Tuulemaa tn 6 sotsiaalmajutusüksuse hoones asuva sauna pileti hinna kehtestamine

Tallinna Linnavalitsus 27.10.2010 korraldus number 1652
Kehtetuks tunnistamine 01.08.2015
Redaktsiooni kehtivus - 01.08.2015

AKTI TUNNISTAB KEHTETUKS:
Tlv k 17.06.2015 nr 1027, jõustumine 01.08.2015

 

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

Tallinn

27. oktoober

2010 nr

1652-k

 

 

Tuulemaa tn 6 sotsiaalmajutusüksuse hoones asuva sauna pileti hinna kehtestamine

 

 

 

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lg 3 ja euro kasutusele võtmise seaduse § 5 lg-te 1 ja 2 alusel ning kooskõlas Tallinna Linnavalitsuse 30. oktoobri 2002 määruse nr 117 “Hindade kehtestamine linna asutustes“ p-ga 1

 

 

         

1. Kehtestada 1. jaanuarist 2011 Tuulemaa tn 6 sotsiaalmajutusüksuse hoones asuva sauna pileti hinnaks kõikidele isikutele alates 7. sünnipäevast 1,60 eurot.

2. Lastele kuni 7. sünnipäevani on sauna kasutamine tasuta.

3. Tunnistada 1. jaanuarist 2011 kehtetuks Tallinna Linnavalitsuse 7. veebruari 2007 korraldus nr 213-k „Tuulemaa tn 6 sotsiaalmajutusüksuse hoones asuva sauna pileti hinna kehtestamine“.

4. Tallinna Linnavaraametil:

4.1 avaldada korraldus Tallinna veebilehel.

4.2 teha korraldus teatavaks linnaosade valitsustele, Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuametile ning linna asutusele Tallinna Sotsiaaltöö Keskus.

5. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

 

Edgar Savisaar

Linnapea

Priit Lello

 

Linna õigusdirektor

linnasekretäri ülesannetes