Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

AKTAL
Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Sarra tn 16 kinnistu detailplaneeringu kehtestamine Haabersti linnaosas
Tallinna Linnavolikogu 23.09.2010 otsus number 204
Redaktsiooni kehtivus:23.09.2010 - ...

TALLINNA LINNAVOLIKOGU

 

OTSUS

 

 

Tallinn

23. september 2010 nr 204

 

 

 

 

Sarra tn 16 kinnistu detailplaneeringu kehtestamine Haabersti linnaosas

 

 

 

Planeerimisseaduse § 24 lg-te 3 ja 6, kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 p 33 ning Tallinna Linnavolikogu 29. mai 2003 määrusega nr 35 kinnitatud “Tallinna linna ehitusmääruse“ § 19 lg 5 alusel, kooskõlas Tallinna Linnavolikogu 11. jaanuari 2001 määrusega nr 3 kehtestatud “Tallinna üldplaneeringuga“ ja arvestades nii otsusele lisatud Tallinna Linnaplaneerimise Ameti koostatud seletuskirjas esitatud kui ka järgmisi põhimotiive ja kaalutlusi:

- Tallinna Linnavolikogu 11. jaanuari 2001 määrusega nr 3 kehtestatud “Tallinna üldplaneeringu“ kohaselt on ala juhtotstarve väikeelamute ala ehk põhiliselt ühepere- ja ridaelamutele, samuti üksikutele väiksematele 3-4-korruselistele elamutele mõeldud ala, kus võib paikneda elamupiirkonda teenindavaid asutusi ja väiksemaid kaubandus-teenindusettevõtteid. Kehtestatava detailplaneeringu lahendus on kooskõlas Tallinna üldplaneeringuga;

- planeeringulahenduse eelis kehtiva detailplaneeringu lahenduse ees on järgmine: planeeringuala naaberkinnistud on valdavalt elamumaa sihtotstarbega ja hoonestatud väikeelamutega, mistõttu on kehtivas detailplaneeringus 50% ärimaa ja 50% elamumaa asemel kavandatud maakasutuse sihtotstarve 100% elamumaa, piirkonda sobivam. Kavandades eraldiseisva abihoone olemasoleva kõrghaljastuse vahele, ei likvideerita kõrghaljastust ega muudeta mändide kasvutingimusi;

- hoonestusala paigutub olemasoleva kõrghaljastuse vahele nii, et kõik puud säilivad;

- planeeringuga kavandatav abihoone moodustab nii materjalivalikult kui mahuliselt kontseptsioonilt ühtse terviku olemasoleva eramuga;

- planeeringulahendusega ei ole kavandatud likvideerida ühtegi puud, madalhaljastus on planeeritud korrastada;

- parkimiskohtade arvutamisel on võetud aluseks Tallinna Linnavolikogu 16. novembri 2006 otsusega nr 329 kinnitatud “Tallinna parkimise korralduse arengukava aastateks 2006-2014“ äärelinna normatiiv. Detailplaneeringuga on kavandatud kokku 3 parkimiskohta;

- planeering on koostatud planeerimisseaduse § 22 lg 1 p 1 kohaselt lihtsustatud korras - detailplaneeringu koostamisel on loobutud planeeringu vastuvõtmise ja avalikustamise nõuete täitmisest, asendades need planeeritava maa-ala ja naaberkinnisasjade kirjalike nõusolekutega, kuna planeering on koostatud olemasoleval hoonestatud maa-alal ühe üksikelamu krundi planeerimiseks.

 

 

1. Kehtestada Sarra tn 16 kinnistu detailplaneering, Arhitektuuribüroo Lokomotiiv OÜ töö nr 0609, millega nähakse ette Haabersti linnaosas 0,30 ha suurusel planeeritaval maa-alal asuva Sarra tn 16 üksikelamuga hoonestatud kinnistule kehtiva detailplaneeringuga määratud ehitusõiguse suurendamine ühe 1-korruselise, maapinnast kuni 4 meetri kõrguse abihoone ehitamiseks. Lisaks on määratud planeeringualal heakorrastuse ja haljastuse põhimõtted, lahendatud juurdepääsud, parkimine ning tehnovõrkudega varustamine.

2. Detailplaneeringu kehtestamisega muutub kehtetuks Tallinna Linnavolikogu 19. oktoobri 2000 otsusega nr 342 kehtestatud “Kinnistu Rannamõisa tee 20a detailplaneering käesolevas detailplaneeringus planeeritava maa-ala osas.

3. Tallinna Linnaplaneerimise Ametil avaldada otsus ajalehes, milles Tallinna linn avaldab ametlikke teadaandeid.

4. Otsust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates otsuse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

Toomas Vitsut

Tallinna Linnavolikogu esimees

 


Tallinna Linnavolikogu 23. septembri 2010
otsuse nr 204
LISA

 

 

Seletuskiri Tallinna Linnavolikogu otsuse “Sarra tn 16 kinnistu detailplaneeringu kehtestamine Haabersti linnaosas“ juurde

 

 

 

Tallinna Linnavolikogu otsusega kehtestatakse Sarra tn 16 kinnistu detailplaneering, Arhitektuuribüroo Lokomotiiv OÜ töö nr 0609, millega nähakse ette Haabersti linnaosas 0,30 ha suurusel planeeritaval maa-alal asuva Sarra tn 16 üksikelamuga hoonestatud kinnistule kehtiva detailplaneeringuga määratud ehitusõiguse suurendamine ühe 1-korruselise, maapinnast kuni 4 meetri kõrguse abihoone ehitamiseks. Lisaks on määratud planeeringualal heakorrastuse ja haljastuse põhimõtted, lahendatud juurdepääsud, parkimine ning tehnovõrkudega varustamine.

HALDUSAKTI PÕHJENDUSED

1. Olemasolev olukord

Sarra tn 16 kinnistu asub Pikaliiva asumis, millest lõuna suunas jäävad vahetult Tiskre oja ja Rannamõisa tee. Kinnistu põhjaküljel, kõrghaljastusest vabal alal paikneb 2-korruseline eramu, mille asukoha valikul on arvestatud olemasolevate suurte puudega. Eesõues on betoonkivisillutisega kaetud sissepääsutee ja parkimiskohad, oja suunas on ehitatud puitkonstruktsioonis õueterrass. Olemasolev eramu on suurte klaasipindadega avatud õueruumi suunas. Elamu tänavapoolne osa on 2-korruseline, hoovipoolne 1-korruseline. Lisaks asub planeeringualal õigusliku aluseta ehitatud 1-korruseline abihoone, mille ehitusõigus soovitakse määrata käesoleva detailplaneeringuga. Õigusliku aluseta ehitatud hoone kohta on läbi viidud väärteomenetlus ja määratud trahvi on kinnistu omanik tasunud.

100% elamumaa sihtotstarbega Sarra tn 16 kinnistu pindala on 2974 m2, kinnistusraamatu andmeil on omanik füüsiline isik.

Kinnistu lõunapoolne osa on kõrghaljastusega, metsaalune on korrastatud, kohati on külvatud muru.

2. Kontaktvööndianalüüs

Pikaliiva asum on valdavalt väikeelamutega hoonestatud elurajoon. Planeeringuala kontaktvööndisse jäävad eramud on valdavalt 2-korruselised ning moodustavad ühtse väljakujunenud terviku. Sarra tänava Tiskre oja poolsed kinnistud on valdavalt pikliku kujuga, teistest ümbruskonna kruntidest suuremad ja ehituseks laiemaid võimalusi pakkuvad. Planeeringualast põhja suunas on ca 200 meetri kaugusel Sarra tänavaga ristuv Pikaliiva tänav.

Planeeringuala kontaktvööndis on kehtestatud Tallinna Linnavolikogu 23. septembril 1999 otsusega nr 215 “Kinnistute Rannamõisa tee 16 ning Vana-Rannamõisa tee 19 ja 21 detailplaneering“, millega kavandati planeeringualale väikeelamud.

3. Tallinna üldplaneering

Tallinna Linnavolikogu 11. jaanuari 2001 määrusega nr 3 kehtestatud “Tallinna üldplaneeringu“ kohaselt on antud ala juhtotstarbeks väikeelamute ala ehk põhiliselt ühepere- ja ridaelamutele, samuti üksikutele väiksematele 3-4-korruselistele elamutele mõeldud ala, kus võib paikneda elamupiirkonda teenindavaid asutusi ja väiksemaid kaubandus-teenindusettevõtteid. Olemasolevate väikeelamute piirkondade tihendamine korterelamutega ei ole soovitav.

Planeeringuala jääb looduskaitseseaduse § 37 lg 1 p 2 kohaselt Tiskre oja kalda 100-meetrisesse piiranguvööndisse.

Kehtestatav detailplaneeringu lahendus on kooskõlas Tallinna üldplaneeringuga.

4. Kehtiv detailplaneering

Planeeritaval maa-alal kehtib Tallinna Linnavolikogu 19. oktoobri 2000 otsusega nr 342 kehtestatud “Kinnistu Rannamõisa tee 20a detailplaneering“, millega on alale kavandatud moodustada kuus väikeelamu, kolm väikeelamu- ja ärimaa, kaks tootmismaa, viis transpordimaa ja üks sotsiaalmaa sihtotstarbega krunt.

Sarra tn 16 kinnistule on Rannamõisa tee 20a detailplaneering ette näinud ühe 2-korruselise äri- ja elamuhoone ehitamise, ehitusaluse pinnaga 340 m2. Käesolev lahendus muudab kehtiva detailplaneeringuga määratud maa sihtotstarvet ja näeb ette muuta maakasutuse sihtotstarbe 50% elamumaa ja 50% ärimaast 100% elamumaaks ning muudab krundi ehitusõigust, andes kinnistule täiendava ehitusõiguse ühe 1-korruselise abihoone ehitamiseks.

Planeeringuala naaberkinnistud on elamumaa sihtotstarbega ja hoonestatud väikeelamutega, mistõttu on kavandatud 100% elamumaa sihtotstarve piirkonda sobivam. Sarra tn 16 katastriüksuse maakasutuse sihtotstarbeks on ehitusloa alusel Tallinna Linnavalitsuse 15. märtsi 2006 korraldusega nr 473-k “Sarra tn 16 katastriüksuse sihtotstarbe muutmine Haabersti linnaosas“ määratud 100% elamumaa. Kinnistul paikneb 2-korruseline üksikelamu, mille ehitusalune pind on 232,6 m2, mis on väiksem kui kehtiva detailplaneeringuga lubatud ehitusalune pind. Kooskõlas kehtiva detailplaneeringuga oleks võimalik olemasoleva hoone laiendamine. Kavandades eraldiseisev abihoone olemasoleva kõrghaljastuse vahele, ei likvideerita kõrghaljastust ega muudeta mändide kasvutingimusi.

Detailplaneeringu kehtestamisel muutub kehtetuks Tallinna Linnavolikogu 19. oktoobri 2000 otsusega nr 342 kehtestatud “Kinnistu Rannamõisa tee 20a detailplaneering“ käesolevas detailplaneeringus planeeritava maa-ala osas.

5. Detailplaneeringuga kavandatu

Detailplaneeringuga on kavandatud lisaks olemasolevale 2-korruselisele ühepereelamule määrata ehitusõigus olemasolevale 1-korruselisele terrassiga abihoonele. Hoonestusala on valitud olemasoleva kõrghaljastuse vahele selliselt, et kõik puud säilivad. Planeeringuga kavandatav abihoone peab nii oma materjalivalikult kui mahuliselt kontseptsioonilt moodustama ühtse terviku olemasoleva eramuga. Arvestama peab olemasoleva loodusliku ja kujundatud ruumiga, kus selged klaaspinnad vahelduvad tummade seintega. Lisaks klaasfassaadile tuleb kasutada krohvi ja paekiviplaatidest pindasid. Terrass tuleb rajada puitkonstruktsioonil.

Tiskre oja ja Sarra tänava vahele jäävatel kruntidel on looduslik kõrghaljastus, ligemale 2/3 kinnistute pindalast on kaetud peamiselt männimetsaga. Juba rajatud eramute haljastus jaguneb kaheks: elamu ümbruses on kõrghaljastusest vabale alale kujundatud õueala, on külvatud muru, rajatud teerajad ja madalhaljastus. Lõunapoolne metsaga kaetud ala on jäetud looduslikuks, osaliselt rajatud murukate ning teerajad. Detailplaneeringu lahendusskeemil on jätkatud sarnaseid põhimõtteid: nii juba ehitatud elamu kui ka planeeritava abihoone paigutamisel on arvestatud kõrghaljastuse säilitamisega. Kavandatud abihoone koos terrassiga paigutub kõrghaljastusest vabale alale, luues tervikliku arhitektuuriansambli olemasoleva eramuga. Elamu puitterrassilt on kavandatud jalgtee abihooneni. Madalhaljastus on planeeritud korrastada. Kinnistu on piiratud rohelist värvi metallvõrkaiaga, mida osaliselt ääristab elupuuhekk.

Planeeritavale abihoonele vajalikud tehnovõrgud lahendatakse kinnistu olemasolevate trasside baasil.

Jäätmete kogumine nähakse ette kooskõlas jäätmeseaduse ja Tallinna Linnavolikogu 30. oktoobri 2008 määrusega nr 36 kehtestatud “Tallinna jäätmehoolduseeskirjaga“. Kinnistu kirdenurgas sissepääsutee vahetus läheduses asub betoonalusel prügikonteiner. Kinnistu omanikul on kehtiv leping prügiveo ettevõttega.

Juurdepääs kinnistule on põhja-kirde suunas asuvalt asfaltkattega Sarra tänavalt. Olemasoleva eramu teise korruse hoonemahu all on kaks parkimiskohta ning üks parkimiskoht maja ees betoonkivisillutisega platsil. Parkimiskohti on kokku 3, mis vastab Tallinna Linnavolikogu 16. novembri 2006 otsusega nr 329 kinnitatud “Tallinna parkimise korralduse arengukava aastateks 2006-2014“ äärelinna normatiivile.

DETAILPLANEERINGU MENETLUS

Detailplaneeringu algatamist taotles 15. oktoobril 2009 registreeritud avaldusega I. Kremm. Taotluse kohaselt sooviti Sarra tn 16 kinnistule ehitusõiguse määramist ühe 1-korruselise abihoone ehitamiseks.

19. novembril 2009 on Tallinna Linnaplaneerimise Ameti, Arhitektuuribüroo Lokomotiiv OÜ ja I. Kremmi vahel sõlmitud haldusleping nr 2-5/271.

Detailplaneering on algatatud Tallinna Linnavalitsuse 3. veebruari 2010 korraldusega nr 147-k “Sarra tn 16 kinnistu detailplaneeringu koostamise algatamine Haabersti linnaosas“ eesmärgiga Haabersti linnaosas asuvale Sarra tn 16 üksikelamuga hoonestatud kinnistule kehtiva detailplaneeringuga määratud ehitusõiguse suurendamine ühe 1-korruselise abihoone ehitamiseks.

Teade detailplaneeringu algatamisest ilmus ajalehes Eesti Päevaleht 8. veebruaril 2010. Detailplaneeringu lähteseisukohtade ja eskiislahenduse tutvustamiseks avaliku arutelu korraldamine ei olnud vajalik, kuna detailplaneering algatati eskiislahendust koostamata naaberkinnistute omanike kooskõlastatud lahendusskeemi alusel.

Detailplaneeringu koostas Arhitektuuribüroo Lokomotiiv OÜ. Detailplaneering on koostatud kooskõlas Tallinna Linnavalitsuse 16. juuni 2004 määrusega nr 61 kinnitatud “Detailplaneeringu eskiisi ja detailplaneeringu koostamise ning vormistamise nõuetega“.

Tallinna Linnavolikogu 29. mai 2003 määrusega nr 35 kinnitatud “Tallinna linna ehitusmääruse“ § 16 lg-s 1 määratud isikud ja asutused on detailplaneeringu kooskõlastanud.

Haabersti Linnaosa Valitsus, Haabersti linnaosa halduskogu, Tallinna Kommunaalamet, Tallinna Transpordiamet ja Põhja-Eesti Päästekeskus kooskõlastasid detailplaneeringu märkusteta. Lisaks on detailplaneeringu kooskõlastanud planeeritava Sarra tn 16 kinnistu omanik, piirinaabrid - Sarra tn 18, Sarra tn 16a ja Vaalu tn 15a kinnistu omanikud.

Tallinna Keskkonnaamet kooskõlastas detailplaneeringu tingimusega, et abihoone ehitusprojekt kooskõlastatakse enne ehitusloa taotlemist Tallinna Keskkonnaametiga. Tingimusega arvestatakse ehitusprojekti koostamisel.

Lisaks märkis Tallinna Keskkonnaamet, et vastavalt keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse § 33 lg 1 p 3 on keskkonnamõju strateegilist hindamist vaja korraldada juhul, kui kavandatakse tegevusi, mis vastavad sama seaduse § 6 lg 1 nimetatule või tegevus on eeldatavalt olulise keskkonnamõjuga lähtudes seaduse § 6 lg-tes 2-4 sätestatust. Teiste kavandatavate tegevuste puhul juhindutakse Vabariigi Valitsuse 29. augusti 2005 määruse nr 224 “Tegevusvaldkondade, mille korral tuleb kaaluda keskkonnamõju hindamise algatamise vajalikkust täpsustatud loetelu“ sätestatud korrast. Vabariigi Valitsuse 29. augusti 2005 määruse nr 224 § 13 p 2 sätestab, et keskkonnamõju hindamise vajalikkust ei tule kaaluda üksikute elamute ehitamise korral. Sarra tn 16 elamumaa kinnistule ehitatakse olemasoleva eramu naabrusesse 1-korruseline abihoone ning seetõttu ei ole keskkonnamõju strateegilise hindamise läbiviimine vajalik.

Sarra tn 16 kinnistu detailplaneeringu on heaks kiitnud ka Tallinna Linnaplaneerimise Amet.

Planeerimisseaduse § 22 lg 1 p 1 kohaselt võib kohalik omavalitsus loobuda detailplaneeringu vastuvõtmise ja avalikustamise nõuete täitmisest, asendades need planeeritava maa-ala ja naaberkinnisasjade omanike kirjalike nõusolekutega, kui detailplaneering koostatakse olemasoleval hoonestatud maa-alal kuni kolme üksikelamu, suvila või aiamaja krundi planeerimiseks.

Käesolev planeering on koostatud planeerimisseaduse § 22 lg 1 p 1 kohaselt lihtsustatud korras - detailplaneeringu koostamisel on loobutud planeeringu vastuvõtmise ja avalikustamise nõuete täitmisest, asendades need planeeritava maa-ala ja naaberkinnisasjade omanike kirjalike nõusolekutega, kuna planeering on koostatud olemasoleval hoonestatud maa-alal ühe üksikelamu krundi planeerimiseks.

Sarra tn 16 kinnistu detailplaneeringuga täiendavate teede ja tehnovõrkude rajamist ette ei nähta. Sellest tulenevalt ei ole Tallinna Linnaplaneerimise Amet ja Tallinna Kommunaalamet pidanud vajalikuks detailplaneeringu tellijaga ehitusseaduse § 13 ning Tallinna linna ehitusmääruse § 19 lg 1 kohaste teede- ja tehnovõrkude väljaehitamise lepingu sõlmimist.

Vastavalt planeerimisseaduse § 25 lg 7 punktile 4 teavitab kohalik omavalitsus tähtkirjaga ühe nädala jooksul Sarra tn 16 kinnistu detailplaneeringu kehtestamise otsuse tegemise päevast Sarra tn 18, Sarra tn 16a, Sarra tn 14 ja Vaalu tn 15a kinnistu omanikke.

Planeerimisseaduse § 10 lõikes 61 nimetatud detailplaneeringu (planeering koostatakse ranna piiranguvööndis looduskaitseseaduse tähenduses) kehtestamine kuulub volikogu ainupädevusse vastavalt kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punktile 33.

 

 

 

 

Toomas Vitsut

Tallinna Linnavolikogu esimees