Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Tallinna Linnavalitsuse määruste muutmine seoses euro kasutusele võtmisega
Tallinna Linnavalitsus 13.10.2010 määrus number 78
Jõustumine:01.01.2011
Redaktsiooni kehtivus:29.08.2011 - ...

 Redaktsioonid

REDAKTSIOON:
Tlv m 24.08.2011 nr 103, jõustumine 29.08.2011

 

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

 

MÄÄRUS

 

 

 

 

 

Tallinn

13. oktoober

2010 nr 78

 

 

 

 

Tallinna Linnavalitsuse määruste muutmine seoses euro kasutusele võtmisega

 

 

 

 

 

 

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lg 1 ja § 30 lg 1 p 2 ning euro kasutusele võtmise seaduse § 5 lg-te 1 ja 2 alusel ning kooskõlas Tallinna Linnavolikogu  22. detsembri 1999 määrusega nr 47 kinnitatud Tallinna ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni veevarustuse ja reovee ärajuhtimise teenuse hinna reguleerimise korrap-ga 5, 8. aprilli 2010 määruse nr 21 Tallinna linnale kuuluva rajatise või selle osa kaubandustegevuseks kasutusse andmise korra§ 12 lg-ga 4 ja 17. juuni 2010 otsusega nr 149 Korrigeeritud Tallinna veevarustuse, reoveekanalisatsiooni ja sademetevee rajatiste väljaehitamise kava 2009-2011

 

 

 

 

 

         

§ 1.  (Kehtetu - Tlv m 24.08.2011 nr 103, jõustumine 29.08.2011)

§ 2.  Tallinna Linnavalitsuse 7. juuni 2006 määrusega nr 51 Tallinna linnale kuuluva rajatise või selle osa kaubandustegevuseks kasutusse andmise lepingu vormi ja tingimuste ning lepingu vormi kasutamise juhendi kehtestamine kehtestatud lisa 1 ja lisa 3 tekstis asendatakse sõna „kroon“ sõnaga “euro“ vastavas käändes.

§ 3.  Tallinna Linnavalitsuse 12. mai 2010 määruses nr 47 Tallinna linnale kuuluva rajatise või selle osa kaubandustegevuseks üürile andmiseks korraldatava eelläbirääkimistega pakkumise alghinnad ja üüri suurus otsustuskorras üürile andmiseltehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 1 lõike 1 punktis 1 asendatakse sõnad „120 krooni“ sõnadega „7,67 eurot“;

2) paragrahvi 1 lõike 1 punktis 2 asendatakse sõnad „480 krooni“ sõnadega „30,68 eurot“;

3) paragrahvi 1 lõike 1 punktis 3 asendatakse sõnad „200 krooni“ sõnadega „12,78 eurot“;

4) paragrahvi 2 lõike 1 punktis 1 asendatakse sõnad „135 krooni“ sõnadega „8,63 eurot“;

5) paragrahvi 2 lõike 1 punktis 2 asendatakse sõnad „60 krooni“ sõnadega „3,83 eurot“;

6) paragrahvi 2 lõike 1 punktis 3 asendatakse sõnad „50 krooni“ sõnadega „3,20 eurot“;

7) paragrahvi 2 lõike 1 punktis 4 asendatakse sõnad „100 krooni“ sõnadega „6,39 eurot“;

8) paragrahvi 2 lõike 1 punktis 5 asendatakse sõnad „3000 krooni“ sõnadega „191,73 eurot“;

9) paragrahvi 2 lõike 1 punktis 6 asendatakse sõnad „100 krooni“ sõnadega „6,39 eurot“;

10) paragrahvi 2 lõike 1 punktis 7 asendatakse sõnad „50 krooni“ sõnadega „3,20 eurot“;

11) paragrahvi 2 lõike 1 punktis 8 asendatakse sõnad „2 krooni“ sõnadega „0,13 eurot“;

12) paragrahvi 2 lõike 1 punktis 9 asendatakse sõnad „100 krooni“ sõnadega „6,39 eurot“;

13) paragrahvi 2 lõike 1 punktis 10 asendatakse sõnad „200 krooni“ sõnadega „12,78 eurot“.

§ 4.  Tallinna Linnavalitsuse 4. aprilli 2007 määrusega nr 28 Tallinna ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni Mähe 1 ja Mähe 2 tegevuspiirkondade veevarustuse ja reovee ärajuhtimise teenuse hinnad kehtestatud lisas 1 ja lisas 2 tehakse järgmised muudatused:

1) lisa 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„Tallinna ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni Mähe 1 tegevuspiirkonna veevarustuse ja reovee ärajuhtimise teenuse hinnad

1. Veevarustuse ja reovee ärajuhtimise teenuse hind:

1.1 tasu ühisveevärgist võetud 1 m3 vee eest eurodes:

 

Isik

Käibemaksuta

Käibemaksuga

Juriidiline isik (eraõiguslik ja avalik-õiguslik juriidiline isik), füüsilisest isikust ettevõtja

0,73

0,88

Füüsiline isik (eluruumi kasutaja õiguslikul alusel)

0,73

0,88

 

1.2 tasu 1 m3 reovee ärajuhtimise eest eurodes:

 

Isik

Käibemaksuta

Käibemaksuga

Juriidiline isik (eraõiguslik ja avalik-õiguslik juriidiline isik), füüsilisest isikust ettevõtja

0,59

0,71

Füüsiline isik (eluruumi kasutaja õiguslikul alusel)

0,59

0,71

 

1.3 abonenttasu ühe kalendrikuu eest ühe kliendi kohta eurodes:

 

 

Käibemaksuta

Käibemaksuga

Ühisveevärgist võetud vee eest

1,01

1,21

Reovee ärajuhtimise eest

0,84

1,01“.

 

2) lisa 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„Tallinna ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni Mähe 2 tegevuspiirkonna veevarustuse ja reovee ärajuhtimise teenuse hinnad

1. Veevarustuse ja reovee ärajuhtimise teenuse hind:

1.1 tasu ühisveevärgist võetud 1 m3 vee eest eurodes:

 

Isik

Käibemaksuta

Käibemaksuga

Juriidiline isik (eraõiguslik ja avalik-õiguslik juriidiline isik), füüsilisest isikust ettevõtja

0,77

0,92

Füüsiline isik (eluruumi kasutaja õiguslikul alusel)

0,77

0,92

 

1.2 tasu 1 m3 reovee ärajuhtimise eest eurodes:

 

Isik

Käibemaksuta

Käibemaksuga

Juriidiline isik (eraõiguslik ja avalik-õiguslik juriidiline isik), füüsilisest isikust ettevõtja

0,62

0,74

Füüsiline isik (eluruumi kasutaja õiguslikul alusel)

0,62

0,74

 

1.3 veevarustuse ja reovee ärajuhtimise teenuse abonenttasu on null määraga.“.

 

§ 5.  Tallinna Linnavalitsuse 23. jaanuari 2008 määrusega nr 8 Tallinna ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni Kakumäe tegevuspiirkonna veevarustuse ja reovee ärajuhtimise teenuse hinnadkehtestatud lisa muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„Tallinna ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni Kakumäe tegevuspiirkonna veevarustuse ja reovee ärajuhtimise teenuse hinnad

1. Veevarustuse ja reovee ärajuhtimise teenuse hind:

1.1 tasu ühisveevärgist võetud 1 m3 vee eest eurodes:

 

Isik

Käibemaksuta

Käibemaksuga

Juriidiline isik (eraõiguslik ja avalik-õiguslik juriidiline isik), füüsilisest isikust ettevõtja

2,08

2,50

Füüsiline isik (eluruumi kasutaja õiguslikul alusel)

0,86

1,03

 

1.2 tasu 1 m3 reovee ärajuhtimise ja puhastamise eest eurodes:

 

Isik

Põhihind

(tasu ärajuhtimise ja puhastamise eest)

Ülereostuse puhastamise tasu

Käibe-maksuta

Käibe-maksuga

Juriidiline isik, füüsilisest isikust ettevõtja

1,55

0,00

1,55

1,86

Füüsiline isik

0,69

0,00

0,69

0,83

 

2. Veevarustuse ja reovee ärajuhtimise teenuse abonenttasu on null määraga.“.

§ 6.  Tallinna Linnavalitsuse 30. septembri 2009 määrusega nr 75 Tallinna ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni põhitegevuspiirkonna veevarustuse ja reovee ärajuhtimise teenuse hinnad kehtestatud lisa muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„Tallinna ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni põhitegevuspiirkonna veevarustuse ja reovee ärajuhtimise teenuse hinnad

1. Veevarustuse ja reovee ärajuhtimise teenuse hind

1.1 tasu ühisveevärgist võetud 1 m3 vee eest eurodes:

Isik

Käibemaksuta

Käibemaksuga

Juriidiline isik (eraõiguslik ja avalik-õiguslik juriidiline isik), füüsilisest isikust ettevõtja

2,32

2,78

Füüsiline isik (eluruumi kasutaja õiguslikul alusel)

1,52

(sh 0,56 arenduskulude komponent)*

1,82

(sh 0,67 arenduskulude komponent)*

*arenduskulude komponent sisaldab ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kulusid Tallinna ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava selles piirkonnas, mis vastab ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni seaduse § 14 lõike 3 punktis 5 sätestatud nõuetele.

Vastavalt Tallinna Linnavolikogu 22. detsembri 1999 määrusega nr 47 kinnitatud „Tallinna ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni veevarustuse ja reovee ärajuhtimise teenuse hinna reguleerimise korrale“ ja Tallinna Linnavolikogu 29. novembri 2007 otsusele nr 283 „Teenuslepingu ja 30. septembri 2002 lepingu ja 14. märtsi 2005 lepingu ja sademetevee lepingu ja tuletõrjehüdrantide lepingu muutmise lepingu projekti heakskiitmine ja volituste andmine Edgar Savisaarele“ kompenseerib Tallinna linn vee hinna arenduskulude komponendi lisamise veehinnale, mistõttu linnaelanikud ei pea seda AKTSIASELTSILE TALLINNA VESI tasuma. Tallinna linn tasub arenduskulude komponendi AKTSIASELTSILE TALLINNA VESI otse.

 

1.2 tasu 1 m3 reovee ärajuhtimise ja puhastamise eest eurodes sõltuvalt reoainete sisaldusest:

 

Isik

Reovee reostusgrupid

Põhihind (tasu ärajuhtimise ja puhastamise eest)

Ülereostuse puhastamise tasu

Käibemaksuta

Käibemaksuga

Füüsiline isik

 

0,78

0,00

0,78

0,94

Juriidiline isik, füüsilisest isikust ettevõtja

RG-1

RG-2

RG-3

RG-4

RG-5

RG-6

RG-7

RG-8

1,70

1,72

1,74

1,74

1,74

1,74

1,74

1,74

0,00

0,00 

0,00 

0,25

0,34

0,59

1,02

1,87

1,70

1,72

1,74

1,99

2,08

2,33

2,76

3,61

2,04

2,06

2,09

2,39

2,50

2,80

3,31

4,33

 

2. Veevarustuse ja reovee ärajuhtimise teenuse abonenttasu on null määraga.".

 

 

 

 

 

 

§ 7.  Tunnistada kehtetuks Tallinna Linnavalitsuse:

1) 17. septembri 2003 määrus nr 83 Varemasustatud aladel Tallinna ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga liitumise liitumistasu määrade kinnitamine;

2) 8. septembri 2004 määrus nr 76 Varemasustatud aladel Tallinna ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga liitumise liitumistasu määrade kinnitamine“;

3) 1. detsembri 2004 määrus nr 94 Tallinna ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni põhitegevuspiirkonna varemasustatud aladel ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga liitumise liitumistasu määrade kinnitamine;

4) 23. märtsi 2005 määrus nr 28 Tallinna ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni põhitegevuspiirkonna varemasustatud aladel ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga liitumise liitumistasu määrade kinnitamine;

5) 8. juuni 2005 määrus nr 68 Varemasustatud aladel Tallinna ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga liitumise liitumistasu määrade kinnitamine;

6) 15. märtsi 2006 määrus nr 19 Tallinna ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni põhitegevuspiirkonna varemasustatud aladel ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga liitumise liitumistasu määrade kinnitamine“;

7) 9. augusti 2006 määrus nr 67 Varemasustatud aladel Tallinna ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga liitumise liitumistasu määrade kinnitamine;

8) 24. jaanuari 2007 määrus nr 11 Varemasustatud aladel Tallinna ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga liitumise liitumistasu määrade kinnitamine;

9) 6. juuni 2007 määrus nr 58 Varemasustatud aladel Tallinna ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga liitumise liitumistasu määrade kinnitamine;

10) 14. novembri 2007 määrus nr 93 Varemasustatud aladel Tallinna ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga liitumise liitumistasu määrade kinnitamine;

11) 30. aprilli 2008 määrus nr 35 Varemasustatud aladel Tallinna ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga liitumise liitumistasu määrade kinnitamine;

12) 27. mai 2009 määrus nr 55 Varemasustatud aladel Tallinna ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga liitumise liitumistasu määrade kinnitamine;

13) 11. novembri 2009 määrus nr 81 Varemasustatud aladel Tallinna ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga liitumise liitumistasu määrade kinnitamine;

14) 3. märtsi 2010 määrus nr 19 Varemasustatud aladel Tallinna ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga liitumise liitumistasu määrade kinnitamine.

§ 8.  Määrus jõustub 1. jaanuaril 2011.

 

 

 

 

Edgar Savisaar

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär