Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

AKTAL
Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Tiskrevälja tn 23 kinnistu detailplaneeringu kehtestamine Haabersti linnaosas
Tallinna Linnavolikogu 23.09.2010 otsus number 205
Redaktsiooni kehtivus:23.09.2010 - ...

TALLINNA LINNAVOLIKOGU

 

OTSUS

 

 

Tallinn

23. september 2010 nr 205

 

 

 

 

Tiskrevälja tn 23 kinnistu detailplaneeringu kehtestamine Haabersti linnaosas

 

 

 

Planeerimisseaduse § 24 lg-te 3 ja 6, kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 p 33 ja Tallinna Linnavolikogu 29. mai 2003 määrusega nr 35 kinnitatud “Tallinna linna ehitusmääruse“ § 19 lg 5 alusel, kooskõlas Tallinna Linnavolikogu 11. jaanuari 2001 määrusega nr 3 kehtestatud “Tallinna üldplaneeringuga“ ning arvestades nii otsusele lisatud Tallinna Linnaplaneerimise Ameti koostatud seletuskirjas esitatud kui ka järgmiste põhimotiivide ja kaalutlustega:

- planeeritav maa-ala asub Haabersti linnaosas Tiskre asumis, Vahepere, Tiskrevälja ja Käänu tänava vahelises kvartalis. Tallinna üldplaneeringu kohaselt on planeeringuala juhtotstarve väikeelamute ala, s.o põhiliselt ühepere- ja ridaelamutele, samuti üksikutele väiksematele 3-4-korruselistele elamutele mõeldud ala, kus võib paikneda elamupiirkonda teenindavaid asutusi ja väiksemaid kaubandus-teenindusettevõtteid. Detailplaneeringu lahendus on kooskõlas Tallinna üldplaneeringuga;

- planeeringuala kontaktvööndisse jäävas väikeelamute rajoonis on peamiselt ühepereelamute ehitamiseks ettenähtud krundid ja vahetus naabruses kaks ridaelamutega hoonestatud krunti,  seetõttu on kehtestatava detailplaneeringu lahenduse eelis kehtiva detailplaneeringu lahenduse ees selles, et krundile kavandatud maakasutuse sihtotstarve 100% elamumaa on piirkonda sobivam kui kehtiva detailplaneeringuga planeeritud 100% ärimaa sihtotstarve;

- planeeringulahendus võimaldab seni kasutamata ala korrastada ja hoonestada piirkonda sobiva hoonega;

- koos Tiskrevälja tänava lääneküljel paiknevate ridaelamutega loob planeeritav ridaelamu loogilise tänavaäärse hoonestusstruktuuri;

- kuna planeeringuala kontaktvööndis asuvad hooned on valdavalt uued 2-korruselised üksikelamud ja ridaelamud, siis planeeritav 2-korruseline 6 boksiga ridaelamu sobib olemasolevasse väikeelamurajooni miljöösse;

- hoonestuse kavandamisel on järgitud piirkonnale omast hoonestusviisi ja olemasolevate hoonete mahtusid;

- planeeringuga ei ole kavandatud likvideerida ühtegi puud. Korterite juurde kuuluvatele privaatsetele haljasaladele on kavandatud istutada üksikuid madalaid ilupõõsaid. Planeeritavale krundile on ette nähtud vahetult krundi piirile Tiskrevälja tänava äärde puuderida. Hekid nähakse ette paralleelselt krundi idapiiriga, ääristamaks laste mänguväljakut;

- parkimiskohtade arvutamisel on võetud aluseks Tallinna Linnavolikogu 16. novembri 2006 otsusega nr 329 kinnitatud “Tallinna parkimise korralduse arengukava aastateks 2006-2014“ äärelinna normatiiv. Krundile on kavandatud kokku 15 parkimiskohta.

 

 

1. Kehtestada Tiskrevälja tn 23 kinnistu detailplaneering, Osaühingu Visioonprojekt töö nr 55-06, millega nähakse ette Haabersti linnaosas 0,47 ha suurusel planeeringualal asuva Tiskrevälja tn 23 kinnistu sihtotstarbe muutmine 100% ärimaast 100% elamumaaks ja ehitusõiguse määramine ühe maapinnast kuni 7 meetri kõrguse, 2-korruselise maksimaalselt 6 boksiga ridaelamu ehitamiseks. Samuti on detailplaneeringuga lahendatud ala heakorrastus ja haljastus, juurdepääsud, parkimine ning tehnovõrkudega varustamine.

2. Käesoleva detailplaneeringu kehtestamisega muutub kehtetuks Tallinna Linnavalitsuse 5. novembri 2008 korraldusega nr 1848-k kehtestatud “Vahepere, Roostiku, Taludevahe ja Kristeni tänavate vahelise kvartali ning lähiala detailplaneering käesolevas detailplaneeringus planeeritava maa-ala osas.

3. Tallinna Linnaplaneerimise Ametil avaldada otsus ajalehes, milles Tallinna linn avaldab ametlikke teadaandeid.

4. Otsust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates otsuse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

Toomas Vitsut

Tallinna Linnavolikogu esimees

 


Tallinna Linnavolikogu 23. septembri 2010
otsuse nr 205
LISA

 

 

Seletuskiri Tallinna Linnavolikogu otsuse “Tiskrevälja tn 23 kinnistu detailplaneeringu kehtestamine Haabersti linnaosas“ juurde

 

 

 

Tallinna Linnavolikogu otsusega kehtestatakse Tiskrevälja tn 23 kinnistu detailplaneering, Osaühingu Visioonprojekt töö nr 55-06, millega nähakse ette Haabersti linnaosas 0,47 ha suurusel planeeringualal asuva Tiskrevälja tn 23 kinnistu sihtotstarbe muutmine 100% ärimaast 100% elamumaaks ja ehitusõiguse määramine ühe maapinnast kuni 7 meetri kõrguse, 2-korruselise maksimaalselt 6 boksiga ridaelamu ehitamiseks. Samuti on detailplaneeringuga lahendatud ala heakorrastus ja haljastus, juurdepääsud, parkimine ning tehnovõrkudega varustamine.

HALDUSAKTI PÕHJENDUSED

1. Olemasolev olukord

Planeeritav ala asub Haabersti linnaosas Tiskre asumis, Vahepere, Tiskrevälja ja Käänu tänava vahelises kvartalis. Planeeringuala on hooldamata rohumaa, kus kõrghaljastus puudub. Planeeritava ala loodenurgas asub betoonkorpusega komplektalajaam nr 4311. Piirkond on varustatud tehnovõrkudega: veevarustus, kanalisatsioon, sademeveekanalisatsioon, elektri- ja sidevarustus ning tänavavalgustus.

100% ärimaa sihtotstarbega Tiskrevälja tn 23 kinnistu kuulub kinnistusraamatu andmeil Osaühingule Loveran.

2. Kontaktvööndi analüüs

Planeeritava ala kontaktvöönd piirneb läänest Taludevahe tänavaga, idast Eevardi ja Postitalu tänavaga, lõunast Rannamõisa teega. Põhja poole, jalutuskäigu kaugusele jääb mererand. Piirkond on ühistranspordiga hästi varustatud, piki Rannamõisa teed liiguvad marsruuttaksod ja Harjumaa liinibussid. Lähim ühistranspordi peatus asub planeeritavast kinnistust 100 meetri kaugusel.

Planeeringualast 2 km kaugusel asub Tabasalu aleviku keskus, kus on mitmeid teenindus- ja toitlustusasutusi. Asumis paikneb ka lasteaed, mis jääb planeeringualast ca 350 meetri kaugusele. Planeeritava ala kontaktvööndisse jääb väikeelamute rajoon, kus on peamiselt ühepereelamute ehitamiseks ettenähtud krundid. Vahetus naabruses asub kaks ridaelamuga hoonestatud krunti, neist lääne ja põhja poole jääb suurem paarismajade grupp. Ühepereelamud on valdavalt viil- ja kelpkatusega, kaldega ca 25-35°. Planeeringualast loodesse jäävad paariselamud ja ridaelamud on peamiselt lamekatusega. Naaberkruntidele hiljuti ehitatud ridaelamud on kolmekorruselised ja lamekatusega. Piiretena on kasutusel valdavalt võrkpiirded ja horisontaalsetest puitlippidest piirded.

Planeeringuala kontaktvööndis on kehtestatud järgmised detailplaneeringud: Tallinna Linnavalitsuse 5. novembri 2008 korraldusega nr 1848-k kehtestatud “Vahepere, Roostiku, Taludevahe ja Kristeni tänavate vahelise kvartali ning lähiala detailplaneering“, millega täpsustatakse Haabersti linnaosas 20,4 ha suurusel planeeringualal asuva Vahepere, Roostiku, Taludevahe ja Kristeni tänavate vahelise kvartali ning lähiala maakorraldust ja krundipiire; Tallinna Linnavalitsuse 29. oktoobri 2003 korraldusega nr 2428-k kehtestatud “Vahepere tn 5, 7 ja Tiskrevälja tn 25 kruntide ning lähiala detailplaneering“, millega on kavandatud Haabersti linnaosas asuvale 0,8 ha suurusele maa-alale kaks krunti maksimaalselt 3-korruseliste ridaelamute ehitamiseks. Uusi ridaelamuid on kavandatud kaks; Tallinna Linnavalitsuse 28. septembri 2005 korraldusega nr 1811-k kehtestatud “Tiskrevälja tn 24, 26 ja 28 kinnistute ja Tiskrevälja tn 21/Käänu tn 2 ja Tiskrevälja tn 21a kinnistute detailplaneering“, millega on kavandatud Haabersti linnaosas asuvate Tiskrevälja tn 24, 26 ja 28 kinnistute piiride muutmine, et moodustada antud alale neli üksikelamukrunti; Tiskrevälja tn 21 // Käänu tn 2 ja Tiskrevälja tn 21a kinnistute sihtotstarbe muutmine ärimaast elamumaaks, et hoonestada nimetatud ala kuni 2-korruselise üksikelamuga ning määrata planeeritavale alale jäävate kruntide ehitusõigus; Tallinna Linnavolikogu 7. septembri 1995 otsusega nr 114 kehtestatud “Tiskre elurajooni 1. ehitusjärjekorra detailplaneering“, millega nähti ette ühepere- ja ridaelamute rajamine silmus- ja umbteede ümber, mis võimaldas rakendada vajadusel grupiti turvasüsteeme ja soodustas naabruskondade teket.

3. Tallinna üldplaneering

Tallinna Linnavolikogu 11. jaanuari 2001 määrusega nr 3 kehtestatud “Tallinna üldplaneeringu“ kohaselt on planeeritava ala juhtotstarve väikeelamute ala, s.o põhiliselt ühepere- ja ridaelamutele, samuti üksikutele väiksematele 3-4-korruselistele elamutele mõeldud ala, kus võib paikneda elamupiirkonda teenindavaid asutusi ja väiksemaid kaubandus-teenindusettevõtteid.

Planeeringuala jääb looduskaitseseaduse § 37 lg 1 p 1 kohaselt Läänemere ranna 200-meetrisesse piiranguvööndisse.

Kehtestatava detailplaneeringu lahendus on kooskõlas Tallinna üldplaneeringuga.

4. Kehtiv detailplaneering

Planeeritava maa-ala kohta on Tallinna Linnavalitsuse 5. novembri 2008 korraldusega nr 1848-k kehtestatud “Vahepere, Roostiku, Taludevahe ja Kristeni tänavate vahelise kvartali ning lähiala detailplaneering“, millega täpsustatakse Haabersti linnaosas 20,4 ha suurusel planeeringualal asuva Vahepere, Roostiku, Taludevahe ja Kristeni tänavate vahelise kvartali ning lähiala maakorraldust ja krundipiire.

Kehtivas detailplaneeringus on alale määratud maakasutuse sihtotstarbeks 100% ärimaa, käesolev detailplaneering muudab olemasolevat detailplaneeringut maakasutuse sihtotstarbe osas ja näeb ärimaa kinnistu asemel ette 100% elamumaa sihtotstarbega krundi. Planeeritava ala kontaktvööndisse jääb väikeelamute rajoon, kus on peamiselt ühepereelamute ehitamiseks ettenähtud krundid ja vahetus naabruses asub kaks ridaelamutega hoonestatud krunti, mistõttu on 100% elamumaa sihtotstarve piirkonda sobivam.

Käesoleva detailplaneeringu kehtestamisega muutub kehtetuks Tallinna Linnavalitsuse 5. novembri 2008 korraldusega nr 1848-k kehtestatud “Vahepere, Roostiku, Taludevahe ja Kristeni tänavate vahelise kvartali ning lähiala detailplaneering“ käesolevas detailplaneeringus planeeritava maa-ala osas.

5. Detailplaneeringuga kavandatu

Planeeringulahendus võimaldab seni kasutamata ala korrastada ja hoonestada piirkonda sobiva hoonega. Koos Tiskrevälja tänava lääneküljel paiknevate ridaelamutega loob planeeritav ridaelamu loogilise tänavaäärse hoonestusstruktuuri. Planeeritav ridaelamu arvestab olemasolevate hoonete hoonemahtusid ja paigutust.

Planeeritavale krundile nähakse ette üks 2-korruseline kuni 6 boksiga ridaelamu, mille maksimaalseks kõrguseks on kavandatud 7 meetrit maapinnast. Lubatud hoonealune pind on maksimaalselt 560 m2 ja suletud brutopind kokku maksimaalselt 1120 m2. Planeeritav ridaelamu on sarnaselt Vahepere tn 5 olemasoleva ridaelamuga paigutatud fassaadiga Vahepere tänava poole, teisele poole maja jäävad privaatsed tagaaiad. Kõige lõunapoolsema korteri tagaaed laieneb ka hoone lõunaküljele. Krundi lõunanurka on kavandatud laste mänguplats ja haljasala. Hoone minimaalne kaugus krundi piirist on 4 meetrit.

Planeeritava hoone katusekalle jääb vahemikku 0-15°. Kavandatava hoone viimistlusmaterjalidena tuleb eelistada puitu ja krohvipindu, osaliselt on lubatud kasutada looduskivi ja tellispindu. Arhitektuurse ilme kavandamisel tuleb arvestada vahetus naabruses asuvate Vahepere tn 5 ja 7 ridaelamutega. Kruntide piirile on lubatud rajada võrkpiire või horisontaalsetest puitlippidest piirdeaed maksimaalse kõrgusega 1,5 meetrit maapinnast. Tagaaedade omavaheliseks piirdeks võib olla kuni 0,6 meetri kõrgune heki- või puitpiire.

Tallinna Linnavolikogu 24. märtsi 2005 otsusega nr 67 algatatud teemaplaneeringu “Tallinna rohealad“ kohaselt on planeeritava ala välisruumi tüübiks aedlinn, kus peab haljastust ette nägema vähemalt 30% krundi pindalast. Planeeringuga on kavandatud haljastusprotsendiks 45. Teemaplaneering “Tallinna rohealad“ näeb piki Vahepere tänavat ette rohekoridori ja tänavahaljastuse. Tänavahaljastuseks on planeeritavale krundile ette nähtud vahetult krundi piiri äärde ja Tiskrevälja tänava äärde muruplatsile puuderida. Hekid nähakse ette paralleelselt krundi idapiiriga, ääristamaks laste mänguväljakut. Planeeringuga kavandatu on kooskõlas Tallinna Linnavolikogu 24. märtsi 2005 otsusega nr 67 algatatud teemaplaneeringuga “Tallinna rohealad“.

Kuna olemasolev kõrghaljastus planeeritaval alal puudub, on korterite juurde kuuluvatele privaatsetele haljasaladele kavandatud istutada üksikuid madalaid ilupõõsaid (kõrgus maksimaalselt 1,5 meetrit maapinnast), et mitte varjata naaberkorterite õueala päikest. Haljastuse liigiline koosseis täpsustatakse ehitusprojekti staadiumis.

Planeeritava ala veevarustus ja kanalisatsioon on lahendatud vastavalt AKTSIASELTSi TALLINNA VESI 5. jaanuaril 2009 väljastatud tehnilistele tingimustele. Soojavarustus on lahendatud Gaasienergia AS-i 28. novembril 2008 väljastatud tehnilistele tingimustele. Sidevarustus on lahendatud vastavalt Elion Ettevõtted Aktsiaseltsi 19. detsembril 2008 väljastatud telekommunikatsioonialastele tehnilistele tingimustele. Elektrivarustus on lahendatud vastavalt AS Eesti Energia 4. detsembril 2008 väljastatud tehnilistele tingimustele.

Autode ja jalakäijate juurdepääs planeeringualale on planeeritud Vahepere tänavalt, ainult jalakäijatele ka Tiskrevälja tänavalt. Käesolev planeering liikluskorraldust ei muuda. Vastavalt “Tallinna parkimise korralduse arengukavale aastateks 2006-2014“ peab planeeringualale ette nägema vähemalt 12 parkimiskohta. Kokku on kavandatud 15 parkimiskohta, mis vastab Tallinna Linnavolikogu 16. novembri 2006 otsusega nr 329 kinnitatud “Tallinna parkimise korralduse arengukava aastateks 2006-2014“ äärelinna parkimisnormatiivile.

Jäätmete kogumine nähakse ette kooskõlas jäätmeseaduse ja Tallinna Linnavolikogu 30. oktoobri 2008 määrusega nr 36 kehtestatud “Tallinna jäätmehoolduseeskirjaga“. Prügikonteinerite paigutamiseks on ette nähtud kõvakattega ala värava lähedusse.

DETAILPLANEERINGU MENETLUS

Tiskrevälja tn 23 kinnistu detailplaneeringu koostamist taotles Osaühing Loveran 1. juunil 2006 registreeritud avaldusega.

15. detsembril 2009 on Osaühingu Loveran, Osaühingu Visioonprojekt ja Tallinna Linnaplaneerimise Ameti vahel sõlmitud haldusleping nr 2-5/293.

Detailplaneering on algatatud Tallinna Linnavalitsuse 3. septembri 2008 korraldusega nr 1434-k “Tiskrevälja tn 23 kinnistu detailplaneeringu koostamise algatamine Haabersti linnaosas“ eesmärgiga Haabersti linnaosas asuva Tiskrevälja tn 23 kinnistu sihtotstarbe muutmine 100% ärimaast 100% elamumaaks ja ehitusõiguse määramine ühe 2-korruselise kuni 6 boksiga ridaelamu rajamiseks ning planeeritava kinnistu heakorrastuse, haljastuse, juurdepääsude, parkimise ja tehnovõrkudega varustamise lahendamine.

Teade detailplaneeringu algatamisest ilmus ajalehes Postimees 6. septembril 2008. Teade eskiislahenduse tutvustamise ning arutelu toimumise aja ja koha kohta ilmus ajalehes Postimees 11. septembril 2008. Detailplaneeringu lähteseisukohtade ja eskiislahenduse tutvustamiseks toimus Haabersti Linnaosa Valitsuses avalik arutelu 23. septembril 2008.

Detailplaneeringu koostas Osaühing Visioonprojekt. Detailplaneering on koostatud kooskõlas Tallinna Linnavalitsuse 16. juuni 2004 määrusega nr 61 kinnitatud “Detailplaneeringu eskiisi ja detailplaneeringu koostamise ning vormistamise nõuetega“. Detailplaneeringule on lisatud osaühingu Finestum (praegu Osaühing Maavanem) aprillis 2009 koostatud radooni mõõdistuse raport.

Tallinna Linnavolikogu 29. mai 2003 määrusega nr 35 kinnitatud “Tallinna linna ehitusmääruse“ § 16 lg-s 1 määratud isikud ja asutused on detailplaneeringu kooskõlastanud.

Haabersti Linnaosa Valitsus, Haabersti linnaosa halduskogu, Tallinna Transpordiamet, Tallinna Kommunaalamet, Põhja-Eesti Päästekeskus kooskõlastasid detailplaneeringu märkusteta. Lisaks on detailplaneeringu kooskõlastanud Gaasienergia AS ja planeeritava kinnistu omanik Osaühing Loveran.

Tallinna Keskkonnaamet (edaspidi keskkonnaamet) kooskõlastas detailplaneeringu järgmiste tingimusega:

1) ridaelamu ehitusprojekt koos haljastuskavaga kooskõlastada enne ehitusloa taotlemist keskkonnaametiga;

2) ehitusprojektile lisada pinnase radooniuuringute aruanne ning esitada tehnilised lahendused normatiivse radoonitaseme saavutamiseks laste mänguväljakul ja eluruumides.

Tingimustega arvestatakse ehitusprojekti koostamisel.

Detailplaneeringu algatamise korralduses määrati lisatingimus, et detailplaneering tuleb kooskõlastada Tervisekaitseinspektsiooni Tallinna tervisekaitsetalitusega. Tingimus on täidetud.

Tervisekaitseinspektsiooni Tallinna tervisekaitsetalitlus (praegu Terviseameti Põhja talitus) märkis, et Tiskrevälja tn 23 kinnistu detailplaneering vastab tervisekaitse nõuetele.

Elion Ettevõtted Aktsiaselts kooskõlastas detailplaneeringu ja märkis, et tööjooniste koostamiseks tuleb taotleda konkreetsed tehnilised tingimused. Tingimusega arvestatakse tööjooniste koostamisel.

AKTSIASELTS TALLINNA VESI kooskõlastas detailplaneeringu järgmiste tingimustega:

1) planeeritavatele veevarustuse- ja kanalisatsiooni torustikele seada notariaalne servituut võõra kinnistu piires;

2) järgnevate projekteerimisstaadiumite (hoonete ja tänavate veevarustuse ja kanalisatsiooni ehitusprojektide) koostamiseks taotleda AKTSIASELTSilt TALLINNA VESI tehnilised tingimused.

Tingimustega arvestatakse ehitusprojektide koostamisel.

Aktsiaselts KH Energia - Konsult kooskõlastas detailplaneeringu tingimusega, et tööprojekt kooskõlastatakse täiendavalt. Tingimusega arvestatakse tööprojekti koostamisel.

Eesti Energia Jaotusvõrk OÜ (endise nimetusega Osaühing Jaotusvõrk) kooskõlastas detailplaneeringu tingimusega, et tööjoonised kooskõlastatakse täiendavalt ja tööjoonistes täpsustatakse tehnilised tingimused. Tingimusega arvestatakse tööprojekti koostamisel.

Tiskrevälja tn 23 kinnistu detailplaneeringu on heaks kiitnud ka Tallinna Linnaplaneerimise Amet.

Detailplaneering võeti vastu Tallinna Linnavalitsuse 17. märtsi 2010 korraldusega nr 391-k “Tiskrevälja tn 23 kinnistu detailplaneeringu vastuvõtmine Haabersti linnaosas“.

Teade detailplaneeringu vastuvõtmisest ilmus ajalehes Eesti Päevaleht 22. märtsil 2010, ajalehes Haabersti Postipoiss 23. aprillil 2010 ning ajalehes Pealinn 29. märtsil 2010. Teade avaliku väljapaneku asukoha ja aja kohta ilmus ajalehes Eesti Päevaleht 19. aprillil 2010 ning ajalehes Haabersti Postipoiss 23. aprillil 2010.

Detailplaneering oli avalikul väljapanekul 3. maist kuni 17. maini 2010.

Avaliku väljapaneku kestel esitas detailplaneeringu lahenduse kohta Tiskre elanike MTÜ vastuväite, et ei nõustu planeeritud ridaelamu bokside arvuga ning tegi ettepaneku planeerida alale üksikelamud või kaks paarismaja.

Tallinna Linnaplaneerimise Amet (edaspidi amet) vastas vastuväidetele 21. mail 2010 kirjaga nr 2-1/2137 järgmist: amet ei nõustu esitatud vastuväitega ning leiab, et Tiskrevälja tn 23 kinnistu detailplaneeringuga kavandatud lahendus on asukohta sobiv. Arvestades Tiskrevälja tn 23 kinnistu kuju ning asukohta Tiskrevälja ning Vahepere tänava nurgal, on sobilik kavandada krundile ridaelamu, mis tagab hoonemahtude sujuva ülemineku teiselpool Vahepere tänavat Tiskrevälja tn 25 // Vahepere tn 7 ning Vahepere tn 5 kinnistutel asuvate ridaelamute 3-korruselistelt mahtudelt Tiskrevälja tn 23 kinnistu taga asuvatele üksikelamutele. Kavandatav lahendus jätkab loogiliselt väljaehitatud tänavaruumi Vahepere tänavas, tasakaalustades tänava mõlemad pooled.

8. juunil 2010 toimus Tiskrevälja tn 23 kinnistu detailplaneeringu avalik arutelu avaliku väljapaneku ajal esitatud kirjalike pöördumiste lahendamiseks. Arutelul tutvustas projekteerija detailplaneeringu lahendust ja jõuti kokkuleppele, et ridaelamubokse liigendatakse selliselt, et Vahepere tänaval liiklejatel ei tekiks müüri tunnet, samuti vähendatakse hoone kõrgust 8 meetrilt 7 meetrini analoogselt olemasolevate elamutega. Ettepaneku ja vastuväite esitanud Tiskre elanike MTÜ kooskõlastas kirjalikult Tiskrevälja tn 23 kinnistu detailplaneeringu 17. juunil 2010. Detailplaneeringu maavanemale järelevalveks esitamine ei olnud vajalik.

Tiskrevälja tn 23 kinnistu detailplaneeringuga täiendavate teede ja tehnovõrkude rajamist ette ei nähta. Sellest tulenevalt ei ole Tallinna Linnaplaneerimise Amet ja Tallinna Kommunaalamet pidanud vajalikuks detailplaneeringu tellijaga ehitusseaduse § 13 ning Tallinna linna ehitusmääruse § 19 lg 1 kohaste teede- ja tehnovõrkude väljaehitamise lepingu sõlmimist.

Vastavalt planeerimisseaduse § 25 lg 7 p-le 4 teavitab kohalik omavalitsus tähtkirjaga ühe nädala jooksul Tiskrevälja tn 23 kinnistu detailplaneeringu kehtestamise otsuse tegemise päevast Tiskrevälja tn 21 // Käänu tn 2, Vahepere tn T-1, Vahepere tn 5, Käänu tn 4, Käänu tn 6, Käänu tn 8 // Vahepere tn 16; Tiskrevälja tn 21B, Tiskrevälja tn 25// Vahepere tn 7, Tiskrevälja tn 26, Tiskrevälja tn 28 kinnistu omanikke ja Tiskre elanike MTÜ-d.

Planeerimisseaduse § 10 lõikes 61 nimetatud detailplaneeringu (planeering koostatakse ranna piiranguvööndis looduskaitseseaduse tähenduses) kehtestamine kuulub volikogu ainupädevusse vastavalt kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punktile 33.

 

 

 

 

Toomas Vitsut

Tallinna Linnavolikogu esimees