Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Eraldis Tallinna Transpordiametile ebatõenäoliselt laekuvate nõuete allahindamiseks
Tallinna Linnavalitsus 15.09.2010 korraldus number 1387
Redaktsiooni kehtivus:15.09.2010 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

Tallinn

15. september 2010 nr 1387-k

 

 

Eraldis Tallinna Transpordiametile ebatõenäoliselt laekuvate nõuete allahindamiseks

 

 

 

Valla- ja linnaeelarve seaduse § 16 lõike 1 ja Tallinna Linnavolikogu 17. detsembri 2009 määrusega nr 47 kinnitatud „Tallinna linna 2010. aasta eelarve“ lisaga 3 ettenähtud allahinnatavate nõuete reservi alusel ja kooskõlas Tallinna Linnavalitsuse 11. veebruari 2004 määrusega nr 11 kinnitatud „Tallinna linna raamatupidamise sise-eeskirja“ punktiga 9.5

 

 

1. Eraldada Tallinna linna 2010. aasta eelarve allahinnatud nõuete reservist Tallinna Transpordiametile 1 248 974,75 krooni ebatõenäoliselt laekuvate nõuete allahindamiseks seisuga 31.07.2010.

2. Tallinna Linnakantseleil teha korraldus teatavaks Tallinna Linnakantselei finantsteenistusele ja Tallinna Transpordiametile.

3. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

 

Merike Martinson

Abilinnapea linnapea ülesannetes

Toomas Sepp

 

Linnasekretär