Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

AKTAL
Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Tallinna linna 2011. aasta eelarve
Tallinna Linnavolikogu 09.09.2010 määrus number 46
Jõustumine:01.01.2011
Redaktsiooni kehtivus:11.11.2011 - ...

 Redaktsioonid

REDAKTSIOON:

Tvk m 03.11.2011 nr 32, jõustumine 11.11.2011, muudatust ei ole akti kantud.
Tlv k 03.08.2011 nr 1235, muudatust ei ole akti tehtud.
Tvk m 24.03.2011 nr 9, jõustumine 31.03.2011, muudatust ei ole akti tehtud.

 

TALLINNA LINNAVOLIKOGU

 

MÄÄRUS

 

 

Tallinn

9. september 2010 nr 46

 

 

Tallinna linna 2011. aasta eelarve

 

 

 

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 p 1 ja 8, § 22 lg 3, § 38 lg 1 alusel ja kooskõlas valla- ja linnaeelarve seaduse § 2 lg 1, § 8 lg 1 ja § 12 lg 1, Tallinna Linnavolikogu 10. oktoobri 1996 määrusega nr 27 kinnitatud “Tallinna põhimääruse“ § 26 lg 1 p 1 ja 8, § 55 lg 1 ja 2, Tallinna Linnavolikogu 27. novembri 2003 määrusega nr 59 kinnitatud “Tallinna linna eelarve koostamise, vastuvõtmise ja täitmise korra“ p 2.3, 15.3, 20 ja 21.

 

 

     

 

§ 1.  Kinnitada Tallinna linna 2011. aasta:

1) koondeelarve vastavalt lisale 1;

2) tulude eelarve vastavalt lisale 2;

3) kulude eelarve vastavalt lisale 3;

4) investeerimistegevuse eelarve vastavalt lisale 4;

5) finantseerimistegevuse eelarve vastavalt lisale 5;

6) rahakäibe prognoos vastavalt lisale 6.

§ 2.  Käesoleva määruse:

1) lisas 3 “Kulude eelarve“ toodud amortisatsiooni summad on arvestuslikud.

2) lisas 4 “Investeerimistegevuse eelarve“ toodud investeerimisprojektide ja -objektide 2011. aasta summad sisaldavad nii kapitaliseeritavat kui ka kuludesse kantavat osa.

§ 3.  Lubada linnavalitsusel:

1) kinnitada ja täpsustada Tallinna linnale antud riigieelarve eraldiste, lepingute alusel linnale eraldatud vahendite ja saadud annetuste jaotus ametiasutuste ning vajadusel majandusliku sisu lõikes pärast vastavate riigi õigusaktide vastuvõtmist, lepingute sõlmimist või annetuse saamist.

2) linna asutuste tegevuse lõpetamisel või ümberkorraldamisel vähendada nendele linnaeelarvest ettenähtud vahendeid, suunates vabanevad summad linnavalitsuse reservfondi ning eraldada reservfondist vahendeid ümberkorraldatavatele ja moodustatavatele uutele linna asutustele.

3) teha eelarveaasta jooksul muudatusi ametiasutuste struktuuris ja teenistujate koosseisus linnavolikogu poolt ametiasutustele kinnitatud teenistujate üldarvu ja töötasu piires.

4) võtta eelarveaasta kestel kassalaenu suurima lubatud jäägiga 20 000 000 eurot vastavalt Tallinna Linnavolikogu 6. veebruari 2003 määrusega nr 10 kinnitatud “Tallinna linna laenude võtmise ja haldamise korras“ kehtestatud tingimustele. Kassalaen tuleb tagastada eelarveaasta jooksul. Linnavalitsusel informeerida kassalaenu võtmisel Tallinna Linnavolikogu rahanduskomisjoni kassalaenu tingimustest.

5) võtta eelarveaastal laenu välisabi sild- ja kaasfinantseerimiseks ning olemasolevate võlakohustuste refinantseerimiseks mahus kuni 25 540 000 eurot tähtajaga kuni 20 aastat vastavalt “Tallinna linna laenude võtmise ja haldamise korras“ kehtestatud tingimustele ning valla- ja linnaeelarve seaduse § 81 sätestatud korras.

6) teha eraldisi käesoleva määruse lisas 3 ette nähtud kohtuvaidluste ja muude õiguslike vaidlustega seotud nõuete reservist, allahinnatavate nõuete reservist, linna vara ja kohustusega seonduvate toimingute reservist ning oma- ja kaasfinantseerimise reservist.

§ 4.  Linnavalitsuse korraldusega 2010. aastast 2011. aastasse ülekantavate kulutuste täitmine kajastatakse 2011. aasta eelarve täitmises.

§ 5.  Määrata välisrahastusega ja sihtfinantseerimisega projektide kulud ülekantavateks ning volikogu määruste alusel makstavad sotsiaaltoetused arvestuslikeks kuludeks.

§ 6.  Linna asutustel on keelatud soetada materiaalset ja immateriaalset põhivara tegevuskuludeks ettenähtud vahendite arvelt, välja arvatud juhul, kui materiaalse ja/või immateriaalse põhivara soetusmaksumus ei ületa 3 200 eurot (ilma käibemaksuta). Kui linna asutus soovib soetada tegevuskuludeks ettenähtud vahendite arvelt materiaalset ja/või immateriaalset põhivara, mille soetusmaksumus ületab 3 200 eurot (ilma käibemaksuta), peab asutus esitama vastava muudatusettepaneku eelarve muutmiseks.

§ 7.  Käesoleva määruse lisas 2 ametiasutuste haldusalale kinnitatud omatulude kavandatust suuremas mahus täitmisel saab täiendavat omatulu kasutada kulutuste katteks üksnes linna eelarve muutmisega Tallinna Linnavolikogus.

§ 8.  Käesoleva määruse lisas 3 ette nähtud stabiilsusreservi ettenähtud vahendeid saab kulutuste katteks suunata linna eelarve muutmisega Tallinna Linnavolikogus.

§ 9.  Linna asutustel on tööjõukulude kokkuhoiu arvelt lubatud suurendada majandamiskulusid.

§ 10.  Müügimaksu kogutakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lg-s 1 nimetatud ühistranspordi korraldamiseks Tallinna linna territooriumil. Müügimaksust laekuv tulu eraldatakse sihtotstarbeliselt nimetatud eesmärgi täitmiseks.

§ 11.  Määrus jõustub 1. jaanuaril 2011.

 

 

 

 

Toomas Vitsut

Tallinna Linnavolikogu esimees

 

LISA - Tallinna linna 2011. aasta eelarve