Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Tallinna Keskkonnaameti juhataja ametisse nimetamine
Tallinna Linnavalitsus 22.09.2010 korraldus number 1425
Redaktsiooni kehtivus:22.09.2010 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

Tallinn

22. september 2010 nr 1425-k

 

 

Tallinna Keskkonnaameti juhataja ametisse nimetamine

 

 

 

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 50 lg 1 p 7, avaliku teenistuse seaduse § 19, § 22     lg-te 1-2, §-de 23-24, Tallinna põhimääruse § 44 lg 1 p 7, § 52 lg-te 2 ja 8 alusel, kooskõlas Tallinna Linnavolikogu 17. detsembri 2009 määruse nr 41 „Tallinna linna ametiasutuste struktuur, teenistujate koosseis ja töö tasustamise kord“ § 15 lg-ga 3, § 16 lg-ga 3, lisaga 2, Tallinna Linnavolikogu 14. detsembri 2006 määruse nr 69 „Tallinna Keskkonnaameti põhimäärus“ § 8    lg-ga 1 ja Tallinna Linnavalitsuse 23. detsembri 2009 korraldusega nr 2108-k "Tallinna Keskkonnaameti koosseisunimestik koos ametikohtade palgaastmetega" ning tulenevalt linnapea ettepanekust

 

 

1. Nimetada Otto Popel alates 1. oktoobrist 2010 Tallinna Keskkonnaameti juhataja ametikohale katseajaga 3 kuud (katseaja lõpp 31. detsember 2010, vestluse läbiviimise lõpptähtaeg 17. detsember 2010).

2. Määrata Tallinna Keskkonnaameti juhataja Otto Popeli ametipalgaks 34 700 krooni kuus (palgaaste C9) alates 1. oktoobrist 2010.

3. Otto Popelil puudub avaliku teenistuse staa˛ ametisse nimetamise kuupäeva seisuga.

4. Tallinna Linnakantseleil teha korraldus teatavaks Otto Popelile ja Tallinna Keskkonnaametile.

5. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

Edgar Savisaar

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär