. Loa Tallinna Linnaarhiivi ruumide üürimiseks annab linnaarhivaar-linnaarhiivi juhataja.

3. Linnaarhivaaril-linnaarhiivi juhatajal on õigus anda Tallinna linna asutustele linnaarhiivi ruume kasutusse tasuta.

4. Tunnistada kehtetuks Tallinna Linnavalitsuse 10. detsembri 2008 korraldus nr 2111-k „ Tallinna Linnaarhiivi teenuste hindade kehtestamine“ ja Tallinna Linnavalitsuse 3. veebruari 2010 korraldus nr 150-k „Tallinna Linnavalitsuse 10. detsembri 2008 korralduse nr 2111-k „Tallinna Linnaarhiivi teenuste hindade kehtestamine“ muutmine“.

5. Tallinna Linnakantseleil teha korraldus teatavaks Tallinna Linnaarhiivile ja Tallinna Ettevõtlusametile.


6. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

Edgar Savisaar

Linnapea

Priit Lello

 

Linna õigusdirektor linnasekretäri ülesannetes