Alates 2020. aasta sügisest luuakse Tallinna õigusakte Teele infosüsteemis. Sealt leiad õigusaktid, mis on vastu võetud pärast 17. septembrit 2020. Vanemad õigusaktid on kättesaadavad siin, Tallinna õigusaktide registris.

Kasutaja  
Parool

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Tallinna Linnavalitsuse spordivaldkonna määruste muutmine seoses euro kasutusele võtmisega
Tallinna Linnavalitsus 13.10.2010 määrus number 79
Jõustumine:18.10.2010
Kehtetuks tunnistamine:22.10.2012
Redaktsiooni kehtivus:18.10.2010 - 22.10.2012

AKTI TUNNISTAB KEHTETUKS:
Tlv m 17.10.2012 nr 49, jõustumine 22.10.2012

 

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

 

MÄÄRUS

 

 

 

 

 

Tallinn

13. oktoober

2010 nr 79

 

 

 

 

Tallinna Linnavalitsuse spordivaldkonna määruste muutmine seoses euro kasutusele võtmisega

 

 

 

 

 

 

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lg 1 p 2 ja euro kasutusele võtmise seaduse § 5 lg-te 1 ja 2 alusel ning kooskõlas Tallinna Linnavolikogu 21. augusti 2008 määruse nr 28 „Sporditegevuse toetamise kord“ § 19 lg-ga 3.

 

 

 

 

 

         

§ 1.  Tallinna Linnavalitsuse 26. veebruari 2003 määrusega nr 22 „Tallinna linna eelarvest spordiehitiste omanikele ja valdajatele eraldatava toetuse taotluse, toetuse eraldamise lepingu ja toetuse kasutamise aruande vormide kinnitamine“ kinnitatud lisa 2 punktides 2.1 ja 4.3 asendatakse sõna „krooni“ sõnaga „eurot“.

§ 2.  Tallinna Linnavalitsuse 18. septembri 2002 määrusega nr 98 „Tallinna linna kultuuri-,
spordi-, noorsootöö ja vaba aja asutuste töötajate töö tasustamise alused
“ kinnitatud lisa punkti 2.1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„2.1 Asutuse juhi töötasu alammäär on 450 eurot.“.

§ 3.  Tunnistada kehtetuks Tallinna Linnavalitsuse:

1) 18. oktoobri 2000 määrus nr 68 „Tallinna munitsipaalspordikoolide õppetasu muutmine“;

2) 22. detsembri 2003 määrus nr 114 „Tallinna linna eelarvest eraõiguslikele spordikoolidele ja spordiklubidele eraldatud toetuse kasutamise aruande vormi kinnitamine“;

3) 23. novembri 2005 määrus nr 105 „Sporditegevuse toetamise taotluse, treenerite ja harrastajate nimekirja, sporditegevuse toetamise lepingu ja sporditegevuse toetuse kasutamise aruande vormid“.

§ 4.  Määruse jõustumine:

1) määruse §-d 1 ja 2 jõustuvad 1. jaanuaril 2011;

2) määruse § 3 jõustub 18. oktoobril 2010.

 

 

 

 

 

Edgar Savisaar

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär