Tallinna Keskkonnaameti juhataja kohusetäitmise lõpetamine

Tallinna Linnavalitsus 22.09.2010 korraldus number 1426

Redaktsiooni kehtivus 22.09.2010 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

Tallinn

22. september 2010 nr 1426-k

 

 

Tallinna Keskkonnaameti juhataja kohusetäitmise lõpetamine

 

 

 

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 50 lg 1 p 7, avaliku teenistuse seaduse § 65 lg 1 ja Tallinna põhimääruse § 44 lg 1 p 7, § 52 lg-te 2 ja 8 alusel, kooskõlas Tallinna Linnavalitsuse 16. aprilli 2008 määruse nr 31 „Tallinna linna asutuste ühtne asjaajamiskord“ § 32 lg-tega 1 ja 2, Tallinna Linnavalitsuse 11. augusti 2010 korraldusega nr 1221-k „Tallinna Keskkonnaameti juhataja kohusetäitja nimetamine“ ning tulenevalt linnapea ettepanekust

 

 

1. Vabastada Tallinna Keskkonnaameti juhataja asetäitja Relo Ligi Tallinna Keskkonnaameti juhataja kohusetäitja ülesannetest alates 1. oktoobrist 2010.

2. Relo Ligil anda ameti asjaajamine üleandmis-vastuvõtmisaktiga üle Tallinna Keskkonnaameti juhataja ametikohale nimetatud Otto Popelile ning esitada üleandmis-vastuvõtmisakt kinnitamiseks linnapeale.

3. Tallinna Linnakantseleil teha korraldus teatavaks Relo Ligile, Otto Popelile ja Tallinna Keskkonnaametile.

4. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

Edgar Savisaar

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär