Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

AKTAL
Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Lasnamäe elamualade üldplaneeringu kehtestamine
Tallinna Linnavolikogu 21.10.2010 otsus number 238
Redaktsiooni kehtivus:20.11.2019 - ...

 Redaktsioonid

REDAKTSIOON:
Tlv k 20.11.2019 nr 1505

TALLINNA LINNAVOLIKOGU

 

OTSUS

 

 

Tallinn

21. oktoober 2010 nr 238

 

 

 

 

Lasnamäe elamualade üldplaneeringu kehtestamine

 

 

 

Planeerimisseaduse § 23 lg 6, § 24 lg-te 3 ja 6, kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 p 31, Tallinna Linnavolikogu 29. mai 2003 määrusega nr 35 kinnitatud “Tallinna linna ehitusmääruse” § 12 lg 2 alusel ning kooskõlas Tallinna Linnavolikogu 11. jaanuari 2001 määrusega nr 3 kehtestatud “Tallinna üldplaneeringuga” ja arvestades nii otsusele lisatud Tallinna Linnaplaneerimise Ameti koostatud seletuskirjas esitatud kui ka järgmiste põhimotiivide ja kaalutlustega:

- üldplaneeringu elluviimine aitab tagada linnaosa ruumilise arengu eesmärkide saavutamist, milleks on Lasnamäe elamualade struktuuri loogilisemaks ja organiseeritumaks muutmine; Lasnamäe elamuehituse jätkamine, arvestades üldplaneeringus pakutud struktuuri, väljakujunenud infrastruktuuri ning vabade maade olemasolu; rohelise võrgustiku väljaarendamine; teede infrastruktuuri parandamine; territooriumi funktsioonide mitmekesistamine ning olemasoleva elukeskkonna välisilme parendamine, seades ette tingimused hoonestuse korrastamiseks;

- üldplaneering aitab eesmärkide täitmisele kaasa maakasutuse suunamisega, sh teedevõrgustikuga seonduva logistika ja liikluse, tehnovõrgu vajaduste väljaselgitamise ja parendamise meetmete ning vabade maa-alade edasise kasutuse määramisega;

- üldplaneering aitab kaasa kogu Tallinna säästlikumale arendamisele, sh valglinnastumise aeglustamisele, võimaldades rajada uusi mitmekesisemaid korterelamualasid uutel vabadel hoonestusaladel;

- suuremad uued hoonestatavad alad paiknevad eelkõige Loopealse, Paevälja ja Kurepõllu asumites. Tihendatavaid piirkondi leidub ka olemasolevates asumites, peamiselt siiski tõmbekeskustes;

üldplaneering aitab tagada ajalooliselt välja kujunenud Sikupilli asumi miljööväärtuslike hoonestusalade säilimist, määrates alale kaitse- ja kasutustingimused;

- üldplaneering näeb ette uutes arenduspiirkondades asukohad vajalike lasteasutuste rajamiseks, aitab tagada kaubandus- ja teenindusvõrgu kättesaadavuse ning tugevdab linnaosa väiksemaid tõmbekeskuseid;

- üldplaneering määrab kindlaks asukohad uutele magistraaltänavatele ja magistraaltänavate tähtsamatele sõlmpunktidele.

 

 

     

1. Kehtestada Tallinna Linnaplaneerimise Ameti poolt koostatud Lasnamäe elamualade üldplaneering vastavalt lisadele 1-20. Planeeringuga täiendatakse ja täpsustatakse Tallinna Linnavolikogu 11. jaanuari 2001 määrusega nr 3 kehtestatud “Tallinna üldplaneeringut” Lasnamäe linnaosa territooriumil elamualade osas, määratakse Lasnamäe elamualade territooriumi edasised arengusuunad, antakse võimalused mitmekesistada territooriumi funktsionaalsust ning määratakse ehitustegevuse suunamiseks ja koordineerimiseks uute elamu- ja ettevõtlusalade võimalikud asukohad. Üldplaneeringuga määratavad põhimõtted ja tingimused on esitatud planeeringu tekstilises osas ja joonistel.
(Kehtetu - Narva mnt 170 kinnistu detailplaneering planeeritud maa-ala osas -  Tlv k 20.11.2019 nr 1505)

2. Lasnamäe elamualade üldplaneering on üldplaneeringu alal aluseks detailplaneeringutele, mis üldplaneeringu kehtestamise ajaks ei ole vastu võetud ega kehtestatud. Algatatud, kuid vastuvõtmata detailplaneeringu ja üldplaneeringus sätestatud tingimuste vastuolu korral kaalub ja analüüsib Tallinna Linnaplaneerimise Amet algatatud detailplaneeringu sobivust keskkonda igal üksikjuhul eraldi, arvestades seejuures nii õiguskindluse põhimõtet kui ka õiguspärast ootust ja avalikku huvi.

3. Tallinna Linnaplaneerimise Ametil avaldada otsus ajalehes, milles Tallinn avaldab ametlikke teadaandeid.

4. Otsust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates otsuse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

Toomas Vitsut

Tallinna Linnavolikogu esimees

 

LISA 1 - Seletuskiri Tallinna Linnavolikogu otsuse “Lasnamäe elamualade üldplaneeringu kehtestamine” juurde
LISA 2 - Lasnamäe elamualade üldplaneering Tekstiline osa
LISA 3 - Teemakaart 1
LISA 4 - Teemakaart 2
LISA 5 - Teemakaart 3
LISA 6 - Teemakaart 4
LISA 7 - Teemakaart 5
LISA 8 - Teemakaart 6
LISA 9 - Teemakaart 7
LISA 10 - Teemakaart 8
LISA 11 - Teemakaart 9
LISA 12 - Teemakaart 10
LISA 13 - Teemakaart 11
LISA 14 - Teemakaart 12
LISA 14.1 - Teemakaart 12.1
LISA 14.2 - Teemakaart 12.2
LISA 14.2.1 - Teemakaart 12.2.1
LISA 14.3 - Teemakaart 12.3
LISA 14.4 - Teemakaart 12.4
LISA 14.5 - Teemakaart 12.5
LISA 14.6 - Teemakaart 12.6
LISA 14.7 - Teemakaart 12.7
LISA 15 - Teemakaart 13
LISA 16 - Teemakaart 14
LISA 17 - Lisakaart 1
LISA 18 - Lisakaart 2
LISA 19 - Lisakaart 3
LISA 20 - Lisakaart 4