Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Tallinna Linnavalitsuse määruste muutmine seoses euro kasutusele võtmisega
Tallinna Linnavalitsus 27.10.2010 määrus number 83
Jõustumine:01.01.2011
Redaktsiooni kehtivus:01.01.2011 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

 

MÄÄRUS

 

 

 

 

 

Tallinn

27. oktoober

2010 nr 83

 

 

 

 

Tallinna Linnavalitsuse määruste muutmine seoses euro kasutusele võtmisega

 

 

 

 

 

 

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lg 1 p 3 ja euro kasutusele võtmise seaduse § 5 lg-te 1 ja 2 alusel.

 

 

 

 

 

         

§ 1.  Tallinna Linnavalitsuse 4. aprilli 2007 määruse nr 26 "Intressitoetuse reservi lepingu vormi ja panga pakkumuse vormi kinnitamine" lisas 1 ja 2 tehakse järgmised muudatused:

1) lisa 1 punkt 2.1.3.2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

 „2.1.3.2 pank arvutab netolaenu baasil välja intressimäära (täpsusega x,xxx% aastas), et netolaenu kuumakse oleks võimalikult lähedane (ühe euro täpsusega) baasmaksega. Sellist sobivat intressimäära nimetatakse kliendiintressimääraks;“;

2) lisa 1 punkt 3.2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

 „3.2 amet on kohustatud kandma panga arvelduskontole intressitoetuse reservi summa ................. (summa sõnadega) eurot 10 (kümne) päeva jooksul alates lepingu sõlmimisest.“;

3) lisa 2 punkt 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

 „2. Taotleme intressitoetuse reservi summas ............................ (eurot), mis tuleneb intressitoetuse maksimaalse protsentmääraga korrutatud laenude väljastusmahu prognoosist lepingu sõlmimisega algavaks 18. (kaheksateistkümneks) kuuks vastavalt järgmistele kliendigruppidele: müügiprognoos:

2.1 korteriühistud ............................. (eurot);

2.2 hooneühistud .............................. (eurot);

2.3 valitsejad ..................................... (eurot);

2.4 omanikud ..................................... (eurot);

2.5 teised ühise majandamise vormid: ........................ ; .......................... (loetleda; eurot).“;

4) lisa 2 punkt 4.6 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

 „4.6 kuuintressi arvestuse aluseks on .........-päevane kuu, .........-päevane aasta ja ....... eurot ning“;

5) lisa 2 punkt 5.2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

 „5.2 maksimaalset netolaenu ....................... (eurot) kõigi eluruumide ja mitteeluruumide üldpinna ühe ruutmeetri kohta;“;

6) lisa 2 punkt 5.3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

 „5.3 laenulepingu muutmise ning ennetähtaegse lõpetamise kulu suurust .......... (täpsustada % või euro koos käibemaksuga);“;

7) lisa 2 punkt 5.4 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

 „5.4 laenulepingu sõlmimise kulu suurust .............. (täpsustada % või euro koos käibemaksuga).“.

§ 2.  Tallinna Linnavalitsuse 20. detsembri 2006 määrusega nr 104 "Sotsiaalmajutusüksusesse majutamise kord" kinnitatud lisas 2 „Majutusleping“ tehakse järgmised muudatused:

1) lisa 2 punkt 3.1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

 „3.1 Kasutaja kohustub maksma Kasutusse andjale tasu Lepingu alusel igakuiselt ............ eurot ühe voodikoha eest kalendrikuus vastavalt kasutusse antud voodikohtade arvule. Igakuise tasu suurus on .......... eurot.“;

2) lisa 2 punkt 3.3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

 „3.3 Lepingu kehtimisel kalendrikuust lühemal perioodil (sõlmimise ja lõpetamise kuul) arvestatakse voodikoha kasutamise tasuks .......... eurot ühe ööpäeva eest.“.

§ 3.  Tallinna Linnavalitsuse 19. detsembri 1997 määrusega nr 99 kinnitatud "Linnavara valdamise, kasutamise ja käsutamisega seotud toimingute registreerimise korras" tehakse järgmised muudatused:

1) punkt 5.1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

 „5.1 kinnisvara, hoone või rajatise või selle osa ning muu vallasvara puhul väärtusega üle 3200 euro ning aktsiate ja osade puhul - linnavaraamet;“;

2) punkt 5.2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

 „5.2 vallasvara puhul väärtusega üle 320 euro kuni 3200 eurot - linnavara valitseja, kelle valitsemisel oli võõrandatav vara;“;

3) punkt 5.3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

 „5.3 vallasvara puhul väärtusega kuni 320 eurot - linnavara valitsema volitatud asutus, aga ka linnavara valitseja, kui võõrandatav vara oli tema bilansis.“;

4) punkt 12.1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

 „12.1 kinnisvara, hoone või selle osa (edaspidi mitteeluruum), rajatise või selle osa ning muu vallasvara puhul väärtusega üle 3200 euro - linnavaraamet;“;

5) punkt 12.2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

 „12.2 vallasvara puhul väärtusega üle 320 euro kuni 3200 eurot - linnavara valitseja;“;

6) punkt 12.3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

 „12.3 vallasvara puhul väärtusega kuni 320 eurot - linnavara valitsema volitatud asutus, aga ka linnavara valitseja, kui kasutusse antud vara on tema bilansis.“;

7) punkt 28 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

 „28. Linnavara valitseja ja linnavara valitsema volitatud asutus esitab linnavaraametile muu linnavara, mille väärtus on üle 3200 euro kasutusse andmisel vara kasutusse andmise lepingu koopia 5 tööpäeva jooksul, arvates vara kasutusse andmise lepingule allakirjutamise päevale järgnevast tööpäevast.“;

8) punkt 54.1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

 „54.1 hoone või rajatise või selle osa ning muu vallasvara puhul väärtusega üle 12 700 euro mahakandmisel ja hävitamisel - linnavaraamet;“;

9) punkt 54.2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

 „54.2 vallasvara puhul väärtusega üle 1917,35 euro kuni 12 700 eurot - linnavara valitseja, kelle valitsemisel oli mahakantud ja hävitatud vara;“;

10) punkt 54.3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

 „54.3 vallasvara puhul väärtusega kuni 1917,35 eurot - linnavara valitsema volitatud asutus, aga ka linnavara valitseja, kui mahakantud või hävitatud vara oli tema bilansis.“.

§ 4.  Tallinna Linnavalitsuse 12. detsembri 1997 määrusega nr 95 kinnitatud "Hoonestamata riigimaa enampakkumisega erastamise eeltoimingute korra" punkt 16.5 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

 „16.5 maa maksustamishind (eurot ruutmeetrilt);“.

§ 5.  Tallinna Linnavalitsuse 19. septembri 1997 määrusega nr 65 kinnitatud "Õigusvastaselt võõrandatud maa tagastamise kord Tallinnas" tehakse järgmised muudatused:

1) punkt 34.1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

 „34.1 maa tagastamise toimiku koostamise tasu - 12,78 eurot;“;

2) punkt 34.2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

 „34.2 katastritoimiku koostamise tasu plaani- ja kaardimaterjali alusel - 22,37 eurot.“.

§ 6.  Tallinna Linnavalitsuse 15. septembri 1995 määrusega nr 61 kinnitatud "Eluruumide erastamise eeskirjas" ja selle lisas tehakse järgmised muudatused:

1) punkti 13 kolmas lause muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

 „13. Kohustatud subjekt võib kokkuleppe kinnitamise eest võtta rahalist tasu, mille suurus ei tohi ületada 1,60 eurot.“;

2) lisa teine lause muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

 „Müügilepingu alusel kohustun tasuma järelmaksu ................................................... eurot

                                                                                    (summa sõnade ja numbritega)

 ja järelmaksu jääksummale lisanduva iga-aastase intressi järgmistel tingimustel:

 järelmaksu tasumise esimene tähtaeg on .........................,

 järelmaksu tasumise viimane tähtaeg on .........................,

 seega kokku ...... kvartalit, kusjuures igas kvartalis tuleb tasuda ............ eurot pluss intress, mis arvatakse kvartali alguses tasumata võlasummalt.“.

§ 7.  Tallinna Linnavalitsuse 16. jaanuari 2008 määruse nr 4 "Riikliku pensionikindlustuse seaduse alusel pensioni saaja maamaksuvabastuse avalduse vormi ning represseeritu ja represseerituga võrdsustatud isiku maamaksuvabastuse avalduse vormi kinnitamine" lisa 1 esimene lause muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

 „Palun vabastada mind maamaksust kuni 44,74 euro ulatuses vastavalt Tallinna Linnavolikogu 10. veebruari 2005 määrusele nr 11 „Maamaksuvabastuse taotlemise ja menetlemise kord“.“.

§ 8.  Tallinna Linnavalitsuse 24. märtsi 2010 määruse nr 28 "Hoonete või nende osade pakkumise teel kasutusse andmise tasu miinimummäärad" §-s 1 tehakse järgmised muudatused:

 „§ 1. Kinnitada Tallinna linnale kuuluvate hoonete või nende osade (edaspidi äriruum) pakkumise teel kasutusse andmise tasu miinimummäärad ühe ruutmeetri kohta kuus kasutusotstarbest lähtuvalt järgmiselt:

1) jaekaubandus

3,07 eurot/m²;

2) toiduainete jaekaubandus, välja arvatud alkohoolsed joogid

1,92 eurot/m²;

3) toiduainete (välja arvatud alkohoolsete jookide), käsitöötoodete ja raamatute jaekaubandus, kauplemispinna suurusega alla 70 m²

 

1,60 eurot/m²;

4) toitlustus

3,07 eurot/m²;

5) toitlustus ilma alkohoolsete jookideta

2,05 eurot/m²;

6) olmeteenindus

3,07 eurot/m²;

7) büroo

3,58 eurot/m²;

8) tööstus ja tootmine

2,05 eurot/m²;

9) ladu

2,05 eurot/m²;

10) garaa˛

2,05 eurot/m²;

11) kultuuri-, haridus-, teadus-, tervishoiu-, spordi- ja sotsiaalhooldusalane ning heategevuslik mittetulundustegevus

 

0,96 eurot/m²;

12) kultuuri-, haridus-, teadus-, tervishoiu-, spordi- ja sotsiaalhooldusalane ning heategevuslik mittetulundustegevus südalinnas (Tallinna Linnavolikogu 30. jaanuari 2003 määruse nr 9 lisa punkti 5.2.2 tähenduses) ja vanalinnas (Tallinna Linnavolikogu 30. jaanuari 2003 määruse nr 9 lisa punkti 5.2.1 tähenduses)

 

 

 

 

1,28 eurot/m².“.

§ 9.  Tallinna Linnavalitsuse 13. augusti 2003 määrusega nr 73 "Tallinna linna omandis oleva äriruumi üürilepingu tüüpvormi kinnitamine" kinnitatud lisas 1 „Äriruumi üürileping“ tehakse järgmised muudatused:

1) lisa 1 punkt 10 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

 „10. Üüri kogusumma:

............. eurot/kuus“;

2) lisa 1 punkt 14 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

 „14. Kindlustuskohustus:

 Ei kohaldata / ............. euro suuruses kindlustusväärtuses“.

§ 10.  Tallinna Linnavalitsuse 16. oktoobri 1998 määrusega nr 65 kinnitatud "Elamus tarbitud vee arvestamise korras" tehakse järgmised muudatused:

1) punkt 2.1.1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

 „2.1.1 Vee tariif määratakse elamus tarbitud vee ja selle kanaliseerimise maksumuse jagamisega elamu eluruumide üldpinnale järgmiselt:

[eurot/m2]

 (2.1),

 kus:

  

  

 pv - vee tariif (eurot/m2) kuus;

  

  

Lv - vee tarbimus (m3) elamus kuus;

  

  

Lv= Lvd - Lvh

[m3]

 (2.2),

 kus:

  

  

Lvd - vee tarbimus (m3) elamus veemõõturi järgi kuus;

  

  

Lvh - vee kulu (m3) elamu tehnosüsteemide hooldamisel, avariidel ja üldkasutatavate ruumide korrashoidmisel arveldataval kuul;

  

  

Hv - vee kasutamise ja reovee ärajuhtimise hind (eurot/m3).

  

  

[euro]

 (2.3),

 kus:

  

  

Hkv - joogivee müügihind (eurot/m3);

  

  

Hhv - reovee ärajuhtimise ja puhastamise tasu (eurot/m3).

  

  

Sd - elamu eluruumide üldpind (m2)

  

  

[m²]

  

 (2.4),

 kus:

  

  

 isf - i- korteri üldpind (m2);

  

  

 i - (1,...,n)-elamu korterid.“;

  

  

           

2) punkt 2.1.2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

 „2.1.2 Korteri vee ja kanalisatsiooni makse määratakse vee tariifi ja eluruumi üldpinna korrutisena järgmiselt:

[euro]

 (2.5),

 kus:

  

  

iTv - i- korteri vee ja kanalisatsiooni makse kuus (eurodes).“;

  

  

       

3) punkt 2.1.3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

 „2.1.3 Korteri vee ja kanalisatsiooni abonenttasu määratakse elamu abonenttasu jagamisega elamu korterite arvuga järgmiselt:

iTa = Pa / F

[euro]

 (2.5a),

 kus:

  

  

iTa - i-korteri vee ja kanalisatsiooni abonenttasu kuus (eurodes);

  

  

Pa- elamu vee ja kanalisatsiooni abonenttasu kuus (eurodes);

  

  

F - korterite arv elamus (tk).“;

  

  

       

4) punkt 2.1.4 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

 „2.1.4 Korteri vee ja kanalisatsiooni kogumakse määratakse järgmiselt:

iTw = iTv iTa

[euro]

 (2.5b),

 kus:

  

  

iTw - i-korteri vee ja kanalisatsiooni kogumakse kuus (eurodes).“;

  

  

       

5) punkt 2.2.1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

 „2.2.1 Vee tariif määratakse elamus tarbitud vee ja selle kanaliseerimise maksumuse jaotusena elamu eluruumide vee tarbimistingimustega kaalutud üldpinnale järgmiselt:

[eurot/m2]

 (2.6),

 kus:

  

  

 ilvn- korteri veetarbimise tingimusi iseloomustav koefitsient, mis võrdsustatakse vee ööpäevase tarbimisnormiga m3-tes antud tingimustes vastavalt Tallinna Linnavalitsuse 28. veebruari 1992 määrusele nr 36.“;

6) punkt 2.2.2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

 „2.2.2 Korteri vee ja kanalisatsiooni makse määratakse vee tariifi ja eluruumi kaalutud üldpinna korrutisena järgmiselt:

 [euro]

 (2.7).“;

7) punkt 3.1.1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

 „3.1.1 Veemõõturitega korteri vee ja kanalisatsiooni makse määratakse korteri veemõõturite näitude järgi järgmiselt:

iTv = ilHv

 [euro]

 (3.1),

 kus:

  

  

 ilv - i- korteri veekulu veemõõturite näitude järgi kuus;

  

  

 i=(1,...,m) - veemõõturitega korterid.“;

  

  

       

8) punkt 3.1.2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

 „3.1.2 Veemõõturita korteri vee ja kanalisatsiooni makse tariif määratakse elamu vee tarbimise ja veemõõturitega korterite tarbimise vahe jagamisega veemõõturiteta korterite üldpinnaga järgmiselt:

pv=(Lv × Hv-/

 [eurot/m2]

 (3.2),

 kus:

  

  

pv - veemõõturiteta korteri vee ja kanalisatsiooni makse tariif;

  

  

i = (m 1,...,n) - veemõõturiteta korterid.“;

  

  

       

9) punkt 3.1.3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„3.1.3 Veemõõturiteta korteri vee ja kanalisatsiooni makse määratakse makse tariifi ja eluruumi üldpinna korrutisena järgmiselt:

iTv= pv ×

[euro]

(3.3),

kus:

 

 

i= (m 1,...,n) - veemõõturiteta korterid.“;

 

 

10) punkt 3.1.4 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

 „3.1.4 Kui i-eluruum on ettevõtja poolt elamus üüritud ruum, siis

iTvr = iTv × Hvr/Hv

 [euro]

 (3.4),

 kus:

  

  

 iTvr - üüritud eluruumi vee ja kanalisatsiooni makse;

  

  

 Hvr - juriidilise isiku vee kasutamise ja reovee ärajuhtimise hind;

  

  

Hvr= Hkvr Hhvr

 [euro]

 (3.5),

 kus:

  

  

 Hkvr - joogivee müügihind juriidilisele isikule (eurot/m3);

  

  

 Hhvr - reovee ärajuhtimise ja puhastamise tasu juriidilisele isikule (eurot/m3).“;

  

  

           

11) punkt 3.2.2 esimene lause muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

 „3.2.2 Elamu veetarbimise ja korterite veetarbimiste summa vahena võib tekkida vee kadu:

Tk = Lv × Hv-

 [euro]

 (3.6),

 kus:

  

  

 Tk - vee kadu.“;

  

  

12) punkt 4.1.1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

 „4.1.1 Vee tariif määratakse elamute grupis tarbitud vee ja selle kanaliseerimise maksumuse jaotusena elamute grupi elamuruumide üldpinnale järgmiselt:

 [eurot/m2]

 (4.1),

 kus:

  

  

 Lvg - vee tarbimus elamute grupis kuus (m3);

  

  

Lvg= Lvgd - Lvgh

[m3]

 (4.2),

 kus:

  

  

 Lvgd - vee tarbimus (m3) elamute grupis veemõõturi järgi kuus;

  

  

 Lvgh - vee kulu (m3) elamute tehnosüsteemide hooldamisel, avariidel ja üldkasutatavate ruumide korrashoidmisel arveldataval kuul;

  

  

 j= (1, ..., t) - elamud elamute grupis.“;

  

  

           

13) punkt 4.1.2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

 „4.1.2 Elamute grupi korteri vee ja kanalisatsiooni makse määratakse vee tariifi ja eluruumi üldpinna korrutisena järgmiselt:

 [euro]

 (4.3).“;

14) punkt 4.2.1.1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

 „4.2.1.1 Veemõõturiga korteri vee- ja kanalisatsiooni makse määratakse korteri veemõõturite näitude järgi järgmiselt:

ij Tv = ijlv × Hv

 [euro]

 (4.4),

 kus:

  

  

 ij Tv - j - elamu i-korteri makse;

  

  

 i= (1,...,m) - veemõõturitega korterid.“;

  

  

15) punkt 4.2.1.2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

 „4.2.1.2 Veemõõturiteta korteri vee ja kanalisatsiooni makse tariif määratakse elamugrupi vee tarbimise ja elamute veemõõturitega korterite veetarbimise vahe jagamisega elamute veemõõturiteta korterite üldpinnaga järgmiselt:

= (Lvg × Hv -

 [eurot/m2]

 (4.5),

 kus:

  

  

 - veemõõturiteta korteri maksetariif.

  

  

 Kui

  

  

 >2 Hv(lvn D) / sn

  

 (4.6),

 

  

  

 siis

  

  

 = 2 Hv (lvn × D) / sn

  

 (4.7),

 

  

  

 kus:

  

  

 - maksetariif vee tarbimisnormist lähtuvalt;

  

  

 lvn - vee tarbimisnorm m3-tes vastavalt Tallinna Linnavalitsuse 28. veebruari 1992 määrusele nr 36;

  

  

 D - ööpäevade arv arveldatavas kuus;

  

  

 sn = 18, s.o elaniku eluruumi normpind vastavalt Vabariigi Valitsuse 26. jaanuari 1999 määrusele nr 38.“;

  

  

       

16) punkt 4.2.1.3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

 „4.2.1.3 Veemõõturiteta korteri vee ja kanalisatsiooni makse määratakse makse tariifi ja eluruumi üldpinna korrutisena järgmiselt:

 [euro]

 (4.8),

 kus:

  

  

 pv= ; , kui tingimus (3.6) on täidetud;

  

  

 i - (m 1, .... , n) - veemõõturiteta korterid.“;

  

  

17) punkt 4.2.1.4 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

 „4.2.1.4 Vee kao tariif määratakse grupi veemõõturi näidu järgse maksumuse ja korterite maksete summa vahe jagamisega elamutegrupi eluruumide üldpinnale järgmiselt:

pvk =

 [eurot/m2]

 (4.9),

 kus:

  

  

 pvk - veekao tariif.“;

  

  

18) punkt 4.2.1.5 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

 „4.2.1.5 Korteri veekao makse määratakse veekao tariifi ja eluruumi üldpinna korrutisena järgmiselt:

 [euro]

 (4.10),

 kus:

  

  

 ij Tvk - korteri veekao makse.“.

  

  

§ 11.  Tallinna Linnavalitsuse 7. mai 2003 määrusega nr 38 "Tallinna linna omandis olevate eluruumide üürile andmisel kasutatavate üürilepingute vormide ja tingimuste, elamu sisekorraeeskirja ning eluruumi üleandmise akti ja vastuvõtmise akti vormide kinnitamine" kinnitatud lisades 2, 4, 6, 8, 10 ja 12 tehakse järgmised muudatused:

1) lisa 2 punkt 9 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

 „9. Üüri summa kuus:

 ........... eurot“;

2) lisa 4 punkt 9 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

 „9. Üüri summa kuus:

 ........... eurot“;

3) lisa 6 punkt 9 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

 „9. Üüri summa kuus:

 .......... eurot“;

4) lisa 8 punkt 9 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

 „9. Üüri summa kuus:

 .......... eurot“;

5) lisa 10 punkt 9 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

 „9. Üüri summa kuus:

 .......... eurot“;

6) lisa 12 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

 „9. Üüri summa kuus:

 .......... eurot“.

§ 12.  Tunnistada kehtetuks Tallinna Linnavalitsuse:

1) 17. märtsi 1995 määrus nr 15 "Korteri põhiüüri piirmäära kehtestamine";

2) 26. jaanuari 1996 määrus nr 10 "Tallinna Linnavalitsuse 17. märtsi 1995 määruse nr 15 "Korteri põhiüüri piirmäära kehtestamine" muutmine";

3) 18. juuli 1997 määrus nr 59 "Hoonestusõiguse seadmise lepingu ja maarendilepingu tüüpvormi kinnitamine";

4) 10. oktoobri 1997 määrus nr 74 "Hoonestusõiguse seadmise lepingu tüüpvormi muutmine";

5) 10. mai 2000 määrus nr 32 "Tallinna linnale kuuluvate eluruumide üürimist taotlevate isikute üle arvestuse pidamise ja eluruumide üürile andmise korra rakendamine";

6) 25. oktoobri 2000 määrus nr 74 "Tallinna Linnavalitsuse 17. mai 2000 määrusega nr 33 kinnitatud Korteriühistute asutamise ning elamute haldamise ja majandamise üleandmise rahalise toetamise korra muutmine";

7) 3. jaanuari 2001 määrus nr 7 "Tallinna Linnavalitsuse määruste muutmine";

8) 31. oktoobri 2001 määrus nr 114 "Tallinna Linnavalitsuse 17. mai 2000 määrusega nr 33 kinnitatud korteriühistute asutamise ning elamute haldamise ja majandamise üleandmise rahalise toetamise korra muutmine ja kinnitamine uues redaktsioonis";

9) 6. veebruari 2002 määrus nr 14 "Tallinna Linnavalitsuse 17. mai 2000 määrusega nr 33 kinnitatud korteriühistute asutamise ning elamute haldamise ja majandamise üleandmise rahalise toetamise korra muutmine";

10) 7. aprilli 2003 määrus nr 30 "Tallinna Linnavalitsuse 31. oktoobri 2001 määruse nr 114 ja Tallinna Linnavalitsuse 17. mai 2000 määrusega nr 33 kinnitatud korteriühistute asutamise ning elamute haldamise ja majandamise üleandmise rahalise toetamise korra muutmine";

11) 10. novembri 2004 määrus nr 86 "Tallinna Linnavalitsuse 17. mai 2000 määrusega nr 33 kinnitatud “Korteriühistute asutamise ning elamute haldamise ja majandamise üleandmise rahalise toetamise korra” muutmine";

12) 4. aprilli 2007 määruse nr 27 "Intressitoetuse reservi taotluste hindamise ja menetlemise komisjoni põhimäärus" § 8.

§ 13.  Määrus jõustub 1. jaanuaril 2011.

 

 

 

 

Edgar Savisaar

Linnapea

Priit Lello

 

Linna õigusdirektor   linnasekretäri ülesannetes